Företagsregister i EU-länderna

Österrike

Här hittar du en översikt över Österrikes företagsregister.

Innehåll inlagt av
Österrike

Det nationella registrets historia

När upprättades registret?

Fram till 1990 fördes det österrikiska handelsregistret (Handelsregister) i pappersform. År 1991 ersattes det av Firmenbuch, som förvaltas som en elektronisk databas.

När digitaliserades registret?

När Handelsregister ersattes av Firmenbuch 1991 överfördes uppgifterna i huvudregistret (Hauptbuch) till en elektronisk databas. Sedan dess är såväl aktuella som historiska uppgifter (från 1991 och framåt) tillgängliga på elektronisk väg. Sedan 2005 förvaltas även handelsregistrets dokumentarkiv (Urkundensammlung) i elektronisk form.

Gällande lagstiftning.

De viktigaste bestämmelserna fastställs i lagen om företagsregister (Firmenbuchgesetz – FBG) och företagslagen (Unternehmensgesetzbuch – UGB).

Vilken information hittar man i företagsregistret?

Vem har tillgång till registret?

Alla har rätt att söka efter företagsuppgifter i företagsregistret. Det går att konsultera både huvudregistret och dokumentarkivet.

Vilken information finns i registret?

Företagsregistrets huvudregister innehåller uppgifter om alla registrerade österrikiska företag. De dokument som ligger till grund för uppgifterna i huvudregistret lagras i dokumentarkivet.

Syftet med företagsregistret är att registrera och offentliggöra uppgifter som måste registreras enligt bestämmelserna i bolagsrätten. Bland dessa uppgifter ingår företagets registreringsnummer i företagsregistret, företagsnamn, rättslig form, säte och företagsadress samt de personer som har rätt att företräda företaget. I princip måste ändringar av de sakförhållanden som är registrerade i företagsregistret meddelas domstolen utan dröjsmål (anmälningsskyldighet).

Vilka uppgiftstyper lagras (typ av enheter som registreras i det offentliga registret, uppgifter om insolvens, redovisning osv.)?

I enlighet med § 2 i företagslagen måste i synnerhet följande införas i huvudregistret: alla aktiebolag (privata aktiebolag (Gesellschaft mit beschränkter HaftungGmbH), publika aktiebolag (Aktiengesellschaft – AG), europabolag – SE), registrerade partnerskap (enkla bolag (offene GesellschaftOG) kommanditbolag (KommanditgesellschaftKG)) och kooperativ (inbegripet europeiska kooperativa föreningar) som har sitt säte i Österrike. Civilrättsliga partnerskap (Gesellschaften bürgerlichen Rechts – GesbR) förs inte in i företagsregistret, eftersom de inte är juridiska personer. Utländska juridiska enheter måste registreras i företagsregistret om de driver en filial i Österrike.

I princip får enmansföretagare registreras i företagsregistret på frivillig basis. Registrering i företagsregistret är obligatoriskt endast om enmansföretagaren omsätter över 700 000 euro under två på varandra följande räkenskapsår eller över 1 000 000 under ett räkenskapsår.

Vilka dokument arkiveras/lagras (ärendeakter, dokumentsammanställningar, stadgar, protokoll från bolagsstämmor osv.)?

Utöver uppgifterna i företagsregistrets huvudregister lagras ett stort antal dokument i dokumentarkivet. Det gäller i synnerhet bolagsordningar för aktiebolag, årsredovisningar för företag som är skyldiga att upprätta redovisning och exempel på behöriga företrädares namnteckningar.

Hur kan jag göra en sökning (och vilka sökkriterier finns tillgängliga)?

Personligt besök/via registrets webbplats

Vilka sökkriterier finns tillgängliga?

Det går att hämta ett utdrag ur företagsregistret från databasen genom att ange det aktuella företagets registreringsnummer (Firmenbuchnummer). Ett sådant utdrag innehåller normalt sett alla aktuella registrerade uppgifter. Emellertid är det nu också möjligt att begära ut raderade (historiska) uppgifter.

I fall där företagets registreringsnummer inte är känt går det att söka på den juridiska enhetens namn (Firma) eller namnet på en person som innehar en viss befattning inom den aktuella juridiska enheten (t.ex. verkställande direktör).

Alla dokument med anknytning till en juridisk enhet som lagrats elektroniskt kan också hämtas fram via dokumentförteckningen (Urkundenliste).

Se även informationen under ”Hur kan jag få ett utdrag ur registret, en bestyrkt kopia eller utskrift av dokument?”

Hur kan jag få tillgång till ett dokument?

Kostnadsfritt? Mot en avgift?

Se informationen under ”Hur kan jag få ett utdrag ur registret, en bestyrkt kopia eller utskrift av dokument?”

Hur kan jag få ett utdrag ur registret, en bestyrkt kopia eller utskrift av dokument?

Från företagsregistrets databas går det att hämta både utdrag ur företagsregistret (från huvudregistret) och dokument (från dokumentarkivet). De dokument som är tillgängliga för en viss juridisk enhet visas i dokumentförteckningen. Det är avgiftsbelagt att begära ut uppgifter från företagsregistrets databas, med undantag för en sammanfattning av de viktigaste uppgifterna om en juridisk enhet, som kan erhållas kostnadsfritt.

Om man vet namn eller registreringsnummer för en juridisk enhet kan man hämta utdrag ur företagsregistret via JustizOnline, det österrikiska rättsväsendets digitala plattform för information och tjänster. För att få tillgång till de avgiftsbelagda produkterna måste du registrera dig med hjälp av en mobiltelefonsignatur samt kunna betala online. För att få tillgång till den sammanfattning som nämns ovan behöver du däremot inte uppfylla några särskilda villkor.

Det går att få permanent onlinetillgång till det österrikiska företagsregistret med alla dess sökmöjligheter via ett Verrechnungsstelle. Ett Verrechnungsstelle är ett företag som anlitats av justitieministeriet för att sköta förfrågningar avseende företagsregistret. Alla notarier och advokater samt revisorer och skatterådgivare (Wirtschaftstreuhänder) har också denna typ av onlinetillgång till registret. Det går också att begära ut information från företagsregistrets databas via domstolarna.

Registreringsförfarande

Hur gör jag för att inleda registreringsförfarandet (hur lämnas ansökningar in till registret, bestyrkande av dokument, underlag som behöver bifogas)?

Personligt besök/online

I princip måste ansökningar till företagsregistret lämnas in skriftligen, och de sökandes signaturer bestyrkas av notarie eller domstol.

I ansökan måste det anges exakt vilka uppgifter den sökande önskar registrera. I många fall måste också motsvarande dokument bifogas ansökan, och för vissa av dessa gäller särskilda formkrav. Exempelvis måste bolagsordningen för ett aktiebolag (AG eller GmbH) alltid ha formen av en notariatshandling.

Ansökningar kan lämnas in till domstolen för företagsregister i pappersform eller elektroniskt. Det finns särskilda formulär för vissa ansökningar. Se:

https://justizonline.gv.at/jop/web/formulare/kategorie/2

https://portal.justiz.gv.at/at.gv.justiz.formulare/Justiz/Firmenbuch.aspx

Det är inte möjligt att på denna sida i detalj beskriva alla de form- och innehållskrav som en ansökan till företagsregistret måste uppfylla, utöver den grundläggande information som ges ovan. Kontakta en notarie eller advokat om du behöver råd på det här området.

Hur prövas inlämnade ansökningar?

Ansökningar är föremål för en formell och materiell prövning av den behöriga domstolen för företagsregister. Det rör sig om domstolar i första instans som ansvarar för att handlägga handelsärenden (regiondomstolar (Landesgerichte)). Territoriell behörighet fastställs på grundval av var den juridiska enhet som har förts in eller ska föras in i företagsregistret har sitt huvudkontor eller säte.

Vid domstolarna för företagsregister fattas beslut av domare eller domstolstjänstemän. Om det finns sådana brister i ansökan att den inte kan godkännas får domstolen be sökanden att rätta ansökan.

Rättsliga verkningar av registreringen

Verkningarna av registrering i förhållande till tredje man enligt artikel 17 i direktiv (EU) 2017/1132

Verkan av registreringar i företagsregistret gentemot tredje man regleras i § 15 i företagslagen. Enligt denna bestämmelse kan ett sakförhållande som borde ha registrerats i företagsregistret, men inte har registrerats, inte åberopas av det berörda företaget gentemot tredje man, såvida inte tredje man redan kände till sakförhållandet i fråga (punkt 1). Så snart ett sakförhållande har registrerats kan det åberopas gentemot tredje man. Detta gäller dock inte rättshandlingar som vidtas inom 15 dagar från registreringen, om tredje man bevisligen varken kände till eller borde ha känt till sakförhållandet (punkt 2). Även oriktiga registeruppgifter kan åberopas av tredje man gentemot företaget vid affärstransaktioner, om företaget självt har orsakat den felaktiga registreringen eller låter felaktigheten kvarstå trots att det kände till eller borde ha känt till denna. Tredje man kan dock inte åberopa felaktiga registeruppgifter om företaget kan visa att tredje man inte har handlat utifrån förutsättningen att uppgiften var riktig, eller kände till felet eller har visat grov oaktsamhet genom att inte känna till felet (punkt 3).

Ett aktiebolags (AG eller GmbH) bolagsordning är endast bindande i den form som den registrerats i företagsregistret, eftersom en ändring av bolagsordningen inte får någon rättsverkan förrän den har förts in i registret (§ 148.3 i lagen om publika aktiebolag (Aktiengesetz – AktG), § 49.2 i lagen om privata aktiebolag (GmbH-Gesetz – GmbHG)).

Avvikelser mellan de registrerade uppgifterna och de offentliggjorda uppgifterna

Eftersom uppgifter från företagsregistrets databas vidarebefordras direkt till övriga kungörelsemedier (databasen över juridiska meddelanden (Ediktsdatei) och det officiella kungörelseorganet (Wiener Zeitung)) genom en IT-process är det i princip uteslutet att det skulle finnas några skillnader mellan innehållet i uppgifterna i företagsregistret och innehållet i de övriga publikationerna. Skulle en sådan skillnad ändå uppkomma är det uppgifterna i företagsregistret som har företräde.

Vem ansvarar för att de registrerade uppgifterna är riktiga?

I princip är varje företagare skyldig att se till att de uppgifter om honom eller henne som förs in i företagsregistret är riktiga och aktuella. Om omständigheterna förändras ska företagsregistret underrättas utan dröjsmål. Om en person som är skyldig att underrätta företagsregistret om en omständighet underlåter att lämna in en ansökan om detta, kan han eller hon tvingas göra det genom åläggande av böter.

Dataskyddsrutiner

Förfaranden som rör de registrerades rättigheter med avseende på offentliggörande och lagring av deras personuppgifter

Alla rättigheter avseende dataskydd regleras främst av bestämmelserna om företagsregistrets rättsliga förfaranden (se § 84 i lagen om domstolsorganisation (Gerichtsorganisationsgesetz)).

Kontaktuppgifter

Sökfunktionen för domstolar (Gerichtssuche) på plattformen ”JustizOnline” kan användas för att fastställa vilken domstol för företagsregister som har territoriell behörighet avseende en viss juridisk enhet (se informationen under ”Hur prövas inlämnade ansökningar?”). Se:

https://justizonline.gv.at/jop/web/home

Länkar

https://www.justiz.gv.at/home/service/firmenbuch~36f.de.html

https://justizonline.gv.at/jop/web/firmenbuchabfrage

Senaste uppdatering: 14/12/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.