Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till bulgariskaspanskaestniskaengelskafranskamaltesiskarumänskaslovenska är dock redan färdig.
Swipe to change

Företagsregister i EU-länderna

Österrike

Här hittar du en översikt över Österrikes företagsregister.

Innehåll inlagt av
Österrike
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Vad innehåller företagsregistret?

Företagsregistret (Firmenbuch, kallas även ”huvudregistret”, Hauptbuch) innehåller information om alla registrerade österrikiska företag (se § 2 i lagen om företagsregister, Firmenbuchgesetz – FBG). De handlingar som registreringarna bygger på sparas i ett elektroniskt arkiv som justitieministeriet ansvarar för (Urkundensammlung). Företagsuppgifterna och arkivet finns tillgängliga på nätet, men tillgången är avgiftsbelagd.

Företagsuppgifter är också tillgängliga för österrikiska myndigheter via portalen för det federala datacentret (Bundesrechenzentrum – BRZ). I andra EU-medlemsstater finns tillgång till uppgifterna via europeiska företagsregistret (EBR).

Är tillgången till Österrikes företagsregister kostnadsfri?

Tillgången till det österrikiska företagsregistret är avgiftsbelagd.

Hur man söker i Österrikes företagsregister

Alla har rätt att söka efter företagsuppgifter i företagsregistret.

Genom att ange företagsregistrets registreringsnummer (Firmenbuchnummer) kan du få en kopia av aktuella uppgifter. På begäran kan också borttagna uppgifter erhållas (gäller endast för elektroniskt tillgängliga uppgifter). Förfrågningar kan även gälla nyligen införda, ändrade eller borttagna uppgifter om företag.

Allmänhetens tillgång till företagsregistret säkerställs av samordningskontor (Verrechnungsstellen) som har avtal med justitieministeriet. De erbjuder debiterbara tjänster, exempelvis svar på förfrågningar om företagsregistret eller bestyrkta kopior ur företagsregistret som motsvarar officiella intyg.

Endast en regional domstol (Landesgericht) (avdelningen för företagsregister, Firmenbuchabteilung) har dock rätt att utfärda ett officiellt företagsbevis om ett sådant krävs av en myndighet.

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

I enlighet med artikel 3a i direktiv 2009/101/EG, i dess ändrade lydelse enligt direktiv 2012/17/EU, ska medlemsstaterna förklara de bestämmelser i nationell lagstiftning som innebär att tredje man kan förlita sig på de uppgifter och handlingar om bolag som avses i artikel 2 (t.ex. avseende rätten att företräda bolaget eller bolagsordning). Här redovisas den rättsliga situationen i Österrike.

I enlighet med artikel 2 i direktiv 2009/101/EG återfinns uppgifter och handlingar rörande aktiebolag (AktiengesellschaftenAG) och handelsbolag (Gesellschaften mit beschränkter HaftungGmbH) i företagsregistret, som rättsligt grundar sig på företagslagen (UnternehmensgesetzbuchUGB) och lagen om företagsregister (FirmenbuchgesetzFBG). Företagsregistret förs av domstolarna i form av ett elektroniskt register. Registret består av ett huvudregister, i vilket uppgifter om rättsförhållanden (t.ex. rätten att företräda ett bolag) förs in eller avförs, och dokumentarkivet, som omfattar relevanta handlingar (t.ex. bolagsordning).

Enligt § 10.1 i företagslagen ska registreringar i företagsregistret kungöras dels i en särskild databas (Ediktsdatei, som finns tillgänglig utan kostnad på internet), dels i det officiella kungörelseorganet Wiener Zeitung. Kungörelse anses ske vid den tidpunkt då uppgifterna registreras i databasen.

Verkan av registreringar i företagsregistret gentemot tredje man regleras i § 15 i företagslagen. Enligt denna bestämmelse kan ett sakförhållande som borde ha registrerats i företagsregistret, men inte registrerades, inte göras gällande gentemot tredje man av det berörda företaget, såvida inte denne redan kände till sakförhållandet i fråga (punkt 1). Så snart ett sakförhållande har registrerats kan det åberopas gentemot tredje man. Detta gäller dock inte rättshandlingar som vidtas inom 15 dagar från kungörelsen, om tredje man bevisligen varken kände till eller borde ha känt till sakförhållandet (punkt 2). Även oriktiga registeruppgifter som tredje man kan göra gällande gentemot företaget vid affärstransaktioner, om företaget självt har orsakat den felaktiga registreringen eller låter felaktigheten kvarstå trots att det kände till eller borde ha känt till denna. Tredje man kan dock inte göra felaktiga registeruppgifter gällande om företaget kan visa att tredje man inte har handlat utifrån förutsättningen att uppgiften var riktig, eller kände till felet eller har visat grov oaktsamhet genom att inte känna till felet (punkt 3).

Ett aktiebolags eller handelsbolags bolagsordning är endast bindande i den form som den registrerats i företagsregistret, eftersom en ändring av bolagsordningen inte får någon rättsverkan förrän den har förts in i företagsregistret (§ 148.3 i lagen om aktiebolag, AktiengesetzAktG; § 49.2 i lagen om handelsbolag, GmbH-GesetzGmbHG).

Företagsregistrets historia

Det österrikiska företagsregistret var ursprungligen pappersbaserat. När registret automatiserades 1991 överfördes uppgifterna till en elektronisk databas. Sedan dess är såväl aktuella som historiska uppgifter tillgängliga på elektronisk väg.

Relaterade länkar

Europeiska företagsregistret

Allmän information om det österrikiska företagsregistret

Det österrikiska domstolsväsendets databas

Företagslagen – fullständig lagtext

Lagen om företagsregister – fullständig lagtext

Lagen om aktiebolag – fullständig lagtext

Lagen om handelsbolag – fullständig lagtext

Senaste uppdatering: 21/04/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.