Företagsregister i EU-länderna

Belgien

Här finns information om det belgiska handelsregistret.

Innehåll inlagt av
Belgien

Vad finns i det belgiska handelsregistret?

Det belgiska handelsregistret la Banque carrefour des Entreprises (BCE) förvaltas av det federala ministeriet för ekonomi. Registret har tagits fram för att minska byråkratin och göra det möjligt att identifiera enskilda företag. Alla företag måste enligt lag finnas i registret. Företagens etableringsställen finns också i registret. Det rör sig om de adresser där företagen driver sin verksamhet. Handelsregistret innehåller också länkar till andra databaser. Det innehåller inte enbart företag utan även andra juridiska personer såsom fysiska personer som driver näringsverksamhet, offentliga företag och i vissa fall även utländska företag.

Är det kostnadsfritt att använda det belgiska handelsregistret?

Ja, man kan söka gratis i databasen på webbplatsen Public Search.

Med hjälp av sökmotorn kan man söka på företag eller etableringsställen utifrån olika sökkriterier. En Open Data-fil kan användas kostnadsfritt och även återanvändas om man registrerar sig. Med hjälp av webbtjänsten Public Search kan man importera en stor del av de offentliga uppgifterna till sina egna applikationer. Den tjänsten är avgiftsbelagd.

Hur söker man i det belgiska handelsregistret?

Med hjälp av funktionen Public Search kan man söka information om aktiva och inaktiva företag, både juridiska och fysiska personer, och deras etableringsställen.

Vilka uppgifter finns i registret?

Om företaget:

 1. Företagets registreringsnummer
 2. Status
 3. Rättslig ställning
 4. Datum för verksamhetsstart
 5. Namn
 6. Adress till bolagets säte
 7. Telefonnummer
 8. Fax
 9. e-postadress‑
 10. Webbplats
 11. Företagstyp
 12. Antal etableringsställen
 13. Företagets verksamhet
 14. Styrkt yrkesbehörighet och grundläggande ledningskompetens
 15. Kvaliteter
 16. Tillstånd
 17. Verksamhet (moms och organet för social säkerhet, ONSS)
 18. Ekonomiska uppgifter
 19. Koppling till andra företag
 20. Länkar (Moniteur belge (officiella tidningen), 
  Belgiens nationalbank
  och registret över arbetsgivare hos ONSS)

Om etableringsstället:

 1. Företagets registreringsnummer
 2. Status
 3. Etableringsställets nummer
 4. Datum för verksamhetsstart
 5. Etableringsställets namn
 6. Adress
 7. Telefonnummer
 8. Fax
 9. e-postadress
 10. Webbplats
 11. Tillstånd
 12. Verksamhet som omfattas av ONSS och (icke) kommersiell verksamhet

Hur pålitliga är uppgifterna i registret?

Företagen måste offentliggöra vissa upplysningar och handlingar för att garantera rättsverkan i förhållande till tredje part. I Belgien sker detta genom att handlingar och upplysningar offentliggörs i Moniteur belge (officiella tidningen) samt att årsräkenskaperna offentliggörs hos centralen för balansräkningar vid Belgiens nationalbank. Artikel 76 i företagslagen anger vilken rättsverkan som handlingar och upplysningar har efter att de offentliggjorts.

Artikel 76 i företagslagen fastställer att de handlingar och upplysningar som måste offentliggöras har rättsverkan i förhållande till tredje part först från och med den dag när utdrag ur dem offentliggjorts i Moniteur belge eller de nämnts i tidningens bilagor. Undantaget är de fall där företaget kan bevisa att tredje part känt till dem på förhand.

Tredje part kan dock göra gällande handlingar som inte har offentliggjorts.

Vad gäller transaktioner som ägt rum innan 16 dagar har förflutit efter offentliggörandet, har dessa handlingar inte rättsverkan i förhållande till den tredje part som kan bevisa att det varit omöjligt att känna till dem.

Vid brist på överensstämmelse mellan den text som lämnats in och den text som offentliggjorts i bilagorna till Moniteur belge, har den sistnämnda inte rättsverkan i förhållande till tredje part. Tredje part kan dock göra den gällande om företaget inte bevisar att denna haft kännedom om den text som lämnats in.

Vid brist på överensstämmelse mellan de handlingar som måste upprättas på ett av Belgiens officiella språk och de översättningar till ett eller flera av EU:s officiella språk som lämnats in frivilligt, har de översättningar som offentliggjorts frivilligt inte rättsverkan i förhållande till tredje part. Tredje part kan dock göra gällande de översättningar som offentliggjorts frivilligt om inte företaget bevisar att de haft kännedom om den version som avses i artikel 67 första paragrafen andra strecksatsen i företagslagen, nämligen avskrift av giltiga handlingar, kopior eller original av icke officiellt underskrivna handlingar [ i elektronisk form eller inte] som måste lämnas in vid handelsdomstolens kansli.

På handelsregistrets webbplats Public Search finns under företagsuppgifterna länkar till Moniteur belge och centralen för balansräkningar vid Belgiens nationalbank.

Sökningar

Här är länken till webbplatsen Public Search.

Det finns fyra olika sökmöjligheter under flikarna:

 • Sökning på nummer (om man känner till företagsnumret eller numret på etableringsstället)
 • Sökning på namn
 • Sökning på adress
 • Sökning på verksamhet

Webbplatsen finns på fyra språk: engelska, franska, nederländska och tyska.

Allmän information om handelsregistret finns på webbplatsen för Federala ministeriet för ekonomi (avsnittet ”Entreprises et Indépendants”, rubriken ”Banque carrefour des Entreprises”).

Länkar

Europeiska handelsregistret, Federala justitieministeriet, Federala ministeriet för ekonomi, små och medelstora företag, egenföretagare och energi

Senaste uppdatering: 18/01/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.