Företagsregister i EU-länderna

Bulgarien

Detta avsnitt innehåller en översikt över Bulgariens företagsregister och registret BULSTAT. Bulgarien garanterar att principerna om offentlighet, öppenhet och informationssäkerhet iakttas i fråga om dessa register.

Innehåll inlagt av
Bulgarien

Det nationella registrets historia

När upprättades registret?

En reform av registreringsprocessen inleddes den 1 januari 2008 när lagen om företagsregistret (Zakon za targovskiya registar) trädde i kraft och ett elektroniskt register över näringsidkare och utländska näringsidkares filialer togs i bruk. Näringsidkare var skyldiga att omregistrera sig senast den 31 december 2011.

Enligt artikel 17 i lagen om icke-vinstdrivande juridiska personer (Zakon za yuridicheskite litsa s nestopanska tsel) förvaltar registerbyrån (Agentsiya po vpisvaniyata) sedan den 1 januari 2018 registret över icke-vinstdrivande juridiska personer. § Enligt 25.1 i övergångsbestämmelserna och slutbestämmelserna i lagen om icke-vinstdrivande juridiska personer ska icke-vinstdrivande juridiska personer som har införts i registret över icke-vinstdrivande juridiska personer vid regionaldomstolarna (okrazhni sadilishta) ges möjlighet att inge en ansökan om omregistrering till registerbyrån senast den 31 december 2020. Båda registren delar en gemensam databas.

Reformen gav följande resultat:

  1. Ansvaret för registreringsprocessen överfördes från domstolarna till ett förvaltningsorgan – registerbyrån.
  2. Alla register vid de 28 regionaldomstolarna konsoliderades i en centraliserad elektronisk databas. Databasen innehåller de uppgifter som måste registreras och de handlingar som måste hållas tillgängliga för offentlig inspektion, samt elektroniska versioner av alla inlämnade handlingar, avslag och instruktioner som utfärdats samt företagshandlingar.
  3. Offentlighetsprincipen är av grundläggande betydelse i registreringsförfarandet.
  4. Registreringsförfarandet genomförs med hjälp av olika ansökningsformulär. Ansökningstypen beror på typen av näringsidkare eller icke-vinstdrivande juridisk person och på de uppgifter som ska registreras.

När digitaliserades registret?

Företagsregistret har från och med den 1 januari 2008 och registret över icke-vinstdrivande juridiska personer från och med den 1 januari 2018 fungerat som en gemensam elektronisk databas som innehåller information om de uppgifter som ska införas och de handlingar som ska offentliggöras samt alla inlämnade handlingar, utfärdade avslag, instruktioner och företagsregister i elektronisk form.

Gällande lagstiftning

I lagen om företagsregistret och registret över icke-vinstdrivande juridiska personer (Zakon za targovskiya registar i registara na yuridicheskite litsa s nestopanska tsel, ZTRRYULNTS) regleras registrering, underhåll, lagring och tillgång till företagsregistret och registret för icke-vinstdrivande juridiska personer, samt effekterna av de uppgifter, strykningar och annan information som offentliggörs däri. Förordning nr 1 av den 14 februari 2007 om regler för underhåll, lagring och tillgång till företagsregister och registret över icke-vinstdrivande juridiska personer (Haredba za vodene, sahranyavane i dostap do targovskiya registar i do registara na yuridicheskite litsa s nestopanska tsel, NVSDTRRYULNTS) fastställer regler för underhåll, lagring och tillgång till företagsregister och registret över icke-vinstdrivande juridiska personer liksom förfarandet vid tillsättning av och ersättning till värderingsexperter på tillskjutande av apportegendom, likvidatorer, kontrollanter och lagstadgade revisorer.

Vid granskningen av de ansökningar som mottagits av företagsregistret och registret över icke-vinstdrivande juridiska personer (TRRYULNTS) utför registreringstjänstemän kontroller av de inlämnade handlingarna i enlighet med de särskilda bestämmelserna i handelslagen (Targovski zakon), lagen om icke-vinstdrivande juridiska personer, lagen om åtgärder mot penningtvätt (Zakon za merkite sreshtu izpiraneto na pari), lagen om retentionsrätt/panträtt (Zakon za osobenite zalozi), lagen om kooperativ (Zakon za kooperatsiite), lagen om specialföretag och lagen om värdepapperiseringsenheter (Zakon za druzhestvata sas spetsialna Investitsionna tsel iza druzhestvaizta za seuritizikyats), lagen om verksamhet inom kollektiva investeringar och andra företag för kollektiva investeringar (Zakon za deynostta na kolektivnite investitsionni shemi i na drugi predpriyatiya za kolektivno investirane), lagen om marknaden för finansiella instrument (Zakon za pazarite na finansovi instrumenti), lagen om erbjudande av värdepapper till allmänheten (Zakon za publichnoto predlagane na tsenni knizha), redovisningslagen (Zakon za schetovodstvoto), lagen om hälso- och sjukvårdsinrättningar (Zakon sa lechebnite zavedeniya), lagen om allaktivetshus (Zakon za narodnite chitalishta), lagen om kreditinstitut (Zakon za kreditnite institutsii) och lagen om elektroniska handlingar och elektroniska betrodda tjänster (Zakon za elektronniya dokument i elektronnite udostoveritelni uslugi).

Vilken information hittar man i företagsregistret?

Företagsregistret och registret över icke-vinstdrivande juridiska personer delar en gemensam elektronisk databas som innehåller de uppgifter som enligt lag ska registreras och de handlingar rörande näringsidkare och utländska näringsidkares filialer, icke-vinstdrivande juridiska personer och utländska icke-vinstdrivande juridiska personers filialer som enligt lag ska hållas tillgängliga för offentlig inspektion. Akterna om dessa förvaras i elektronisk form. Akterna innehåller ansökningar, handlingar som styrker de registrerade uppgifterna, utlämnande av uppgifter och andra handlingar, som också kan innehålla personuppgifter som identifierar enskilda personer som företräder eller förvaltar den berörda näringsidkaren eller icke-vinstdrivande juridiska personen.

Vad innehåller kontot?

Kontot för de personer som är inskrivna i registret innehåller grundläggande information, lagrad i form av strukturerade uppgifter, om företagets namn, juridiska form, huvudkontor och adress, dess ledningsorgan, objekt (i förekommande fall), partner (i förekommande fall) och aktiekapital (i förekommande fall).

Vad innehåller akten?

Akterna för alla registrerade i registret innehåller alla handlingar som styrker uppgifterna som införts på deras konto.

Vem har tillgång till registret?

Företagsregistret och registret över icke-vinstdrivande juridiska personer är offentligt. Alla har kostnadsfri tillgång till registrens databas. Registerbyrån tillhandahåller åtkomst till näringsidkarens och den icke-vinstdrivande juridiska personens akt. På begäran och mot uppvisande av en id-handling går det att få åtkomst till akterna på registerbyråns lokalkontor. Personer som begär elektronisk åtkomst måste legitimera sig med hjälp av en elektronisk signatur eller ett digitalt certifikat som utfärdats av registerbyrån. Officiell åtkomst tillhandahålls enligt det förfarande som anges i särskild lagstiftning. Registerbyrån tillhandahåller också kostnadsfri och öppen tillgång till enskilda uppgifter och handlingar via systemet för sammankoppling av företagsregister (BRIS).

Vilka uppgifter finns i registret?

TRRYULNTS innehåller de uppgifter om näringsidkare, filialer till utländska näringsidkare, icke-vinstdrivande juridiska personer och filialer till icke-vinstdrivande juridiska personer och de uppgifter om dem som enligt lag ska registreras. I TRRYULNTS ingår också de handlingar som enligt lag måste hållas tillgängliga för offentlig kontroll av näringsidkare och utländska näringsidkares filialer, icke-vinstdrivande juridiska personer och filialer till utländska icke-vinstdrivande juridiska personer.

Följande måste införas i företagsregistret och registret över icke-vinstdrivande juridiska personer: Uppgifter om den första registreringen av juridiska personer, ändringar och strykning av angivna uppgifter, uppgifter om årsredovisningar, likvidation och insolvens, utmätning av aktier i företag (i förekommande fall), pantsättning av företag och pantsättning av aktier i företag, uppgifter om undertecknare, filial, verkliga huvudmän och omstrukturering.

Vilka handlingar lämnas in/behålls (akter, uppsättningar handlingar, stadgar, protokoll från bolagsstämman osv.)?

Varje ansökan ska åtföljas av ett kvitto på betalning av statliga avgifter, såvida inte avgiften betalas elektroniskt, och en försäkran om äktheten hos de uppgifter som ska föras in i registret och godkännandet av de handlingar som ska föras in i registret, samt handlingar som styrker förekomsten av de uppgifter som ska föras in i registret eller den handling som ska föras in, t.ex. bolagsordning, protokoll från bolagsstämman, avtal om köp och försäljning av aktier i bolaget osv. Ansökan med bilagor ska lämnas in på bulgariska. Handlingarna får också lämnas in på något av Europeiska unionens officiella språk. Om så är fallet måste de dock åtföljas av en bestyrkt översättning till bulgariska.

Hur kan jag göra en sökning (och vilka sökkriterier finns tillgängliga)?

Personligen

Vem som helst kan söka efter en viss uppgift eller handling i företagsregistret och registret över icke-vinstdrivande juridiska personer genom att besöka ett av registerbyråns lokalkontor. Registerbyråns kontor är belägna inom områdena för varje regionaldomstols jurisdiktion i Bulgarien.

Certifikat kan utfärdas av något av registerbyråns lokalkontor (avgifterna tas ut i enlighet med systemet för statliga avgifter som upptas av registerbyrån).

Kopior av de handlingar som lämnas in för införande i registret kan utfärdas av något av registerbyråns lokalkontor (avgifterna tas ut i enlighet med systemet för statliga avgifter som upptas av registerbyrån).

På registrets webbplats

Företagsregistret är tillgängligt dygnet runt på https://portal.registryagency.bg/en/.

Vem som helst kan söka efter en uppgift eller en handling i företagsregistret och registret över icke-vinstdrivande juridiska personer.

Tillgängliga sökkriterier

I TRRYULNTS-portalen kan man söka på följande kriterier:

  • Företagsnamn/namn eller unik identifieringskod för näringsidkare, utländska näringsidkares filialer, icke-vinstdrivande juridiska personer eller utländska icke-vinstdrivande juridiska personers filialer. Respektive namn eller id-nummer, alternativt företagsnamn eller unik identifieringskod för partner eller ensamma kapitalägare.
  • Namn eller id-nummer, alternativt företagsnamn eller unik identifieringskod för en medlem av den juridiska personens organ (näringsidkare eller icke-vinstdrivande juridisk person). I akten för en näringsidkare, utländsk näringsidkares filial, icke-vinstdrivande juridisk person eller utländsk icke-vinstdrivande juridisk persons filial och dess rättsliga föregångare och rättsinnehavare kan man söka efter alla registrerade uppgifter och handlingar.

Hur kan jag få tillgång till ett dokument?

Kostnadsfritt?

Utöver kostnadsfri och öppen tillgång till databasen i företagsregistret och registret över icke-vinstdrivande juridiska personer som nämns ovan utfärdar registerbyrån följande intyg:

Intyg om förekomst och behörighet (good standing certificate) som intygar registrerade uppgifter och handlingar på en näringsidkares eller en icke-vinstdrivande juridisk persons konto vid tidpunkten för utfärdandet av handlingen.

Intyg om de noteringar som gjorts under en viss period som intygar de uppgifter som förts in på en näringsidkares eller en icke-vinstdrivande juridisk persons konto under en period som anges av sökanden.

Intyg om handlingar som offentliggjorts under en viss period med en förteckning över de handlingar som offentliggjorts på en näringsidkares eller icke-vinstdrivande juridisk persons konto under den period som sökanden har angett.

Intyg som bekräftar att vissa uppgifter/handlingar inte har förts in/offentliggjorts på en näringsidkares eller icke-vinstdrivande juridisk persons konto.

Intyg om uppgifter som införts i registret som styrker särskilda uppgifter som har förts in på näringsidkarens eller den icke-vinstdrivande juridiska personens konto. Intyget kan innehålla endast uppgifter om bolagets aktiekapital eller näringsidkarens/den icke-vinstdrivande juridiska personens säte, eller flera uppgifter som sökanden har begärt ska ingå i handlingen.

Intyg om offentliggörande av en handling eller kopia av en offentliggjord handling – bekräftelse på att en viss handling har offentliggjorts på en näringsidkares eller icke-vinstdrivande juridisk persons konto, eller en bestyrkt kopia av en handling som har offentliggjorts på näringsidkarens eller den icke-vinstdrivande juridiska personens konto och som utfärdats på begäran av en berörd part.

Intyg om skyddade namn/företagsnamn som intygar att en näringsidkare eller en icke-vinstdrivande juridisk person har rätt att använda ett valt och skyddat namn/företagsnamn.

Mot en avgift?

En avgift ska betalas med det belopp som anges i systemet för statliga avgifter som upptas av registerbyrån. Avgifterna för utfärdande av intyg är följande: 5,00 bulgariska lev för första sidan och 2,00 lev för varje ytterligare sida i ett pappersintyg, och 2,50 lev för första sidan och 1,50 lev för varje ytterligare sida i ett intyg som utfärdas i elektronisk form.

Hur kan jag få ett utdrag ur registret, en bestyrkt kopia eller en utskrift av handlingar?

Det intyg som styrker att det inte finns några registrerade uppgifter eller offentliggjorda handlingar får endast erhållas i pappersform från något av registerbyråns lokalkontor, och alla andra typer av intyg kan erhållas både i pappersform från något av registerbyråns lokalkontor och i elektronisk form, i enlighet med de villkor och förfaranden som fastställs i lagen om elektroniska handlingar och elektroniska betrodda tjänster.

Registreringsförfarande

Hur gör jag för att inleda registreringsförfarandet (hur lämnas ansökningar in till registret, bestyrkande av handlingar, underlag som behöver bifogas)?

Personligen

Vem som helst kan lämna in en ansökan genom att besöka ett av registerbyråns lokalkontor.

Ansökningar i pappersform kan lämnas in till vilket som helst av registerbyråns kontor, oavsett var näringsidkaren har sitt huvudkontor. Så snart ansökan i pappersform har godtagits av registreringbyråns kontor skannas den och lagras som en bilaga i TRRYULNTS it-system. De bifogade handlingarna måste vara originalhandlingar eller kopior som bestyrkts av sökanden eller av notarius publicus.

På nätet

Ansökningar kan också lämnas in elektroniskt via TRRYULNTS webbportal på https://portal.registryagency.bg

Elektroniska ansökningar kan dygnet runt lämnas in via TRRYULNTS-portalen. Ansökningar om inledande registrering, införande och strykning av uppgifter och ansökningar om offentliggörande av handlingar som rör aktiebolag och kommanditaktiebolag får endast lämnas in i elektronisk form.

I artiklarna 6–63h i förordning nr 1 av den 14 februari 2007 om regler för underhåll, lagring och tillgång till företagsregister och registret över icke-vinstdrivande juridiska personer (NVSDTRRYULNTS) fastställs detaljerad information om de handlingar som ska bifogas varje ansökan om inledande registrering, införande och strykning av uppgifter samt offentliggörande av handlingar, per typ av företag.

Hur granskas inlämnade ansökningar?

Varje uppgift eller handling som mottas för införande i TRRYULNTS it-system (ansökan, domstolsbeslut, begäran om rättelse av fel, begäran om utnämning av experter, kontrollanter, osv.) ges ett unikt referensnummer i formatet ”ååååmmddttmmss” (år, månad, dag, timme, minut, sekund). När en ansökan, ett domstolsbeslut eller en begäran har fått sitt unika referensnummer tilldelar TRRYULNTS it-system slumpvis en registreringstjänsteman handlingen för granskning. Ansökningar om införande, strykning eller offentliggörande av handlingar enligt artikel 14 överförs automatiskt, i den ordning de tas emot, så snart registreringstjänstemannen med hjälp av en elektronisk signatur angett att han eller hon slutfört granskningen av den föregående ansökan och av it-systemet konstateras vara tillgänglig.

Enligt artikel 19.2 i lagen om företagsregistret och registret över icke-vinstdrivande juridiska personer (ZTRRYULNTS) ska registreringstjänstemannen, så snart det gått tre dagar sedan en ansökan om registrering eller strykning ur registret eller en ansökan om offentliggörande av en handling mottogs, omgående fatta ett beslut om ansökan, om inte annat föreskrivs i lag. Näringsidkares ansökningar om förstagångsregistrering behandlas senast vid utgången av den arbetsdag som följer på den dag ansökan ingavs till företagsregistret. Ett beslut meddelas så fort ansökan har behandlats, förutom i de fall som anges i artikel 22.5 i ZTRRYULNTS, där en instruktion utfärdas.

Beroende på typ av beslut kan resultatet bli följande:

  • Instruktioner som registreringstjänstemannen på elektronisk väg undertecknat efter slutförd granskning av ansökan och omedelbart offentliggörs på näringsidkarens konto ska genomföras inom den tidsfrist som anges i artikel 19.2 i ZTRRYULNTS.
  • Ett avslag, elektroniskt undertecknat av registreringstjänstemannen efter slutförd granskning och omedelbart offentliggjort på företagets konto.
  • En registreringsorder.

Rättsliga verkningar av registreringen

Verkningar av registrering med avseende på tredje mans rättigheter enligt artikel 17 i direktiv (EU) 2017/1132

Bulgarien har antagit de principer i relevant EU-lagstiftning som reglerar giltigheten för införande eller radering av uppgifter och offentliggörande av handlingar som rör näringsidkare/icke-vinstdrivande juridiska personer. De särskilda arrangemang som är tillämpliga på nationell nivå fastställs i ZTRRYULNT och handelslagen.

Enligt den förstnämnda lagen anses en uppgift som införts i registret vara känd för tredje part som agerar i god tro från dagen för införandet. Till dess att 15 dagar har förlöpt efter införandet av en registerpost kan denna post inte åberopas gentemot en tredje part som kan visa att han eller hon omöjligen kunde ha känt till den. Tredje parter får åberopa en uppgift eller handling som ska registreras, även om registreringen ännu inte har gjorts, om inte lagen uttryckligen anger att uppgiften eller handlingen vinner laga kraft först efter registreringen. Om en registerpost stryks förlorar den sin rättsverkan. Tredje parter anses få kännedom om handlingar i TRRYULNTS när dessa offentliggörs.

Tredje parter som agerar i god tro får åberopa en registrering eller ett offentliggörande, även om den registrerade uppgiften eller den offentliggjorda handlingen inte existerar. När det gäller tredje parter som agerar i god tro betraktas uppgifter som inte förts in i registret som icke existerande.

Avvikelser mellan de registrerade uppgifterna och de offentliggjorda uppgifterna

De uppgifter som förs in i registret offentliggörs utan dröjsmål på registrets webbplats och, om uppgifterna i en ansökan är felaktiga eller ofullständiga, ska bestämmelserna i artiklarna 96a och 96b i NVSDTRRYULNT tillämpas, enligt vilka fel och ofullständiga uppgifter, strykning av uppgifter eller offentliggörande av handlingar, även vid avvikelser mellan uppgifterna i en ansökan och uppgifterna i bilagorna till denna, ska rättas till genom att en ny uppgift läggs in eller att handlingen offentliggörs på nytt. Om en registreringstjänsteman på ett felaktigt sätt inför uppgifter, annullerar registerposter eller offentliggör handlingar får sökanden eller den berörda personen begära att felen och försummelserna rättas till genom att lämna in en ansökan på grundval av en modell som godkänts av registerbyråns verkställande direktör, där antalet uppgifter och felet eller försummelsen ska anges.

Vem ansvarar för att de registrerade uppgifterna är riktiga?

Enligt artikel 28 i ZTRRYULNTS är registerbyrån ansvarig för att uppgifterna är korrekta.

Dataskyddsrutiner

Förfaranden som rör de registrerades rättigheter med avseende på offentliggörande och lagring av deras personuppgifter

TRRYULNTS förvaltas gemensamt av registerbyrån och informationstjänsten AD (Informatsionno Obsluzhvane AD). Kommersiella företag, respektive icke-vinstdrivande juridiska personer, är registeransvariga för de personuppgifter om fysiska personer som ingår i de handlingar som lämnats in till registerbyrån för införande i registret i den mening som avses i artikel 4.1.7 i förordning (EU) 2016/679. Byrån tar emot personuppgifter om fysiska personer (partner, ensam kapitalägare osv.) från företaget/den icke-vinstdrivande juridiska personen och är skyldig att behandla dem i enlighet med det förfarande som fastställs i lag, i den form som de lämnas in, föra in relevanta uppgifter i registret och offentliggöra de uppgifter som är föremål för offentliggörande enligt lag. Handlingarna lämnas in av företagen i deras egenskap av registeransvariga, som icke-maskinläsbara filer.

Enligt artikel 2.2 i ZTRRYULNT offentliggörs uppgifterna och handlingarna i TRRYULNT utan den information som utgör personuppgifter i den mening som avses i artikel 4.1 i förordning (EU) 2016/679, med undantag för information som ska offentliggöras enligt lag. Enligt artikel 20.1 b i förordning nr 1 av den 14 februari 2007 om regler för underhåll, lagring och tillgång till företagsregistret och registret över icke-vinstdrivande juridiska personer ska ansökan åtföljas av en kopia av bolagets stadgar, respektive bolagsordningen, där alla personuppgifter, utom de som krävs enligt lag, har raderats.

För att kunna utöva sina rättigheter enligt artiklarna 15–22 i förordning (EU) 2016/679 måste den registrerade lämna in en skriftlig ansökan till registerbyrån, som uppfyller kraven i artiklarna 37b och 37c i lagen om skydd av personuppgifter (Zakon za zashtita lichnite danni, ZZLD). När byrån tar emot en begäran från en registrerad som vill utöva sina rättigheter enligt förordning (EU) 2016/679 och fastställer giltigheten för begäran om rättelse eller radering av personuppgifter enligt artikel 16 respektive artikel 17 i den allmänna dataskyddsförordningen i avsnittet om registrerade uppgifter eller offentliggjorda dokument på kontot för en viss näringsidkare/icke-vinstdrivande juridisk person i TRRYULNT

skickar byrån ett brev till den primära personuppgiftsansvariga (näringsidkare/icke-vinstdrivande juridisk person osv.) med en kopia till den registrerade och informerar den förra, i egenskap av primär personuppgiftsansvarig, om att denne, i samband med en rättighet som den registrerade (aktieägare, ensam ägare av aktiekapitalet osv.) utövar, bör lämna in en bestyrkt kopia av den handling som offentliggjorts i registret inom 14 dagar, där alla personuppgifter, utom de som krävs enligt lag, har raderats. Den bestyrkta kopian av den handling som har offentliggjorts i registret, i vilken alla personuppgifter, utom de som krävs enligt lag, har raderats, ska lämnas in i pappersform eller elektronisk form till TRRYULNTS informationssystem, tillsammans med en begäran om rättelse av ofullständiga uppgifter på näringsidkarens/den icke-vinstdrivande juridiska personens konto, baserat på en godkänd modell. En notering avseende begäran förs in på respektive näringsidkares/icke-vinstdrivande juridiska persons konto. När en kopia av handlingen lämnas in med det referensnummer som byråns registeravdelning tilldelat ärendeakten, ska handlingen på eget initiativ föras in i TRRYULNTS informationssystem.

När uppgifter (registrerade uppgifter) som förts in i den dynamiska delen av TRRYULNTS måste rättas, förs begäran om rättelse, tillsammans med bifogade bevis, in i TRRYULNTS informationssystem som en begäran om rättelse av fel och ofullständigheter på eget initiativ.

Länkar

http://www.registryagency.bg/

https://portal.registryagency.bg/en/

20 Elisaveta Bagryana St, 1111 Sofia, Bulgarien

Tfn: +359 2 9486 181

email: office@registryagency.bg

Senaste uppdatering: 19/01/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.