Företagsregister i EU-länderna

Bulgarien

Detta avsnitt innehåller en översikt över Bulgariens företagsregister och registret BULSTAT. Bulgarien garanterar att principerna om offentlighet, öppenhet och informationssäkerhet iakttas i fråga om dessa register.

Innehåll inlagt av
Bulgarien

Vad innehåller det bulgariska företagsregistret?

Det bulgariska företagsregistret och registret över icke-vinstdrivande juridiska personer (ТРРЮЛНЦ – TRRYULNTS) förvaltas av registerbyrån vid justitieministeriet. TRRYULNTS innehåller de uppgifter om näringsidkare, filialer till utländska näringsidkare, icke-vinstdrivande juridiska personer och filialer till icke-vinstdrivande juridiska personer som enligt lag ska registreras. TRRYULNTS innehåller också de handlingar rörande dessa som enligt lag ska hållas tillgängliga för offentlig inspektion.

Företagsregistret och registret över icke-vinstdrivande juridiska personer delar en gemensam elektronisk databas som innehåller de uppgifter som enligt lag ska registreras och de handlingar rörande näringsidkare och utländska näringsidkares filialer, icke-vinstdrivande juridiska personer och icke-vinstdrivande juridiska personers filialer som enligt lag ska hållas tillgängliga för offentlig inspektion. Akterna om dessa förvaras i elektronisk form, och omfattar ansökningar, handlingar som styrker de registrerade uppgifterna, redovisningar och andra handlingar. De kan också kan innehålla personuppgifter som identifierar personer som företräder eller förvaltar den berörda näringsidkaren eller icke-vinstdrivande juridiska personen.

Är tillgången till företagsregistret kostnadsfri?

Företagsregistret och registret över icke-vinstdrivande juridiska personer är offentligt. Alla har kostnadsfri tillgång till registrens databas. Registerbyrån tillhandahåller åtkomst till näringsidkarens och den icke-vinstdrivande juridiska personens akt. På begäran och mot uppvisande av en id-handling går det att få åtkomst till akterna på registerbyråns lokalkontor. Personer som begär elektronisk åtkomst måste legitimera sig med hjälp av en elektronisk signatur eller ett digitalt certifikat som utfärdats av registerbyrån. Officiell åtkomst tillhandahålls enligt det förfarande som anges i särskild lagstiftning. Registerbyrån tillhandahåller också kostnadsfri och öppen tillgång till enskilda uppgifter och handlingar via systemet för sammankoppling av företagsregister (BRIS).

Hur man söker i det bulgariska företagsregistret

Företagsregistret är tillgängligt dygnet runt på adressen https://portal.registryagency.bg.

Vem som helst kan söka efter en uppgift eller en handling i företagsregistret och registret över icke-vinstdrivande juridiska personer.

På TRRYULNTS-portalen kan man söka på följande kriterier:

 • Företagsnamn/namn eller unik identifieringskod för näringsidkare, utländska näringsidkares filialer, icke-vinstdrivande juridiska personer eller icke-vinstdrivande juridiska personers filialer, respektive namn eller id-nummer, alternativt företagsnamn eller unik identifieringskod, för partner eller ensamma kapitalägare.
 • Namn eller id-nummer, alternativt företagsnamn eller unik identifieringskod, för en medlem i den juridiska personens (näringsidkarens eller den icke-vinstdrivande juridiska personens) organ. I akten för en näringsidkare, utländsk näringsidkares filial, icke-vinstdrivande juridisk person eller icke-vinstdrivande juridisk persons filial och dess rättsliga föregångare och rättsinnehavare kan man söka efter alla registrerade uppgifter och handlingar.

Användare kan också söka i hela TRRYULNTS-databasen med hjälp av egna sökkriterier. Tjänsten kostar 100 bulgariska lev (BGN) per år (enligt systemet för statliga avgifter som upptas av registerbyrån). Tillgången till databasen är dock kostnadsfri för statliga myndigheter.

Intyg kan hämtas ut direkt på registerbyrån eller översändas på elektronisk väg (en avgift avläggs i enlighet med systemet för statliga avgifter som drivs in av registerbyrån).

Kopior av handlingar i registret kan hämtas ut direkt på registerbyrån eller översändas på elektronisk väg (en avgift avläggs i enlighet med systemet för statliga avgifter som drivs in av registerbyrån).

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

Bulgarien har antagit de principer i relevant EU-lagstiftning som reglerar giltigheten för införande eller strykning av poster i registret och offentliggörande av handlingar som rör näringsidkare/icke-vinstdrivande juridiska personer. De särskilda nationella arrangemangen regleras i lagen om företagsregistret och registret över icke-vinstdrivande juridiska personer (ZTRRYLNTS) samt i handelslagen.

Enligt den förstnämnda lagen anses en registerpost vara känd för tredje part som agerar i god tro från dagen för införandet i registret. Till dess att 15 dagar har förlöpt efter införandet av en registerpost kan denna post inte åberopas gentemot en tredje part som kan visa att han eller hon omöjligen kunde ha känt till registerposten tredje parter får åberopa en uppgift eller handling som ska registreras, även om registreringen ännu inte har gjorts, om inte lagen uttryckligen anger att uppgiften eller handlingen vinner laga kraft först efter registreringen. Om en registerpost stryks förlorar den sin rättsverkan. Tredje parter anses få kännedom om handlingar i TRRYULNTS när dessa offentliggörs.

Tredje parter som agerar i god tro får åberopa en registrering eller ett offentliggörande, även om den registrerade uppgiften eller den offentliggjorda handlingen inte existerar. När det gäller tredje parter som agerar i god tro betraktas uppgifter som inte förts in i registret som icke existerande.

Det bulgariska företagsregistrets och registret över icke-vinstdrivande juridiska personers historia

En reform av registreringsprocessen inleddes den 1 januari 2008 när lagen om företagsregistret trädde i kraft och ett elektroniskt register över näringsidkare och utländska näringsidkares filialer togs i bruk. Näringsidkare var skyldiga att omregistrera sig senast den 31 december 2011.

Enligt artikel 17 i lagen om icke-vinstdrivande juridiska personer förvaltar registerbyrån sedan den 1 januari 2018 registret över icke-vinstdrivande juridiska personer. Enligt § 25.1 i övergångsbestämmelserna och slutbestämmelserna i lagen om icke-vinstdrivande juridiska personer ska icke-vinstdrivande juridiska personer som har förts in i registret över icke-vinstdrivande juridiska personer vid regiondomstolarna ges möjlighet att inge en ansökan om omregistrering till registerbyrån senast den 31 december 2020. Båda registren delar en gemensam databas.

Reformen gav följande resultat:

 1. Ansvaret för registreringsprocessen överfördes från domstolarna till ett förvaltningsorgan – registerbyrån.
 2. Alla register vid de 28 regionala domstolarna konsoliderades i en centraliserad elektronisk databas. Databasen innehåller de uppgifter som måste registreras och de handlingar som måste hållas tillgängliga för offentlig inspektion, samt elektroniska versioner av alla inlämnade handlingar, avslag och instruktioner som utfärdats samt företagshandlingar.
 3. Offentlighetsprincipen är av grundläggande betydelse i registreringsförfarandet.
 4. Registreringsförfarandet genomförs med hjälp av olika ansökningsformulär. Ansökningstypen beror på typen av näringsidkare eller icke-vinstdrivande juridisk person och på de uppgifter som ska registreras.

Hur man lämnar in ansökningar till företagsregistret

Ansökningar kan antingen lämnas in direkt till registerbyråns registreringsenhet eller på elektronisk väg via TRRYULNTS-portalen.

Ansökningar i pappersform kan lämnas in vid vilket som helst av registerbyråns kontor, oavsett var näringsidkaren har sitt huvudkontor. Så snart ansökan i pappersform har godtagits av registreringsenheten skannas den och lagras som en bilaga i TRRYULNTS it-system. De bifogade handlingarna måste vara originalhandlingar eller kopior som bestyrkts av sökanden eller av notarius publicus.

Elektroniska ansökningar kan när som helst lämnas in via TRRYULNTS-portalen.

Hur granskas inlämnade ansökningar?

Varje uppgift eller handling som mottas för införande i TRRYULNTS it-system (ansökan, domstolsbeslut, ansökan om rättelse av ett fel, begäran om utnämning av experter, kontrollanter, osv.) ges ett unikt referensnummer i formatet ”ååååmmddttmmss” (år, månad, dag, timme, minut, sekund). När en ansökan, ett domstolsbeslut eller en begäran har fått sitt unika referensnummer tilldelas handlingen slumpvis av TRRYULNTS it-system till en registreringstjänsteman för granskning. Ansökningar om registrering, strykning eller offentliggörande av handlingar enligt artikel 14 överförs automatiskt, i den ordning de tas emot, så snart registreringstjänstemannen med hjälp av en elektronisk signatur angett att han eller hon slutfört granskningen av den föregående ansökan och av it-systemet konstateras vara tillgänglig.

Enligt artikel 19.2 i lagen om företagsregistret och registret över icke-vinstdrivande juridiska personer (ZTRRYULNTS) ska registreringstjänstemannen, så snart det gått tre dagar sedan en ansökan om registrering eller strykning ur registret eller en ansökan om att föra in en handling i registret mottogs, omgående fatta ett beslut om ansökan (om inte annat föreskrivs i lag). Näringsidkares ansökningar om förstagångsregistrering behandlas senast vid utgången av den arbetsdag som följer på den dag ansökan ingavs till företagsregistret. Ett beslut meddelas så fort ansökan har behandlats, förutom i de fall som anges i artikel 22.5 i ZTRRYULNTS, då en instruktion utfärdas. Ansökningar om registrering av årsredovisningar och årsrapporter, när detta krävs enligt lag, behandlas separat från andra ansökningar och i den ordning de inkom.

Beroende på typ av beslut kan resultatet bli följande:

 • Instruktioner som registreringstjänstemannen på elektronisk väg undertecknat efter slutförd granskning av ansökan, som omedelbart offentliggörs på näringsidkarens konto och som ska genomföras inom den tidsfrist som anges i artikel 19.2 i ZTRRYULNTS.
 • Ett avslag, elektroniskt undertecknat av registreringstjänstemannen efter slutförd granskning och omedelbart offentliggjort på företagets konto.
 • En registreringsorder, elektroniskt undertecknad av registreringstjänstemannen efter slutförd granskning, som till dess den tidsfrist som anges i artikel 19.2 i ZTRRYULNTS löper ut visas på företagets konto med statusen att man inväntar utgången av tidsfristen på tre dagar. När denna lagstadgade tidsfrist har löpt ut genomför TRRYULNTS it-systemet automatiskt registreringen och genererar referensnumret i ovan angivet format. Året, månaden och dagen motsvarar tidpunkten för det automatiska offentliggörande som utförs av it-systemet, medan timmen, minuten och sekunden motsvarar den tidpunkt dagen innan då registreringstjänstemannen fattade sitt beslut om registrering.

Vad innehåller BULSTAT-registret?

BULSTAT-registret innehåller information om följande:

 1. Andra juridiska personer än näringsidkare eller icke-vinstdrivande juridiska personer, i den mening som avses i lagen om icke-vinstdrivande juridiska personer, som är skyldiga att registrera sig i företagsregistret eller registret över icke-vinstdrivande juridiska personer.
 2. Filialer till utländska enheter som inte är näringsidkare eller icke-vinstdrivande juridiska personer.
 3. Handelsrepresentationer för utländska enheter enligt artikel 24 i lagen om investeringsfrämjande.
 4. Utländska juridiska personer som bedriver affärsverksamhet i Bulgarien och är permanent etablerade där, eller har en permanent bas eller anläggning där.
 5. Utländska juridiska personer vars faktiska ledning är belägen i Bulgarien.
 6. Utländska juridiska personer som äger fast egendom i Bulgarien.
 7. Panthavare i den mening som avses i lagen om registrerade panträtter.
 8. Organisatoriska enheter inom ramen för lagen om skyldigheter och avtal, däribland hantverksföretag och försäkringssammanslutningar enligt artikel 8 i socialförsäkringslagen.
 9. Enheter som bidrar till socialförsäkringssystemet och som inte är fysiska personer.
 10. Filialer till och avdelningar av enheter samt avdelningar av näringsidkare som förts in i företagsregistret.
 11. Fysiska personer som utövar ett fritt yrke eller ett hantverk.
 12. Utländska medborgare som inte har ett bulgariskt personnummer eller ett identitetsnummer för utlänningar och som
  • tillhandahåller oberoende personliga tjänster i Bulgarien, bl.a. genom en permanent inrättning, bas eller facilitet,
  • förvärvar fast egendom,
  • bidrar till socialförsäkringssystemet.
 13. Andra fysiska personer – som bidrar till socialförsäkringssystemet.
 14. Utländska personer/enheter som är föremål för särskild registrering enligt skattelagstiftningen, även sådana som är undantagna från skatt enligt ett internationellt avtal som har trätt i kraft och som Republiken Bulgarien är part i.
 15. Fysiska och juridiska personer och andra juridiska enheter som bedriver verksamhet i Bulgarien i egenskap av förvaltare av stiftelser eller förvaltningsfonder och andra liknande utländska juridiska enheter som bildats och verkar i länder som tillåter sådana former av stiftelser.

Är tillgången till BULSTAT-registret kostnadsfri?

Information som registreras i BULSTAT-registret på grundval av handlingar som inges för att tillhandahålla de uppgifter som avses i artikel 7.1.1–7.1.7 och 7.1.19 samt artikel 7.9 i lagen om BULSTAT-registret är offentlig. Alla kan söka efter en viss uppgift.

BULSTAT-registrets historik

BULSTAT-registret inrättades baserat på det register över ekonomiska aktörer (RSS EKPOU) som fördes av det nationella statistikinstitutet i enlighet med artikel 6.7 i statistiklagen. Bestämmelser om inrättandet av registret antogs genom ministerförordning nr 206 av den 30 oktober 1995. Det enhetliga statliga BULSTAT-registret över ekonomiska aktörer togs i bruk i Bulgarien den 1 januari 1996. Genom ministerförordning nr 379 av den 30 juli 1998 antogs identifieringskoden i det enhetliga statliga registret som en unik identifieringskod för alla juridiska personer och andra enheter som bedriver näringsverksamhet i Bulgarien. Den 17 juni 1999 antog nationalförsamlingen statistiklagen. I denna lag föreskrivs metoden för inrättande, drift och användning av det enhetliga BULSTAT-registret för identifiering av aktörer som bedriver näringsverksamhet i Bulgarien. BULSTAT-registret har utvecklats till ett av landets främsta administrativa register, och år 2000 gjordes uppgifterna i registret tillgängliga via registrets webbplats.

Den 11 augusti 2005 överfördes förvaltningen av BULSTAT-registret till registerbyrån. Registret innehåller registreringar för alla andra juridiska enheter och utländska enheters filialer än näringsidkare eller icke-vinstdrivande juridiska personer, i den mening som avses i lagen om icke-vinstdrivande juridiska personer, som är skyldiga att registrera sig i företagsregistret eller registret över icke-vinstdrivande juridiska personer. Personer som utövar ett fritt yrke eller arbetar som handelsmän är också skyldiga att registrera sig. Fram till den 1 januari 2008 var näringsidkare skyldiga att registrera sig i BULSTAT-registret inom sju dagar. Efter detta datum omfattas de av företagsregistret.

Hur man lämnar in ansökningar till BULSTAT-registret

Införande eller strykning av poster görs genom ansökan via ett standardformulär.

Ansökningar kan antingen lämnas in direkt till registerbyråns registreringsenhet eller på elektronisk väg via BULSTAT-portalen.

Ansökningar i pappersform kan lämnas in vid vilket som helst av registerbyråns kontor, oavsett var enheten har sitt huvudkontor. Så snart ansökan i pappersform har godtagits av registreringsenheten skannas den och lagras som en bilaga i BULSTAT:s it-system. Bifogade handlingar måste vara originalhandlingar eller kopior som bestyrkts av sökanden eller av notarius publicus.

Elektroniska ansökningar kan när som helst lämnas in via BULSTAT-registrets portal.

Beroende på deras ställning ska enheter som önskar upptas i BULSTAT-registret tillhandahålla följande:

 1. En kopia av ett domstolsbeslut eller annan handling enligt följande:
  a) juridiska enheter: stiftelseurkunder och handlingar som anger den eller de fysiska personer som förvaltar och/eller företräder enheten,
  b) handelsrepresentationer för utländska enheter enligt artikel 24 i lagen om investeringsfrämjande: en handling som intygar registrering i Bulgariens industri- och handelskammare (BTPP),
  c) utländska juridiska enheter: en handling som intygar att den juridiska enheten bedriver affärsverksamhet i Bulgarien och ett legaliserat dokument som intygar ursprunget för utländska juridiska enheter i det berörda landet;
  d) organisatoriska enheter som inte är juridiska personer enligt lagen om skyldigheter och avtal och försäkringsfonder enligt artikel 8 i socialförsäkringslagen: bolagsavtal och bevis på registrering vid skattemyndigheten,
  e) filialer och avdelningar: handlingar som anger den person som förvaltar och/eller företräder dem,
  f) andra enheter än de som anges i a–e, som bidrar till socialförsäkringssystemet: handlingar som bevisar identitet och/eller att en specifik verksamhet bedrivs, när lagen så kräver.
 2. En ansökan på en standardblankett som godkänts av registerbyråns verkställande direktör.
 3. En förklaring om att de anmälda uppgifterna är korrekta, undertecknad av sökanden.
 4. En handling som bevisar att en statlig avgift betalats enligt det system som godkänts av Bulgariens regering.

Varje uppgift eller handling som mottas för införande i registrets it-system (ansökan, ansökan om rättelse) ges ett unikt referensnummer i formatet ”ååååmmddttmmss” (år, månad, dag, timme, minut, sekund).

Registreringsansökningar och ansökningar om införande eller strykning av uppgifter granskas av en registreringstjänsteman i den ordning de inkom. Registreringstjänstemannen utfärdar ett beslut om registreringsansökningar och ansökningar om införande eller strykning av uppgifter senast vid arbetsdagens slut dagen efter den dag ansökan inkom.

Beroende på typ av beslut kan resultatet bli följande:

 • Instruktioner som registreringstjänstemannen på elektronisk väg undertecknat efter slutförd granskning av ansökan, som omedelbart offentliggörs på näringsidkarens konto och som ska genomföras inom fem arbetsdagar.
 • Ett avslag, elektroniskt undertecknat av registreringstjänstemannen efter slutförd granskning och omedelbart offentliggjort på enhetens elektroniska konto.
 • Ett registreringsbeslut, undertecknat av registreringstjänstemannen efter slutförd granskning. När registreringen har gjorts genererar BULSTAT:s it-system automatiskt referensnumret i ovan angivet format. Året, månaden och dagen motsvarar tidpunkten för det automatiska offentliggörande som utförs av it-systemet, medan timmen, minuten och sekunden motsvarar den tidpunkt då registreringstjänstemannen fattade sitt beslut om registrering.

Sökningar i registret kan göras online via

 • enhetens namn eller unika identifieringskod/identifieringsnummer,
 • mål/år/regional domstol för beslutet om företaget,
 • ansökningsnummer, referensnummer,
 • koppling mellan enheter.
Senaste uppdatering: 10/05/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.