Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på kroatiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Företagsregister i EU-länderna

Kroatien

I Republiken Kroatien förvaltas företagsregistret av handelsdomstolarna (trgovački sudovi).

Innehåll inlagt av
Kroatien
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Handelsdomstolarnas företagsregister (Sudski registar)

Företagsregistret är en offentlig liggare som innehåller uppgifter och handlingar om de enheter som enligt lagen ska upptas i registret. Varje domstol som utför registrering ansvarar för att de uppgifter och handlingar som den registrerar är autentiska. Följande enheter ska upptas i registret: offentliga handelsbolag (javna trgovačka društva), kommanditbolag (komanditna društva), ekonomiska intressegrupperingar (gospodarska interesna udruženja), aktiebolag (dionička društva respektive društva s ograničenom odgovornošću), enmansföretag (trgovci pojedinci), Europabolag (SE), Europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG), europeiska kooperativa föreningar, institutioner (ustanove), gemenskaper av institutioner (zajednice ustanova), kooperativ (zadruge), kooperativa föreningar (savezi zadruga), kreditföreningar (kreditne unije), enkla aktiebolag (jednostavna društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.)) och andra personer som ska registreras enligt lagen. Filialer upptas i registret om så krävs enligt lag.

Registret innehåller inte uppgifter om hantverkare eller sammanslutningar (udruge).

Vem som helst har rätt att ta del av uppgifterna i huvudliggaren, de dokument som ligger till grund för en registrering samt övriga dokument och uppgifter som ingår (med undantag för handlingar som enligt lag inte omfattas av offentlighetsprincipen). För detta krävs inte att man kan styrka ett legitimt intresse. Vem som helst har också rätt att begära ett utdrag, en bestyrkt kopia eller en utskrift av handlingarna och uppgifterna.

Registret

Information om registrering och offentliggörande av uppgifter om registrerade enheter

Den lagstiftning som reglerar bildandet av enheter som ska registreras och införas i registret består framför allt av lagen om företagsregistret (Zakon o sudskom registru), lagen om handelsbolag (Zakon o trgovačkim društvima) och reglerna om metoden för upptagande i domstolsregistret (pravilnik o načinu upisa u sudski registar). De uppgifter som föreskrivs i lag, och eventuella ändringar av dessa uppgifter, förs in i registret på grundval av denna lagstiftning.

Uppgifter om de registrerade enheterna är tillgängliga dygnet runt och kan konsulteras kostnadsfritt på domstolsregistrets webbplats.

Inledning av registreringsförfarandet

Registreringsförfarandet inleds genom en skriftlig ansökan om att uppgifter ska registreras, eller om att registrerade uppgifter ska ändras. Ansökan överlämnas till den registrerande domstolen skriftligen eller på elektronisk väg. Ansökan ska inkomma till domstolen inom 15 dagar från den dag då villkoren för registreringen uppfylls, om inget annat föreskrivs i lag. Domstolen får inleda förfarandet på eget initiativ om så föreskrivs i lag.

Notarier får kommunicera med den registrerande domstolen på elektronisk väg inom ramen för sina befogenheter och i enlighet med lagen om företagsregistret.

Det finns ett förenklat förfarande för registrering av enkla aktiebolag (företag med högst tre bolagsmän, enmansstyrelse och ett aktiekapital på minst 10,00 kuna). För att etableras i denna form måste företag använda formulär som upprättats av notarier.

Följande personer har befogenhet att lämna in ansökan om registrering:

  • Notarier (de har befogenhet att lämna in ansökningar på elektronisk väg och att tillhandahålla utdrag, kopior och utskrifter i enlighet med artikel 4.2 i lagen om företagsregistret).
  • Personer som har lagstadgad befogenhet att föreslå registrering (personligen eller genom en befullmäktigad företrädare).
  • Personer som arbetar för HITRO.HR (de har befogenhet att lämna in ansökningar för etablering av handelsbolag via systemet e-Tvrtka, i enlighet med befogenheter som anges i särskilda föreskrifter).

Registreringens effekter

Registreringen får laga kraft för den registrerade enheten dagen efter registreringsdagen (om inget annat föreskrivs i lag) och för tredje man den dag då registreringen offentliggörs.

Ingen kan hävda att vederbörande inte känner till uppgifter som är upptagna i registrets huvudliggare och som offentliggjorts på det sätt som föreskrivs i lagen om företagsregistret.

Vem som helst kan åberopa registret när det gäller rättsligt avgjorda uppgifter och fakta som i enlighet med lagen upptagits i detta, med undantag för personer för vilka det visats att de kände till att de berörda uppgifterna i registret inte överensstämmer med verkligheten. När det gäller åtgärder som vidtagits före den sextonde dagen efter dagen för offentliggörandet av en registrering kan de registrerade uppgifter eller handlingar som omfattas av offentliggörandet inte användas mot tredje man, om denne visar att vederbörande inte kunde känna till dessa uppgifter eller handlingar.

En person som handlar i god tro får inte lida skada till följd av att vederbörande har åberopat registret i fråga om rättsligt avgjorda uppgifter och fakta.

Brott och lagöverträdelser samt straff som utdöms av den registrerande domstolen

Bestämmelser om brott och lagöverträdelser samt straff som utdöms av den registrerande domstolen finns i artiklarna 624–632 i lagen om handelsbolag, medan bestämmelser om inledandet av ett förfarande för varning av och bestraffning av registreringspliktiga finns i artiklarna 81 och 81 a i lagen om företagsregistret.

Senaste uppdatering: 06/09/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.