Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Företagsregister i EU-länderna

Cypern

Den här sidan innehåller en introduktion till Cyperns företagsregister. Företagsenheten ansvarar för registrering, uppföljning, kontroll och avregistrering av inhemska och utländska företag, handelsbolag och företagsnamn. Den tillhör företags- och insolvensregisteravdelningen ((Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη) vid ministeriet för energi, handel, industri och turism.

Innehåll inlagt av
Cypern
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Online-tjänster:

Vad innehåller företagsregistret?

Var och en kan via internet få uppgift om huruvida ett visst företag finns upptaget i företagsregistret och, om så är fallet, aktuell status (registrerat eller avregistrerat). Det är möjligt att göra online-sökningar på alla uppgifter som rör registrerade företag och att granska handlingar i företagens elektroniska akter.

Ministeriet för handel, industri och turism ansvarar för företagsregistret.

Är tillgången till företagsregistret kostnadsfri?

Online-tillgång till grundläggande företagsinformation i företagsregistret är kostnadsfri.

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

Frågan om registrerade handlingars tillförlitlighet tas upp i kapitel 113 i lagen om företag. Följande artiklar säkerställer att information som meddelas tredje man på grundval av artikel 3a i direktiv 2009/101/EG är tillförlitlig:

Artikel 365

Kontroll och tillhandahållande av handlingar som förvaras hos registermyndigheten samt underlag rörande sådana handlingar.

Artikel 365A

Tillkännagivande från registermyndigheten – giltigheten av uppgifter som förts in i registret eller offentliggjorts i Greklands officiella tidning.

Artikel 365B(7)

Företagsregistret garanterar att de instrument och handlingar som avses i punkt 2 finns tillgängliga i standardmeddelandeformat via systemet för sammankoppling av register i EU. Minimikraven när det gäller säker överföring av uppgifter efterlevs.

Artikel 366

Efterlevnad av kravet på rapportering till registerföraren, inbegripet årsberättelse och årsredovisning (artiklarna 118 – 121).

Hur man söker i företagsregistret

Du kan söka på företagets namn eller registreringsnummer. Mer information om hur man söker finns på söksidan.

Företagsregistrets historia

Det elektroniska registret omfattar alla organisationer som registrerats från och med 1923 och fram till idag, inklusive utländska företag, handelsbolag och företagsnamn.

Länkar

Avdelningen för företags- och insolvensregister (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη)

Ministeriet för handel, industri och turism (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)

Senaste uppdatering: 19/07/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.