Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tjeckiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Företagsregister i EU-länderna

Tjeckien

I denna avdelning finns en översikt över det offentliga registret i Tjeckien. Registret är uppdelat i föreningsregistret, handelsregistret, registret över stiftelser, registret över institut, registret över bostadsrättsföreningar samt registret över allmännyttiga föreningar.

Innehåll inlagt av
Tjeckien

Vad innehåller det offentliga registret?

Det offentliga registret innehåller lagstadgade uppgifter om privaträttsliga juridiska personer. De generella reglerna om offentliga register återfinns i § 120 i lag nr 89/2012, civillagen. Närmare regler om det offentliga register som förs av domstolarna återfinns i lag nr 304/2013 om offentliga register över juridiska och fysiska personer. En del av registret utgörs av ett dokumentregister som innehåller lagstadgade handlingar (t.ex. stiftelseurkund, stadgar, årsredovisning osv.).

Det offentliga registret förs av registreringsdomstolen. Justitieministeriet är administrativt ansvarig myndighet.

Det offentliga registret innehåller uppgifter om följande:

 • Föreningar
 • Fackföreningar
 • Internationella fackföreningsorganisationer
 • Arbetsgivarorganisationer
 • Internationella arbetsgivarorganisationer
 • Branschorganisationer
 • Fackföreningsorganisationer för en viss bransch
 • Internationella fackföreningsorganisationer för en viss bransch
 • Arbetsgivarorganisationer för en viss bransch
 • Internationella arbetsgivarorganisationer för en viss bransch
 • Enskilda näringsidkare – som är införda i handelsregistret
 • Handelsbolag
 • Kommanditbolag
 • Aktiebolag med begränsat ansvar
 • Aktiebolag
 • Kooperativ
 • Statliga företag
 • Spin-off-företag
 • Allmännyttiga föreningar
 • Stiftelser
 • Välgörenhetsfonder
 • Institut
 • Organisationer med statsbidrag
 • Bostadsrättsföreningar
 • Europeiska ekonomiska intressegrupperingar
 • Anläggningar som ägs av utländska personer
 • Europeiska kooperativa föreningar
 • Europabolag.

Vilka uppgifter som ska registreras regleras genom lag nr 304/2013 om offentliga register över juridiska och fysiska personer. De grunduppgifter som ska föras in är t.ex. namn eller företagsnamn (s.k. firma) och säte, typ av verksamhet, juridisk form, identifieringsnummer, namn och adress eller firma och säte för bemyndigade företrädare.

Är tillgången till det offentliga registret kostnadsfri?

Registret förs elektroniskt. Sökningar kan göras gratis via portalen https://www.justice.cz/ och/eller direkt på det offentliga registrets söksida https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik. Det offentliga registret är helt öppet, och vem som helst kan göra sökningar och ta kopior eller utdrag.

Hur söka i det offentliga registret?

Det tjeckiska offentliga registret har ett avancerat sökverktyg online. Sökningar kan göras på företagsnamn eller identifieringsnummer.

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

Offentliggörande av handlingar

Registreringsdomstolen offentliggör registreringar, ändringar eller strykningar liksom deponering av handlingar (även i elektronisk form) så snart som möjligt efter registrering. Uppgifter och handlingar i registret går att komma åt på distans. Registreringsdomstolen offentliggör uppgifterna och tillhandahåller på begäran en bestyrkt elektronisk kopia. Denna signeras elektroniskt med ett kvalificerat certifikat och finns kostnadsfritt att tillgå på justitieministeriets webbplats: Ministerstva spravedlnosti ČR. På begäran lämnar registreringsdomstolen en bestyrkt partiell eller fullständig kopia av registerposten eller de ingivna handlingarna eller utfärdar ett intyg om att en viss uppgift inte har förts in i registret, om inte sökanden specifikt begär att få en obestyrkt kopia. Uppgifter och handlingar införda i registret före den 1 januari 1997 lämnas endast ut som papperskopior, om de inte redan finns i elektronisk form.

Åberopande av handlingar och uppgifter

Den registrerade kan inte hävda att uppgifter och handlingar i registret är oriktiga om någon i god tro och på lagenligt sätt agerar med dem som underlag.

Om det finns ett lagstadgat krav på att uppgifter och handlingar ska offentliggöras kan en registrerad person göra gällande uppgifterna eller innehållet i handlingarna gentemot tredje man först från och med dagen för det ursprungliga offentliggörandet, såvida det inte kan visas att tredje man redan kände till dem. Den registrerade personen kan dock inte göra en sådan invändning vid åtgärder som har vidtagits inom 15 dagar från offentliggörandet, om tredje man visar att han eller hon inte hade kunnat känna till dessa.

Tredje man kan alltid åberopa uppgifter och handlingsinnehåll som inte har offentliggjorts, såvida inte den omständigheten att de inte har offentliggjorts innebär att de är ogiltiga.

Registrerad information som inte uppfyller kraven

Om innehållet i en registerpost strider mot en bindande lagbestämmelse, och andra sätt att få rättelse saknas, uppmanar registreringsdomstolen den registrerade att avhjälpa situationen. Om en juridisk person underlåter att göra en rättelse inom den fastställda fristen kan domstolen på eget initiativ fatta beslut om likvidation, om detta gagnar skyddet av tredje man.

Om ordalydelsen i en registerpost skiljer sig åt mellan den tjeckiska språkversionen och en version på ett främmande språk eller mellan handlingar i registret som har avfattats på tjeckiska och en frivilligt ingiven översättning av dessa handlingar enligt § 74.1 i lagen om offentliga register över juridiska och fysiska personer, kan tredje man inte åberopa ordalydelsen på det främmande språket. Tredje man kan åberopa ordalydelsen i en handling som offentliggjorts eller ingetts till registret på främmande språk, såvida inte den registrerade visar att tredje man var medveten om ordalydelsen i uppgifterna eller innehållet i den handling som ingetts på tjeckiska.

Översättning av lagen om offentliga register

Justitieministeriet har gjort en inofficiell engelsk översättning av lag nr 304/2013 om offentliga register över juridiska och fysiska personer och om registrering av stiftelser, enligt lagens lydelse från och med den 1 januari 2018. Översättningen är endast gjord i informationssyfte, och endast den tjeckiska version som offentliggjorts i den tjeckiska författningssamlingen är giltig. Översättningen finns tillgänglig här.

Senaste uppdatering: 15/06/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.