Företagsregister i EU-länderna

Danmark

Här får du en överblick över det danska bolagsregistret.

Innehåll inlagt av
Danmark

Näringslivsstyrelsen (Erhvervsstyrelsen)

Det danska bolagsregistrets historia

Näringslivsstyrelsen inrättades den 1 januari 2012.

Styrelsen har cirka 500 medarbetare. Den har en bred portfölj av arbetsuppgifter och ansvarsområden som överlag bör göra det lättare och mer lockande att bedriva verksamhet i Danmark. Näringslivsstyrelsen är verksam på många områden – från stadsplanering och landsbygdsutveckling till digitalisering, effektiv tillsyn och övervakning av medel, företag, penningtvätt, redovisning, revision, export och EU-kontroller. Den ansvarar för det centrala bolagsregistret (Centrale Virksomhedsregister, CVR), som är landets samlade register över uppgifter om alla danska företag.

Näringslivsstyrelsen är en del av näringsministeriet (Erhvervsministeriet).

Vad innehåller bolagsregistret?

På webbplatsen erhvervsstyrelsen.dk finns upplysningar om alla styrelsens verksamhetsområden, bl.a. det danska bolagsregistret.

Webbplatsen CVR.dk ligger på portalen Virk och är den samlade ingången till uppgifter och upplysningar om alla företag i Danmark. Oavsett verksamhetsform kan man söka information om både själva verksamheten (den juridiska enheten) och produktionsenheterna. Registret innehåller även uppgifter om stiftare, ägare och chefer.


För vissa verksamhetsformer – i synnerhet aktiebolag och handelsbolag – finns närmare uppgifter, bl.a. konton, fakta och rapporter om företaget och de personer som leder det.

Vilka uppgifter innehåller det centrala bolagsregistret?

 • Bolagets registreringsnummer (CVR-nummer)
 • Namn och adress
 • Datum för grundande och ev. upplösning
 • Verksamhetsform
 • Angivande av ev. reklamskydd
 • Kredituppgifter
 • Sektor och ev. undersektorer
 • Ev. kontaktuppgifter
 • Ev. antal anställda
 • Fullvärdiga partner, stiftare, ägare och chefer
  • Namn och adress
  • Registreringsnummer (CPR- eller CVR-nummer) (CPR-nummer kan inte överföras till privatpersoner)
 • Anknutna produktionsenheter
  • Produktionsenhetsnummer
  • Namn och adress
  • Datum för grundande och ev. upplösning
  • Angivande av ev. reklamskydd
  • Sektor och ev. undersektorer
  • Ev. kontaktuppgifter
  • Ev. antal anställda

Hur söker man i bolagsregistret?

I bolagsregistret på portalen Virk kan man göra enskilda företagssökningar och söka/filtrera efter en rad parametrar, t.ex. företagets namn, namn på en person, företagets registreringsnummer, produktionsenhetsnummer eller adress till ett företag, en produktionsenhet eller en person. Grundläggande uppgifter om alla företag som är registrerade i det centrala bolagsregistret visas.

På sidan ”Sådan søger du” i CVR-Data kan man få hjälp med att söka efter företagsuppgifter i det centrala bolagsregistret.

Det finns flera lösningar som man kan använda för större mängder data från det centrala bolagsregistret, t.ex. system-till-system-åtkomst (”System-til-system adgang”) och CVR-webbtjänster (”CVR-webservices”). För mer information, klicka här.

Är tillgången till bolagsregistret kostnadsfri?

Handlingar och tjänster från det centrala bolagsregistret som inte kräver manuell behandling är kostnadsfria. Dessa är följande:

 • Flera olika visningar
 • Konton
 • System-till-system-åtkomst och CVR-webbtjänster

Vissa handlingar kräver manuell behandling och faktureras därför. Dessa är dock momsbefriade:

 • Tillagd signatur: 120 danska kronor
 • Äldre räkenskaper på mikrofilm eller från fjärrarkiv: 300 danska kronor
 • Registreringscertifikat: 300 danska kronor
 • Namnändringscertifikat: 500 danska kronor
 • Sammanslagningsplan: 150 danska kronor
 • Protokoll från årsmöte: 150 danska kronor
 • Kapitaldokumentation: 150 danska kronor
 • Kopia av registreringsformulär: 150 danska kronor
 • Redogörelse från ledningen: 150 danska kronor
 • Rapport om kommande förvärv: 150 danska kronor
 • Rapport om självfinansiering: 150 danska kronor
 • Uppdelningsplan: 150 danska kronor
 • Bolagsordning: 150 danska kronor

Dessa priser gäller från och med den 5 december 2014.

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

Artikel 14 i företagslagen införlivar artikel 3 i företagsdirektivet i dansk företagslagstiftning och beskriver i vilken mån registeruppgifter kan ligga till grund för rättsliga anspråk. I artikel 14 i företagslagen står följande [ej officiell översättning]:

”Uppgifter som har offentliggjorts i näringslivsstyrelsens it-system anses ha kommit till tredje mans kännedom. Första stycket. Detta gäller dock inte åtgärder som vidtas inom 16 dagar efter offentliggörandet, om det kan styrkas att tredje man inte kunde ha haft kännedom om de offentliggjorda förhållandena.

Innan offentliggörande ägt rum i näringslivsstyrelsens it-system kan förbehåll som måste registreras och offentliggöras inte göras gällande gentemot tredje man, om det inte kan styrkas att denne haft kännedom om dessa. Det faktum att ett sådant förbehåll ännu inte offentliggjorts hindrar inte tredje man att åberopa det.”

Ansvar för riktigheten i de registrerade uppgifterna

Anmälaren ansvarar för att de inlämnade uppgifterna är korrekta, enligt artikel 8 i regeringsförordningen om registrering (anmeldelsesbekendtgørelsen) samt artikel 15.2 i företagslagen. Anmälaren kan bli straffrättsligt ansvarig om det inte är tillåtet att lämna uppgifterna eller om de lämnade uppgifterna är felaktiga.

Näringslivsstyrelsen kontrollerar inte riktigheten i de lämnade uppgifterna, utan registrerar de uppgifter som lämnas. Detta gäller oavsett om uppgifterna registreras manuellt eller om företaget självt registrerar dem på webbplatsen Virk.dk.

Näringslivsstyrelsen kan hållas skadeståndsskyldig för användningen av registrerade uppgifter eller handlingar som är felaktiga på grund av styrelsens handlande, till exempel felaktig handläggning.

Länkar

Näringslivsstyrelsen (Erhvervsstyrelsen)

Centrala bolagsregistret (Det Centrale Virksomhedsregister)

Danska näringsministeriet (Erhvervsministeriet)

Europeiska företagsregistret (EBR)

Senaste uppdatering: 01/07/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.