Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på estniska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till spanskaengelskafranskarumänska är dock redan färdig.
Swipe to change

Företagsregister i EU-länderna

Estland

Här hittar du information om det estniska företagsregistret och registret över icke-vinstdrivande företag och stiftelser

Innehåll inlagt av
Estland

Vad innehåller företagsregistret och registret över icke-vinstdrivande företag och stiftelser?

Företagsregistret och registret över icke-vinstdrivande företag och stiftelser sköts av registreringsavdelningen vid distriktsdomstolen i Tartu. Registren sköts vid domstolarna för att de ska vara oberoende och omfattas av juridisk expertis. De har en stark rättslig behörighet i registersammanhang och deras uppdrag är att garantera rättssäkerhet. En uppgift i företagsregistret förutsätts vara korrekt och kunna göras gällande gentemot tredje man, såvida inte berörd tredje man kände till, eller borde ha känt till, en förekommande oriktighet. En registeruppgift kan inte göras gällande med avseende på transaktioner som genomförs inom femton dagar efter det att uppgiften fördes in, om tredje man kan visa att han inte kände till, eller inte kunde förväntas ha känt till, registreringens innehåll. I sådana fall kan en tredje man i god tro förlita sig på uppgifterna i registret och, till exempel när han ingår ett kontrakt, utgå ifrån att den som i registret står angiven som ledamot i styrelsen har rätt att teckna avtal för företaget i fråga.

Vissa rättsliga omständigheter måste registreras för att få verkan: till exempel kan en styrelseledamots rätt att teckna avtal vara begränsad enligt stadgarna, eller enligt det avtal som har ingåtts med styrelseledamoten, men endast sådana begränsningar som är inskrivna i registret kan göras gällande gentemot tredje man.

Vissa viktiga omständigheter får verkan direkt när de skrivs in i registret: till exempel får en ökning av företagets aktiekapital verkan från den tidpunkt då ökningen registreras i företagsregistret, och således inte från den dag då beslutet om ökningen fattades eller från den tidpunkt då tillskotten görs. Samma sak gäller för inrättande av en juridisk person, ändring i stadgar eller i samband med företagskoncentration, uppdelning och omvandling.

Alla dessa register sköts elektroniskt.

Registreringsavdelningen vid Tartus distriktsdomstol är registerförande myndighet för företagsregistret. Registret omfattar uppgifter om egenföretagare, företag (aktiebolag, privata aktiebolag, kollektiva företag, kommanditbolag, kommersiella sammanslutningar, Europabolag, europeiska kooperativa föreningar och europeiska sammanslutningar för territoriellt samarbete) samt filialer till utländska företag med säte i Estland.

Registret om icke-vinstdrivande företag och stiftelser innehåller uppgifter om icke-vinstdrivande företag och stiftelser (icke-vinstdrivande föreningar omfattar också politiska partier och andra ideella organisationer, liksom fackföreningar, kyrkor, församlingar, sammanslutningar av församlingar samt kloster) i Estland. Registret om icke-vinstdrivande företag och stiftelser omfattar även registret över bostadsföreningar och föreningar för landskapsförbättring.

Följande uppgifter ingår i registren för varje egenföretagare, juridisk person och filial till utländska företag:

 • Registerkort.
 • Företagsakt (i företagsregistret) eller offentlig akt (för icke-vinstdrivande organisationer, stiftelser och bostadsföreningar).
 • Registerakt.

Företagsakterna och de offentliga akterna innehåller handlingar som en juridisk person, en egenföretagare eller en filial till ett utländskt företag har lämnat in till registret enligt lag, till exempel stiftelseurkund, stadgar och andra handlingar som finns inskrivna i det offentliga registret. Domstolsavgöranden, överklaganden, korrespondens och andra handlingar som inte finns i företagsakterna eller de offentliga akterna finns i registerakten.

Följande uppgifter finns på registerkortet för juridiska personer, egenföretagare eller filialer till utländska företag:

 • Företagets namn, namn och registreringskod.
 • Hemvist eller stadgeenligt säte och adress för juridiska personer, egenföretagare och utländska företags filialer samt, vad gäller företag, e-postadress.
 • Uppgifter om egenföretagaren och uppgifter om upphörande av personens verksamhet och verksamhetens säsongsmässiga eller tillfälliga art.
 • Uppgifter om personer med ställning som företrädare (styrelseledamöter, allmänna partner, begränsade partner eller tredje parter med rätt att företräda, konkursförvaltare och likvidatorer) samt bestämmelser om ställning som företrädare och vilka befogenheter som gäller när man företräder den juridiska personen.
 • Uppgifter om befullmäktigade.
 • Juridisk form eller företagstyp.
 • Datum då bolagsordningen godkändes.
 • Aktiekapital.
 • Anteckningar om grundandet av ett privat aktiebolag utan tillskott.
 • En anteckning om att andelarna har registrerats i det estniska centralregistret över värdepapper eller en anteckning om vem som för aktieägarregistret.
 • Början och slut för räkenskapsåret.
 • Den information om konkurs som krävs enligt lag.
 • Anteckningar om koncentrationer, uppdelning och förändring av företaget och om dess upplösning och avregistrering.
 • Hänvisningar till registreringar som gjorts av registrator enligt lag utan att företaget har begärt det.
 • Uppgifter om förvaringsinstitut för handlingar från ett likviderat företag.
 • Stiftelsens mål.
 • Andra uppgifter som krävs enligt lag.

Ansökningar i registerärenden handläggs genom ett skriftligt förfarande inom ramen för den frivilliga rättsvården. Uppgifter förs in i registret efter en ansökan eller ett domstolsbeslut eller på annan grund som fastslås i lag. Ansökningar om att föra in uppgifter i registret måste antingen vara digitalt undertecknade eller i form av en handling från en notarie.

Uppgifterna i företagsregistret och registret över icke-vinstdrivande företag och stiftelser är offentliga. Var och en har rätt att undersöka uppgifterna i registerkortet och handlingar som finns i företagsakter eller offentliga akter och få kopior av dem. Akter i registret får granskas av berörda regeringsorgan, domstolar under rättegångsförfaranden och andra personer eller enheter som har ett legitimt intresse av att göra det.

Företagsregistret och registret över icke-vinstdrivande företag och stiftelser sköts av centrumet för register och informationssystem. Detta centrum erbjuder också nedanstående tjänster.

Företagsregister

Företagsregistret bygger på databaserna vid registreringsavdelningen vid distriktsdomstolen, och visar uppgifter i realtid om alla juridiska personer, egenföretagare och filialer av utländska företag som är registrerade i Estland. I företagsregistret kan du göra följande:

 • Gratis se registerkort, allmänna uppgifter och uppgifter om skulder.
 • Göra sökningar via namn, registreringskod, plats, verksamhet mm.
 • Mot avgift se årsrapporter, stadgar och andra elektroniska företagshandlingar eller offentliga handlingar, personuppgifter och affärsmässiga säkerheter osv.
 • Följa information om företagsförfaranden och uppgiftsförändringar i realtid.
 • Gratis kontrollera eventuella företagsförbud för estniska enheter.
 • Gratis se listor över medlemmar i politiska partier.
 • Se länkar mellan olika företag och personer.

Ytterligare information om e-företagsregistret finns på webbplatsen för centrumet för register och informationssystem.

Företagsportalen

Företagens registreringsportal är en plattform som gör det möjligt för personer och enheter att själv lämna in handlingar till registreringsavdelningarna vid distriktsdomstolarna. Ansökningar om att registrera ett nytt företag, ändra uppgifter, likvidera ett företag eller stryka ett företag ur registret kan lämnas in via portalen. Man kan också upprätta årsrapporter och lägga in dem via portalen. Estniska, finska, lettiska och belgiska medborgare och estniska e-medborgare kan använda portalen och identifiera sig med hjälp av sina id-kort. Estniska och litauiska medborgare kan logga in via den mobila id-tjänsten. Företagens registreringsportal finns på webbplatsen för centrumet för register och informationssystem.

Europeiska företagsregistret

Det europeiska företagsregistret är ett webbaserat söksystem som ger officiell information om Europabolag. Sökningar kan göras från webbplatsen.

 • Det finns uppgifter från 20 länders företagsregister.
 • Sökningar kan göras både på företags- och personnamn.
 • De tillgängliga uppgifterna varierar från land till land.
 • Uppgifterna i registret har olika rättslig innebörd i olika länder.
 • Sökfunktionen kan användas både av privatpersoner och företag.
 • Tjänsten är avgiftsbelagd.

Är tillgången till Estlands rättsdatabas kostnadsfri?

Du kan få tillgång uppgifterna online och vid notariatkontor.

Ingen avgift tas ut för nätsökningar på juridiska personer, egenföretagare och utländska bolags filialer eller för information om domstolsförfaranden. Tillgången till uppgifter på registerkort är också gratis. Ingen avgift tas ut för personer som gör en nätsökning på sig själva. För alla andra sökningar (inklusive på historiska registreringsuppgifter) tas en avgift ut liksom för tillgång till årsrapporter, bolagsordningar och andra handlingar. Avgiften betalas direkt via en banköverföring över nätet. Avtalskunder som har rätt att använda utökade sökningsparametrar betalar via månatlig faktura. Avgifterna för att använda uppgifterna i företagsregistret fastställs i en förordning utfärdad av justitieministern.

En avgift tas ut för att konsultera uppgifter i registret och handlingar i akter vid ett notariatkontor. Avgifterna fastställs i lagen om notariatavgifter.

Hur man söker i Estlands företagsregister

Sökningar i företagsregistret och registret över icke-vinstdrivande företag och stiftelser kan göras via e-företagsregistret på webbplatsen för centrumet för register och informationssystem.

När kan uppgifterna i registret göras gällande med rättslig verkan?

Här beskrivs hur användningen av uppgifter och handlingar i företagsregistret regleras i Estland.

Företagsregistret förs av registreringsavdelningen vid distriktsdomstolen i Tartu. Företagsregistret omfattar uppgifter om egenföretagare, filialer till utländska företag och företag (aktiebolag, privata aktiebolag, kollektiva företag, kommanditbolag, kommersiella sammanslutningar, Europabolag, europeiska kooperativa föreningar och europeiska sammanslutningar för territoriellt samarbete). Företagsregistret förs på estniska.

En uppgift i företagsregistret förutsätts vara korrekt och kunna göras gällande gentemot tredje man, såvida inte berörd tredje man kände till, eller borde ha känt till, en förekommande oriktighet. En registeruppgift kan inte göras gällande med avseende på transaktioner som genomförs inom femton dagar efter det att uppgiften fördes in, om tredje man kan visa att han inte kände till, eller inte kunde förväntas ha känt till, registreringens innehåll. I sådana fall kan en tredje man i god tro förlita sig på uppgifterna i registret och, till exempel när han ingår ett kontrakt, utgå ifrån att den som i registret står angiven som ledamot i styrelsen har rätt att teckna avtal för företaget i fråga.

Vissa rättsliga omständigheter måste registreras för att få verkan: till exempel kan en styrelseledamots rätt att teckna avtal vara begränsad enligt stadgarna, eller enligt det avtal som har ingåtts med styrelseledamoten, men endast sådana begränsningar som är inskrivna i registret kan göras gällande gentemot tredje man.

Vissa viktiga omständigheter får verkan direkt när de skrivs in i registret: till exempel får en ökning av företagets aktiekapital verkan från den tidpunkt då ökningen registreras i företagsregistret, och således inte från den dag då beslutet om ökningen fattades eller från den tidpunkt då tillskotten görs. Samma sak gäller för inrättande av en juridisk person, ändring i stadgar eller i samband med företagskoncentration, uppdelning och omvandling.

För varje registrerad egenföretagare, juridisk person och filial till utländska företag upprättas följande:

 • Registerkort.
 • Företagsakt.
 • Registerakt.

Företagsakten innehåller handlingar som en juridisk person, en egenföretagare eller en filial till ett utländskt företag har lämnat in till registret enligt lag, till exempel stiftelseurkund, stadgar och andra handlingar som finns inskrivna i det offentliga registret. Domstolsavgöranden, överklaganden, korrespondens och andra handlingar som inte upptagits i företagsakterna återfinns i registerakten.

Handlingar på främmande språk ska lämnas in till registratorn tillsammans med en översättning till estniska som har bekräftats av en auktoriserad översättare Ett företag kan inte förlita sig på en översättning som avviker från originaltexten. Tredje man kan göra gällande en översättning som har lämnats in till registret, såvida inte det berörda företaget kan visa att tredje man var medveten om att översättningen inte var korrekt.

Uppgifterna i företagsregistret är offentliga. Var och en har rätt att ta del av uppgifter i registerkorten och handlingar i företagsakterna och få kopior av dem. Akter i registret får granskas av berörda regeringsorgan, domstolar under rättegångsförfaranden och andra personer eller enheter som har ett legitimt intresse av att göra det.

Den som vill ta del av handlingar i akten eller begära kopior av dessa kan vända sig till företagsregistret eller en notarie.

Det estniska företagsregistrets historia

Uppgifterna i det estniska företagsregistret går tillbaka till den 1 september 1995 och uppdateras regelbundet.

Länkar

Europeiska företagsregistret

Sökning i företagsregistret

Företagsportalen

Företagsregister

Registreringsavdelning

Notarier

Senaste uppdatering: 20/01/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.