Företagsregister i EU-länderna

Finland

Här får du en överblick över det finländska företagsregistret.

Innehåll inlagt av
Finland

Vad innehåller Finlands företagsregister?

Patent- och registerstyrelsen administrerar och upprätthåller det finländska företagsregistret, handelsregistret.

Handelsregistret är ett offentligt register som innehåller information om företag, som i regel alltid måste vara registrerade i handelsregistret. Företag måste dessutom meddela om deras registeruppgifter ändrar, och de flesta företag ska lämna in sitt bokslut till registret. Varje år registreras

 • ca 40 000 nya företag
 • ca 145 000 ändringar i företagens uppgifter
 • ca 230 000 bokslut.

Handelsregistret och Skatteförvaltningen har en gemensam anmälningsprocedur och informationstjänst. Företags- och organisationsdatasystemet är Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens gemensamma informationstjänst. Den upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen och kan användas gratis. Där finns kontakt- och identifieringsuppgifter om företag, till exempel

 • firmanamn, parallellfirma och bifirma
 • FO-nummer (identifieringsnummer för företaget), företagsform och hemkommun
 • adress och andra kontaktuppgifter
 • företagets huvudsakliga bransch
 • företagets registreringar i Skatteförvaltningens och Patent- och registerstyrelsens register
 • uppgifter om nedlagd näringsverksamhet, avbrott, konkurs, likvidation eller sanering

Europeiska företagsregistret (European Business Register Network, EBR) är en informationstjänst där man kan få officiella och tillförlitliga registeruppgifter från de nationella handelsregistren i de länder som är medlemmar i sammanslutningen European Business Registry Association (EBRA).

Business Registers Interconnection System (BRIS) är en gemensam portal där man kan söka information om företag som är registrerade i handelsregistret i ett EU-land, Island, Liechtenstein eller Norge.

Är finländska handelsregistret gratis att använda?

Företagens basuppgifter kostar ingenting, men vissa andra uppgifter är avgiftsbelagda. Det gäller t.ex. företagets ansvarspersoner, verksamhetsbransch och uppgifter om kapital.

Till basuppgifterna hör

 • företagets namn
 • FO-nummer
 • hemkommun
 • företagsform
 • företagets språk (finska eller svenska)
 • registreringsdatum
 • senaste registreringsdatum
 • företagets status
 • eventuella företagsinteckningar
 • kontaktuppgifter

Att söka i handelsregistret

Företagsuppgifterna i handelsregistret bygger på uppgifter som meddelats till Patent- och registerstyrelsen. Dessa uppgifter kommer både från företagen själva och från domstolar och andra myndigheter.

Enligt 21 a § i handelsregisterlagen (129/1979) får Patent- och registerstyrelsen uppdatera sina register med uppgifter ur befolkningsdatasystemet och granska personuppgifterna för de personer som nämns i anmälningarna och bilagorna till dem.

Uppgifter om gällande näringsförbud och deras varaktighet fås från rättsregistercentralen i enlighet med 21 § i lagen om näringsförbud, och uppgifterna uppdateras i handelsregistersystemet.

Innehållet i handelsregistret regleras av Finlands lag. Vilka uppgifter som förs in för olika företagstyper fastställs i den finska lagstiftning som reglerar handelsregistret samt företagstyper och företagsverksamhet i allmänhet (se till exempel handelsregisterlagenaktiebolagslagen och lagen om öppna bolag och kommanditbolag).

Normalt finns åtminstone följande uppgifter registrerade för varje företagstyp:

 • företagets namn
 • företagets hemkommun eller huvudsakliga verksamhetsort
 • företagets bransch
 • person(er) som företräder företaget
 • företagets adress.

När en anteckning görs i handelsregistret kungörs den samtidigt i den elektroniska informationstjänsten. Informationstjänsten är en allmän och kostnadsfri tjänst som innehåller grundläggande företagsuppgifter samt handelsregistrets kungörelser. Med hjälp av tjänsten kan du till exempel ta reda på om en ny styrelse har registrerats för ett företag eller vilka nya företag som har registrerats under en viss tidsperiod.

Du kan söka information om företag med deras FO-nummer, som vid behov kan kontrolleras i företags- och organisationsdatasystemet. Du kan också söka på ett visst datum eller tidsintervall. Sökningen kan även begränsas enligt typ av registrering, kommun eller landskap. Grunduppgifterna som visas för ett företag är företagsnamn, FO-nummer och hemkommun. De utökade registeruppgifterna omfattar bland annat typ av registrering och registeranteckningarnas rubriker.

Även andra uppgifter förs in i registret, beroende på företagsform. Registerutdrag för företag som har samma företagsform kan dock se helt olika ut. Vissa aktiebolag utnyttjar till exempel många av de möjligheter aktiebolagslagen ger och beslutar bland annat att utfärda optionsrätter och andra särskilda rättigheter eller att fusionera, och anmäler uppgifter om detta till registret. Andra företag kan i stället välja att för sin del endast anmäla de uppgifter som är obligatoriska för just den företagsformen. Dessutom kan lagändringar leda till att registerutdragen ser olika ut. Registeranteckningarna för aktiebolag kan till exempel vara väldigt olika beroende på om beslutet om uppgifterna som ska registreras har tagits enligt den aktiebolagslag som trädde i kraft den 1 september 2006 eller tidigare.

Hur tillförlitliga är dokumenten i registret?

I handelsregisterlagen fastställs vilken information som ska införas i handelsregistret och dess offentlighet. Enligt lagen har var och en rätt att få uppgifter, utdrag och intyg angående anteckningar i handelsregistret. En tredje part kan i god tro lita på de uppgifter som har antecknats i registret.

Enligt 1 a § i handelsregisterlagen är all information som antecknas i registret offentlig och vem som helst kan begära ut uppgifter ur registret. Uppgifterna får lämnas ut även i elektronisk form. För fysiska personer lämnas dock inte personbeteckningens slutled ut, och inte heller hemadressen för personer som bor utomlands. Detta görs endast om utlämnandet uppfyller kraven i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. För personer som bor utomlands anges i stället för adress annars bara vilket land de bor i.

Enligt 26 § i handelsregisterlagen kan en tredje part i god tro lita på uppgifterna som antecknats i registret och kungjorts. Kungörelsen sker elektroniskt genast efter registreringen. Kungörelserna finns tillgängliga i handelsregistrets kostnadsfria informationstjänst.

Handelsregistrets historia

I registret finns information från och med år 1896.

Länkar

Patent- och registerstyrelsen

Handelsregistret

Företags- och organisationsdatasystemet

European Business Registry Association, EBRA

European Business Register Network, EBR

Business Registers Interconnection System, BRIS

Kaupparekisterilaki

Osakeyhtiölaki

Lag om öppna bolag och kommanditbolag

Limited Liability Companies Act

Partnerships Act

Handelsregisterlag

Aktiebolagslag

Lag om öppna bolag och kommanditbolag

Senaste uppdatering: 19/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.