Företagsregister i EU-länderna

Frankrike

Här får du en överblick över de franska bolagsregistren.

Innehåll inlagt av
Frankrike

Vilka bolagsregister finns i Frankrike?

Lokala handels- och bolagsregister (register du commerce et des sociétés, RCS) förs av justitiesekreterare (greffiers) vid handelsdomstolarna (tribunaux de commerce) i den europeiska delen av Frankrike, av blandade handelsdomstolar (tribunaux mixtes de commerce) i de utomeuropeiska departementen och regionerna samt av justitiesekreterare vid tvistemålsdomstolar med behörighet på det handelsrättsliga området (tribunaux judiciaires à compétence commerciale) i departementen Bas-Rhin, Haut-Rhin och Moselle. Justitiesekreterarna kontrollerar deklarationer om registrering, ändring och strykning som görs av företag i handels- och bolagsregister för att säkerställa att rapporterna följer lagar och föreskrifter och har stöd i handlingar och bilagor. Dessa kontroller av de materiella och formella kraven utförs under överinseende av den ordförande eller domare som fått detta i uppdrag och som har behörighet att avgöra eventuella tvister mellan den beskattningsbara personen och justitiesekreteraren.

Ett Kbis-utdrag är ett utdrag från handels- och bolagsregistret som fungerar som en sorts id-handling för företaget. Det innehåller alla upplysningar som företagen är skyldiga att lämna. Syftet med Kbis-utdrag är att garantera rättssäkerheten vid handelstransaktioner genom att ge alla berörda parter information om ett företags rättsliga struktur, dess styrelseledamöter, dess verksamhet, var verksamheten bedrivs och hur företaget fungerar. Kbis-utdraget anger även om kollektiva insolvensförfaranden har inletts mot företaget. Denna officiella handling (acte authentique), utfärdad och undertecknad av domstolens justitiesekreterare, anses vara äkta såvida inte en invändning om urkundsförfalskning framställs.

På nationell nivå förs ett nationellt handels- och bolagsregister (registre national du commerce et des sociétés, RNCS) av den nationella myndigheten för skydd av industriell äganderätt (Institut National de la Propriété Industrielle, INPI). Detta nationella register centraliserar all information och alla handlingar som har kontrollerats och validerats av justitiesekreterarna och införts i varje registreringsenhets handels- och bolagsregister. INPI har till uppgift att bland allmänheten kostnadsfritt sprida den tekniska, kommersiella och finansiella information som finns i RNCS för vidareanvändning.

Webbplatsen Infogreffe är en spridningsplattform för alla handels- och bolagsregister (i den europeiska delen av Frankrike, inbegripet Alsace-Moselle, samt i de utomeuropeiska departementen och regionerna). Webbplatsen Infogreffe.nc ger åtkomst till rättsliga uppgifter om företag i Nya Kaledonien. Via Infogreffe kan man även utföra ett antal formaliteter (registrering, ändring, strykning och registrering av årsbokslut) online. Tjänsten är tillgänglig på franska och engelska.

På webbplatsen för INPI får man tillgång till uppgifter om registreringar, ändringar, strykningar och företagens årsbokslut i form av öppna data via DATA INPI-portalen.

Officiella kungörelseorganet för civil- och handelsrättsliga meddelanden (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, BODACC)

BODACC är det officiella kungörelseorganet för offentliggörande av handlingar som registreras i handels- och bolagsregistret. Dessa handlingar omfattar alla steg från att ett företag grundats till dess upplösning, särskilt försäljningar och överlåtelser, kollektiva insolvensförfaranden och årsredovisningar. Handlingarna översänds till BODACC utan att de berörda parterna behöver vidta några åtgärder. Meddelandena i BODACC offentliggörs på ansvar av den justitiesekreterare som tar emot uppgifterna.

Offentliggörande i BODACC, som säkerställer bredast möjliga spridning av registreringarna i de lokala handels- och bolagsregistren, ligger inom ansvarsområdet för byrån för rättslig och administrativ information (Direction de l’information légale et administrative, Dila).

Är tillgången till bolagsregistren kostnadsfri?

På webbplatsen Infogreffe ges kostnadsfri tillgång till vissa uppgifter om de företag som finns i registren. Utdrag ur handels- och bolagsregistret och bifogade handlingar kan erhållas mot en avgift som fastställs av staten.

INPI ger kostnadsfri tillgång till uppgifterna i RNCS via DATA INPI-portalen. Vidareanvändningen av sådana uppgifter förutsätter en licens.

BODACC distribueras endast elektroniskt sedan den 1 juli 2015. Tillgången till innehållet på webbplatsen (dvs. meddelandena i BODACC) har varit kostnadsfri sedan juli 2011.

I juni 2016 upprättades en ny portal för digital åtkomst, «Portail de la Publicité Légale des Entreprises» (offentlig portal för rättsliga företagsuppgifter). Användarna kan använda portalen för att via ett enda gränssnitt få åtkomst till rättsliga meddelanden och information som offentliggörs på de tre webbplatserna https://www.infogreffe.fr/https://actulegales.fr/https://www.bodacc.fr/.

Hur söker man i ett bolagsregister i Frankrike?

Webbplatsen Infogreffe gör det möjligt att söka efter företag med hjälp av följande uppgifter:

  • Namn.
  • Ledningens och styrelseledamöternas namn.
  • Stad eller departement för företagets huvudkontor, hemvist eller driftsställen.
  • Siren-nummer (Système d’identification du répertoire des entreprises – företagsregistrets identifieringssystem) (motsvarande organisationsnummer).
  • Registreringsnummer i handels- och bolagsregistret.

På DATA INPI-webbplatsen kan man söka efter ett företag med hjälp av dess Siren-nummer, företagsnamn, varumärkesnamn, direktör eller namnet på den kommun där företaget har sitt huvudkontor. Det går också att söka på ord i företagets verksamhetsbeskrivning.

På BODACC-webbplatsen kan man söka efter meddelanden om ett företag med hjälp av dess Siren-nummer eller namn.

Länkar

Registre de Commerce européen (Europeiska företagsregistret)

Infogreffe

INPI

CNGTC

BODACC

PPLE

Senaste uppdatering: 22/02/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.