Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till estniskaengelskafranskamaltesiska är dock redan färdig.
Swipe to change

Företagsregister i EU-länderna

Tyskland

Här hittar du en översikt över Tysklands företagsregister.

Innehåll inlagt av
Tyskland
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Vad innehåller företagsregistret?

Den tyska handelsregisterportalen förvaltas av justitieministeriet i delstaten Nordrhein–Westfalen för de övriga tyska delstaternas (Länder) räkning. Portalen ger tillgång till samtliga tyska handels- och företagsregister.

På  handelsregisterportalen finns närmare upplysningar på engelska, franska, italienska, nederländska, polska, spanska och turkiska, även om själva registeruppgifterna i huvudsak är på tyska.

Ytterligare information om register, företag och kungörelser av konkurser, årsredovisningar/finansrapporter och kapitalmarknadsinformation finns på webbplatsen för det  tyska företagsregistret (Unternehmensregister). Även om informationen som sådan främst är på tyska (kapitalmarknadsinformation finns delvis på engelska eller andra språk), finns själva plattformen i en engelsk, fransk, italiensk och spansk version. Företagsregistret är dessutom kopplat till handelsregisterportalen, så att det är möjligt att söka även bland dess uppgifter.

Är tillgången till företagsregistret kostnadsfri?

Registreringen i företagsregistret är gratis. Att söka på enskilda företag och ta del av publikationer och ägarinformation (Unternehmensträgerdaten) kostar inte heller något. Varje gång du begär fram uppgifter knutna till ett registreringsnummer (aktuella uppgifter, kronologiska uppgifter, historiska uppgifter eller specifika handlingar) uttas emellertid en avgift på 4,50 euro (utskrift) eller 1,50 euro (nedladdning).

Hur man söker i företagsregistret

Med förbehåll för tillgänglig information finns det två sökfunktioner på handelsregisterportalens webbplats (enkel sökning och avancerad sökning). På webbplatsen för det tyska företagsregistret erbjuds också en sökfunktion.

När kan uppgifterna i registret göras gällande med rättslig verkan?

I § 15 i den tyska handelslagen finns de nationella bestämmelser som tredje man kan åberopa sig på vad gäller sådana handlingar och uppgifter som förtecknas i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/101/EG av den 16 september 2009 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 48 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga (EUT L 258, 1.10.2009, s. 11) – jfr artikel 3.5, 3.6 och 3.7 i detta direktiv.

Enligt § 15 kan företaget endast åberopa sådana förhållanden som har registrerats och kungjorts, eller som redan var kända för tredje man (§ 15 första stycket 1 i handelslagen). En tredje man måste godta korrekt registrerade och kungjorda förhållanden. Detta gäller dock inte vid rättshandlingar som äger rum inom femton dagar efter kungörelsen, om tredje man kan visa att han varken kände till eller kunde ha känt till förhållandet (§ 15 andra stycket i handelslagen).

Om en registreringspliktig omständighet inte har kungjorts korrekt, kan en tredjeman ändå göra gällande den kungjorda informationen gentemot den part för vilken omständigheten registrerades, såvida inte berörd tredje man kände till avvikelsen (§ 15 tredje stycket i handelslagen).

Företagsregistrets historia

Sedan 2007 finns alla registeruppgifter tillgängliga i elektroniskt format.

Länkar

Tysklands handelsregisterportal

Avancerad sökning

Enkel sökning

Tysklands företagsregister

Europeiska företagsregistret

Senaste uppdatering: 10/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.