Företagsregister i EU-länderna

Tyskland

Här hittar du en översikt över Tysklands företagsregister (Unternehmensregister).

Innehåll inlagt av
Tyskland

Det nationella registrets historia

När upprättades registret? När digitaliserades registret?

Företagsregistret i sin nuvarande form inrättades 1861. Det har varit helt digitaliserat sedan den 1 januari 2007. Registerportalen på http://www.handelsregister.de/ ger centraliserad tillgång till lokala handelsregister och register över kooperativ, partnerskap och föreningar samt registermeddelanden.

Den 1 januari 2007 inrättades företagsregistret (https://www.unternehmensregister.de) som en enhetlig digital informationsportal som, utöver uppgifter från de ovan nämnda registren, också ger tillgång till företagsinformation som räkenskapsmaterial och finansiella rapporter, bolagsrättsliga kungörelser och kungörelser från insolvensdomstolar samt kapitalmarknadsinformation.

Gällande lagstiftning.

Bestämmelserna om handels- och företagsregister fastställs i §§ 8–16 i handelslagen (Handelsgesetzbuch, HGB) samt i förordningen om handelsregister (Handelsregisterverordnung, HRV) och förordningen om företagsregister (Unternehmensregisterverordnung, URV) och kompletteras av § 1 ff. och § 376 ff. i processlagen i familjemål och rättsvårdsärenden (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, FamFG). Dessutom regleras det i ett stort antal enskilda lagar, i synnerhet HGB, aktiebolagslagen (Aktiengesetz, AktG) och omvandlingslagen (Umwandlungsgesetz, UmwG), vilka uppgifter som får respektive måste föras in i handelsregistret.

Vilka uppgifter förs in i företagsregistret?

Vem har tillgång till registret?

Vem som helst kan konsultera handels- och företagsregistret, utan att behöva bevisa att han eller hon har något särskilt intresse av uppgifterna.

Vilka uppgifter förs in i registret?

Vilka kategorier av uppgifter lagras (vilka företag registreras i det offentliga registret, insolvensuppgifter, årsredovisningar)?

Företagen registreras i olika register, beroende på sin rättsliga form. Handelsregistret omfattar, i synnerhet, enmansbolag, personbolag (enkla bolag (Offene Handelsgesellschaften, OHG), kommanditbolag (Kommanditgesellschaften, KG)) och kapitalbolag (privata aktiebolag (Gesellschaften mit beschränkter Haftung, GmbH), publika aktiebolag (Aktiengesellschaften, AG), kommanditbolag med andelar (Kommanditgesellschaften auf Aktien, KGaA) och europabolag (Europäische Gesellschaften, SE)). Kooperativ (Genossenschaften, eG) och europakooperativ (Europäische Genossenschaften, SCE) registreras i registret för kooperativa företag (Genossenschaftsregister) och partnerskap (Partnerschaftsgesellschaften, PartG) partnerskapsregistret (Partnerschaftsregister). Bestämmelserna om handelsregistret gäller i tillämpliga delar för dessa register.

Viktiga sak- och rättsförhållanden avseende företagen förs in i registren. Uppgifterna gäller särskilt ett företags existens, dvs. dess bildande och upphörande (t.ex. genom upplösning, avveckling eller likvidation), dess representation, dvs. de personer som har rätt att företräda det, såsom verkställande direktörer (GmbH), styrelseledamöter (AG) och prokurister, inklusive utnämning och uppsägning av dessa, omfattningen av behörigheten att företräda företaget (t.ex. enskilt eller endast tillsammans med en annan behörig företrädare), företagets ansvar (i synnerhet det belopp som ansvaret omfattar och ändringar av detta belopp, såvida inte ansvaret är obegränsat) och förändringar gällande delägare i privata aktiebolag. Det varierar med företagets rättsliga form vilka uppgifter som måste anges.

Räkenskapsmaterial som årsbokslut och andra kungörelser från företag förs dock inte in i handelsregistret, utan offentliggörs i det officiella kungörelseorganet (Bundesanzeiger). Dessa dokument, liksom kapitalmarknadsinformation och annan information, särskilt meddelanden om insolvens, kan också konsulteras via företagsregistret. Från och med den 1 augusti 2022 kommer räkenskapsmaterial inte längre att offentliggöras i det officiella kungörelseorganet, utan i företagsregistret.

Vilka dokument arkiveras/lagras (filer, räkenskaper, bolagsordningar, mötesprotokoll)?

I handelsregistret lagras de dokument som ligger till grund för registeruppgifterna, såsom registreringsansökningar, partnerskaps- och omvandlingsavtal och bolagsordningar för kapitalbolag, protokoll från bolagsstämmor för publika aktiebolag och förteckningar över aktieägare i privata aktiebolag.

Hur kan jag göra en sökning (och vilka sökkriterier finns tillgängliga)?

På webbplatsen för handelsregistrets portal, under rubriken Normale Suche (enkel sökning), kan du söka efter ett företag med företagets namn, nyckelord eller företagets etableringsort eller säte. Sökningen kan förfinas ytterligare med hjälp av information som typ av register, registreringsnummer och registreringsdomstol. Under rubriken Erweiterte Suche (avancerad sökning) kan du också söka på adress.

Snabbsökningar på företagsnamn kan också göras på företagsregistrets webbplats, med möjlighet att avgränsa sökningen till registerinformation eller publikationer. Du kan också göra avancerade sökningar med jämförbara kriterier via handelsregistrets portal.

Handelsregistret samt registren för kooperativ och partnerskap kan också konsulteras genom personligt besök vid den aktuella registreringsdomstolens kansli.

Hur kan jag få ett utdrag ur registret, en bestyrkt kopia eller utskrift av dokument?

Ett utdrag ur registret finns tillgängligt i elektronisk form på registerportalen mot en avgift på 4,50 euro. Dokument som finns lagrade i handelsregistret, såsom bolagsordningar, företagsavtal osv., kan också nås elektroniskt via registerportalen. En avgift på 1,50 euro per konsulterat dokument tas ut. Dessa avgifter kommer dock att upphöra att gälla den 1 augusti 2022.

Du kan också, mot en avgift, begära ut en kopia eller bestyrkt kopia av ett utdrag ur registret från den behöriga registreringsdomstolen. Domstolen skickar kopian till dig i pappersform eller elektronisk form, med en kvalificerad elektronisk underskrift om kopian ska vara bestyrkt.

Uppgifter och dokument som lagras i handelsregistret är tillgängliga även via företagsregistrets webbplats, med samma avgifter som vid direkt tillgång via registerportalen. Det är kostnadsfritt att konsultera räkenskapsmaterial i företagsregistret, medan en avgift på 1 euro per balansräkning tas ut för tillgång till mikroföretags balansräkningar.

Registreringsförfarande

Hur gör jag för att ansöka om registrering (hur lämnas ansökningar in till registret, bestyrkande av dokument, underlag som behöver bifogas)?

Ansökningar om registrering ska lämnas in på elektronisk väg i officiellt bestyrkt form. Ansökningarna bestyrks av en notarie med ett enkelt elektroniskt intyg. Från och med den 1 augusti 2022 får notarier också bestyrka kvalificerade elektroniska signaturer online genom videokommunikation när det gäller uppgifter från privata aktiebolag och enmansbolag som ska föras in i handelsregistret.

Dokument lämnas också in i elektronisk form, som inskannade dokument. Dokument som bestyrkts av notarie ska åtföljas av ett enkelt elektroniskt intyg som utfärdats av notarien.

Hur prövas inlämnade ansökningar?

Den notarie som bestyrker ansökan om registrering kontrollerar registrerbarheten innan ansökan lämnas in. Efter det att ansökan lämnats in kontrollerar registreringsdomstolen också, enligt fyra ögon-principen, att de sakförhållanden som anmäls är registrerbara och att de formella kraven för registrering är uppfyllda, i synnerhet att ansökan om registrering lämnats in, att sökanden är behörig, att de dokument som krävs har bifogats ansökan samt att den domstol som sökanden har vänt sig till är behörig. Däremot kontrolleras i allmänhet inte riktigheten i de uppgifter som lämnas, t.ex. huruvida det verkligen är så att en delägare har gått in i eller utträtt ur företaget.

Rättsliga verkningar av registreringen

Verkningar av registrering i förhållande till tredje man enligt artikel 17 i direktiv (EU) 2017/1132

För att ett företag ska kunna åberopa ett sakförhållande gentemot tredje man måste detta sakförhållande vara registrerat och offentliggjort i handelsregistret (§ 15.2 i HGB).

Om ett sakförhållande som borde ha förts in i handelsregistret inte har förts in och offentliggjorts skyddas tredje man om denne antar att det aktuella sakförhållandet inte föreligger (§ 15.1 i HGB).

Avvikelser mellan de registrerade uppgifterna och de offentliggjorda uppgifterna

Om de uppgifter som finns införda i handelsregistret skiljer sig från de uppgifter som har offentliggjorts ska de senare gälla. Tredje man får åberopa felaktiga offentliggöranden, så länge denne inte har vetskap om felaktigheten (§ 15.3 HGB). Detta gäller dock endast om det berörda företaget också har initierat, dvs. ansökt om, registreringen.

Genom införlivande av digitaliseringsdirektivet kommer registrerade uppgifter från och med den 1 augusti 2022 att offentliggöras på handelsregistrets portal så fort de blir tillgängliga. Från och med det datumet sker inte längre något ytterligare (separat) offentliggörande. Därmed kommer det inte längre att kunna uppstå några avvikelser mellan registrerade och offentliggjorda uppgifter. Från och med den tidpunkten kommer därför den enda avgörande faktorn för bestämmelsen om god tro i § 15.3 i HGB att vara huruvida de i registret införda uppgifterna är felaktiga.

Vem ansvarar för att uppgifterna är riktiga?

Eftersom registreringsdomstolarna i allmänhet inte kontrollerar att uppgifterna är korrekta i sak ansvarar de företag som är föremål för registrering för att de införda uppgifterna är korrekta.

Dataskyddsrutiner

Förfaranden som rör de registrerades rättigheter med avseende på offentliggörande och lagring av deras personuppgifter

Åtkomst via handelsregistrets portal loggas med uppgift om registreringsdomstol, registersida och den person eller det organ som konsulterar registret. De uppgifter som loggas får endast användas i syfte att säkerställa korrekt uppgiftsbehandling och beräkning av kostnader och måste på lämpligt sätt skyddas mot otillbörlig användning och andra typer av missbruk. De uppgifter som loggats raderas senast fem år efter det att kostnaderna betalats.

Åtkomst via företagsregistret får dokumenteras endast för att beräkna kostnader och för att förhindra otillbörlig åtkomst. De uppgifter som loggats måste raderas senast sex månader senare, såvida de inte behöver lagras längre för redovisningsändamål.

Bestämmelserna om dataskydd, i synnerhet allmänna dataskyddsförordningen, är också tillämpliga på offentliggörande och lagring av personuppgifter.

Kontaktuppgifter

Handelsregisterportalen

Lokaldomstolen i Hagen:
– Registreringsportalens servicepunkt –
Heinitzstr. 42, 58097 Hagen

Telefon: +49 2331985112
Fax: +49 21187565114100

E-post: service@handelsregister.de

Företagsregistret

Bundesanzeiger Verlag GmbH
Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln

Telefon: +49 221976680

E-post: service@bundesanzeiger.de

Länkar

Tysklands handelsregisterportal

Avancerad sökning

Enkel sökning

Tysklands företagsregister

Senaste uppdatering: 12/12/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.