Företagsregister i EU-länderna

Grekland

Innehåll inlagt av
Grekland

Bakgrunden till inrättandet av det nationella registret.

När inrättades det?

Det allmänna handelsregistret (Geniko Emporiko Mitroo, GEMI) inrättades i enlighet med lag 3419/2005 och togs i drift den 4 april 2011. Lag 3419/2005 upphävdes senare och ersattes med lag 4919/2022 som nyligen antagits.

När digitaliserades registret?

Registret inrättades som ett digitaliserat elektroniskt register och alla handlingar och uppgifter som företag lämnar in registreras i digital form.

Gällande lagstiftning.

Registret regleras i lag 4919/2022 som består av två delar: Del A (artiklarna 1–14) som innehåller bestämmelser om etablering av företag (alla juridiska former) i Grekland, och del B (artiklarna 15–59) som innehåller bestämmelser om handlingar och uppgifter som lämnas in av alla typer av enheter, filialer i EU-länder och i tredjeland samt frågor som rör åtkomst, utfärdande av handlingar och uppgifter, relevanta påföljder osv. https://www.businessportal.gr/backOffice/backOfficeFiles/2022-04-21-115740s02218f074dd98ef8bc23788fcfdb4d6.pdf.

Vilken information hittar man i företagsregistret?

I registret lagras offentliggörande av företagshandlingar och -uppgifter som gäller aktiebolag och enmansbolag, samt filialer i EU-länder och i tredjeland. Detta offentliggörande föreskrivs i relevant bolagslagstiftning samt i direktiv (EU) 2017/1132. Webbplatsen för det allmänna handelsregistret fungerar som officiellt kungörelseorgan för företagsinformation. Fysiska och juridiska personer, och sammanslutningar av sådana, som avses i artikel 16.1 i lag nr 4919/2022 måste registrera sig i det allmänna handelsregistret.

På registrets webbplats kan du söka efter information från följande typer av företag:

 1. Publika aktiebolag (anonymes etaireies, AE), enligt lag 4548/2018 (Greklands officiella kungörelseorgan, serie I, nr 104).
 2. Privata aktiebolag (etaireies periorismenis efthynis, EPE), enligt lag 3190/1955 (Greklands officiella kungörelseorgan, serie I, nr 91).
 3. Privata kapitalbolag (idiotikes kefalaiouchikes etaireies, IKE), enligt lag 4072/2012 (Greklands officiella kungörelseorgan, serie I, nr 86).
 4. Handelsbolag (omorrythmes etaireies) och kommanditbolag (eterrorythmes etaireies) (vanliga kommanditbolag och kommanditaktiebolag), enligt lag 4072/2012.
 5. Kooperativ som regleras i privaträtten (astikoi synetairismoi), enligt lag 1667/1986 (Greklands officiella kungörelseorgan, serie I, nr 196), bl.a. ömsesidiga försäkringsbolag, kreditkooperativ, byggnadskooperativ och energigemenskaper.
 6. Sociala kooperativa företag (koinonikes synetairistikes epicheiriseis) och arbetarkooperativ (synetairismoi ergazomenon), enligt lag 4430/2016 (Greklands officiella kungörelseorgan, serie I, nr 205).
 7. Sociala kooperativ med begränsat ansvar (koinonikoi synetairismoi periorismenis efthynis), enligt artikel 12 i lag 2716/1999 (Greklands officiella kungörelseorgan, serie I, nr 96).
 8. Civilrättsliga ekonomiska intressebolag (astikes etaireies me oikonomikou skopou), enligt artikel 784 i civillagen och artikel 270 i lag 4072/2012.
 9. Europeiska ekonomiska intressegrupperingar, enligt rådets förordning (EEG) nr 2137/1985 (EGT L 199, rättelse L 247), som har sitt säte i Grekland.
 10. Europabolag, enligt rådets förordning (EG) nr 2157/2001 (EGT L 294), som har sitt säte i Grekland.
 11. Europeiska kooperativa föreningar, enligt rådets förordning (EG) nr 1435/2003 (EUT L 207), som har sitt säte i Grekland.
 12. Filialer eller kontor som utländska bolag i form av publika aktiebolag, privata aktiebolag och kommanditaktiebolag med huvudkontor i en EU-medlemsstat har i Grekland.
 13. Filialer eller kontor som utländska bolag med säte i ett tredjeland och med en liknande juridisk form som de utländska bolag som avses i led l har i Grekland.
 14. Filialer eller kontor genom vilka fysiska eller juridiska personer, eller sammanslutningar av sådana personer, som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe eller säte utomlands och som inte kan hänföras till leden l eller m utför handelstransaktioner i Grekland.
 15. Konsortier enligt artikel 293 i lag 4072/2012, p) enmansbolag med vinstsyfte som är etablerade i Grekland och som i) regelbundet utför handelstransaktioner i eget namn, eller ii) distribuerar varor eller tjänster eller agerar som ombud för sådan distribution med affärsrisk, antingen genom en organiserad infrastruktur eller genom anställning av tredje part.

Vem har tillgång till registret?

1. Handlingar och uppgifter som ett företag eller en filial lämnar in i samband med företagsetablering, registrering av en filial eller inlämning av uppgifter lagras i registret i maskinläsbart och sökbart format eller som strukturerade data.

2. Berörda parter kan erhålla intyg, kopior eller utdrag av handlingar och uppgifter från de registreringsskyldigas akter genom att lämna in en (elektronisk) ansökan till behörig registeravdelning, i enlighet med artikel 11 i lag 2690/1999 (Greklands officiella kungörelseorgan, serie I, nr 45). Sådana intyg, kopior och utdrag utfärdas endast i elektronisk form. Berörda parter kan även begära kopior, utdrag eller intyg av handlingar och uppgifter som finns i akterna men som inte finns publicerade på registrets webbplats. Registret är inte skyldigt att utfärda kopior av handlingar och uppgifter från de registreringsskyldigas akter som lämnats in i pappersform före den 31 december 2006.

Vilken information registreras i det grekiska företagsregistret?

Vilken typ av uppgifter lagras (vilka enheter registreras i det offentliga registret, uppgifter om insolvensförfaranden, redovisningar osv.)?

Åtminstone följande offentliggjorda handlingar och uppgifter kan lämnas ut till berörd tredje part:

1. För sådana företag som avses i artikel 16.1 a–c, e–g och i–k i lag 4919/2022 med huvudkontor i Grekland offentliggörs följande i registret:

a) Stiftelseurkund, stadgar och i förekommande fall styrelsens beslut om godkännande.

b) Ändringar av stadgarna och den konsoliderade versionen av stadgarna i sin helhet.

c) Tillsättande och entledigande samt personuppgifter enligt artikel 33.2 i fråga om dem som i egenskap av lagstadgat företagsorgan eller i egenskap av ledamöter i ett sådant organ

i) är bemyndigade att företräda företaget gentemot tredje part (om det är fråga om flera personer ska det anges om dessa kan handla självständigt eller om de agerar gemensamt),

ii) kan företräda företaget inför domstol, och

iii) deltar i ledningen, övervakningen eller kontrollen av företaget.

d) Minst en gång om året, storleken på det tecknade kapitalet, om ett auktoriserat kapital anges i stiftelseurkunden eller stadgarna, såvida inte en ökning av det tecknade kapitalet nödvändiggör en ändring av stadgarna.

e) Redovisningshandlingar för varje räkenskapsår vars offentliggörande är obligatoriskt enligt rådets direktiv 86/635/EEG (EGT L 372) om årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra finansiella institut, 91/674/EEG (EGT L 374) om årsbokslut och sammanställd redovisning för försäkringsföretag, och 2013/34/EU (EUT L 182) om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG.

f) Varje ändring av företagets säte.

g) Upplösning och återupptagande av företaget.

h) Eventuella domstolsavgöranden varigenom företaget förklaras ogiltigt.

i) Utnämning av likvidatorer och deras personuppgifter enligt artikel 33.2 och 33.3.

j) Redovisningar vid inledande och vid avslutande av ett likvidationsförfarande, och strykning ur registret.

k) Antal delägares andelar samt fullständiga uppgifter om delägarna.

2. För sådana enmansbolag som avses i artikel 16.1 d, h och o i lag 4919/2022 med huvudkontor i Grekland offentliggörs följande i registret:

 1. Stiftelseurkund och ändringar av denna, i konsoliderad form.
 2. Föremålet för företagets verksamhet.
 3. Företagets namn och kortform.
 4. Huvudkontorets fullständiga adress.
 5. Uppgifter om delägare enligt artikel 33.2 och 33.3, samt utnämning av en verkställande direktör och dennes befogenheter. Om de personer som avses i första stycket är juridiska personer offentliggörs uppgift om registernummer i förekommande fall och de viktigaste identifieringsuppgifterna (t.ex. företagets namn, juridiska form och huvudkontor) samt uppgifter om de fysiska personer som företräder de juridiska personerna.
 6. Delägares utträde eller uteslutning.
 7. Ändringar av delägares andelar i företagets vinster och förluster.
 8. Upplösning och återupptagande av företaget.
 9. Eventuella domstolsavgöranden varigenom företaget förklaras ogiltigt.
 10. Utnämning av likvidatorer och deras personuppgifter enligt artikel 33.2 och 33.3.
 11. Årsredovisning, om sådana omständigheter föreligger som anges i artikel 1.2 b och c i lag 4308/2014 (Greklands officiella kungörelseorgan, serie I, nr 251) om tillämpning av grekiska redovisningsstandarder.
 12. Redovisning vid inledande och vid avslutande av ett likvidationsförfarande, och strykning ur registret.

3. För sådana filialer i EU som avses i artikel 16.1 l och n i lag 4919/2022 offentliggörs följande i registret:

a) Stiftelseurkund och stadgar (samt eventuella ändringar av dessa), om de återfinns i en särskild handling.

b) Intyg från det register där företaget är registrerat (ett intyg om godkänd status från behörig myndighet eller från ursprungslandets företagsregister).

c) Filialens postadress.

d) Uppgifter om filialens verksamhet.

e) Det register där den akt som avses i artikel 21.2 har upprättats för företaget samt europeisk unik identifieringskod (EUID).

f) Företagets namn och juridiska form samt filialens namn, om detta avviker från företagets namn.

g) Tillsättande och entledigande samt personuppgifter enligt artikel 33.2 och 33.3 i fråga om dem som är behöriga att företräda företaget mot tredje part och inför domstol i egenskap av

i) lagstadgat företagsorgan eller i egenskap av ledamöter i ett sådant organ, i enlighet med krav på offentliggörande som gäller för företaget enligt artikel 14 d i direktiv (EU) 2017/1132 (EUT L 169) om vissa aspekter av bolagsrätt,

ii) företagets fasta företrädare för filialens verksamhet, med uppgift om omfattningen av behörigheten.

h) Upplösning av företaget, utseende av likvidatorer och deras personuppgifter, uppgift om deras behörighet samt uppgift om likvidationens avslutande i enlighet med krav på offentliggörande som gäller för företaget enligt artikel 35 h, j och k, insolvensförfaranden, ackord och liknande förfaranden som företaget är föremål för.

i) Företagets redovisningshandlingar, såsom de har upprättats, granskats och offentliggjorts i enlighet med den medlemsstats lagstiftning som företaget omfattas av och i enlighet med direktiv 2013/34/EU (EUT L 182) och direktiv 2006/43/EG (EUT L 157) om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets förordning 84/253/EEG.

j) Nedläggning av filialen.

3. För sådana filialer i EU som avses i artikel 16.1 m och n i lag 4919/2022 offentliggörs följande i registret:

a) Stiftelseurkund och bolagsordning (samt eventuella ändringar av denna), om den återfinns i en särskild handling.

b) Filialens postadress.

c) Uppgifter om filialens verksamhet.

d) Den stats lagstiftning under vilken företaget lyder.

e) Företagets registreringsnummer i varje register som ska föras enligt den medlemsstats lagstiftning som företaget omfattas av.

f) Företagets juridiska form, huvudsakliga verksamhetsort och föremålet för dess verksamhet samt, minst en gång om året, det tecknade kapitalets storlek, om inte dessa uppgifter förekommer i stiftelseurkunden eller bolagsordningen.

g) Företagets namn samt filialens namn, om detta avviker från företagets namn.

h) Tillsättande och entledigande samt personuppgifter i fråga om dem som är behöriga att företräda företaget mot tredje part och inför domstol i egenskap av

i) lagstadgat företagsorgan eller i egenskap av ledamöter i ett sådant organ,

ii) företagets fasta företrädare för filialens verksamhet, med uppgift om omfattningen av behörigheten och om de ensamma får utöva denna behörighet.

i) Upplösning av företaget, utseende av likvidatorer och deras personuppgifter, uppgift om deras behörighet samt uppgift om likvidationens avslutande i enlighet med krav på offentliggörande som gäller för företaget enligt artikel 35 h, j och k, insolvensförfaranden, ackord och liknande förfaranden som företaget är föremål för.

j) Företagets redovisningshandlingar, såsom de har upprättats, granskats och offentliggjorts i enlighet med den medlemsstats lagstiftning som företaget omfattas av. Om medlemsstatens lagstiftning inte föreskriver att redovisningshandlingar ska upprättas på ett sätt som motsvarar bestämmelser i grekisk rätt och EU-rätt krävs redovisningshandlingar (årsredovisning) för filialens verksamhet.

k) Nedläggning av filialen.

Vilka handlingar lämnas in/lagras (filer, dokumentserier, stadgar, protokoll från bolagsstämmor osv.)?

Följande handlingar lämnas in:

 • Årsredovisning i Esef-format.
 • Årsredovisning i XBRL- och XHTML-format.
 • Protokoll från bolagsstämmor, delägarmöten eller ägarmöten i pdf-format.
 • Protokoll från styrelsemöten och andra ledningsmöten i pdf-format.
 • Elektroniskt intyg för juridiska företrädare utan intyg i pappersformat.
 • Planer för nationella och gränsöverskridande företagsombildningar (fusioner, delningar eller ombildningar).
 • Rapporter från sakkunniga (lagstadgade revisorer) för alla rättsliga ändamål.

Hur kan jag göra en sökning (och vilka sökkriterier finns tillgängliga)?

Personligen

Handlingar, uppgifter och data finns i digital form och det är därför inte nödvändigt att infinna sig vid en registeravdelning.

På registrets webbplats

Du kan söka efter alla typer av offentliggjord företagsinformation på det allmänna handelsregistrets webbplats.

Tillgängliga sökkriterier

Endast en av följande företagsuppgifter krävs för att göra en sökning:

 • Skatteregistreringsnumret (AFM – grekisk förkortning).
 • Numret i det allmänna handelsregistret (GEMI).
 • Företagsnamnet.
 • Kortformen av företagsnamnet.

Hur kan jag få tillgång till ett dokument?

Kostnadsfritt?

Följande företagsuppgifter tillhandahålls kostnadsfritt på registrets webbplats och via företagsregistrens sammankopplingssystem Bris (Business Registers Interconnection System):

 1. Företagets namn, namn i kortform och juridiska form.
 2. Företagets säte och i vilken medlemsstat det är registrerat.
 3. Företagets registreringsnummer och europeisk unik identifieringskod (EUID).
 4. Uppgifter om webbplats och företagets status, dvs. om det är aktivt, har fått registreringen upphävd, är under avveckling, är i likvidation, har strukits ur registret eller har upphört med verksamheten.
 5. Föremålet för företagets verksamhet.
 6. Uppgifter om företagsledare.
 7. Uppgifter om filialer i EU-medlemsstater.

Dessutom kan berörda parter utan kostnad få åtkomst till, ladda ner, digitalt lagra på egna elektroniska medier, skriva ut eller på annat sätt reproducera alla handlingar, uppgifter och meddelanden som lagts ut på registrets webbplats för allmänheten, antingen av registeravdelningen eller automatiskt av de registreringsskyldiga.

Mot en avgift?

Berörda parter kan erhålla bestyrkta kopior, utdrag och intyg ur registret genom att betala gällande avgift.

Hur kan jag få ett utdrag ur registret, en bestyrkt kopia eller en utskrift av handlingar?

Berörda parter som vill erhålla officiella (autentiska) intyg, kopior eller utdrag avseende handlingar eller uppgifter som registrerats i ett företags akt i registret kan anmäla sig gratis hos allmänna handelsregistrets informationsavdelning.

Du kan registrera dig på följande länkar:

A) Som fysisk person https://services.businessportal.gr/welcomeNonGemi/nonGemiRegistrationForm.

B) Som juridisk person https://services.businessportal.gr/welcomeNonGemi/nonGemiRegistrationForm.

Officiella intyg och kopior av handlingar och uppgifter utfärdas mot en avgift på 5,00 euro som betalas elektroniskt på förhand. Dessa intyg och kopior lämnas ut antingen digitalt via registret eller per post till adressaten (gäller hela världen).

Registreringsförfarande

Hur gör jag för att inleda registreringsförfarandet (hur lämnas ansökningar in till registret, bestyrkande av dokument, underlag som behöver bifogas)?

Personligen

Förfarandet för registrering av handlingar eller uppgifter i registret görs på distans och helt elektroniskt. Det är följaktligen inte möjligt att infinna sig personligen.

På nätet

Inlämning av handlingar och uppgifter görs helt elektroniskt.

Varje enhet har certifierats i registrets system för inlämning av handlingar och uppgifter. Enheten (dess juridiska eller bemyndigade företrädare) ansluter sig till registrets informationssystem och väljer lämplig elektronisk ansökan. Varje ansökan är standardiserad och det anges i respektive ansökan vilka handlingar och uppgifter som ska lämnas in.

Hur prövas inlämnade ansökningar?

Ansökningar om registrering kan delas in följande två allmänna kategorier:

A) Ansökningar som omfattas av laglighetskontroll.

B) Ansökningar som omfattas av kontroll av fullständighet.

Ansökningar som omfattas av laglighetskontroll vidarebefordras till behörig tjänsteman på registeravdelningen som utför en laglighetskontroll av de inlämnade handlingarna. Om inga hinder föreligger godkänns och registreras ansökan. Handlingen registreras i systemet, en akt skapas och en registreringskod utfärdas tillsammans med en standardiserad meddelandemall.

Ansökningar som omfattas av kontroll av fullständighet registreras automatiskt i registret, utan mänsklig medverkan, så snart de har lämnats in av enheten. Informationssystemet utför ett antal kontroller för att kontrollera att handlingen är fullständig enligt lag.

Rättsliga verkningar av registreringen

Verkningarna av registrering i förhållande till tredje part enligt artikel 17 i direktiv (EU) 2017/1132

För de juridiska personer som avses i artikel 16.1 i lag 4919/2022, med undantag för leden l, m, n och p, är registrering och offentliggörande i registret av rättsliga omständigheter, redogörelser, handlingar och annan information obligatoriskt för att ge följande rättsverkningar:

 1. Förvärv av status som juridisk person, om företaget håller på att bildas.
 2. Ändringar i stadgarna.
 3. Slutförande av fusion, delning eller ombildning.
 4. Upplösning, efter beslut av delägarna eller efter utfärdande av relevant förvaltningsbeslut.
 5. Återupptagande av verksamheten om företaget har försatts i likvidation, samt i fall där ett konkursförfarande avbryts på grund av att borgenärernas fordringar har tillgodosetts, vid ansvarsbefrielse eller i andra fall där återupptagande av en juridisk persons verksamhet föreskrivs.
 6. Förlust av ställning som juridisk person genom registrering av den juridiska personens avlägsnande ur registret.
 7. Återregistrering i registret och inledande av ett nytt likvidationsförfarande i enlighet med artikel 28.4.

Fysiska eller juridiska personer, eller sammanslutningar av sådana personer, som avses i artikel 16 i lag 4919/2022 får inte gentemot tredje part åberopa handlingar och uppgifter för vilka formaliteterna för offentliggörande enligt artikel 17 inte har iakttagits, såvida de inte visar att berörd tredje part haft kännedom om dessa handlingar och uppgifter.

Avvikelser mellan de registrerade uppgifterna och de offentliggjorda uppgifterna

Om den offentliggjorda texten inte överensstämmer med den handling eller uppgift som finns i registret får de personer som avses i artikel 16.1–16.4 inte åberopa den gentemot tredje part. Tredje part får åberopa offentliggjorda uppgifter såvida inte ovannämnda personer visar att berörd tredje part haft kännedom om den text som registrerats i registret.

I enlighet med ovanstående får tredje part åberopa handlingar eller uppgifter för vilka formaliteterna för offentliggörande ännu inte slutförts, såvida inte det faktum att handlingarna inte är offentliggjorda gör dem ogiltiga.

Vid brist på överensstämmelse mellan datum för inlämnande och datum för offentliggörande anses datum för offentliggörande vara datum för inlämnande vid tillämpning av preskriptionstid för juridiska rättigheter och rättsmedel.

Vem ansvarar för att de registrerade uppgifterna är riktiga?

Behörig registeravdelning ansvarar för riktigheten i de registrerade uppgifterna. Mer konkret ansvarar behörig registeravdelning enligt artikel 20 i lag 4919/2022 för följande:

 1. Registrering i registret av registreringsskyldiga enligt artikel 16.
 2. Arkivering och offentliggöranden som gäller registreringsskyldiga.
 3. Mottagande, registrering (om det inte görs elektroniskt), kontroll av fullständighet och i förekommande fall av lagenlighet när det gäller relevanta ansökningar, bifogade handlingar, uppgifter eller förklaringar samt kontroll av ansökningar om godkännande av namn och kortform av namn, samt reservation av dessa namn i enlighet med artikel 55.3.
 4. Besvarande av frågor som inlämnas via Bris angående handlingar och uppgifter som avses i artiklarna 33, 35 och 39.
 5. Utfärdande av intyg, kopior och utdrag i enlighet med artikel 46.3.
 6. Stickprovskontroller av företagsetableringar via den elektroniska kontaktpunkten (e-YMS) och automatiska inmatningar i registret som utförs i enlighet med artikel 26.4.

Dataskyddsrutiner

Förfaranden som rör de registrerades rättigheter med avseende på utlämning och lagring av deras personuppgifter

Om personuppgifter hanteras i registret är avdelningen för stöd till och utveckling av informationssystem och kontaktpunkten för de grekiska handelskamrarnas förbund personuppgiftsansvarig i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119) och lag 4624/2019 (Greklands officiella kungörelseorgan, serie I, nr 137) jämförd med artikel 47 i lag 4623/2019 (Greklands officiella kungörelseorgan, serie I, nr 134) om uppgifter från den offentliga sektorn.

Vem kan jag kontakta?

Ministeriet för utveckling och investeringar

Generalsekretariatet för handel

Generaldirektoratet för inrikeshandel och konsumentskydd

Adress för företag:

Pl. Kaningos, 10181 Aten

E-post: companylaw@mindev.gov.gr

Användbara webbadresser

Elektroniskt offentliggörande av det allmänna handelsregistret (GEMI)

Registrering av allmänheten för det allmänna handelsregistrets (GEMI) onlinetjänster

Registrering av företag i det allmänna handelsregistret (GEMI)

Kontroll av autenticiteten hos intyg och kopior som utfärdats av det allmänna handelsregistret (GEMI)

Lagstiftning om det allmänna handelsregistret (GEMI)

Senaste uppdatering: 12/03/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.