Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Företagsregister i EU-länderna

Grekland

Innehåll inlagt av
Grekland
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Vad innehåller företagsregistret i Grekland?

I Grekland kallas företagsregistret ”det allmänna handelsregistret” (Γενικό Εμπορικό Μητρώο, Γ.Ε.ΜΗ., GEMI) – grekisk förkortning) enligt lag nr 3419/2005 (Greklands officiella kungörelseorgan, serie I, nr 297, 6.12.2005) och artikel 116 i lag nr 4635/2019 (Greklands officiella kungörelseorgan, serie I, nr 167, 30.10.2019). I det registreras alla offentliggjorda företagsdokument och uppgifter om aktiebolag och enmansbolag. Webbplatsen för det allmänna handelsregistret (GEMI) fungerar som «officiellt kungörelseorgan för företagsinformation». Fysiska eller juridiska personer eller sammanslutningar av sådana, i enlighet med artikel 11 i lag nr 3419/2005, måste registrera sig i det allmänna handelsregistret.

På registrets webbplats kan du söka efter information från följande typer av företag:

a. Fysiska personer som bedriver näringsverksamhet och som har ett företag eller en inrättning i Grekland eller som handlar via ett huvudsakligt eller sekundärt verksamhetsställe där.

b. Sammanslutningar av enskilda som bedriver näringsverksamhet genom ett huvudsakligt eller sekundärt verksamhetsställe i Grekland och alla rörelseidkande bolag, förutsatt att de inrättats enligt grekisk rätt, oavsett om de är handelsbolag eller kommanditbolag (med eller utan offentliga aktieägare), kooperativ som omfattas av civilrättslig lagstiftning (vilket inbegriper sammanslutningar av ömsesidiga försäkringsbolag och kreditkooperativ) och privata och offentliga aktiebolag – samt fysiska eller juridiska personer med anmälningsskyldighet enligt artikel 39 i presidentdekretet av den 27 november/14 december 1926.

c. Europeiska ekonomiska intressegrupperingar, i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2137/85 (EGT L 199, rättelse L 247), som har sitt säte i Grekland.

d. Europabolag, i enlighet med rådets förordning (EG) nr 2157/2001 (EGT L 294), som har sitt säte i Grekland.

e. Europeiska kooperativa föreningar, i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1435/2003 (EUT L 207), som har sitt säte i Grekland.

f. Parter inom de ovannämnda kategorier som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe eller sitt säte i Grekland måste också registrera eventuella filialer som de har i Grekland.

g. Sådana utländska bolag som anges i artikel 1 i direktiv 68/151/EEG (EGT L 65), ändrad genom artikel 1 i direktiv 2003/58/EG (EUT L 221), och vars säte finns i en EU-medlemsstat måste registrera eventuella filialer eller kontor som de har i Grekland.

h. Utländska bolag vars säte finns i ett tredjeland och som har en liknande rättslig form som de utländska bolag som avses i led g ovan måste registrera eventuella filialer eller kontor som de har i Grekland.

i. Andra fysiska eller juridiska personer eller sammanslutningar av sådana personer som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe eller säte utomlands och som inte kan hänföras till punkterna g eller h måste registrera eventuella filialer eller kontor genom vilka de bedriver handel i Grekland.

j. Konsortier.

k. Civilrättsliga bolag enligt artikel 784 i civillagen.

l. Fysiska eller juridiska personer eller sammanslutningar av sådana personer som bedriver, eller avser att bedriva, ekonomisk verksamhet eller yrkesverksamhet utan att ännu ha registrerats som näringsidkare för sådan verksamhet.

Vilka handlingar och uppgifter registreras i det grekiska företagsregistret?

Registreringen av ett registreringsskyldigt företag måste inbegripa följande uppgifter:

a. Företagets, filialens eller kontorets registreringsnummer.

b. Det registreringskontor eller den registreringsavdelning som gjorde den ursprungliga eller den påföljande registreringen och den ansvariga tjänstemannens fullständiga namn.

c. Registreringsansökans referensnummer och registreringskod.

d. Om näringsidkaren enligt gällande lagstiftning måste ha en licens, yrkesbehörighet eller etablerings- och drifttillstånd för att få starta ett företag eller börja bedriva handel: uppgifter om det beslut som fattats av den myndighet eller avdelning som var behörig att bevilja detta.

e. Domstolsavgöranden varigenom ett företag förklaras insolvent eller försätts i ackord eller något annat kollektivt förfarande för att uppfylla borgenärernas krav. . Registreringen inbegriper även företagslikvidatorernas, förvaltarnas etc. fullständiga namn liksom uppgift om föräldrarnas fullständiga namn, id-kort- och passnummer, födelseplats och födelsedatum, medborgarskap och hemadress.

f. Uppgifter om rättsliga avgöranden om upphörande, tillfälligt upphävande eller upphävande av sådana rättslägen som avses i punkt e ovan.

g. Sådana uppgifter som måste offentliggöras enligt insolvenslagstiftningen.

h. Uppgifter om pågående insolvensförfaranden, medling eller andra kollektiva förfaranden.

i. Antalet filialer eller kontor som företaget har i Grekland samt deras respektive adress och registreringsnummer.

j. Antalet filialer eller kontor som företaget har utomlands samt adress och närmare uppgifter rörande dessa.

k. Följande uppgifter registreras och offentliggörs med avseende på företag som är baserade i Grekland:

a) Stiftelseurkund och bolagsordning.

b) Ändringar av stiftelseurkund eller stadgar, inbegripet förlängning av företagets livstid och, efter eventuella ändringar av stiftelseurkunden eller stadgarna, den fullständiga texten i stiftelseurkunden eller stadgarna, enligt de ändringar som gjorts genom den nya versionen.

c) Uppgifter om utnämning och entledigande av samt personuppgifter för de personer som i egenskap av lagstadgat företagsorgan eller medlemmar av ett sådant organ

aa) är bemyndigade att företräda företaget gentemot tredje part (om det är fråga om flera personer ska det anges om dessa kan handla självständigt eller om de agerar gemensamt),

bb) kan företräda företaget inför domstol, och

cc) deltar i ledningen, övervakningen eller kontrollen av företaget,

d) minst en gång om året, storleken på det tecknade kapitalet, om ett auktoriserat kapital anges i stiftelseurkunden eller stadgarna, såvida inte en ökning av det tecknade kapitalet nödvändiggör en ändring av stadgarna,

e) de räkenskaper för varje räkenskapsår som ska inges enligt rådets direktiv 78/660/EEG (EGT L 222, 14.8.1978), 83/349/EEG (EGT L 193, 18.7.1983), 86/635/EEG (EGT L 372, 31.12.1986) och 91/674/EEG (EGT L 374, 31.12.1991),

f) eventuellt byte av säte,

g) likvidation av företaget,

h) eventuella domstolsavgöranden varigenom företaget förklaras ogiltigt,

i) utnämning av likvidatorer och dessas personuppgifter,

j) avslutande av likvidation och avförande ur registret.

II. Följande information registreras och offentliggörs om utländska företag som avses i artikel 1 i direktiv 68/151/EEG (EGT L 65), i dess ändrade lydelse enligt artikel 1 i direktiv 2003/58/EG (EUT L 221), och som har sitt säte i en EU-medlemsstat:

a) Postadress eller annan adress till filialen.

b) Uppgift om filialens verksamhetsområde.

c) Det medlemsstatsregister som företagets akt finns i och företagets registreringsnummer i det registret.

d) Företagets namn och rättsliga form samt filialens namn om detta är ett annat än företagets namn.

e) Utnämning och entledigande av samt personuppgifter för de personer som är bemyndigade att företräda företaget gentemot tredje part och inför domstol:

aa) om de enligt lag betraktas som företagets ledningsorgan eller medlemmar av ett sådant organ i enlighet med kraven på offentliggörande av företaget i artikel 2.1 i direktiv 2009/101/EG (EUT L 258/1, 1.10.2009),

bb) i egenskap av företagets ständiga företrädare med avseende på filialens verksamhet, med en uppgift om omfattningen av deras befogenheter.

f) Likvidation av företaget, utnämning av likvidatorer samt deras personuppgifter och befogenheter samt slutförandet av likvidationen, inbegripet en hänvisning till medlemsstatsregister, insolvensförfaranden, uppgörelser, ackord eller eventuella liknande förfaranden som företaget är föremål för.

g) Företagets räkenskaper, såsom de har upprättats, granskats och offentliggjorts i enlighet med den medlemsstatslagstiftning som företaget omfattas av och i enlighet med direktiven 78/660/EEG (EGT L 222, 14.8.1978), 83/349/EEG (EGT L 193, 18.7.1983) och 84/253/EEG (EGT L 126/20,12.5.1984).

h) Nedläggning av filialen.

Hur söker man i det grekiska företagsregistret?

Du kan söka efter offentliggjord företagsinformation på webbplatsen för det allmänna handelsregistret med hjälp av endast en av följande uppgifter rörande företaget:

  1. Skatteregistreringsnumret (A.F.M. – grekisk förkortning).
  2. Numret i det allmänna handelsregistret (Γ.Ε.ΜΗ.).
  3. Företagsnamnet.
  4. Kortformen av företagsnamnet.

Är tillgången till det grekiska handelsregistret gratis?

Var och en har tillgång till uppgifterna om ett företag i det allmänna handelsregistret utan kostnad. Man kan även ladda ner, skriva ut eller på annat sätt reproducera alla handlingar, uppgifter eller meddelanden som lagts ut på registrets webbplats för allmänheten, antingen av registret eller av de registreringsskyldiga. Den som vill erhålla officiella (autentiska) intyg eller kopior av handlingar eller uppgifter som registrerats i ett företags akt i registret kan anmäla sig gratis hos allmänna handelsregistrets informationsavdelning.

Man kan få officiella intyg eller kopior av handlingar och uppgifter mot en avgift som betalas på förhand via applikationen. Intyg eller kopior av relevanta handlingar eller uppgifter lämnas ut på två olika sätt: digitalt via registrets applikation eller per post till adressaten, oavsett var i världen.

Hur kontrolleras autenticiteten av de officiella intyg eller kopior som utfärdas av det grekiska handelsregistret?

Autenticiteten av de berörda officiella intygen eller kopiorna kontrolleras via Greklands allmänna handelsregister.

Handlingen visas om man anger intygets eller kopians referensnummer, företagets registreringsnummer och den registreringsavdelning som utfärdade handlingen.

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

Handlingarna i företagens akter är tillförlitliga, eftersom registret är den enda tillgängliga plattformen för offentliggörande av företagsrelaterad information och fungerar som «officiellt kungörelseorgan för företagsinformation» i den mening som avses i artikel 3.5 i direktiv 2009/101/EG. Det allmänna handelsregistret är kopplat till sådana register i andra medlemsstater som avses i den lagstiftningen (nationella register) via en central uppsättning it-verktyg («den europeiska centrala plattformen») som en del av systemet med sammankoppling av register enligt direktiv 2012/17/EU. Handlingar och uppgifter registreras i det allmänna handelsregistret efter en kontroll som utförs av registrets personal av om huruvida handlingarna och uppgifterna är lagliga, korrekta, tydliga och fullständiga och av om huruvida alla tillämpliga avgifter som lagen föreskriver har betalats. Förutsatt att det vid denna kontroll inte framkommer något som skulle kunna hindra registrering kommer den ansvariga registreringsavdelningen att föra in den berörda informationen om företaget i registret. Om ansökan, inlämnade handlingar eller övriga styrkande handlingar inte uppfyller lagstadgade krav eller är inkorrekta och ofullständiga kontaktar ansvarig avdelning dig, antingen skriftligen eller per fax eller e-post, för nödvändiga förtydliganden, rättelser eller kompletteringar av ansökan, de styrkande handlingar och de åtföljande handlingarna, inom fem (5) arbetsdagar. Denna period kan förlängas upp till en månad, om omständigheterna och den typ av uppgifter som ska registreras kräver detta. En tidsfrist av detta slag innebär att alla andra rättsliga tidsfrister för att föra in uppgifter i registret förlängs. Om inget svar inkommer inom femdagarsfristen eller eventuella beviljade förlängningar eller om den information som inlämnats inte anses uppfylla de rättsliga kraven eller är inkorrekta och ofullständiga kommer registreringsansökan att avslås genom ett motiverat beslut och registreringsavgifterna återbetalas. För handelsbolag och kommanditbolag, offentliga och privata aktiebolag, kooperativ som omfattas av civilrättslig lagstiftning, europeiska ekonomiska intressegrupperingar i enlighet med förordning (EEG) nr 2137/85 (EGT L 199, rättelse L 247) som har sitt säte i Grekland, Europabolag i enlighet med förordning (EG) nr 2157/2001 (EGT L 249) som har sitt säte i Grekland, europeiska kooperativa föreningar i enlighet med förordning (EG) nr 1435/2003 (EUT L 207) som har sitt säte i Grekland och civilrättsliga bolag som avses i artikel 784 i civillagen kommer registrering av fakta, redogörelser, handlingar och annan information i det allmänna elektroniska handelsregistret att ge följande verkningar:

a. Juridiska personer av ovannämnda slag som är under upprättande erhåller ställning som juridisk person.

b. Konvertering (med förbehåll för de särskilda bestämmelser som rör konvertering av bolag) till aktiebolag, familjebolag, kooperativ som omfattas av civilrättslig lagstiftning, europeiska ekonomiska intressegruppering, Europabolag eller europeiska kooperativa föreningar.

c. Ändring av stiftelseurkund eller stadgar.

d. Fusion eller uppdelning, som ska ske efter registrering och innan det bolag som upplöses genom fusionen eller uppdelningen avförs ur registret.

e. Likvidation efter beslut av delägarna eller efter utfärdande av relevant förvaltningsakt.

f. Återupptagande.

Enligt uttryckliga bestämmelser i punkt 4 i lag nr 3419/2005 antas relevanta uppgifter i registret att vara lagliga och korrekta.

Finns det något särskilt jag behöver veta om Greklands allmänna handelsregister?

Det allmänna handelsregistrets (GEMI) webbplats fungerar som Greklands elektroniska «officiella kungörelseorgan för företagsinformation» i enlighet med artikel 3.5 i direktiv 2009/101/EG av den 16 september 2009 (EUT L 258). På webbplatsen offentliggörs den allmänna förteckningen över företagsnamn, registreringen och all annan information som behövs i samband med allmänhetens användning av registret. Alla fysiska eller juridiska personer har rätt att få tillgång till registret utan kostnad. Man kan även ladda ner, skriva ut eller på annat sätt reproducera alla handlingar, uppgifter eller meddelanden som lagts ut på registrets webbplats för allmänheten, antingen av registreringsavdelningen eller av de registreringsskyldiga.

Som ett led i systemet för sammankoppling av register har det allmänna elektroniska registret till uppgift att: a) kommunicera per e-post med andra nationella register och aa) ta emot information om uppgifter som förvaras i andra nationella register avseende företag som har sitt säte i en medlemsstat och filialer i en annan EU-medlemsstat och bb) tillhandahåller information om de uppgifter som avses i artikel 6.2a och 6.2b i lag nr 3419/2005 om företag som har sitt säte eller sin filial i Grekland enligt led g i punkt 1 i den lagen och b) svara på frågor från enskilda som ställs till den enda europeiska elektroniska kontaktpunkten för systemet för sammankoppling av register (portalen) beträffande informationen under punkt a bb.

Avdelningen för företag och företagsregister i generaldirektoratet för marknader (generalsekretariatet för handel och konsumentskydd) har till uppgift att svara på frågor som ställs via den europeiska elektroniska portalen avseende de dokument och uppgifter som avses i artikel 6.2a och 6.2b i lag nr 3419/2005 för företag vars aktier handlas på Atens börs, banker och bankfilialer i EU:s medlemsstater och tredjeländer, försäkringsaktiebolag och filialer till försäkringsbolag i EU:s medlemsstater och tredjeländer, investmentbolag, företag för förvaltning av värdepapper för fastigheter, investeringsbolag för fastigheter, företag för förvaltning av tillgångar och skulder, investmentbolag och idrottsbolag (fotboll och basket).

Dessutom är avdelningen för företagsregister verksam för alla Greklands handelskamrar och har bland annat till uppgift att via den europeiskaelektroniska portalen svara på frågor om de dokument och uppgifter som avses i artikel 6.2a och 6.2b i lag nr 3419/2005 beträffande alla rättsliga former av företag utöver vad som anges ovan.

Observera att uppgifterna ovan endast är en översikt för att informera berörda parter om sammankopplingen mellan det grekiska registret, det vill säga det allmänna handelsregistret (GEMI) och övriga medlemsstaters nationella register. Mer utförlig information om den rättsliga ramen finns på webbplatsen för det allmänna handelsregistret (GEMI).

Länkar

Elektroniskt offentliggörande av det allmänna handelsregistret

Registrering av allmänheten för det allmänna handelsregistrets (GEMI) onlinetjänster

Registrering av företag i det allmänna handelsregistret (GEMI)

Kontroll av autenticiteten hos intyg och kopior som utfärdats av det allmänna handelsregistret (GEMI)

Lagstiftning om det allmänna handelsregistret (GEMI)

Senaste uppdatering: 21/12/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.