Företagsregister i EU-länderna

Ungern

Här hittar du en översikt över det ungerska bolagsregistret.

Innehåll inlagt av
Ungern

Vad innehåller det ungerska bolagsregistret?

Bolagsregistret innehåller uppgifter om registrerade företag och de handlingar som legat till grund för registreringen. Uppgifterna i bolagsregistret – om de i registret uppförda företagen – förvaltas av de domstolar som ansvarar för registrering. Både företagsuppgifterna och de underliggande handlingarna lagras elektroniskt. Uppgifter om företag som registrerats av vilken som helst av landets ansvariga domstolar tillhandahålls kostnadsfritt på webbplatsen för företagsinformation och elektronisk bolagsregistrering som förvaltas av justitieministeriet (bolagsinformation: https://www.e-cegjegyzek.hu/).

Du kan online få tillgång till följande information i bolagsregistret (befintlig eller avförd):

 • Nummer i handelsregistret
 • Företagsnamn
 • Säte
 • Anläggningar
 • Dotterbolag
 • Verksamhet(er)
 • Tecknat kapital
 • Skatteregistreringsnummer
 • Uppgifter om eventuella konkurser, likvidation eller betalningsinställelser
 • Uppgifter om en (tidigare) verkställande styrelseledamot eller VD belagts med näringsförbud i enlighet med 3:22 § i lag V från 2013 (civillagen).

Första dagen i veckan uppdateras följande information:

 1. Alla uppgifter om företag i bolagsregistret (lagrat företagsutdrag) (tárolt cégkivonat), plus uppgifter om ansökningar om registrering eller registerändringar som ännu inte införts.
 2. Företagsinformationen omfattar:
 • Uppgifter om ägandeförhållanden (delägare eller aktieägare) och befullmäktigade företrädare för juridiska personer, företag utan juridisk personlighet och andra associationsformer.
 • Fysiska personers behörighet att företräda bolaget och medlemskap i bolagsstyrelsen.

De uppgifter som uppdateras den första dagen i veckan kan hittas med hjälp av sökprogrammet.

Det går också att söka på andra sätt i bolagsregistret (även äldre uppgifter är synliga) och förutom företagsuppgifter kan man även få tillgång till de underliggande handlingarna. Uppgifterna tillhandahålls av de ansvariga domstolarna eller av bolagsinformationen, och mot ersättning kan man få antingen bestyrkta eller icke bestyrkta kopior av handlingarna och företagsuppgifterna.

Är tillgången till det ungerska bolagsregistret kostnadsfri?

Vissa av de ovan angivna uppgifterna i det ungerska bolagsregistret är kostnadsfritt tillgängliga på <https://www.e-cegjegyzek.hu/?ceginformacio>. Övriga uppgifter är avgiftsbelagda.

Hur man söker i det ungerska bolagsregistret

För att söka efter företagsinformation kan något av följande kriterier användas:

- Företagsnamn

- Organisationsnummer

- Skatteregistreringsnummer

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

De uppgifter som avses i artikel 2 i direktiv 2009/101/EG om i Ungern registrerade företag är kostnadsfritt tillgängliga på internet.

I Ungern tillhandahålls offentlig företagsinformation av handelsdomstolen, företagsinformationstjänsten eller offentliggörs genom det officiella kungörelseorganet. Det officiella kungörelseorganet ges ut av justitieministeriet och är kostnadsfritt tillgängligt på webbsidan http://www.e-cegkozlony.gov.hu/. Samtidigt som handelsdomstolen i det officiella kungörelseorganet offentliggör registrerade uppgifter om aktiebolag och bolag med begränsad ansvarighet offentliggörs bolagets stiftelseurkund och ändringar av den. Uppgifterna aktualiseras dagligen.

Uppgifterna i bolagsregistret förvaltas av de domstolar som ansvarar för registrering. Både företagsuppgifterna och de underliggande handlingarna lagras elektroniskt. Uppgifter om företag som registrerats av vilken som helst av Ungerns ansvariga domstolar tillhandahålls kostnadsfritt på webbplatsen för företagsinformation och elektronisk bolagsregistrering som förvaltas av justitieministeriet (bolagsinformation: https://www.e-cegjegyzek.hu/).

Det ungerska bolagsregistrets historia

I juli 1993 började man fullt ut tillämpa det nationella systemet för företagsinformation och bolagsregistrering (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer). Sedan dess lagras uppgifterna i bolagsregistret elektroniskt hos domstolarna.

Det tar bara några minuter att göra sökningar i systemet, oavsett via vilken domstol sökningen görs.

Senaste uppdatering: 21/09/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.