Företagsregister i EU-länderna

Internationellt

Företagsregistrets information finns även för EES-länderna som inte är EU-medlemsstater.

Innehåll inlagt av
Internationellt

Norge

Island

Liechtenstein
Norge

Brønnøysundregistrene är en statlig myndighet som lyder under det norska Nærings- og fiskeridepartementet. Registret över affärsföretag är ett av de 14 nationella register som förvaltas av Brønnøysundregistrene.

Företagsregistret är ansvarigt för att registrera alla norska och utländska affärsföretag i Norge. Registret ska säkerställa rättsligt skydd och ekonomisk översikt, och det är en viktig källa för den som behöver korrekt information om aktörer inom norskt näringsliv.

Vad innehåller företagsregistret?

Det norska företagsregistret ger information om registrerade företag. På Brønnøysundregistrenes webbplats får du tillgång till viktig information via vår sökmotor. Information från företagsregistret kan hittas i kungörelser, och du kan beställa ytterligare information och utskrifter från webbutiken och via Europeiska företagsregistret (EBR).

Nyckeluppgifter:

 • Organisationsnummer
 • Företagsnamn, företagsadress och andra adresser
 • Bolagsbildningsdatum
 • Företagets stadgar och typ av verksamhet
 • Roller i företaget
 • Konkursinformation

Kungörelser:

Genom företagsregistret kungörs alla viktigare händelser om företag. Det kan gälla att ett nytt bolag har registrerats, när viktiga förändringar i ett bolag har registrerats, och upplösningen eller avregistreringen av ett företag. I den sökbara databasen för kungörelser lagras uppgifter från den 1 november 1999 och framåt. Från augusti 2006 finns också en engelskspråkig version av kungörelserna.

Ytterligare information som kan beställas mot en avgift är avskrifter och intyg såsom:

 • Registreringsbevis
 • Årsbokslut

Är tillgången till företagsregistret kostnadsfri?

All viktig information som är tillgänglig från vår sökmotor och informationen från annonseringsdatabasen är gratis. Vissa tjänster som avskrifter och intyg kräver en avgift.

Hur söker man i det norska företagsregistret?

Grundläggande information om affärsföretag som är registrerade i företagsregistret finns på Brønnøysundregistrenes hemsida Sökningar kan göras antingen på företagsnamn eller på organisationsnummer i Databasen för kungörelser.

När kan uppgifterna i registret göras gällande med rättslig verkan?

Tredje man kan åberopa uppgifterna i registret som rättsligt giltig information om ett företag. Den information som registrerats anses ha kungjorts för tredje man. Detta gäller både själva uppgifterna och de handlingar som ligger till grund för registreringen. I praktiken innebär detta att tredje man bör kontrollera de registrerade uppgifterna om ett företag innan en affärsförbindelse inleds.

Reglerna för hur tillförlitlig informationen i registret är finns i § 10-1 i lagen om registrering av företag (lov om registrering av foretak). Kortfattat kan man säga att uppgifter som registrerats enligt reglerna anses ha kommit till tredje mans kännedom.

En mer ingående förklaring är att i de fall där en rättsregel bestämmer rättsläget för tredje man angående huruvida denne kände till ett visst sakförhållande eller inte, anses uppgifter som registrerats i registret ha kommit till tredje mans kännedom.

När anmälan om registrering borde ha skickats in för registrering (men så inte har skett), och dessa uppgifter är i strid med den information som finns registrerad, kan dessa uppgifter inte göras gällande gentemot tredje man. Ett undantag från denna regel är när tredje man kände till eller borde ha känt till sakförhållandet. I denna situation kan tredje man inte med fog hävda att de registrerade uppgifterna kunde göras gällande.

Det norska företagsregistrets historia

Det norska företagsregistret inrättades 1988 som en fortsättning på de tidigare nära 100 register som fördes av lokala sorenskrivarkontor.

Relaterade länkar

Lov om registrering av foretak

 Island

Vad innehåller företagsregistret?

Företagsregistret är sedan 2003 en avdelning inom Riksskattestyrelsen där uppgifter registreras om följande juridiska personer:

 1. fysiska personer, företag och andra enheter som bedriver affärsverksamhet
 2. institutioner och statliga bolag
 3. institutioner och företag som ägs av kommuner
 4. föreningar, organisationer och enheter, andra än fysiska personer, som ansvarar för förvaltning av tillgångar eller är skattepliktiga
 5. andra verksamheter som Riksskattestyrelsen/företagsregistret anser bör registreras i offentligt register.

Registret ska innehålla följande information om ovannämnda juridiska personer som är tillämplig:

 1. Namn
 2. Identifikationsnummer, adress
 3. Juridisk form
 4. Datum för bildande
 5. Namn, adress och identifikationsnummer för chefer
 6. Verksamhetskod (ISAT-nummer)
 7. Likvidation
 8. Övriga upplysningar som enligt lag måste registreras.

Vid registreringen utfärdar registret ett unikt identifikationsnummer för enheten.

Företagsregistret ger offentliga organ, företag och privatpersoner information ur registret enligt en förordning som fastställts av ansvarig minister i fråga om informationens omfattning och avgifter.

Är tillgången till företagsregistret kostnadsfri?

Information om namn, adress, juridisk form, ISAT-nummer och momsnummer är tillgängliga kostnadsfritt för allmänheten på webbplatsen för Riksskattestyrelsen/företagsregistret.

Ytterligare information är avgiftsbelagd och förhoppningsvis kommer den att finnas tillgänglig i webbplatsens nätbutik 2016.

Hur söker man i Islands företagsregister?

På webbplatsen för Riksskattestyrelsen är det möjligt att söka kostnadsfri information. Den finns ännu dock bara på isländska. För ytterligare information är det nödvändigt att ta kontakt via telefon eller e-post till dess att nätbutiken öppnas nästa år.

Det isländska företagsregistrets historia

Fram till 1980 registrerades företagen lokalt. År 1980 inrättades ett särskilt register för aktiebolag, varvid Islands statistiska centralbyrå som utfärdade identifieringsnummer för dessa företag. Från och med 1997 registreras alla företag utom bolag med obegränsat ansvar i företagsregistret och från 2014 registreras även sistnämnda typ av bolag där, vilket innebär att det idag endast finns ett officiellt företagsregister på Island.

 Liechtenstein

Företagsregisteret (Handelsregister) omfattar hela Liechtenstein. Det förs av Amt für Justiz i Vaduz.

Företagsregistret är ett offentligt register och förutsätts vara korrekt. Dess huvudsyfte är att säkerställa rättssäkerheten för handel genom att offentliggöra rättsförhållanden som regleras genom privaträtten, i synnerhet omständigheter angående fysiska och juridiska personer som bedriver verksamhet vad gäller ansvar och befogenhet att agera.

Vad innehåller företagsregistret?

Företagsregistret innehåller uppgifter om alla registrerade juridiska personer med säte i Liechtenstein och om liechtensteinska förvaltningsbolag (Treuhänderschaften). Bland uppgiftena ingår fakta och relationer varav några måste föras in i registret enligt lag medan andra förs in frivilligt jämte relevanta styrkande handlingar.

Handlingar avseende oregistrerade förvaltningsbolag lämnas också till företagsregistret, liksom uppgifter om stiftelser (Stiftungen) som inte är registrerade.

Är tillgången till företagsregistren kostnadsfri?

Tillgången till företagsregistret är avgiftsbelagd.

Partiell information om registrerade juridiska personer och annan juridisk information kan fås kostnadsfritt i registrets affärsindex (Firmenindex) via länken https://handelsregister.li/cr-portal/suche/suche.xhtml, och certifierade fullständiga uppgifter kan beställas mot en avgift via samma länk.

Hur söker man i Liechtensteins företagsregister?

Företagsregistret, inklusive anmälningar och styrkande handingar, är offentligt.

Affärsindexet (Firmenindex) kan användas för att söka efter en registrerad juridisk person med hjälp av namn, handelsnamn eller registreringsnummer.

När kan uppgifterna i registret göras gällande med rättslig verkan?

Enligt artikel 3a i direktiv 2009/101/EG, ändrat genom direktiv 2012/17/EU, måste medlemsstaterna lämna information som förklarar bestämmelserna i nationell lagstiftning som innebär att tredje part kan förlita sig på handlingar och uppgifter som avses i artikel 2. Genom Gemensamma EES-kommitténs beslut av den 8 oktober 2013 är direktiv 2012/17/EU införlivat med EES-avtalet.

Utom där lagstiftningen så föreskriver, krävs endast ett partiellt offentliggörande eller ett offentliggörande av utdrag, då poster i företagsregistret publiceras i sin helhet och utan dröjsmål av det amerikanska justitiedepartementet i den officiella tidningen (artikel 956.1 i person- och företagslagen (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR)). Furstendömet Liechtenstein officiella kungörelseorgan heter Amtsblatt och utges i elektroniskt (artikel 16 i kungörelselagen (Kundmachungsgesetz).

Registerposter, ändringar och strykningar i företagsregistret kan åberopas av personer som handlar i god tro. Innehållet i registerposter, ändringar eller strykningar kan göras gällande gentemot den registrerade parten förutsatt att dessa inlämnats med dennes samtycke (artikel 948.1 och 948.2 PGR).

I förhållande till tredje man blir en registerpost giltig dagen efter det att den kungjorts, men dock endast om lagstadgat krav på kungörelse föreligger (artikel 947.2 PGR).

Enligt artikel 949 PGR blir en registerpost offentlig när registreringen blivit giltig kan ingen längre hävda att de inte hade kännedom om registerposten. Finns dock krav på att en viss omständighet måste registreras, och så ej har skett, kan denna göras gällande gentemot tredje man endast om det kan bevisas att tredje man kände till den.

Företagsregistrets historia

Uppgifterna i Liechtensteins företagsregister fördes ursprungligen på registerkort. Alla nuvarande uppgifter, liksom en stor del av de äldre, finns nu tillgängliga elektroniskt.

Ytterligare information

Registerposterna offentliggörs i lagstadgat format i det elektroniska kungörelseorganet, och kan endast åberopas av tredje man från och med dagen efter kungörelsedagen. Vid eventuella skillnader mellan registerposten och den offentliggjorda informationen, har registerposten företräde.

Registerposternas offentliggörande och verkan

Företagsregistrets offentliga natur

Företagsregistret, med anmälningar och styrkande handlingar, är offentligt. Registerposterna kan läsas av vem som helst. Handlingar i registret om aktiebolag (Aktiengesellschaften), kommanditbolag (Kommanditaktiengesellschaften) och bolag med begränsat ansvar (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) kan konsulteras utan begränsning. När det gäller organ med andra juridiska former måste frågeställaren bevisa att legitimt intresse föreligger (artikel 953 PGR).

Offentliggörande av registerposter

Utom när lagen föreskriver att endast partiellt offentliggörande eller offentliggörande av utdrag krävs, kungörs registerposterna i sin helhet och utan dröjsmål av justitieministeriet i det officiella kungörelseorganet. Alla handlingar och uppgifter som enligt lag måste lämnas och offentliggöras, kungörs på samma sätt (artikel 956 ff. PGR). Den information som offentliggjorts kan åberopas omedelbart från och med slutet av den dag då den kungjordes.

Offentliggöranden om aktiebolag (Aktiengesellschaften), kommanditbolag (Kommanditaktien­gesellschaften) och bolag med begränsat ansvar (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) sker i det officiella kungörelseorganet i form av en hänvisning till registerposten och till de styrkande handlingarna och uppgifterna. Detsamma gäller i fråga om alla juridiska personer som bedriver affärsmässig handel. I övriga fall offentliggörs en hänvisning till registerposten på annat sätt (artikel 957 PGR).

Registerposternas giltighet i förhållande till tredje man

En registerpost blir giltig med avseende på tredje man dagen efter kungörelsen, men dock endast om lagstadgat krav om kungörelse föreligger (artikel 947.2 PGR).

I fråga om aktiebolag (Aktiengesellschaften), kommanditbolag (Kommanditaktien­gesellschaften) och bolag med begränsat ansvar (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) kan registrerade och offentliggjorda omständigheter inte åberopas mot tredje man om de avser en rättshandling som skett inom femton dagar efter den dag då registerposten blev giltig och tredje man kan visa att han inte kände till den och inte kunde ha förväntats känna till den (artikel 949.1a PGR).

När registreringen blivit giltig i förhållande till tredje man kan ingen längre påstå sig ha varit okunnig om registerposten (artikel 949.1 PGR).

Registerposterna utgör fullständiga bevis för de omständigheter som de styrker, såvida det inte kan visas att de är felaktiga (artikel 949.3 PGR).

Skillnader mellan inlämnade uppgifter och offentliggjorda

Vid eventuella skillnader mellan registerposten och den information som offentliggjorts, har registerposten företräde, följt av den offentliggjorda informationen och slutligen innehållet i de styrkande handlingarna. I händelse av skillnader föreligger mellan en registerpost och offentliggjord information kan tredje man som handlar i god tro även göra den offentliggjorda informationen gällande mot den registrerade parten (artikel 959.2 och 959.3 PGR).

Relaterade länkar

Person- och bolagslagen (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR) av den 20 januari 1926 (offentliggjord i LGBl. 1926 nr 4)

Kungörelselagen (Kundmachungsgesetz) av den 17 april 1985 (offentliggjord i LGBl. 1985 nr 41)

Förordning om det officiella kungörelseorganet (Amtsblattverordnung) av den 4 september 2012 (offentliggjord i LGBl. 2012 nr 284)

Senaste uppdatering: 20/05/2019

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.