Företagsregister i EU-länderna

Irland

Här hittar du en översikt över Irlands företagsregister.

Innehåll inlagt av
Irland

Vad innehåller det irländska företagsregistret?

I företagsregistret finns vissa handlingar som handhas av Companies Registration Office i enlighet med de skyldigheter som företagen måste uppfylla enligt the Companies Acts, 1963-2012.  Registret innehåller basinformation om företagen, exempelvis:

  • adress
  • datum för företaget bildande
  • datum för senaste årsdeklarationen

Alla handlingar som inges av företag i enlighet med the Companies’ Acts är offentliga. Företagsprofiler kan köpas. Profilen innehåller ett utdrag ur informationen i registret, bl.a. företagets högre chefer och direktörer, inteckningslån samt en förteckning över arkiverade handlingar.

Är tillgången till det irländska företagsregistret kostnadsfri?

Ja, tillgången till företagens basinformation är kostnadsfri. En avgift tas dock ut för nedladdning av övriga uppgifter.

Hur man söker i det irländska registret över företag och företagsnamn

Sökningar kan göras med företags-/organisationsnummer eller -namn. Det finns fyra möjliga namnsökningar:

  • ”Contains all these words” (Innehåller alla dess ord) är en sökning efter namn som innehåller angivna ord (rekommenderas).
  • ”Starts with this phrase” (Börjar med denna fras) är en sökning efter namn som börjar med den angivna frasen.
  • ”Contains this phrase” (Innehåller denna fras) är en sökning efter namn som innehåller den angivna frasen.
  • Alphasort-sökning görs med en sträng som skapas genom att alla vanliga ord tas bort, t.ex. ”Ireland”, ”Limited”, ”The” och ”And” och genom att blanksteg, komman, bindestreck osv. sorteras bort från företagsnamnet. För att göra en sådan sökning förfar man på detta sätt med företagsnamnet.

Namnsökningar kan begränsas genom tillägg av adressuppgifter.

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

Companies Registration Office (CRO) är den centrala instans som förvarar lagstadgad information om företag i Irland. Companies Act 2014 är med tillhörande lagstiftning den rättsliga grund enligt vilken företagen är skyldiga att lämna information till CRO som registrerar och offentliggör den.

Uppgifterna i företagsregistret kommer från tredje part, som lämnat dem i enlighet med lagstadgade skyldigheter, bl.a. skyldigheten att inte uppsåtligen eller av oaktsamhet lämna oriktiga uppgifter till CRO. CRO kan inte bestyrka riktigheten av de uppgifter som har lämnats in av tredje part.

Den person som lämnar in vissa handlingar och uppgifter ska enligt lagen underteckna en försäkran om att han eller hon anser att nödvändiga uppgifter och handlingar har lämnats in. I enlighet med Statutory Declarations Act 1938 i dess ändrade lydelse, riskerar var och en som medvetet lämnar in en falsk eller vilseledande försäkran åtalas och dömas till fängelse eller böter, eller bådadera.

I enlighet med avsnitt 876 i the Companies Act 2014 är det dessutom straffbart att på lagstadgade formulär uppsåtligen eller av oaktsamhet lämna oriktiga uppgifter till CRO.

Historik över Irlands företagsregister

De elektroniska uppgifterna i registret är fullständiga vad avser alla företag med normal status.

Relaterade länkar

Företagsregistrens sammankopplingssystem (BRIS)

Senaste uppdatering: 16/04/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.