Företagsregister i EU-länderna

Italien

Här får du en överblick över det italienska bolagsregistret

Innehåll inlagt av
Italien

Vad innehåller bolagsregistret?

Det italienska bolagsregistret (Registro delle Imprese) förs av Camere di commercio (handelskamrarna), med hjälp av Unioncamere, och under tillsyn av den registeransvariga domaren samt Ministeriet för ekonomisk utveckling. It-infrastrukturen inrättas och underhålls av InfoCamere, som är ett konsortium till Camere di commercio.

Registret ger detaljerad information om företag, till exempel

 • företaget fullständiga firmanamn,
 • säte,
 • registreringsnummer för mervärdesskatt,
 • verksamhet och rättslig form,
 • administrativa organ,
 • tecknat kapital,
 • behörig firmatecknare,
 • företrädarnas befogenheter,
 • dotterbolag.

Det ger också tillgång till offentliga företagshandlingar, till exempel

 • fullständiga årsredovisningar,
 • stiftelseurkunder,
 • förteckningar över aktieägare i företaget.

Det italienska bolagsregistret ger dig information om två olika områden:

 1. Juridisk information
 • För att bekräfta att företaget finns.
 • Som en garanti gentemot tredje man (artikel 2193 i italienska civillagen).
 1. Ekonomisk information
 • För statistiska och ekonomiska ändamål.

Är tillgången till bolagsregistret kostnadsfri?

Tillgången till registret och till viss information (som företagets namn och adress) är kostnadsfri. Fullständigt tillgång till registret lämnas dock bara på begäran och är avgiftsbelagd.

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

I Italien sköts bolagsregistret av särskilda avdelningar vid handelskammaren och kamrarna för industri, hantverk och jordbruk. Avdelningarna i fråga ansvarar för bolagsregistringen och arbetar under rättslig tillsyn av en domare från den geografiskt behöriga domstolen (formell kontroll av förbudet mot dubbelregistrering) och under administrativ tillsyn av ministeriet för ekonomisk utveckling.

Bolagsregistrets nuvarande utformning följer av en reform från 1993 (artikel 8 i 1993 års lag nr 580), senast ändrad genom en förordning år 1995 (1995 års presidentdekret nr 581).

Innan reformen hade bolagsregistret förts enbart på papper vid domstolarnas handelskanslier, men efter reformen överfördes registret till handelskammaren och kamrarna för industri, hantverk och jordbruk i helt digitaliserad form för att möjliggöra fullständig och omedelbar tillgång i hela landet till upplysningar och handlingar i registret.

Bestämmelserna har successivt införlivats med artikel 31 i 2000 års lag nr 340 som gjorde det obligatoriskt för i stort sett alla typer av företag (och i synnerhet för företag med begränsat ansvar) att använda elektronisk signatur och it-verktyg för att förbereda och lämna in ansökningar om registrering i bolagsregistret och åtföljande handlingar.

Tack vare ännu en lagändring (artikel 9 i 2007 års lagdekret nr 7) kan nu samtliga typer av företag, även enskilda firmor, kommunicera med avdelningen för bolagsregistret på elektronisk väg och kan fullgöra kraven på offentliggörande med elektronisk signatur och lämpliga it-verktyg.

Innan registrering görs kontrollerar bolagsregistret följande (i enlighet med artikel 11.6 i 1995 års presidentdekret nr 581):

a) Att begäran om registrering är autentisk.

b) Att ansökningsformuläret fyllts i korrekt.

c) Att den handling eller uppgift som ska registreras uppfyller kraven i lagen.

d) Att de handlingar som krävs enligt lag har företetts.

e) Att de andra krav som lagen ställer för registrering är uppfyllda.

Nästan alla företagshandlingar som ska registreras i bolagsregistret är numera notariserade. I artikel 11.4 i 1995 års ovannämnda presidentdekret nr 581 sägs följande [ej officiell översättning]: ”Den handling som ska registreras ska lämnas in i original, med bevittnad underskrift, om det rör sig om en privat handling som inte lämnats till notarie. I övriga fall ska en autentiserad kopia lämnas in. Utdraget ska vara autentiskt på det sätt som anges i artikel 2718 i civillagen”.

I artikel 2193 i civillagen sägs följande:

 1. Sådana omständigheter som enligt lag ska registreras kan inte, om de inte vederbörligen registrerats, åberopas gentemot tredje man av den som var skyldig att begära registrering, om inte denne kan styrka att tredje man haft kännedom om omständigheterna.
 2. Tredje man kan inte åberopa okunskap om omständigheter som enligt lag ska registreras, om de är vederbörligen registrerade.
 3. Detta gäller med förbehåll för särbestämmelser i lagen.

Bolagsregistrets historia

Det italienska bolagsregistret inrättades 1993.

Länkar

Europeiska handelsregistret

Senaste uppdatering: 18/01/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.