Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på lettiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Företagsregister i EU-länderna

Lettland

Här hittar du en översikt över företagsregistret i Lettland.

Innehåll inlagt av
Lettland

Vad innehåller Lettlands företagsregister?

Lettlands företagsregister (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) är en myndighet som registrerar företag, företagsfilialer och företagssäten samt förändringar i företags stiftelseurkunder, men som även utför annan verksamhet som anges i lag. Företagsregistret registrerar även massmedieföretag, föreningar, stiftelser, företagsinteckningar, kontrollerande intressen, offentlig-privata partnerskapsavtal, avtal om makars egendomsförhållanden, politiska partier, skiljeorgan, fackföreningar, religiösa organisationer, religiösa institutioner och insolvensförfaranden.

Måste jag betala för att anlita registret?

Ja, det finns inget avgiftsfritt företagsregister i Lettland.

Genom att använda sökfunktionerna på företagsregistrets webbplats kan du dock kostnadsfritt få tillgång till följande grundläggande information om registrerade juridiska personer:

 • Typ av juridisk person.
 • Säte.
 • Nytt eller befintligt namn eller firma och tidigare registrerat eller historiskt namn eller firma.
 • Registreringsnummer.
 • Eventuell registreringskod för det gemensamma eurobetalningsområdet.
 • Registreringsdatum.
 • Datum för avförande av den juridiska personen ur registret (eller datum för omorganisationen, om en sådan är orsak till avförandet ur registret).
 • Tidsfrist för registrering av religiösa organisationer som omfattas av krav på omregistrering.
 • Befullmäktigade företrädare.

Företagsregistret ger kostnadsfri tillgång till följande information om alla registrerade företag (öppna data):

 • Registreringsnummer.
 • Företagets namn eller firma.
 • Typ av juridisk person.
 • Register i vilket företaget är upptaget.
 • Registreringsdatum.
 • Uppgifter om den juridiska personens eventuella avförande ur registret eller omorganisation.
 • Datum för avförande av den juridiska personen ur registret (eller datum för omorganisationen, om en sådan är orsak till avförandet ur registret).
 • Säte.
 • Föreningars, stiftelsers och fackföreningars verksamhetsområden.

Denna information tillhandahålls i dataformaten .csv, .txt eller .xlsx och finns tillgänglig här. Användare kan välja format efter vad uppgifterna ska användas till. Uppgifterna uppdateras dagligen.

Alla uppgifter i registret offentliggörs elektroniskt på webbplatsen för Lettlands officiella kungörelseorgan (Latvijas Vēstnesis). Samma förfarande tillämpas för offentliggörandet av handlingar som ges in separat.

Hur kan man begära information ur Lettlands företagsregister?

I företagsregistret finns information om alla registrerade juridiska personer och relevanta handlingar.

Information kan erhållas efter att en avgift har betalats och en ifylld blankett för begäran om information har lämnats in personligen, sänts med vanlig post eller till registrets officiella e-postadress info@ur.gov.lv, som ett elektroniskt dokument med en säker elektronisk signatur och digital tidsstämpel. Begäran måste inbegripa uppgifter om att avgiften till företagsregistret har betalats (en handling som styrker betalning, en kopia av en sådan handling eller ett utdrag som visar relevant online-transaktion). När du begär information, var vänlig ange hur du helst vill erhålla den (personligen, per post eller elektroniskt).

Ett utlåtande om en juridisk eller fysisk person eller en rättsakt (avtal) kan också begäras online på Latvija.lv. Denna information tas fram inom 10–15 minuter. Efter att begäran har handlagts översänds ett officiellt utlåtande med en elektronisk stämpel via webbplatsen eller till klientens e-postadress. Den elektroniska stämpeln intygar att uppgifterna är tillförlitliga och överensstämmer med informationen i de olika delarna av företagsregistret.

En förteckning över avgifter finns på internet..

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

Alla uppgifter i registret offentliggörs i Lettlands officiella kungörelseorgan (Latvijas Vēstnesis) och elektroniskt på det officiella kungörelseorganets webbplats. Samma förfarande tillämpas för offentliggörandet av handlingar som ges in separat.

Uppgifterna kan åberopas gentemot tredje man först sedan de offentliggjorts i det officiella kungörelseorganet (Latvijas Vēstnesis), såvida inte tredje man kände till uppgifterna i fråga redan före offentliggörandet. Om tredje man kan visa att vederbörande inte kände till och inte heller kunde ha känt till uppgifter som har offentliggjorts, kan dessa uppgifter emellertid inte åberopas till stöd för rättsliga åtgärder som vidtagits inom 15 dagar från offentliggörandet.

Om information i företagsregistret registreras eller offentliggörs på ett felaktigt sätt kan en tredje man i god tro förlita sig på den offentliggjorda informationen även om den inte överensstämmer med uppgifterna i företagsregistret eller de verkliga förhållandena. En tredje man kan dock inte förlita sig på felaktigt offentliggjord information om vederbörande var medveten om felet.

För närmare information se artikel 12 i handelslagen (Komerclikums) (en översättning till engelska finns tillgänglig på http://likumi.lv/ta/en/en/id/5490).

Hur kontaktar jag Lettlands företagsregister?

Kontaktuppgifter:

Lettlands företagsregister
Pērses iela 2
Riga
Lettland
LV 1011
Telefonnummer för information: 67031703 (observera att ingen juridisk rådgivning kan erbjudas)
Fax: 67031793
E-post: info@ur.gov.lv
Öppettider hittar du online.

Det lettiska företagsregistrets historia

Lettlands företagsregister inrättades den 1 december 1990.

Länkar

Lettlands företagsregister
Europeiska företagsregistret (via Lursoft)

Senaste uppdatering: 12/07/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.