Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på lettiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Företagsregister i EU-länderna

Lettland

Här hittar du en översikt över företagsregistret i Lettland.

Innehåll inlagt av
Lettland
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Vad innehåller Lettlands företagsregister?

Lettlands företagsregister (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) är en myndighet som registrerar företag (bolag), handlare, företagsfilialer och företagssäten samt förändringar i bolagsordningar, men som även utför annan verksamhet som anges i lag. Företagsregistret registrerar även massmedier, föreningar, stiftelser, företagsinteckningar, kontrollerande intressen, äktenskapsförord och offentlig-privata partnerskapsavtal, politiska partier, skiljeorgan, fackföreningar, religiösa organisationer, religiösa institutioner och insolvensförfaranden.

Måste jag betala för att anlita registret?

Ja, det finns inget avgiftsfritt företagsregister i Lettland.

Genom att använda sökfunktionerna på företagsregistrets webbplats kan du dock kostnadsfritt få tillgång till följande grundläggande information om registrerade juridiska personer:

 • Typ av juridisk person.
 • Säte.
 • Nytt eller befintligt namn eller firma och tidigare registrerat eller historiskt namn eller firma.
 • Registreringsnummer.
 • (Eventuell) registreringskod för det gemensamma eurobetalningsområdet.
 • Registreringsdatum.
 • Datum för avförande av den juridiska personen ur registret (eller datum för omorganisationen, om en sådan är orsak till avförandet ur registret).
 • Tidsfrist för registrering av religiösa organisationer som omregistreras.
 • Vilka tjänstemän som är behöriga att företräda en viss juridisk person.

Det lettiska företagsregistret ger kostnadsfri tillgång till följande uppgifter om alla registrerade juridiska personer (som öppna data):

 • Registreringsnummer.
 • Företagets namn eller firma.
 • Typ av juridisk person.
 • Register i vilket företaget är upptaget.
 • Registreringsdatum.
 • Uppgifter om den juridiska personens eventuella avförande ur registret eller omorganisation.
 • Datum för avförande av den juridiska personen ur registret (eller datum för omorganisationen, om en sådan är orsak till avförandet ur registret).
 • Säte.
 • Föreningars, stiftelsers och fackföreningars verksamhetsområden.

Denna information tillhandahålls i dataformaten .csv, .txt eller .xlsx och finns tillgänglig här. Användare kan välja format efter vad uppgifterna ska användas till. Uppgifterna uppdateras dagligen.

Alla uppgifter i registret offentliggörs elektroniskt på webbplatsen för Lettlands officiella kungörelseorgan Latvijas Vēstnesis. Samma förfarande tillämpas för offentliggörandet av handlingar som ges in separat.

Hur kan man begära information ur Lettlands företagsregister?

I företagsregistret finns information om alla registrerade juridiska personer och relevanta handlingar.

Information kan fås kostnadsfritt från Lettlands företagsregister, på registrets webbplats för information där alla aktuella uppgifter finns tillgängliga utan krav på autentisering. För tillgång till registrerade handlingar, handlingar som bifogats registreringsfiler och historiska registreringar krävs autentisering med ett lettiskt nationellt e-id-kort, e-underskrift, bankidentifiering eller eIDAS-tjänster (för EU-medborgare).

Om man behöver ett intyg från företagsregistret som gäller en registrerad juridisk person, en rättslig omständighet (avtal) eller en fysisk person ska man lämna in en ifylld blankett för begäran om information eller en ansökan personligen, med vanlig post eller via e-post till registrets officiella e-postadress pasts@ur.gov.lv som ett elektroniskt dokument med en säker elektronisk signatur och digital tidsstämpel. Begäran måste inbegripa uppgifter om att avgiften till företagsregistret har betalats (en handling som styrker betalning, en kopia av en sådan handling eller ett utdrag som visar relevant online-transaktion). När du begär information ange också hur du helst vill erhålla informationen (per post eller elektroniskt).

Registret utfärdar handlingar gällande juridiska personer (privata aktiebolag eller SIA), föreningar, politiska partier osv.) eller registrering av rättsliga omständigheter (affärsmässiga säkerheter eller avtal) och utdrag ur registret.Handlingar från registreringsfilens offentliga del (enligt artikel 415 första stycket i lagen om Lettlands företagsregister kan erhållas omedelbart och kostnadsfritt online, utan äkthetsintyg, på företagsregistrets webbplats för information om de har bifogats eller lästs in i filen.

Om man behöver en kopia av handlingen med äkthetsintyg måste man lämna in en ifylld blankett för begäran om information eller en begäran i fritt format. Kopior av handlingar med äkthetsintyg utfärdas mot en avgift. De skickas antingen via post eller e-post.

För att få tillgångar till handlingar som inte anges i artikel 415 första stycket i lagen om Lettlands företagsregister måste du förutom ovanstående i din skriftliga begäran ange orsaken till din begäran och vad uppgifterna ska användas till.

En förteckning över avgifter finns på internet.

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

Från och med den 1 augusti 2021 offentliggörs alla registreringar i företagsregistret och alla handlingar som bifogats registreringsfilen som finns i företagsregistret och, i enlighet med artikel 415 första stycket i lagen om Lettlands företagsregister, i registreringsfilens offentliga del elektroniskt och kostnadsfritt på företagsregistrets webbplats för information. Detta säkerställer att de genast görs tillgängliga för allmänheten. Alla registreringar som gjorts i företagsregistret före den 31 juli 2021 och uppgifter som gäller specifika handlingar har offentliggjorts i Lettlands officiella kungörelseorgan Latvijas Vēstnesis.

Registreringar anses ha offentliggjorts dagen efter (dvs. efter midnatt) den dag de gjorts och handlingar anses ha offentliggjorts dagen efter (dvs. efter midnatt) den dag de har bifogats registreringsfilen. Registreringar i företagsregistret blir bindande gentemot tredje part först efter att de har offentliggjorts, såvida inte tredje part kände till de relevanta uppgifterna redan före offentliggörandet. Å andra sidan gäller att om tredje part kan visa att vederbörande inte kände till och inte heller kunde ha känt till de uppgifter som offentliggjorts, kan dessa uppgifter inte åberopas till stöd för rättshandlingar som vidtagits inom 15 dagar från uppgifternas offentliggörande.

Om uppgifter i företagsregistret registreras eller offentliggörs på ett felaktigt sätt får tredje part åberopa de offentliggjorda uppgifterna vad avser den part i vars intresse uppgifterna har offentliggjorts, men inte om tredje part var medveten om att uppgifterna som offentliggjordes i företagsregistret inte överensstämde med den faktiska rättsliga situationen. Läs mer i artiklarna 11 och 12 i handelslagen.

Hur kontaktar jag Lettlands företagsregister?

Kontaktuppgifter:

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Pērses iela 2
Riga
Lettland
LV 1011

Telefonnummer för information: +371 67031703 (observera att ingen juridisk rådgivning kan erbjudas)

E-post: pasts@ur.gov.lv

Besökare har möjlighet att träffa ansvarig chef för företagsregistret under förutsättning att de har angett den fråga eller problem de vill ta upp, önskad tid för besöket samt kontaktuppgifter.

Det lettiska företagsregistrets historia

Lettlands företagsregister inrättades den 1 december 1990.

Länkar

Lettlands företagsregister
Europeiska företagsregistret (via Lursoft)

Senaste uppdatering: 29/09/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.