Företagsregister i EU-länderna

Litauen

Du kan söka på juridiska personers kod eller namn eller en del av namnet. Här hittar du en översikt över Litauens register över juridiska personer.

Innehåll inlagt av
Litauen

Det nationella registrets historia

När upprättades registret?

Registret över juridiska personer ersatte det tidigare företagsregistret och separata registreringssystem för offentliga organisationer och andra organ. Det togs i drift den 1 januari 2004.

Registrering av juridiska personer i Litauen påbörjades i oktober 1990 av kommunala registreringstjänster. Offentliga organisationer registrerades vid olika ministerier och andra institutioner.

När digitaliserades registret?

Digitaliseringen av registret över juridiska personer påbörjades 1990. Registret är nu helt digitaliserat.

Gällande lagstiftning

Litauens civillag, lagen om registret över juridiska personer och lagar om reglering av verksamhet som bedrivs av olika associationsformer (t.ex. aktiebolagslagen och föreskrifterna för registret över juridiska personer).

Även andra lagar med koppling till juridiska personers verksamhet tillämpas (t.ex. företagsinsolvenslagen).

Vilken information hittar man i företagsregistret?

Vem har tillgång till registret?

Uppgifterna i registret över juridiska personer, handlingarna som förvaras i registret och annan information som inlämnats till registret är offentliga. Envar som har lämnat in en begäran och angivitsyftet med begäran och den rättsliga grund enligt vilken uppgifterna ska användas har rätt att ta del av uppgifter från registret över juridiska personer och kopior av handlingar som det innehåller.

Vilka uppgifter finns i registret?

Vilka uppgiftstyper lagras (typ av enheter som registreras i det offentliga registret, uppgifter om insolvens, redovisning osv.)?

Den juridiska personens kod och namn samt huvudkontorets adress; den juridiska personens organ: uppgifter om den juridiska personens förvaltningsorgan och dess likvidatorer eller konkursförvaltare; uppgifter om vem som har rätt att genomföra transaktioner i den juridiska personens namn; den regel som tillåter personer att agera i den juridiska personens namn; begränsningar av den juridiska personens verksamhet; datum då räkenskapsåret börjar och slutar; verksamhetens tidsperiod, om den är begränsad; den juridiska personens rättsliga ställning (vid konkurs, likvidation, omstrukturering eller omorganisation); uppgifter om att den juridiska personen utövar verksamhet som tjänsteleverantör till truster eller bolag och tillhandahåller förvaltningstjänster, som en operatör för virtuell valutaväxling eller som e-plånboksoperatör för virtuell valuta; om ett offentligt eller privat aktiebolag har en enda aktieägare: uppgifter om bolagets aktieägare, datum för förvärvande av alla bolagets aktier, datum för överföring av alla eller delar av företagets aktier till andra personer; uppgifter om kontrollorganens medlemmar; uppgifter om grundaren av den juridiska personens filial eller representationskontor; rubrikerna i årsredovisningarna eller – i de fall som anges i lag – rubrikerna i de konsoliderade årsredovisningarna samt det datum de godkändes och lämnades in till registret över juridiska personer osv.

Vilka dokument arkiveras/lagras (ärendeakter, dokumentsammanställningar, stadgar, protokoll från bolagsstämmor osv.)?

Begäranden om registrering av uppgifter; protokoll och beslut från bolagsstämmor; protokoll och beslut från kollegiala förvaltningsorgans möten; stadgar och föreskrifter; stiftelseurkunder för filialer och representationskontor som tillhör utländska juridiska personer; uppsättningar av årsredovisningar eller – i de fall som anges i lag – uppsättningar av konsoliderade årsredovisningar, värderingsrapporter för tillgångar osv.

Hur kan jag göra en sökning (och vilka sökkriterier finns tillgängliga)?

Personligen

Du kan infinna dig personligen för att göra en sökning.

På registrets webbplats

Du kan göra en sökning på registrets webbplats.

Vilka sökkriterier finns tillgängliga?

Du kan söka på juridiska personers kod eller namn eller en del av namnet.

Hur kan jag få tillgång till ett dokument?

Kostnadsfritt?

Du kan inte få tillgång till dokument kostnadsfritt.

Mot en avgift?

Litauens regering fastställer en avgift som tas ut för att få tillgång till uppgifter, information och kopior av handlingar från registret.

Hur kan jag få ett utdrag ur registret, en bestyrkt kopia eller en utskrift av handlingar?

Ett bestyrkt utdrag från registret över juridiska personer kan beställas online med hjälp av självbetjäningssystemet, per e-post eller post, eller genom att besöka kundtjänsten.

En bestyrkt kopia av en handling från registret över juridiska personer kan beställas per e-post eller post, eller genom att besöka en kundtjänstavdelning. En obestyrkt kopia av en handling kan beställas och erhållas online med hjälp av självbetjäningssystemet.

En av Litauens regering fastställd avgift tas ut för ett utdrag eller en kopia av en handling.

Registreringsförfarande

Hur gör jag för att inleda registreringsförfarandet (hur lämnas ansökningar in till registret, bestyrkande av dokument, underlag som behöver bifogas)?

Personligen

Registreringsförfarandet kan inledas personligen.

Följande handlingar måste lämnas in för att registrera en juridisk person i registret över juridiska personer:

  1. Ansökan i föreskriven form för att registrera en juridisk person.
  2. Den juridiska personens stiftelseurkund.
  3. Andra handlingar som föreskrivs i lag.

En notarie eller justitieministeriet kontrollerar riktigheten i uppgifterna som lämnats in till registrets personuppgiftsbiträde, att stiftelseurkunden överensstämmer med regelverk och om de krav som föreskrivs i lag eller i stiftelseurkunden har uppfyllts och de omständigheter som föreskrivs i lag eller i stiftelseurkunden har uppkommit och därmed gör det möjligt att registrera eller mata in den juridiska personen, filialen eller representationskontoret, de ändrade uppgifterna och stiftelseurkunden, och bestämmelser för filialen eller representationskontoret.

Online

De vanligaste associationsformerna för juridiska personer (t.ex. privata aktiebolag, mindre partnerskap, enskilda företag, offentliga organ, organisationer och stiftelser för välgörenhet och stöd) kan bildas online. Dessa former utgör omkring 80 % av alla juridiska personer som finns registrerade i registret över juridiska personer.

Handlingar kan lämnas in elektroniskt direkt till registrets personuppgiftsbiträde via centralregistrets självbetjäningssystem för kunder, förutsatt att grundaren har en kvalificerad elektronisk underskrift, att handlingarna har upprättats i enlighet med godkända mallar (föreskrifter, stadgar, stiftelseurkund eller bolagsordning) och att kortformen av statens namn (Lietuva) inte finns med i den juridiska personens namn. Dessutom krävs följande: ett elektroniskt undertecknat bevis på medgivande från ägaren till den lokal som ska registreras som huvudkontor, om lokalen inte tillhör grundaren; att ett privat aktiebolags aktier betalas med kontanta medel; att mål och verksamhetsområden för en organisation, ett offentligt organ eller en stiftelse för välgörenhet eller stöd överensstämmer med klassificeringen av mål och verksamhetsområden för offentliga juridiska personer, samt att en stiftelse för välgörenhet eller stöd inte innehar särskilt tillskjutet kapital.

Hur prövas inlämnade ansökningar?

När de inlämnade handlingarna granskas avgör registrets personuppgiftsbiträde om

  1. inlämnad ansökan om registrering av en juridisk person (ändringar av uppgifter och handlingar som ska föras in i registret, radering av uppgifter) överensstämmer med föreskrivna formkrav och om alla handlingar har lämnats in,
  2. tidsfristerna som anges i artikel 2.46.4 i civillagen har följts,
  3. de uppgifter och handlingar som lämnats in till registret är sinsemellan konsekventa, tydliga och inte vilseledande,
  4. handlingarnas form eller innehåll inte står i strid med lagstiftningen.

Registrets personuppgiftsbiträde kan endast avslå ansökan om registrering av en juridisk person om något av ovanstående villkor inte är uppfyllt.

Om uppgifterna i ansökan och stiftelseurkunden som mottagits har bestyrkts av en notarie eller justitieministeriet kontrollerar registrets personuppgiftsbiträde inte de inlämnade uppgifternas riktighet eller att handlingarnas innehåll överensstämmer med regelverket.

Rättsliga verkningar av registreringen

Verkningarna av registrering i förhållande till tredje part enligt artikel 17 i direktiv (EU) 2017/1132

Uppgifter och information som finns i registret över juridiska personer anses vara korrekta såvida de inte bestrids enligt det förfarande som anges i Litauens lagstiftning och EU:s rättsakter.

Avvikelser mellan de registrerade uppgifterna och de offentliggjorda uppgifterna

Offentliggörande grundas på bestyrkta uppgifter i registret och på att det inte finns några avvikelser. Meddelanden skapas automatiskt i informationspublikationen och baseras på de uppgifter som har förts in i registret över juridiska personer.

Vem ansvarar för att de registrerade uppgifterna är riktiga?

Den juridiska personens ledningsorgan ansvarar för att de handlingar och uppgifter som lämnats in är korrekta och att de lämnas in i tid till registrets personuppgiftsbiträde, såvida inte annat föreskrivs i lagstiftning eller i stiftelseurkunden.

Dataskyddsrutiner

Förfaranden som rör de registrerades rättigheter med avseende på offentliggörande och lagring av deras personuppgifter

Uppgifter, information och handlingar i registret är offentliga. Uppgifter, information och handlingar i registret är tillgängliga för allmänheten i enlighet med lagstadgat förfarande och i föreskrifterna för registret över juridiska personer. Mottagare av registrets uppgifter får endast använda dem för det ändamål, i den utsträckning och på det sätt som anges när uppgifterna tillhandahålls. Personuppgifter behandlas i enlighet med förordning (EU) 2016/679.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsbiträde med ansvar för registret över juridiska personer – det statliga företaget Registercentret.

Tfn +370 5 268 8262

E-post: info@registrucentras.lt

Länkar

https://www.registrucentras.lt/p/671

https://www.registrucentras.lt/en/

Senaste uppdatering: 07/04/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.