Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på litauiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till bulgariskaestniskagrekiskaengelskafranskamaltesiskapolskaslovenska är dock redan färdig.
Swipe to change

Företagsregister i EU-länderna

Litauen

Här hittar du en översikt över Litauens register över juridiska personer

Innehåll inlagt av
Litauen
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Vad innehåller Litauens register över juridiska personer?

Uppgifterna i Litauens register över juridiska personer (Lietuvos juridinių asmenų registras), handlingarna i registret och eventuella andra upplysningar som förs in i registret är offentliga. Registret över juridiska personer innehåller uppgifter och handlingar som rör offentligrättsliga eller privaträttsliga juridiska personer. Registret innehåller totalt 26 olika kategorier av juridiska personer.

Följande information förs in i registret: den juridiska personens namn; organisationsnummer; organisationsform; rättslig ställning; den juridiska personens säte; den juridiska personens organ; medlemmar i ledningsorgan (förnamn, efternamn, identitetsnummer, bostadsort) och partner med tillstånd att ingå avtal på den juridiska personens vägnar samt omfattningen av deras rättigheter; filialer och representanter; restriktioner på den juridiska personens verksamhet; datum för upplösning av den juridiska personen; räkenskapsår; datum för eventuella ändringar av uppgifterna i registret; information om fysiska personer som får ingå avtal på den juridiska personens vägnar och andra uppgifter i enlighet med lagen.

Registret över juridiska personer innehåller också handlingar om inrättandet av juridiska personer, beslut av den juridiska personens organ, uppsättningar av årsredovisningar inlämnade av företag och andra handlingar i enlighet med lagen.

Litauens register över juridiska personer sköts och förvaltas av det statliga företaget Registrų centras (”Registercentret”).

Är tillgången till Litauens register över juridiska personer kostnadsfri?

Man kan kostnadsfritt söka efter juridiska personer i registret. Följande information om den juridiska personen tillhandahålls utan kostnad:

  • Organisationsnummer.
  • Namn.
  • Säte.
  • Organisationsform.
  • Rättslig ställning.

En avgift tas ut för mer ingående uppgifter om juridiska personer, som tillhandahålls om

Litauens register över juridiska personer gör det möjligt att kostnadsfritt kontrollera att ett namn inte är identiskt med namn som används av andra juridiska personer, filialer eller representanter eller namn som tillfälligt har registrerats i registret.

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

När registerföraren har fört in ändringar av uppgifter eller information om juridiska personer i registret offentliggörs dessa ändringar senast nästa arbetsdag och dagen för införandet offentliggörs i det elektroniska nyhetsbrevet.

När registerföraren offentliggör utdrag av information eller uppgifter eller kopior av handlingar ur registret, visar detta att de i princip är giltiga.

Hur man söker i Litauens register över juridiska personer

Man kan kostnadsfritt söka efter juridiska personer i registret med hjälp av följande sökkriterier:

  • Organisationsnummer.
  • Namn.
  • Tidigare namn.

Registrerade användare som har undertecknat ett avtal om tillhandahållande av tjänster får söka med användning av följande kriterier: organisationsnummer, namn, fysisk person, juridisk person eller utländsk juridisk person.

Självbetjäningssystemet gör det möjligt att söka efter en juridisk person utifrån dess organisationsnummer, namn och tidigare namn (för juridiska personer som har bytt namn).

Historisk bakgrund

Registret över juridiska personer inrättades 2004, även om uppgifter om juridiska personer från tidigare informationssystem har överförts automatiskt sedan 1990.

Länkar

Litauens register över juridiska personer

Senaste uppdatering: 18/02/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.