Företagsregister i EU-länderna

Luxemburg

I det här avsnittet finns information om möjligheterna att använda handels- och företagsregistret (registre de Commerce et des Sociétés – RCS) i Luxemburg.

Innehåll inlagt av
Luxemburg

Det nationella registrets historia

När upprättades registret?

Bolagsregistret, som endast omfattade fysiska personer, inrättades genom lagen av den 23 december 1909 om inrättande av ett bolagsregister. Under inflytande av EU-lagstiftningen inrättades ett företagsregister 1972. Dessa två register slogs samman till ett enda register, handels- och företagsregistret, 1987. Sedan 2003, när justitieministeriet tog över ansvaret för registret, sköts det av en ekonomisk intressegruppering, Luxembourg Business Registers.

När digitaliserades registret?

Digitaliseringen av handels- och företagsregistret inleddes 2006 och slutfördes 2007. Handels- och företagsregistret är nu fullt sökbart och endast tillgängligt på elektronisk väg.

Gällande lagstiftning

 • Den ändrade lagen av den 19 december 2002 om handels- och företagsregister och om företagsbokslut och årsredovisningar.
 • Den ändrade storhertigliga förordningen av den 23 januari 2003 om genomförande av lagen av den 19 december 2002 om handels- och företagsregister och om företagsbokslut och årsredovisningar.
 • Den ändrade ministerförordningen av den 27 maj 2016 om kriterier för framläggande och utformning av handlingar avsedda för offentliggörande i onlineförteckningen över företag och föreningar (Recueil électronique des sociétés et associations).

Vilken information hittar man i företagsregistret?

Vem har tillgång till registret?

Handels- och företagsregistret är offentligt.

Vilka uppgifter finns i registret?

Vilka typer av uppgifter lagras? (vilka enheter registreras i det offentliga registret, uppgifter om insolvens, redovisning osv.)

Enheter som är skyldiga att registrera sig i handels- och företagsregistret är

 • näringsidkare som är fysiska personer,
 • rörelseidkande bolag,
 • ekonomiska intressegrupperingar och europeiska ekonomiska intressegrupperingar,
 • filialer till handels- och civilrättsliga bolag, ekonomiska intressegrupperingar och europeiska ekonomiska intressegrupperingar som lyder under en annan stats lagstiftning i Luxemburg,
 • civilrättsliga bolag,
 • ideella föreningar och stiftelser,
 • pensionsfonder,
 • sammanslutningar inom jordbruket,
 • offentliga statliga och kommunala institutioner,
 • sammanslutningar av ömsesidiga försäkringsbolag,
 • särskilda kommanditbolag,
 • aktie- och värdepappersfonder,
 • ömsesidiga företag.

Alla uppgifter som lagras i handels- och företagsregistret fastställs i lag och beror på den berörda enhetens rättsliga form.

Generellt sett samlas två typer av uppgifter in:

 • Juridiska uppgifter (namn, säte, kapital, juridiska ombuds identitet, räkenskapsår, information om domstolsbeslut osv.).
 • Finansiella uppgifter (årsredovisning).

Vilka dokument arkiveras/lagras? (ärendeakter, dokumentsammanställningar, stadgar, protokoll från bolagsstämmor osv.)

Endast de handlingar som föreskrivs i lag arkiveras i handels- och företagsregistret. Vilka handlingar som ska lämnas in beror på den berörda enhetens rättsliga form.

Alla handlingar som lämnas in för en registrerad enhet ingår i en elektronisk fil för just den enheten i handels- och företagsregistret.

I handels- och företagsregistret ingår följande handlingar (icke uttömmande förteckning):

 • Stiftelseurkunder och ändringar av bolagsordningen.
 • Den gemensamma bolagsordningen.
 • Protokoll eller utdrag ur protokoll avseende ändringar av säte, ombud, partner och personer med ansvar för revision av räkenskaperna.
 • Utdrag ur domstolsavgöranden som rör en enhet som är registrerad i handels- och företagsregistret.
 • Redovisningshandlingar.
 • Handlingar eller utdrag ur handlingar om upplösning av den registrerade enheten.
 • Fusionsplaner osv.

Hur kan jag göra en sökning (och vilka sökkriterier finns tillgängliga)?

Personligt besök

Handels- och företagsregistret har en webbplats som kan besökas. För personer som saknar nödvändig datorutrustning finns det dock ett fysiskt kontor i Luxemburg, där man kan söka på en särskild dator.

På registrets webbplats

Ärenden kan sökas och visas på handels- och företagsregistrets webbplats via menyn ”Tjänster” och ”Sök ärende”.

För att kunna visa handlingarna måste användaren logga in på webbplatsen, med eller utan ett personligt konto.

Vilka sökkriterier finns tillgängliga?

Offentliga sökningar görs på registreringsnummer eller namn på den berörda enheten.

Hur kan jag få tillgång till ett dokument?

Kostnadsfritt?

Dokument som arkiveras i handels- och företagsregistret finns tillgängliga kostnadsfritt. När du visar en ärendeakt kommer du åt dokumentet genom att klicka på motsvarande PDF-ikon.

Mot en avgift?

Utdrag, intyg eller bestyrkta kopior som utfärdats av handels- och företagsregistrets administratör finns tillgängliga mot en avgift.

Hur kan jag få ett utdrag ur registret, en bestyrkt kopia eller utskrift av dokument?

Utdrag och intyg kan beställas på webbplatsen via menyn Tjänster.

En bestyrkt kopia av en inlämnad handling kan beställas genom att öppna den berörda enhetens elektroniska fil och kryssa i rutan ”bestyrkt” bredvid PDF-ikonen för att visa det inlämnade dokumentet.

Registreringsförfarande

Hur gör jag för att inleda registreringsförfarandet (hur lämnas ansökningar in till registret, bestyrkande av dokument, underlag som behöver bifogas)?

Personligt besök

Handels- och företagsregistret har en helpdesk som är öppen för alla som behöver något från registret. Personalen vid handels- och företagsregistret sköter därefter det elektroniska förfarandet. Tid måste avtalas på förhand.

Online

Alla åtgärder som vidtas i handels- och företagsregistret kräver inloggning på registrets webbplats.

För att kunna logga in för inlämning/registrering krävs ett luxtrust- eller eIDA-certifikat, och ett användarkonto måste skapas. Efter inloggning väljer användaren menyn ”elektronisk inlämning” för att starta processen.

Hur prövas inlämnade ansökningar?

När användaren har slutfört sin ansökan om inlämning/registrering kommer handels- och företagsregistrets administratör att göra en snabb juridisk kontroll av ansökan inom tre dagar från mottagandet. I samband med detta kontrolleras överensstämmelsen hos de olika uppgifter som lämnats in, att alla begärda uppgifter har överförts och att det finns en rättslig grund för att lämna in eller registrera de inlämnade uppgifterna/handlingarna.

Om ansökan är ofullständig, felaktig eller lagstridig ska den skickas tillbaka till användaren för kontroll och rättelse.

Rättsliga verkningar av registreringen

Verkningarna av registrering i förhållande till tredje man enligt artikel 17 i direktiv (EU) 2017/1132

En handling eller uppgift offentliggörs genom att den registreras i handels- och företagsregistret och offentliggörs i det officiella kungörelseorganet, dvs. onlineförteckningen över företag och föreningar (Recueil électronique des sociétés et associations – Resa). När informationen väl har registrerats i handels- och företagsregistret finns den tillgänglig på registrets webbplats. Offentliggörandet i Resa sker inom 15 dagar efter inlämningen men i praktiken normalt på inlämningsdagen.

Handlingar eller utdrag ur handlingar kan göras gällande mot tredje man först från och med den dag som de offentliggörs i Resa, såvida inte företaget bevisar att berörd tredje man redan kände till dem. Däremot kan tredje man göra gällande handlingar eller utdrag av handlingar som ännu inte offentliggjorts. Om åtgärder vidtas före den sextonde dagen efter offentliggörandet kan dessa handlingar eller utdrag ur handlingar inte göras gällande mot tredje man som kan bevisa att det varit omöjligt att känna till handlingarna eller utdragen.

Avvikelser mellan de registrerade uppgifterna och de offentliggjorda uppgifterna

Om den text som lämnats in för att offentliggöras och den text som offentliggörs genom Resa inte överensstämmer, kan den sistnämnda inte göras gällande mot tredje man. Tredje man kan emellertid göra en sådan text gällande om inte företaget kan visa att tredje man kände till den text som lämnats in för att offentliggöras.

Efter en reform 2016, när handels- och företagsregistrets administratör blev administratör för onlineförteckningen över företag och föreningar, finns det inte längre någon risk för bristande överensstämmelse mellan den inlämnade texten och den offentliggjorda texten.

Vem ansvarar för att de registrerade uppgifterna är riktiga?

Begäran om tillgång till, rättelse av eller begränsning av behandling för vilken handels- och företagsregistrets administratör är underleverantör och för vilken justitieministern är personuppgiftsansvarig ska ställas till Luxembourg Business Registers (på e-postadressen helpdesk@lbr.lu, eller via post till G.I.E. LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS, att.: Data Protection Officer, L-2961 Luxembourg), som vidarebefordrar den till justitieministeriets dataskyddsombud.

Uppgifterna i handels- och företagsregistret lagras i 20 år efter det att den registrerade enhetens ärendeakt har tagits bort, i enlighet med tillämpliga lagar och andra författningar.

Den person som har lämnat in en ansökan är ansvarig för att uppgifterna i ansökan är korrekta.

Dataskyddsrutiner

Förfaranden som rör de registrerades rättigheter med avseende på offentliggörande och lagring av deras personuppgifter

Begäran om tillgång till, rättelse av eller begränsning av behandling för vilken handels- och företagsregistrets administratör är underleverantör och för vilken justitieministern är personuppgiftsansvarig ska ställas till Luxembourg Business Registers (på e-postadressen helpdesk@lbr.lu, eller via post till G.I.E. LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS, att.: Data Protection Officer, L-2961 Luxembourg), som vidarebefordrar den till justitieministeriets dataskyddsombud.

Uppgifterna i handels- och företagsregistret lagras i 20 år efter det att den registrerade enhetens ärendeakt har tagits bort, i enlighet med tillämpliga lagar och andra författningar.

Kontaktuppgifter

Kontorsadress

Postadress

Öppettider

14, rue Erasme
L-1468 Luxembourg

Tfn: (+352) 26 428-1
Fax: (+352) 26 42 85 55
E-post: helpdesk@lbr.lu

Luxembourg Business Registers
L-2961 Luxembourg

Kontor: Måndag–fredag, kl. 9–12 och kl. 13.30–16

Telefonhjälpcentral: Måndag–fredag kl. 8–17.30

Länkar

Webbplats för Luxembourg Business Registers

Portalen för handels- och företagsregistret

Senaste uppdatering: 14/04/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.