Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Företagsregister i EU-länderna

Luxemburg

Det här avsnittet informerar om möjligheterna att använda företagsregistret (RCS) i Luxemburg.

Innehåll inlagt av
Luxemburg
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Vad innehåller företagsregistret i Luxemburg?

Företagsregistret (Registre de Commerce et des Sociétés (RCS)) är en officiell förteckning över samtliga fysiska och juridiska personer som bedriver affärsverksamhet samt övriga enheter som omfattas av den ändrade lagen av den 19 december 2002.

Justitieministeriet ansvarar för registret som förvaltas av en ekonomisk intressegruppering, Luxembourg Business Registers (tidigare GIE RCSL), som består av staten, handelskammaren (Chambre de Commerce) och hantverkskammaren (Chambre des Métiers).

Syftet med företagsregistret är att

 • genom en permanent förteckning kunna identifiera personer som enligt lag ska registreras eller skrivas in,
 • göra transaktioner säkrare,
 • informera tredje man.

Två typer av uppgifter registreras i företagsregistret:

 • identitetsuppgifter och juridiska uppgifter som bolagsnamn eller firma, bolagets verksamhet, aktiekapital, styrelsens sammansättning, revisorer, teckningsrätter och andra liknande uppgifter,
 • årsredovisningar.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Postadress

Öppettider

14, rue Erasme
L-1468 Luxembourg – Kirchberg

Tfn: (352) 26 428-1

Faxnummer: (+352) 26 42 85 55

E-post: helpdesk@lbr.lu

LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS
L-2961 Luxembourg

Måndag–fredag kl. 9–12 och kl. 13.30–16


Är tillgången till företagsregistret kostnadsfri?

Det kostar inget att ta del av uppgifterna i företagsregistrets lokaler.

Viss information är tillgänglig kostnadsfritt på Luxembourg Business Registers webbplats, nämligen

 • RCS-nummer,
 • datum för registrering,
 • bolagsnamn,
 • bolagsform,
 • huvudkontorets adress,
 • förteckning över handlingar som inlämnats sedan februari 2006.

Mot en avgift kan dessutom följande erhållas:

 • Utdrag med uppdaterad sammanfattning av de uppgifter som en registrerad person ska lämna till registret.
 • En digital bestyrkt kopia av handlingar som lämnats till företagsregistret.

Prislistan finns under rubriken informations générales-Tarifs.

Hur man söker i företagsregistret

På Luxembourg Business Registers webbplats kan man göra sökningar i företagsregistret. Man kan söka på den registrerade personens

 • namn (eller en del av namnet), eller
 • registreringsnummer.

Webbplatsens sökmotor visar då en lista på namn som motsvarar sökningen.

Om man klickar på ett av de namn som visas får man kostnadsfritt information om

 • RCS-nummer,
 • datum för registrering,
 • bolagsnamn,
 • bolagsform,
 • huvudkontorets adress.

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

Enligt § 19-3 i den ändrade lagen om handels- och företagsregister och om företagsbokslut och årsredovisningar av den 19 december 2002 (loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises) kan handlingar eller utdrag ur handlingar göras gällande mot tredje man först från och med den dag som de offentliggörs i onlineförteckningen över företag och föreningar (Recueil électronique des sociétés et associations – RESA), om inte företaget bevisar att berörd tredje man redan kände till dem. Däremot kan tredje man göra gällande handlingar eller utdrag av handlingar som ännu inte offentliggjorts.

Om åtgärder vidtas före den sextonde dagen efter offentliggörandet kan dessa handlingar eller utdrag ur handlingar inte göras gällande mot tredje man som kan bevisa att det varit omöjligt att känna till handlingarna eller utdragen.

Om den text som lämnats in för att offentliggöras och den text som offentliggörs genom RESA inte överensstämmer, kan den sistnämnda inte göras gällande mot tredje man. Tredje man kan emellertid göra en sådan text gällande om inte företaget kan visa att tredje man kände till den text som lämnats in för att offentliggöras.

Företagsregistrets historia i Luxemburg

Företagsregistret har funnits sedan 1909.

År 2003 tog justitieministeriet över ansvaret över registret, även om det sköts av en ekonomisk intressegruppering, Luxembourg Business Registers. Sedan dess är registret helt datoriserat.

Handlingar som lämnats till företagsregistret efter den 1 januari 2006 registreras alltid digitalt och finns tillgängliga på webbplatsen i elektroniskt form.

De handlingar som lämnats in sedan företagsregistret inrättades 1909 håller på att digitaliseras och blir tillgängliga för allmänheten så snart de är färdiga.

Hela företagsregistret kommer då att vara elektroniskt sökbart.

Länkar

Luxembourg Business Registers

Senaste uppdatering: 10/01/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.