Företagsregister i EU-länderna

Malta

Här hittar du en översikt över Maltas företagsregister.

Innehåll inlagt av
Malta

Det nationella registrets historia

När upprättades registret?

Maltas företagsregister (MBR) är ett statligt organ som inrättades 2018 genom tilläggslagstiftning 595.27. Dessförinnan var det en del av Maltas myndighet för finansiella tjänster. Organet har alla de befogenheter och skyldigheter som åligger företagsregistret enligt bolagslagen (kapitel 386 i Laws of Malta) och annan tillämplig lag.

När digitaliserades registret?

Det första onlinesystemet togs i drift 2004, och har utvecklats under åren för att bättre tillgodose medborgarnas, affärstjänsteleverantörernas och företagens behov. Företagsregistrets onlinesystem genomgår för närvarande en genomgripande uppdatering för att modernisera den digitala tjänsten genom mer avancerad teknik, som bland annat möjliggör digitala signaturer och start av företag online med hjälp av ett effektivare tekniskt system. Uppdateringen och digitaliseringen förväntades vara slutförd i slutet av 2021 eller början av 2022.

Gällande lagstiftning

Lagen om inrättande av organet är tilläggslagstiftning 595.27. Lagstiftningen om organets befogenheter och funktioner och om juridiska personers och företagsbefattningshavares skyldigheter är dock omfattande. Denna lagstiftning är följande:

Kapitel 386 i Laws of Maltabolagslagen.

Tilläggslagstiftning 386.01 i Laws of Maltabolagslagen (formulär).

Tilläggslagstiftning 386.02 i Laws of Maltabolagslagen (investeringsbolag med variabelt aktiekapital).

Tilläggslagstiftning 386.03 i Laws of Maltabolagslagen (avgifter).

Tilläggslagstiftning 386.04 i Laws of Maltabolagslagen (investeringsbolag med fast aktiekapital).

Tilläggslagstiftning 386.05 i Laws of Maltagränsöverskridande företagsregistrering.

Tilläggslagstiftning 386.06 i Laws of Maltabolagslagen (tillämplighet på utlandsbaserade bolag).

Tilläggslagstiftning 386.07 i Laws of Maltabolagslagens tillämplighet på utlandsbaserade bolag som bildats och registrerats enligt Commercial Partnerships Ordinance och Malta Financial Services Authority Act Order.

Tilläggslagstiftning 386.08 i Laws of Maltabolagslagen (europeisk ekonomisk intressegruppering).

Tilläggslagstiftning 386.09 i Laws of Maltabolagslagen (investeringsbolag med variabelt aktiekapital som pensionssystem eller pensionsfonder).

Tilläggslagstiftning 386.10 i Laws of Maltabolagslagen (”cell”-bolag som bedriver försäkringsverksamhet).

Tilläggslagstiftning 386.11 i Laws of Maltabolagslagen (prospekt).

Tilläggslagstiftning 386.12 i Laws of Maltagränsöverskridande fusioner av aktiebolag.

Tilläggslagstiftning 386.13 i Laws of Maltabolagslagen (”incorporated cell”-bolag som bedriver försäkringsverksamhet).

Tilläggslagstiftning 386.14 i Laws of Maltabolagslagen (”SICAV incorporated cell”-bolag).

Tilläggslagstiftning 386.15 i Laws of Maltabolagslagen (”recognised incorporated cell”-bolag).

Tilläggslagstiftning 386.16 i Laws of Malta”cell”-bolag inom värdepapperisering.

Tilläggslagstiftning 386.17 i Laws of Maltaöverföring av sätet för ett Europabolag (SE).

Tilläggslagstiftning 386.18 i Laws of Maltabolagslagen (systemet för sammankoppling av register).

Tilläggslagstiftning 386.19 i Laws of Maltabolagslagen (register över verkligt huvudmannaskap).

Tilläggslagstiftning 386.20 i Laws of Maltabolagslagen (revisionsundantag).

Tilläggslagstiftning 386.21 i Laws of Maltabolagslagen (fond för företagsrekonstruktioner).

Tilläggslagstiftning 386.22 i Laws of Maltabolagslagen (”cell”-bolag inom sjö- och luftfart).

Tilläggslagstiftning 459.01 i Laws of Maltasäkerhetsarrangemang.

Stiftelser och föreningar:

Kapitel 16 i Laws of Maltacivillagen.

Tilläggslagstiftning 16.07 i Laws of Maltacivillagen (andra tillägget) (avgifter).

Tilläggslagstiftning 16.08 i Laws of Maltacivillagen (andra tillägget) (anmälningar och formulär).

Tilläggslagstiftning 16.10 i Laws of Maltacivillagen (andra tillägget) (befintliga organisationer).

Tilläggslagstiftning 16.17 i Laws of Maltacivillagen (andra tillägget) (register över verkligt huvudmannaskap – föreningar).

Tilläggslagstiftning 16.18 i Laws of Maltacivillagen (andra tillägget) (register över verkligt huvudmannaskap – stiftelser).

Tilläggslagstiftning 492.01 i Laws of Maltafrivilligorganisationer (årliga deklarationer och årsredovisningar).

Vilken information hittar man i företagsregistret?

Vem har tillgång till registret?

Onlinesystemet gör det möjligt för alla fysiska personer att få tillgång till registret och hitta uppgifter om företag, stiftelser och föreningar.

Bland uppgifterna i registret finns information som är kostnadsfri och för allmänt bruk (information till allmänheten). Detta omfattar bland annat företagsnamn och registreringsnummer, registrerad adress, datum för bildandet, om det är ett bolag eller inte, aktiekapital, och företagsbefattningshavarnas identitet.

Tillgång till annan företagsdokumentation ges för en minimal avgift. Denna dokumentation omfattar bland annat alla inlämnade anmälningar som registratorn har registrerat för varje företag, företagets status, årsredovisningar och årliga deklarationer. Information om verkliga huvudmän är också tillgänglig för allmänheten för en minimal avgift.

Vilka uppgifter finns i registret?

Vilka typer av uppgifter lagras? (typ av enheter som registreras i det offentliga registret, uppgifter om insolvens, redovisning osv.)

Följande uppgifter lagras:

 • Företagsuppgifter, däribland företagets registrerade namn, registreringsdatum och säte.
 • Företagets status, om det är verksamt eller har avvecklats.
 • Bolagets aktiekapital.
 • Berörda parter, med identitetskort och bostadsadress, inbegripet styrelseledamöter, aktieägare, juridiska ombud, sekreterare och revisorer.
 • Antalet aktier som innehas av varje medlem/aktieägare.
 • Om företaget håller på att likvideras lämnas även uppgifter om likvidatorn/likvidatorerna.
 • De verkliga huvudmännen.

Vilka dokument arkiveras/lagras (ärendeakter, dokumentsammanställningar, stadgar, protokoll från bolagsstämmor osv.)?

Följande dokument lagras:

 • Årlig deklaration.
 • Årsredovisning.
 • Stadgar (stiftelseurkund och bolagsordning).
 • Uppgifter om verkliga huvudmän.
 • Beslut.
 • Protokoll från bolagsstämman.
 • Handlingar som rör upplösning, likvidation och avveckling.
 • Andra lagstadgade meddelanden.

Hur kan jag göra en sökning (och vilka sökkriterier finns tillgängliga)?

Personligen

Uppgifter om företag finns tillgängliga direkt från företagsregistrets kontor i Żejtun, Malta.

På registrets webbplats

Informationen finns på företagsregistrets portal.

Tillgängliga sökkriterier

Den person som utför sökningen ska klicka på ovanstående portallänk och gå till Company Search. Vem som helst kan söka efter ett företag genom att ange namnet på företaget eller en del av det, eller företagets registreringsnummer.

Hur kan jag få tillgång till ett dokument?

Dokument kan köpas via onlinesystemet genom kortbetalning eller direkt från företagsregistrets kontor.

Hur kan jag få ett utdrag ur registret, en bestyrkt kopia eller en utskrift av handlingar?

Dessa kan erhållas genom att skicka en begäran via e-post till orders.mbr@mbr.mt med angivande av de begärda dokumenten.

Registreringsförfarande

Hur gör jag för att inleda registreringsförfarandet (hur lämnas ansökningar in till registret, bestyrkande av dokument, underlag som behöver bifogas)?

Personligen

Registreringsförfarandet kan inledas direkt vid företagsregistrets kontor i Żejtun, Malta. De handlingar som måste bifogas är bolagets stiftelseurkund och bolagsordning, tillsammans med relevanta handlingar, identitetshandlingar och bevis på banktillgodohavanden av aktiekapitalet.

På nätet

Denna process kan utföras av en person som är registrerad i onlinesystemet som auktoriserad användare. Samma dokumentkrav gäller, men priset för onlineförfarandet är lägre än det pris som ska betalas personligen.

Ett företag kan registreras om det har en digital eIDA-signatur som skickas till företagsregistret.

Hur prövas inlämnade ansökningar?

Företagsregistrets personal analyserar all inlämnad dokumentation och en kontroll utförs om detta krävs enligt lag. Berörda parter granskas med avseende på sanktioner, negativ mediebevakning, politisk utsatthet eller diskvalificering. Signaturerna undersöks också och kontroller utförs för att fastställa om undertecknaren är bemyndigad att underteckna dokumentet. Informationen analyseras också för att kontrollera att den är lagenlig.

Rättsliga verkningar av registreringen

Verkningarna av registrering i förhållande till tredje part enligt artikel 17 i direktiv (EU) 2017/1132

Detta regleras också i artikel 401.2 i bolagslagen (kapitel 386 i Laws of Malta). Alla handlingar, intyg eller andra uppgifter ska offentliggöras i enlighet med artikel 401.1 e. Offentliggörandet ger sådan dokumentation rättsverkan gentemot tredje part. Åtgärder som vidtas före den sextonde dagen efter det att handlingar, intyg eller andra uppgifter har offentliggjorts kommer inte att kunna verkställas mot tredje part som kan bevisa att det inte var möjligt för denne att få information om dem.

Avvikelser mellan de registrerade uppgifterna och de offentliggjorda uppgifterna

I enlighet med det senaste EU-direktivet (direktiv (EU) 2019/1151, om ändring av direktiv (EU) 2017/1132), har versionen i registret företräde vid eventuella skillnader mellan registrets innehåll och det offentliggjorda innehållet. Sådana avvikelser bör dock undvikas i möjligaste mån. Nuförtiden underlättas detta av att publikationerna och den dokumentation som är tillgänglig för allmänheten (både den information som är kostnadsfri och den som är tillgänglig mot betalning) laddas upp och offentliggörs i företagsregistrets onlinesystem. Det är därför mycket mindre sannolikt att de registrerade uppgifterna inte återspeglas i de offentliggjorda uppgifterna. Alla publikationer skapas på https://support.mbr.mt/pages/Publications.aspx, utöver portalen.

Vem ansvarar för att de registrerade uppgifterna är riktiga?

Företaget ansvarar för att de registrerade uppgifterna är riktiga.

Dataskyddsrutiner

Förfaranden som rör de registrerades rättigheter med avseende på offentliggörande och lagring av deras personuppgifter

De rättigheter som beviljas den registrerade i enlighet med EU-förordningen om dataskydd skyddas alltid när företagsregistret tar emot, behandlar och lagrar sådana uppgifter. Företagsregistret har också ett dataskyddsombud. All information om detta finns också tillgänglig på företagsregistrets webbplats, där det förklaras närmare vad som utgör personuppgifter, vilka lagar som är tillämpliga på området, vilka uppgifter som samlas in från de berörda personerna, hur sådana uppgifter samlas in, användningen av sociala medier, uppgifternas korrekthet, lagring och lagringstider, hur en person kan begära uppgifter om sig själv från företagsregistret och hur ett formellt klagomål inges till informations- och dataskyddsmyndigheten. Denna information finns på https://mbr.mt/privacy-policy/.

Kontaktuppgifter

Företagsregistret kan nås via telefon på (+356) 22582300 eller genom att besöka följande webbplats: https://mbr.mt/.

Du kan också besöka företagsregistrets kontor på följande adress: Malta Business Registry,

AM Business Centre, Labour Road, Żejtun ZTN 2401, Malta.

Ett e-postmeddelande för beställning av intyg och handlingar kan skickas till orders.mbr@mbr.mt och hjälp med elektroniska tjänster kan begäras via e-post till support.mbr@mbr.mt.

Användbara länkar

https://mbr.mt/contact/

https://mbr.mt/companies-act/

https://mbr.mt/foundations-and-associations/

https://mbr.mt/faq/

https://mbr.mt/resources/

https://mbr.mt/promo/official-registry-forms/

https://mbr.mt/news/

https://legislation.mt/

Senaste uppdatering: 02/05/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.