Företagsregister i EU-länderna

Nederländerna

Här följer en överblick över det nederländska företagsregistret.

Innehåll inlagt av
Nederländerna

Vad innehåller det nederländska företagsregistret?

Det nederländska företagsregistret (Nederlandse Handelsregister) ägs och administreras av den nederländska handelskammaren (Kamer van Koophandel), som har godkänts av staten genom lagen om företagsregister.

Registret ger överblick över all (rättsligt) relevant information om alla relevanta företag och juridiska personer i Nederländerna. Alla företag och juridiska personer är registrerade här. Det rör sig om:

 • Aktiebolag - privata (BV) och publika (NV)
 • Enmansföretag
 • Föreningar
 • Stiftelser
 • Vissa yrkeskategorier (t.ex. jurister, läkare och konstnärer)
 • Andelsföreningar för lägenheter
 • Kyrkliga sammanslutningar
 • Offentliga organ

Antalet registrerade uppgifter varierar med organisationens juridiska form. De viktigaste registrerade uppgifterna är:

 • (Lagenligt registrerat) namn
 • Andra firmanamn
 • Rättslig form och stadgeenligt säte
 • Adresser
 • Styrelseledamöter
 • Personer med fullmakt
 • Anställda personer
 • Uppgifter om filialer
 • Kontaktuppgifter
 • Verksamhet (klassificerat enligt NACE).

Enligt nederländsk lagstiftning är uppgifterna i registret giltiga (och bindande för tredje part), om inget annat anges. Ansvaret för att registrera bolaget (och eventuella förändringar) ligger på organisationerna. Varje förändring måste registreras inom en vecka.

I Nederländerna sker inte registreringen automatiskt när man bildar ett bolag. I juridisk mening kan ett bolag finnas i Nederländerna också utan att vara registrerat. Trots att det är olagligt att ha ett oregistrerat bolag existerar ändå detta bolag och kan agera som sådant.

Nederländska bolag med begränsat och obegränsat ansvar måste också lämna in sitt årsbokslut till företagsregistret. Flertalet företag behöver endast lämna in sin balansräkning, medan större företag även måste lämna in sin resultaträkning.

Är tillgången till företagsregistret kostnadsfri?

Grundläggande information – som kontaktuppgifter, KvK-nummer och etableringsnummer – finns gratis i det nederländska företagsregistret via handelskammarens webbplats. För övriga upplysningar – t.ex. officiella utdrag, årsredovisningar och andra handlingar – uttas en avgift. På handelskammarens webbplats kan man också få en översikt över tarifferna

Man kan också gratis ladda ned Handelskammarens företagsregisterapp. Den gör det enkelt att hämta information från företagsregistret.

Hur tillförlitliga är dokumenten i det nederländska företagsregistret?

Alla måste kunna lita på uppgifterna i företagsregistret. Företagsregistret innehåller autentiska uppgifter. Kvaliteten på uppgifterna är garanterade på sådant sätt att användaren kan lita på dem. Ägaren av ett företag är ansvarig för vad som inskrivits om företaget i företagsregistret. Registrerade företag måste alltid meddela ändringar. Om ett företag inte har meddelat ändring gäller det som står i företagsregistret. Detta kallas skydd av tredje part. Tredje part som handlar i god tro måste kunna lita på de registrerade uppgifterna.

Hur gör man sökningar i det nederländska företagsregistret?

nederländska företagsregistret kan man söka på:

 • Företagsnamn
 • Officiell KvK-nummer (nummer i handelskammaren - Kamer van Koophandel)
 • Adress
 • Postnummer

Det nederländska företagsregistrets historia

Information om det nuvarande registret ända sedan grundandet (1920). Uppgifter om äldre bolag är också tillgängliga.

Länkar

Europeiska företagsregistret

Handelskammare

Företagsregistret

Senaste uppdatering: 18/10/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.