Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på polska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.
Swipe to change

Företagsregister i EU-länderna

Polen

Här hittar du en översikt över Polens företagsregister.

Innehåll inlagt av
Polen
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Vad innehåller det polska företagsregistret?

Det polska företagsregistret (Krajowy Rejestr Sądowy) sköts och förvaltas av Polens justitieministerium.

Registret tillhandahåller information om företag, stiftelser, föreningar och andra enheter.

Mer specifikt innehåller registret följande information om dessa enheter:

 • Nummer i det nationella domstolsregistret (KRS-nummer).
 • REGON-nummer (nummer i den centrala förteckningen över ekonomisk verksamhet).
 • Företagsnamn.
 • Organisationsform och juridisk ställning.
 • Datum när företaget registrerades i det nationella domstolsregistret.
 • Adressuppgifter.
 • Viktiga datum (första giltighetsdag och dag för avförande).
 • Behöriga myndigheter.
 • Firmatecknare.

Är tillgången till det polska företagsregistret kostnadsfri?

Ja, tillgången till registret är kostnadsfri.

Hur man söker i det polska företagsregistret

Du kan söka i det polska företagsregistret med hjälp av följande söktermer:

 • Nummer i det nationella domstolsregistret (KRS-nummer) (Krajowego Rejestru Sądowego - Nationella domstolsregistret).
 • Företagsnamn.

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

Enligt polsk lagstiftning regleras frågan om skydd av tredje part i samband med tillhandahållande av information och handlingar som omfattas av direktiv 2009/101/EG av lagen av den 20 augusti 1997 om det nationella företagsregistret (Polens officiella tidning 2013, punkt 1203).

Enligt föreskrifterna i lagen av den 20 augusti 1997 om det nationella företagsregistret (Polens officiella tidning 2013, punkt 1203) gäller följande:

Artikel 12
1. Uppgifterna i registret får inte strykas, om inte lagen föreskriver något annat.

2. Om det visar sig att en post i registret innehåller uppenbara fel eller inte överensstämmer med domstolens beslut, ska domstolen automatiskt korrigera posten.

3. Om registret innehåller uppgifter som inte kan godtas enligt lagstiftningen ska registerdomstolen, efter att ha hört berörda personer vid ett möte eller efter att ha beslutat att de ska lämna in en skriftlig förklaring, automatiskt stryka uppgifterna.

Artikel 13
1. Registerposterna ska offentliggöras i domstols- och ekonomitidningen (Monitor Sądowy i Gospodarczy), om inte lagen föreskriver något annat.

Artikel 14
En enhet som är skyldig att inge en ansökan om införande i registret får inte, mot en tredje part som handlar i god tro, åberopa uppgifter som inte har införts i registret, eller som har strukits ur detta.

Artikel 15
1. Från dagen för offentliggörandet i domstols- och ekonomitidningen kan ingen hävda att den inte känner till offentliggjorda registerposter. När det gäller handlingar som utförs inom sexton dagar från offentliggörandet får dock den enhet som införts i registret inte åberopa registerposten mot en tredje part, om denne visar att han inte kunde ha känt till innehållet i registerposten.

2. Vid bristande överensstämmelse mellan en registerpost och dess offentliggörande i domstols- och ekonomitidningen, ska registerposten vara rättsligt bindande. En tredje part får dock åberopa det innehåll som offentliggjorts i domstols- och ekonomitidningen, om inte den registrerade enheten kan visa att den tredje parten kände till innehållet i registerposten.

3. En tredje part får åberopa handlingar och uppgifter som enligt lagstiftningen ska offentliggöras men som ännu inte offentliggjorts, förutsatt att det faktum att de inte har offentliggjorts inte leder till att de förlorar sin rättsverkan.

Artikel 17
1. Uppgifterna i registret ska förutsättas vara riktiga.

2. Om uppgifterna i registret inte stämmer överens med enhetens ansökan, eller om det inte föreligger någon ansökan, får enheten inte, mot en tredje part som handlar i god tro, hävda att uppgifterna är felaktiga om den inte omedelbart ingett en ansökan om att ändra, komplettera eller stryka registerposten”.

Det polska företagsregistrets historia

Registret togs i bruk i januari 2007.

Länkar

Lagen av den 20 augusti 1997 om det nationella företagsregistret

Senaste uppdatering: 18/10/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.