Företagsregister i EU-länderna

Polen

Här hittar du en översikt över Polens företagsregister.

Innehåll inlagt av
Polen

Allmän information om hur man gör affärer

Villkoren för företagare som vill starta och bedriva affärsverksamhet i Polen regleras i företagslagen av den 6 mars 2018. Reglerna för utländska personer som vill starta, bedriva och avsluta affärsverksamhet regleras av särskilda bestämmelser, i synnerhet lagen om regler för utländska företags och andra utländska personers näringsverksamhet i Polen.

Företagare som bedriver affärsverksamhet eller yrkesverksamhet för egen räkning och vars verksamhet sker i form av handelsrättsligt bolag, stiftelse, förening eller annan enhet ska registrera sig i det nationella domstolsregistrets företagsregister (Krajowy Rejestr Sądowy – KRS).

Företagare som bedriver affärsverksamhet som enskild aktör (dvs. fysisk person eller partner i enkelt bolag) ska registrera sig i det centrala företagsregistret (Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej – CEIDG) i enlighet med bestämmelserna i lagen om det centrala registret och informationskatalogen över ekonomisk verksamhet och informationspunkten för företag av den 6 mars 2018.

Det polska företagsregistret

Det nationella domstolsregistret är en central it-databas som består av följande tre separata register:

  • Företagsregistret.
  • Föreningsregistret och registret över andra samhällsorganisationer och yrkesorganisationer, stiftelser och offentliga hälso- och sjukvårdsinrättningar.
  • Registret över insolventa gäldenärer (som ersattes av det nationella registret över gäldenärer den 1 december 2021).

Det nationella domstolsregistret inrättades i enlighet med lagen om det nationella domstolsregistret av den 20 augusti 1997 och har varit i drift sedan den 1 januari 2001.

Det nationella domstolsregistret ska ge full, snabb och tillförlitlig tillgång till information om de registrerade enheternas rättsliga ställning (det nationella domstolsregistrets centrala informationskontor), de viktigaste aspekterna av deras ekonomiska situation och hur de företräds.

De sökandenas ansökningar granskas av den registerförande domstolen enligt Polens registreringsförfarande.

Enligt artikel 23 i lagen om det nationella domstolsregistret granskar den registerförande domstolen innehållsmässigt ansökan om registrering och åtföljande handlingar. Domstolen kontrollerar också enhetens identifieringsuppgifter (för- och efternamn, folkbokföringsnummer [PESEL], enhetens namn eller företag, det nationella officiella företagsregisternumret [REGON] och KRS-numret). Om domstolen hyser rimliga tvivel om sanningshalten i andra uppgifter i ansökan kontrollerar den även dessa.

Sedan den 1 juli 2021 sker förfarandet för registreringar i KRS-företagsregistret enbart online.

Företagare lämnar in de ansökningar och handlingar som ligger till grund för registreringen via justitieministeriets it-system, och när förfarandet har slutförts görs de tillgängliga utan kostnad i registret med registreringsakter.

Det går att få tillgång till de ansökningar (formulär) och handlingar som lämnats in av företagare före den 1 juli 2021, men endast i pappersform, hos den registerförande domstol som är behörig för företagaren i fråga.

Finansiella handlingar som rör företagare i det nationella domstolsregistret lagras i det särskilda registret för finansiella handlingar och tillhandahålls online utan kostnad.

Det nationella domstolsregistret ingår i det system för sammankoppling av företagsregister som avses i artikel 22 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 av den 14 juni 2017 om vissa aspekter av bolagsrätt (EUT L 169, 30.6.2017, s. 46) (systemet för sammankoppling av register). Enligt artikel 4a i lagen om det nationella domstolsregistret använder registrets centrala informationskontor systemet för sammankoppling av register till att

1) tillhandahålla aktuell information utan kostnad om aktiebolag, kommanditaktiebolag, Europabolag och utländska företagares filialer som verkar i Polen samt information om dessa enheters avlägsnande ur det nationella domstolsregistret samt den förteckning över handlingar som avses i artikel 4.4a i lagen om det nationella domstolsregistret,

2) tillhandahålla kopior av handlingar som lämnats in i pappersform och handlingar som lämnats in i det elektroniska format som avses i artikel 4.3a i samma lag,

3) överföra information till berörda register om inledandet av likvidationsförfaranden, slutförandet av likvidationsförfaranden, konkursförklaringar, slutförandet av insolvensförfaranden och avlägsnandet av sådana företag som avses i punkt 1,

4) överföra information om gränsöverskridande fusioner till berörda register.

Är tillgången till det polska företagsregistret kostnadsfri?

Ja, det kostar inget att få tillgång till det nationella domstolsregistret.

Hur man söker i det polska företagsregistret

Du kan söka i det polska företagsregistret med hjälp av följande söktermer:

  • Enhetens nummer i registret (KRS-nummer).
  • Skatteregistreringsnumret (NIP).
  • REGON-identifieringsnumret.
  • Enhetens namn.

Länkar

Lagen av den 20 augusti 1997 om det nationella företagsregistret

Portal över domstolsregistren

Senaste uppdatering: 04/06/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.