Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på rumänska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Företagsregister i EU-länderna

Rumänien

Detta avsnitt innehåller en översikt över Rumäniens företagsregister som sammanställts av det nationella bolagsverket, som lyder under justitieministeriet.

Innehåll inlagt av
Rumänien
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

I. Det nationella registrets historia

När upprättades registret?

Företagsregistret inrättades 1990 genom lag nr 26/1990 om företagsregistret.

Enligt regeringens undantagsförordning nr 129 av den 10 oktober 2002 om ändring av lag nr 26/1990 om företagsregistret och regeringens undantagsförordning nr 76/2001 om förenkling av vissa administrativa formaliteter för registrering och godkännande av näringsidkares verksamhet är nationella bolagsverket i Rumänien ett offentligt organ och juridisk person under justitieministeriets tillsyn. Verket ansvarar för att föra, organisera och förvalta det centrala datoriserade företagsregistret.

Det nationella bolagsverket har filialer i Bukarest och i samtliga 41 distrikt i Rumänien. Dessa ansvarar för att föra, organisera och förvalta lokala företagsregister.

När digitaliserades registret?

En särskild portal med nya onlinetjänster för företag och andra intresserade lanserades under andra halvåret 2011.

Det nationella bolagsverket har följande mål:

 • Att informera näringslivet, offentliga institutioner, massmedier och andra intresserade om transaktioner i företagsregistret.
 • Att minska den tid det tar att få tag i information.
 • Att minska överbelastningen vid registreringskontoren.
 • Att minska den tid det tar att lämna in registreringshandlingar till företagsregistret.
 • Att förenkla förfarandena för att registrera aktörer, lämna finansiell information och begära information och dokument.
 • Att i realtid informera dem som ansöker online om uppgifter i företagsregistret.

Gällande lagstiftning.

Lag nr 26/1990

Regeringens undantagsförordning nr 116/2009

Lag nr 31/1990

Regeringens undantagsförordning nr 44/2008

Genomförandebestämmelser av den 10 oktober 2008 om förande av företagsregister

Lag nr 359/2004

Lag nr 129/2019

Regler för organisation och funktionssätt vid nationella bolagsverket och de av bolagsverkets filialer som är knutna till domstolarna

Beslut om godkännande av avgifter och priser för viss verksamhet som utförs av nationella bolagsverket och de av bolagsverkets filialer som är knutna till domstolarna

Vilken information hittar man i företagsregistret?

Vem har tillgång till registret?

Tillgången till informationen som finns på nationella bolagsverkets webbplats är gratis för alla intresserade och tillhandahålls dygnet runt. På webbplatsen http://www.onrc.ro/ finns tillgång till information om följande:

 • Formulär och handlingar för att föra in uppgifter i företagsregistret och i det centrala registret för verkligt huvudmannaskap.
 • Formulär och tillvägagångssätt för utfärdande av intyg, hur man får information, kopior/bestyrkta kopior, dubbletter.
 • Allmän information för personer som vill bedriva vissa typer av reglerad verksamhet (näringsidkare, fysiska personer, juridiska personer, offentliga organ och myndigheter osv.).
 • Lagstiftning som gäller företagsregistret/det centrala registret för verkligt huvudmannaskap.
 • Information av allmänt intresse.
 • Meddelanden/pressmeddelanden, evenemang.
 • Behandling av personuppgifter.
 • ONRC/ORCT (bolagsverkets filialer som är knutna till domstolarna) kontaktinformation (adress till huvudkontoret, e-post, telefon-/faxnummer).

företagsregistrets webbplats kan du få tillgång till följande:

 1. Handlingar.
 2. Information och tjänster uppdelade i olika avsnitt och tjänster.
 3. Information om det nationella bolagsverket och bolagsverkets filialer vid domstolarna.
 4. Offentlig information av olika slag – fri tillgång.
 5. Formulär som används vid institutionen.
 6. Formella krav för olika kategorier av företag och verksamheter vid införandet i företagsregistret.
 7. Formella krav för att föra in uppgifter i registret över verkligt huvudmannaskap som förs av det nationella bolagsverket över juridiska personer som måste ansöka om att tas upp i företagsregistret, med undantag för offentliga bolag samt statliga företag och bolag.
 8. Statistiska uppgifter om registrerade verksamheter.
  • Institutionens historia.
  • ORC-nätverket (det nationella bolagsverkets nätverk).
  • Formulär (för aktörer osv.) och formella krav.
  • Avgifter som det nationella bolagsverket tar ut för sina tjänster.
  • Tjänster.
  • Lagstiftning.
  • Statistik.
  • Medier.

►Informationen som finns på nationella bolagsverkets portal för e-tjänster är gratis och finns tillgänglig dygnet runt. Registrering krävs (genom att skapa användarnamn och lösenord) och registreringen är kostnadsfri.

Informationen som finns på nationella bolagsverkets portal är uppdelad i kostnadsfria tjänster och tjänster som enligt gällande lagstiftning är avgiftsbelagda.

Företagsregistret innehåller alla handlingar, akter och identitetsuppgifter för de berörda aktörer som omfattas av lagens registreringskrav, samt eventuella andra akter eller handlingar som krävs enligt lag.

Du kan få tillgång till det nationella bolagsverkets onlinetjänster på dess portal för e-tjänster, som utarbetats enligt det sektorsspecifika operativa programmet ”Ökad ekonomisk konkurrenskraft”, ”Investeringar för er framtid!”, inom ramen för projektet ”Onlinetjänster (e-förvaltningstjänster) som det nationella bolagsverket tillhandahåller företagen genom en särskild portal”.

Via det nationella bolagsverkets portal för e-tjänster kan du få tillgång till följande onlinetjänster:

 • InfoCert.
 • Recom online.
 • Bekräftelse på att ett företagsnamn är tillgängligt och online-reservation av ett företagsnamn.
 • Preliminära kontroller (tillgänglighet och/eller reservation av namn/logotyp för juridiska/fysiska personer, enmansbolag/familjeföretag).
 • Införande av uppgifter i företagsregistret och bemyndigande av juridiska personer.
 • Uppdatering av kontaktuppgifterna för företagen i företagsregistret.
 • Uppdaterad information om företagets tidigare verksamhet, statistik.
 • Utfärdande av handlingar (certifikat).
 • Läget i ärendet.
 • Anmälningar av ansökningar till företagsregistret.
 • Beslut om uppskjuten behandling av ansökningar till företagsregistret.
 • Offentliggörande av information om olika juridiska personers situation i företagsregistrets elektroniska nyhetsbrev (Buletinul Electronic al Registrului Comerțului, BERC).
 • Statistik (transaktioner i det centrala företagsregistret, företag med utländskt kapital).
 • Företagsregistrets formulär i pappersformat.
 • Registrering av förklaringen om en juridisk persons verkliga huvudman.
 • Tillhandahållande av uppgifter från det centrala registret över verkligt huvudmannaskap.

Tjänsten ”Recom online” är en abonnemangstjänst som kan användas efter att ett avtal ingåtts med den verkliga huvudmannen. Den är tillgänglig dygnet runt och tillhandahåller följande uppgifter om yrkesverksamma, mot en avgift:

 • Namn och företagsform.
 • Identifieringsinformation (löpnummer i företagsregistret, europeisk unik identifieringskod (EUID), unik registreringskod, registrerat säte/företagsadress, företagets kontaktuppgifter (telefon, fax)).
 • Registrerat säte/företag (intyg som styrker uppgifterna om registrerat säte, det datum som beviset på registrerat säte är giltigt från, när giltighetstiden för beviset på registrerat säte går ut, det registrerade sätets varaktighet).
 • Tecknat och inbetalt kapital.
 • Aktörens huvudsakliga verksamhet.
 • Aktörens sekundära verksamhet.
 • Uppgifter om berörda fysiska och juridiska personers identitet.
 • Uppgifter om direktörernas identitet.
 • Uppgifter om logotyper.
 • Uppgifter om filialer/dotterbolag/underavdelningar (registrerat säte, telefon).
 • Uppgifter om sekundära kontor/arbetsplatser (registrerat säte, telefon).
 • Uppgifter om registrerade säten och/eller verksamhet som är tillåten enligt artikel 15 i lag nr 359/2004.
 • Uppgifter om ägande.
 • Uppgifter om överenskommelser med borgenärer.
 • Uppgifter om de fakta som omfattas av artikel 21 e–h i lag nr 26/1990.
 • Uppgifter om andra förhållanden.
 • Uppgifter om balansräkningen (omsättning, genomsnittligt antal anställda, bruttovinst) om sådana uppgifter har lämnats av finansministeriet.

Kostnadsfria tjänster som erbjuds är bland annat följande:

 • Recom online – den kostnadsfria delen av tjänsten.
 • E-formulär.
 • Elektronisk ansökan om att förtecknas i företagsregistret för yrkesverksamma.
 • Elektronisk registrering av förklaringen om juridiska personers verkliga huvudmän.
 • Onlinetillgång till uppgifter i registret över verkligt huvudmannaskap (för myndigheter/institutioner med tillsyns-/kontrollbefogenheter och rapporterande enheter i samband med kundkännedomsåtgärder).
 • Bekräftelse på att ett företagsnamn är tillgängligt och online-reservation av ett företagsnamn.
 • Information om status för ansökningar om registrering i företagsregistret.
 • Tillgång till delen med information om beslut att skjuta upp behandlingen av ansökningar om registrering i företagsregistret.
 • Tillgång till vissa offentliga uppgifter (årsredovisningar, frivilliga upplösningar, obligatoriska upplösningar osv.) via företagsregistrets elektroniska nyhetsbrev (BERC).

Företagsregistrets elektroniska nyhetsbrev tillhandahåller följande huvudtjänster:

 • Tillgång till offentliggjorda uppgifter om yrkesverksamma.
 • Tillgång till nyhetsbrev där uppgifter om yrkesverksamma offentliggjorts.
 • Utfärdande av intyg om offentliggörande av en uppgift (bevis för offentliggörandet).
 • Mottagningsbevis för meddelanden om offentliggjorda uppgifter.
 • Tillhandahållande av rapporter av intresse.

OBSERVERA: Alla delar av webbplatsen och portalen är tillgängliga dygnet runt utan kostnad.

► Tillgång till information som finns registrerad i företagsregistret

Information som förts in i företagsregistret tillhandahålls och kopior av tillhörande handlingar utfärdas i enlighet med artikel 4 i lag nr 26/1990 om företagsregistret, åter offentliggjord, i dess ändrade och kompletterade lydelse.

 1. Företagsregistret är tillgängligt för allmänheten.
 2. Bolagsverket är skyldigt att tillhandahålla kopior och bestyrkta kopior av uppgifterna i registret och de inlämnade handlingarna, information om uppgifterna i företagsregistret och intyg som bekräftar huruvida en viss handling eller akt har registrerats. Den person som ansöker om att få tillgång till detta material ska stå för kostnaden.
 3. De handlingar som avses i punkt 2 kan också efterfrågas och utfärdas per post.
 4. På begäran kan de handlingar som förtecknas i punkt 2 tillhandahållas i elektronisk form och skickas online med en bifogad eller länkad utökad elektronisk signatur via bolagsverkets portal för e-tjänster. Handlingarna kan även begäras via den gemensamma elektroniska kontaktpunkten i enlighet med regeringens undantagsförordning nr 49/2009 om etableringsfrihet för tjänsteleverantörer och frihet att tillhandahålla tjänster i Rumänien, godkänd som ändrad och kompletterad av lag nr 68/2010.
 5. Avgifterna för utfärdande av kopior och/eller information, oavsett vilken metod som används för detta, får inte överskrida de administrativa kostnaderna för utfärdandet.

Artikel 41

 1. Elektroniska kopior av de handlingar och uppgifter som avses i artikel 4 ska även göras allmänt tillgängliga via systemet för sammanlänkning av företagsregister, på sökandens bekostnad.
 2. De avgifter som tas ut för att utfärda kopior och/eller uppgifter via sammanlänkningssystemet får inte överskrida de administrativa kostnaderna.

Vilka uppgifter finns i registret?

Vilka typer av uppgifter lagras (enheter som registreras i det offentliga registret, uppgifter om insolvens, redovisning osv.)?

I enlighet med lag nr 26/1990 innehåller företagsregistret uppgifter om registrerade aktörer, nämligen:

 • Företag.
 • Statliga företag.
 • Statliga bolag.
 • Offentliga bolag.
 • Kooperativa företag.
 • Kooperativa föreningar.
 • Ekonomiska intressegrupperingar.
 • Europeiska ekonomiska intressegrupperingar.
 • Europabolag.
 • Europeiska kooperativa föreningar.
 • Enskilda näringsidkare.
 • Enmansbolag.
 • Familjeföretag.
 • Andra fysiska och juridiska personer enligt lag.

Företagsregistret innehåller alla handlingar, akter och identitetsuppgifter för de berörda aktörer som omfattas av lagens registreringskrav, samt eventuella andra akter eller handlingar som krävs enligt lag.

Juridiska personer som är upptagna i företagsregistret eller, i tillämpliga fall, berörda personer ska lämna in följande handlingar till ORCT som uppgifter till företagsregistret:

 1. Prospekt om apportemission i syfte att upprätta ett aktiebolag där aktier erbjuds till allmänheten och att få offentliggörandet godkänt av chefen för eller tillsatt person vid ORCT, samt eventuella ändringar av ett sådant prospekt.
 2. Prospekt om apportemission i syfte att öka aktiekapitalet i ett aktiebolag där aktier erbjuds till allmänheten och att få offentliggörandet godkänt av chefen för eller tillsatt person vid ORCT, samt eventuella ändringar av ett sådant prospekt.
 3. Beslut som fattats av ledningen, i de fall där registrering av sådan information i företagsregistret och offentliggörande är obligatoriskt enligt lag.
 4. Bevis på förlängning av tidsfristen för lagenligt innehav av lokal för huvudkontoret och/eller sekundära kontor.
 5. Slutgiltig likvidation och redovisningar om uppdelning av tillgångar samt, i tillämpliga fall, avrapportering av förvaltningsarbete som utförts av förvaltare och styrelsemedlemmar om en eller flera av dessa personer har utsetts till likvidatorer.
 6. Handlingar med anknytning till affärsverksamheten.
 7. Den avregistrerade juridiska personens register och handlingar, i fall där det inte finns några delägare/aktieägare/medlemmar eller om dessa vägrar att inneha dem.
 8. Beslut från bolagsstämman om företagets förvärv av tillgångar från en grundare eller aktieägare, om detta krävs enligt bolagslagen.
 9. Klagomål mot ett beslut som fattats av chefen för eller tillsatt person vid ORCT.
 10. Invändning mot bolagsstämman och invändning mot annat agerande som uttryckligen föreskrivs i lag.
 11. Fusionsplan eller delningsplan.
 12. Underskriftsprov.
 13. Ansökan om avregistrering som lämnas in av den person som anser sig vara skadelidande på grund av uppgifter som lagts till i företagsregistret.
 14. Andra handlingar som enligt lag måste införas i företagsregistret.

För att införa uppgifter i företagsregistret i form av handlingar vars offentliggörande inte krävs enligt lag ska ett ifyllt ansökningsformulär lämnas in tillsammans med de handlingar det gäller samt bevis på betalning av tillämplig avgift.

Följande uppgifter ska föras in i företagsregistret:

 1. Rapport från konkursförvaltaren eller, i tillämpliga fall, likvidatorn där orsakerna till och omständigheterna kring gäldenärens insolvens framgår.
 2. Meddelande från konkursförvaltaren om påbörjat insolvensförfarande.
 3. Kopia av föreslagen omstruktureringsplan.
 4. Meddelande från likvidatorn om påbörjat konkursförfarande enligt det allmänna insolvensförfarandet och det förenklade insolvensförfarandet.
 5. Lagakraftvunnen dom enligt vilken den rättsliga administratören bär skadeståndsansvaret.
 6. Förfaranden inför domstol och meddelande om erbjudna uppgörelser med borgenärer.
 7. Godkända och bekräftade uppgörelser med borgenärer.
 8. Domar som meddelats under insolvensförfarandet och överlämnats till ORCT enligt lag.
 9. Andra handlingar som utfärdats av domstol eller av konkursförvaltaren/likvidatorn enligt lag.

På grundval av ovannämnda handlingar ska följande uppgifter införas i företagsregistret gällande inskrivna yrkesverksamma som omfattas av uppgörelser med borgenärer eller insolvensförfaranden:

 1. Inledande av ett insolvensförfarande.
 2. Konkurs.
 3. Uppgift om att gäldenären har fråntagits rätten att driva verksamheten.
 4. Uppgift om att den rättsliga administratören har befunnits vara skadeståndsansvarig.
 5. Utnämnande av konkursförvaltare eller likvidator, i tillämpliga fall.
 6. Utnämnande av särskild förvaltare.
 7. Ersättning av konkursförvaltaren/likvidatorn, i tillämpliga fall.
 8. Avslutande av ett insolvensförfarande.
 9. Gäldenärens avregistrering.
 10. Ändring av gäldenärens stiftelseurkund som juridisk person, på begäran av konkursförvaltaren, enligt lagakraftvunnen dom som fastställer omstruktureringsplanen.
 11. Inlämnande av erbjuden uppgörelse med borgenärer.
 12. Godkännande av uppgörelsen med borgenärerna.
 13. Andra uppgifter som enligt lag krävs för gäldenärer i företagsregistret som omfattas av ett insolvensförfarande.

Det centrala registret över verkligt huvudmannaskap

Från och med dagen för ikraftträdandet av lag nr 129/2019 om förhindrande och bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, och om ändring och komplettering av vissa lagar, i dess ändrade och kompletterade lydelse, har det nationella bolagsverket varit skyldigt att föra det centrala registret över verkligt huvudmannaskap. I detta register förtecknas verkliga huvudmän för juridiska personer som måste ansöka om att föras in i företagsregistret, med undantag för offentliga bolag samt statliga företag och bolag.

Tillgång till det centrala registret över verkligt huvudmannaskap beviljas enligt bestämmelserna om skydd av personuppgifter till

 1. myndigheter med tillsyns- och kontrollbefogenheter, rättsliga organ, enligt lag nr 135/2010 om straffprocesslagen, i dess ändrade och kompletterade lydelse, och till bolagsverket, inom skälig tid, utan begränsningar och utan att meddela den person som berörs,
 2. rapporterande enheter i samband med kundkännedomsåtgärder,
 3. varje fysisk eller juridisk person (mot en avgift).

Vilka dokument arkiveras/lagras (ärendeakter, dokumentsammanställningar, stadgar, protokoll från bolagsstämmor osv.)?

Registrering av juridiska personer, enskilda näringsidkare, enmansbolag och familjeföretag som bedriver ekonomisk verksamhet med huvudkontor/verksamhet inom domstolens domkrets innebär införande i företagsregistret av registreringshandlingar tillhörande personer som ansökt om registrering och officiell arkivering av stiftelseurkund eller tillhörande ändrade handlingar och av andra handlingar som uttryckligen föreskrivs i lag.

Arkivering av handlingar som bestyrker uppgifterna i företagsregistret består av att förvara och bibehålla alla sådana handlingar i pappersform och/eller i elektroniskt format, samt handlingar som styrker uppgifter som införts av registrerade personer, årsbokslut, rapport och, i tillämpliga fall, konsoliderade rapporter från både styrelsen och företagsledningen, revisionsberättelser eller revisionsrapporter i tillämpliga fall, konsoliderad årsredovisning och registret över juridiska personer, som inlämnas till företagsregistret.

I akten för varje yrkesverksam person i företagsregistret finns alla handlingar som ingetts i samband med registrering och aktiviteter som förtecknas i företagsregistret enligt lag, samt handlingar som styrker registreringen. Handlingar som registrerats i företagsregistret för vissa förfaranden som enligt lag måste utföras innan registrering sker förvaras separat. När registreringen slutförts fogas de till akten.

Fysiska och juridiska personers handlingar som förtecknas i företagsregistret arkiveras enligt bestämmelserna i arkiveringslagen nr 16/1996, såsom den åter offentliggjorts.

Hur kan jag göra en sökning (och vilka sökkriterier finns tillgängliga)?

På registrets webbplats

Du kan söka efter uppgifter på ONRC:s webbplats genom att skriva in ett nyckelord i sökfältet.

Vilka sökkriterier finns tillgängliga?

Du kan kostnadsfritt söka uppgifter på Recom online genom att ange följande sökkriterier:

 • Företagsnamn.
 • Registreringsnummer i företagsregistret.
 • Skatteregistreringsnummer.
 • Distrikt där huvudkontoret/verksamheten finns.

Intresserade personer kan kostnadsfritt få allmän information om följande från tjänsten Recom online:

 • Namnet på den aktör som är upptagen i företagsregistret.
 • Registreringsnummer i företagsregistret.
 • Europeisk unik identifieringskod (EUID).
 • Skatteregistreringsnummer.
 • Företagssätets/verksamhetens adress.
 • Verksamhetens tillstånd (dvs. aktiv, upplöst, likviderad, försatt i konkurs, avregistrerad osv.).

Hur kan jag få tillgång till ett dokument?

Kostnadsfritt?

Information och handlingar om yrkesverksamma som är upptagna i företagsregistret utfärdas kostnadsfritt till offentliga myndigheter och institutioner, med undantag av sådana som i sin helhet finansieras med egna intäkter, till domstolar och åklagarmyndigheter och till ackrediterade utländska beskickningar och andra juridiska personer enligt lag.

Nationella bolagsverket och bolagsverkets filialer vid domstolarna utfärdar kostnadsfritt särskild information som registrerats i företagsregistret till journalister och företrädare för massmedier. Uppgifter som tillhandahålls journalister och företrädare för massmedier får endast användas för att informera allmänheten.

Mot en avgift?

Bolagsverket utfärdar bestyrkta kopior av uppgifterna i registret och de inlämnade handlingarna, information om uppgifterna i företagsregistret och intyg som bekräftar huruvida en viss handling eller akt har registrerats. Den person som ansöker om att få tillgång till detta material ska stå för kostnaden. Dessa handlingar kan också efterfrågas och fås per post.

Hur kan jag få ett utdrag ur registret, en bestyrkt kopia eller utskrift av dokument?

Du kan få tillgång till uppgifterna på följande sätt:

 • Online med hjälp av tjänsten InfoCert (elektronisk underskrift krävs ej; betalning kan endast göras med kort).
 • Online via ONRC:s portal, här (elektronisk underskrift krävs; betalning kan göras med kort eller via betalningsorder).
 • Per e-post till onrc@onrc.ro (betalning via betalningsorder eller i kassan).
 • Per fax till +40 213160829 (betalning via betalningsorder eller i kassan).
 • Per post (betalning via betalningsorder, en extra avgift på 7,68 lei tas ut).
 • I receptionen – ONRC och bolagsverkets filialer vid domstolarna.

►Via tjänsten InfoCert kan intyg utfärdas online. Här får man även tillgång till uppgifter ur företagsregistret. Tjänsten finns på ONRC:s portal under Information (Informații) – Intyg (Certificate constatatoare) eller Uppgifter ur företagsregistret och kopior av intyg (Informații RC și copii certificate). Betalning görs online med Visa eller MasterCard. Den elektroniska tjänsten InfoCert tar automatiskt fram handlingar med elektronisk underskrift (utan att åtgärd krävs från personuppgiftsansvarig) dygnet runt, alla vardagar. Betalning görs elektroniskt med kort och sökanden får en elektronisk faktura. Ingen elektronisk underskrift krävs för detta.

► Tjänsten Recom online är en abonnemangstjänst och kan användas efter att ett avtal ingåtts med den verkliga huvudmannen. Den är tillgänglig dygnet runt för intyg och/eller uppgifter från företagsregistret online.

En kopia av en handling i arkivet kan fås

En dubblett av registreringsbevis och/eller intyg om ingivande av försäkran på heder och samvete för auktorisation att driva verksamhet kan fås

Registreringsförfarande

Hur gör jag för att inleda registreringsförfarandet (hur lämnas ansökningar in till registret, hur bestyrks dokument, underlag som behöver bifogas)?

Personligt besök

Den sökande ska numrera och lämna in ansökan om införande i registret, handlingar som krävs i original eller som kopia bestyrkt av den berörda parten enligt lag och, i tillämpliga fall, bevis på betalning av rättsliga avgifter direkt till receptionen eller skicka dem per post/med bud eller på elektronisk väg.

Ansökan om registrering av en juridisk person i företagsregistret ska undertecknas av den juridiska personens rättsliga företrädare enligt bolagsordningen, eller av hans eller hennes ombud enligt en speciell/allmän delegering eller fullmakt eller av en delägare/aktieägare/styrelsemedlem eller ett ombud för någon av dessa.

Ansökan om registrering av en juridisk persons dotterbolag i Rumänien eller utomlands ska undertecknas av den juridiska personens rättsliga företrädare som är direkt ansvarig för dotterföretagets verksamhet, personligen eller genom ombud enligt en speciell/allmän delegering eller fullmakt.

Ansökan om registrering av en enskild näringsidkare och enmansbolag ska lämnas in av den fysiska person som ansöker om registrering som enskild näringsidkare eller ägare av enmansbolaget, personligen eller genom ombud enligt en speciell/allmän delegering eller fullmakt, eller av advokat enligt fullmakt.

Ansökan om registrering av familjeföretag ska lämnas in av den företrädare som anges i bolagsordningen eller av hans/hennes ombud enligt en speciell/allmän delegering eller fullmakt, eller av advokat enligt fullmakt.

Handlingar som kräver registrering, som registreras med uppgifter och, i förekommande fall, offentliggörs av ORCT ska författas av sökanden på rumänska, läsligt och utan överstrykningar eller tillägg. I annat fall avvisas ansökan.

Handlingar som krävs för att styrka ansökan om registrering och som räknas som officiella handlingar ska lämnas in i original eller som vederbörligen bestyrkta kopior enligt lag.

Online

Ansökan om registrering och handlingar som krävs enligt lag kan lämnas in elektroniskt, dvs. via portalen för e-tjänster eller per e-post med en kvalificerad elektronisk underskrift bifogad eller länkad.

Hur prövas inlämnade ansökningar?

Registrerade ansökningar behandlas av chefen för eller tillsatt person vid ORCT eller, i förekommande fall, av domstolarna.

Om chefen för eller tillsatt person vid ORCT anser att ytterligare handlingar och/eller sakkunnigutlåtanden krävs för att fatta beslut om ansökan, eller finner att handlingar som lämnats in till stöd för ansökan inte uppfyller rättsliga krav på innehåll eller form, eller att vissa styrkande handlingar saknas eller att lagstadgade avgifter för offentliggörande inte har betalats, får tidsfristen för avgörande förlängas så att ansökan kan kompletteras, enligt regeringens undantagsförordning nr 116/2009 om fastställande av vissa åtgärder för fullgörande av företagsregistrets verksamhet, godkänd, ändrad och kompletterad av lag nr 84/2010, med senare ändringar.

Tidsfristen för avgörande och utfärdande av handlingar som bevis på registrering förlängs då enligt beslut från chefen för eller tillsatt person vid ORCT för att sökanden ska kunna lämna in handlingarna eller åtgärda de felaktigheter som konstaterats i beslutet om förlängd tidsfrist för avgörande och om godkännande av tidsfrist.

Om den sökande inte åtgärdar de konstaterade felaktigheterna i akten eller om chefen för eller tillsatt person vid ORCT finner att ansökan inte uppfyller de rättsliga kraven, avslås ansökan om registrering enligt regeringens undantagsförordning nr 116/2009 om fastställande av vissa åtgärder för fullgörande av företagsregistrets verksamhet, godkänd, ändrad och kompletterad av lag nr 84/2010, med senare ändringar.

Om handläggningen av ansökningar som ingetts till bolagsverkets filialer vid domstolarna upphör eller om ansökan om registrering avslås återbetalas avgiften för offentliggörande i Rumäniens officiella kungörelseorgan, om den har erlagts.

Sökanden och hans eller hennes ombud får infinna sig inom tidsfristen för avgörande för att styrka ansökan. Begäran om att bli hörd ska lämnas in i samband med ansökan eller, om det gäller uppskjutna ansökningar, minst en dag innan tidsfristens utgång.

Rättsliga verkningar av registreringen

Verkningarna av registrering i förhållande till tredje part enligt artikel 17 i direktiv (EU) 2017/1132

I följande bestämmelser i den nationella lagstiftningen fastställs att tredje part kan förlita sig på informationen och handlingarna i företagsregistret, i enlighet med artikel 17 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 av den 14 juni 2017 om vissa aspekter av bolagsrätt:

 1. Enligt artikel 1.1 i lag nr 26/1990 om företagsregistret, offentliggjord på nytt, i dess ändrade och kompletterade lydelse, ska ”följande fysiska eller juridiska personer, innan en ekonomisk verksamhet inleds, ansöka om att registreras eller införas i företagsregistret: enskilda näringsidkare, enmansbolag och familjeföretag, bolag, statliga företag och bolag, offentliga bolag, ekonomiska intressegrupperingar, kooperativa företag, kooperativa föreningar, Europabolag, europeiska kooperativa föreningar och europeiska ekonomiska intressegrupperingar med huvudkontor i Rumänien, samt andra fysiska eller juridiska personer som föreskrivs i lag.”
  I artikel 1.2 i ovannämnda lag anges dessutom att ”vid utövandet av sin verksamhet eller då denna upphört är de fysiska och juridiska personer som nämns i punkt 1 skyldiga att ansöka om införande i samma register av uppgifter som rör handlingar och akter som enligt lagen ska registreras. ”
 2. Information som förts in i företagsregistret tillhandahålls och kopior av tillhörande handlingar utfärdas i enlighet med artikel 4 i lag nr 26/1990 om företagsregistret, åter offentliggjord, i dess ändrade och kompletterade lydelse.
  1. Företagsregistret är tillgängligt för allmänheten.
  2. Bolagsverket är skyldigt att tillhandahålla kopior och bestyrkta kopior av uppgifterna i registret och de inlämnade handlingarna, information om uppgifterna i företagsregistret och intyg som bekräftar huruvida en viss handling eller akt har registrerats. Den person som ansöker om att få tillgång till detta material ska stå för kostnaden.
  3. De handlingar som avses i punkt 2 kan också efterfrågas och utfärdas per post.
  4. På begäran kan de handlingar som förtecknas i punkt 2 tillhandahållas i elektronisk form och skickas online med en bifogad eller länkad utökad elektronisk signatur via bolagsverkets portal för e-tjänster. Handlingarna kan även begäras via den gemensamma elektroniska kontaktpunkten i enlighet med regeringens undantagsförordning nr 49/2009 om etableringsfrihet för tjänsteleverantörer och frihet att tillhandahålla tjänster i Rumänien, godkänd som ändrad och kompletterad av lag nr 68/2010.
  5. Avgifterna för utfärdande av kopior och/eller information, oavsett vilken metod som används för detta, får inte överskrida de administrativa kostnaderna för utfärdandet.

Artikel 41

 1. Elektroniska kopior av de handlingar och uppgifter som avses i artikel 4 ska även göras allmänt tillgängliga via systemet för sammanlänkning av företagsregister, på sökandens bekostnad.
 2. De avgifter som tas ut för att utfärda kopior och/eller uppgifter via sammanlänkningssystemet får inte överskrida de administrativa kostnaderna.

Verkställbarheten för handlingar och akter för personer som måste föras in i företagsregistret regleras av artikel 5 i lag nr 26/1990 om företagsregistret, offentliggjord på nytt, i dess ändrade och kompletterade lydelse:

 1. Registreringen och de registrerade uppgifterna får verkan gentemot tredje part från och med den dag då de förs in i företagsregistret eller offentliggörs i del IV i Rumäniens officiella kungörelseorgan, eller i en annan publikation, i enlighet med lagen.
 2. Personer som är skyldiga att ansöka om registrering har inte rätt att yrka på att handlingar eller uppgifter som inte har registrerats ska få verkan gentemot tredje part, om de inte kan bevisa att tredje part kände till dessa.
 3. Det nationella bolagsverket ska på sin webbplats och portal för e-tjänster offentliggöra uppdaterad information om nationella lagar om kungörande och verkställbarhet gentemot tredje part av handlingar, akter och uppgifter om personer som måste registreras i företagsregistret och översända denna information så att den kan offentliggöras på den europeiska e-juridikportalen.

Företag omfattas dessutom av följande särskilda bestämmelser i detta avseende, nämligen av artiklarna 50–53 i lag nr 31/1990 om företag, offentliggjord på nytt, i dess ändrade och kompletterade lydelse:

Artikel 50

 1. Handlingar eller akter som inte har offentliggjorts i enlighet med lag kan inte göras gällande gentemot tredje part, om inte företaget kan visa att tredje part kände till dem.
 2. Transaktioner som utförs av ett företag före den sextonde dagen efter det att förundersökningsdomarens rapport offentliggjorts i del IV i Rumäniens officiella kungörelseorgan (för närvarande fattas beslut om ansökningar av chefen för bolagsverkets filial/en person som utsetts av generaldirektören för det nationella bolagsverket, i enlighet med regeringens undantagsförordning nr 116/2009, i dess ändrade lydelse) ska inte vara verkställbara mot tredje part, om tredje part kan bevisa att det var omöjligt att känna till transaktionerna i fråga.

Artikel 51
Tredje part får dock åberopa handlingar eller akter som inte har offentliggjorts, om inte den omständigheten att de inte har offentliggjorts upphäver deras verkan.
Artikel 52
1. Vid bristande samstämmighet mellan den text som lämnats in till bolagsverkets filial och den text som offentliggjorts i del IV i Rumäniens officiella kungörelseorgan, eller i pressen, kan företaget inte åberopa den offentliggjorda texten gentemot tredje part. Tredje part kan åberopa den offentliggjorda texten mot företaget, om inte företaget kan bevisa att tredje part kände till den text som lämnats in till bolagsverkets filial.

Enligt artikel 12.1 i lag nr 26/1990 om företagsregistret, offentliggjord på nytt, i dess ändrade och kompletterade lydelse, gäller följande:

 1. Företagsregistret ska bestå av ett register för registrering av juridiska personer som är företag, statliga bolag eller företag, offentliga bolag, ekonomiska intressegrupper, kooperativa föreningar, Europabolag, europeiska ekonomiska intressegrupperingar eller andra juridiska personer som uttryckligen anges i lag, med huvudkontor eller filialer i Rumänien, ett register för registrering av juridiska personer som är kooperativa företag eller europeiska kooperativa föreningar, med huvudkontor eller filialer i Rumänien, och ett register för registrering av enskilda näringsidkare, enmansbolag och familjeföretag med huvudkontor eller filialer i Rumänien. Dessa register ska föras med hjälp av ett datasystem.
 2. Enligt artikel 6.1 i lag nr 26/1990 om företagsregistret, offentliggjord på nytt, i dess ändrade och kompletterade lydelse, jämförd med artikel 1 i regeringens undantagsförordning nr 116/2009 om fastställande av vissa åtgärder för fullgörande av företagsregistrets verksamhet, godkänd, ändrad och kompletterad genom lag nr 84/2010, i dess ändrade och kompletterade lydelse, gäller att ”registrering i företagsregistret görs på grundval av beslut av chefen för bolagsverkets filial/en person utsedd av generaldirektören för det nationella bolagsverket eller, i tillämpliga fall, ett slutligt domstolsavgörande, om inte annat föreskrivs i lag”.
 3. Enligt artikel 26.1 i lag nr 26/1990 om företagsregistret, offentliggjord på nytt, i dess ändrade och kompletterade lydelse, gäller att ”dagen för registrering i företagsregistret är den dag då uppgiften rent faktiskt förs in i registret”.
 4. Enligt artikel 26.1 i lag nr 26/1990 om företagsregistret, offentliggjord på nytt, i dess ändrade och kompletterade lydelse, gäller dessutom att ”införandet av uppgifter i företagsregistret ska ske inom 24 timmar från den dag då chefen för bolagsverkets filial/den person som utses av generaldirektören för det nationella bolagsverket fattar sitt beslut, och när det gäller registrering av aktörer inom 24 timmar från dagen för det beslut som tillåter registrering”.
 5. Enligt artikel 51.2 i lag nr 26/1990 om företagsregistret, offentliggjord på nytt, i dess ändrade och kompletterade lydelse, gäller att ”uppgifter ska föras in i företagsregistret i elektronisk form, såväl vid bolagsverkets filialer vid domstolarna som i det centrala dataregistret”.

Avvikelser mellan de registrerade uppgifterna och de offentliggjorda uppgifterna

Registrerade uppgifter i företagsregistret säkerställer verkställighet gentemot tredje part förutom i fall där det i lagen föreskrivs ett kumulativt villkor i form av offentliggörande i Rumäniens officiella kungörelseorgan och i Europeiska unionens officiella tidning, i tillämpliga fall.

Personer som är skyldiga att ansöka om registrering har inte rätt att yrka på att handlingar eller uppgifter som inte har registrerats ska få verkan gentemot tredje part, om de inte kan bevisa att tredje part kände till dessa.

Efter att ha infört uppgifterna i företagsregistret sänder ORCT på eget initiativ handlingar vars offentliggörande krävs enligt lag för offentliggörande på ONRC:s webbplats och/eller på portalen för e-tjänster, eller – i tillämpliga fall – i del IV eller del VII i Rumäniens officiella kungörelseorgan och i Europeiska unionens officiella tidning i förekommande fall. Detta görs på sökandens bekostnad.

Handlingar eller akter som inte har offentliggjorts i enlighet med lag kan inte göras gällande gentemot tredje part, om inte företaget kan visa att tredje part kände till dem.

Transaktioner som utförs av ett företag före den sextonde dagen efter det att förundersökningsdomarens rapport offentliggjorts i del IV i Rumäniens officiella kungörelseorgan (för närvarande fattas beslut om ansökningar av chefen för bolagsverkets filial/en person som utsetts av generaldirektören för det nationella bolagsverket, i enlighet med regeringens undantagsförordning nr 116/2009, i dess ändrade lydelse) ska inte vara verkställbara mot tredje part, om tredje part kan bevisa att det var omöjligt att känna till transaktionerna i fråga.

Tredje part får dock åberopa handlingar eller akter som inte har offentliggjorts, om inte den omständigheten att de inte har offentliggjorts upphäver deras verkan.
Vid bristande samstämmighet mellan den text som lämnats in till bolagsverkets filial och den text som offentliggjorts i del IV i Rumäniens officiella kungörelseorgan, eller i pressen, kan företaget inte åberopa den offentliggjorda texten gentemot tredje part. Tredje part kan åberopa den offentliggjorda texten mot företaget, om inte företaget kan bevisa att tredje part kände till den text som lämnats in till bolagsverkets filial.

Vem ansvarar för att de registrerade uppgifterna är riktiga?

Handlingar och akter som krävs enligt lag upptas i företagsregistret, i tillämpliga fall, på begäran av fysiska och/eller juridiska personer som omfattas av registreringsskyldigheten, av andra berörda parter eller på eget initiativ.

Yrkesverksamma är skyldiga att ansöka om införande av uppgifter i företagsregistret enligt artikel 21 i lag nr 26/1990 inom 15 dagar från datumet för den handling eller akt som omfattas av registreringsskyldigheten. Uppgifter registreras även i registret på begäran av berörda parter inom 30 dagar från det datum de fick kännedom om handlingen eller akten som omfattas av registreringsskyldigheten.

Sökanden, enligt definitionen i lag nr 359/2004, i dess ändrade och kompletterade lydelse, hålls ansvarig för att uppgifterna i ansökan om registrering och i inlämnade handlingar till stöd för ansökan är lagenliga, äkta och korrekta.

Enligt artikel 6.1 i lag nr 26/1990 om företagsregistret, offentliggjord på nytt, i dess ändrade och kompletterade lydelse, jämförd med artikel 1 i regeringens undantagsförordning nr 116/2009 om införande av vissa åtgärder i samband med registrering i företagsregistret, godkänd med ändringar och kompletteringar genom lag nr 84/2010, gäller att ”registrering i företagsregistret görs på grundval av beslut av chefen för bolagsverkets filial/en person utsedd av generaldirektören för det nationella bolagsverket eller, i tillämpliga fall, ett slutligt domstolsavgörande, om inte annat föreskrivs i lag”.

I tillämpliga fall förs uppgifter in i företagsregistret

 1. inom 24 timmar efter att beslut fattats av ansvarig domare eller avgörande meddelats från chefen för eller tillsatt person vid ORCT eller efter delgivningsdatum för det rättsliga avgörandet om registrering,
 2. inom 24 timmar efter att avgörande meddelats från chefen för eller tillsatt person vid ORCT eller från delgivningsdatum för det rättsliga avgörandet om införande av uppgifter,
 3. inom 15 dagar från datum för mottagande av en bestyrkt kopia av lagakraftvunnen dom avseende handlingar och akter som avses i artikel 21 e–g i lag nr 26/1990 om företagsregistret, offentliggjord på nytt, i dess ändrade och kompletterade lydelse, såvida inte annat föreskrivs i lag.

Avgöranden från chefen för eller tillsatt person vid ORCT om införande i företagsregistret är rättsligt bindande och kan endast bli föremål för invändningsförfaranden. En sådan invändning har ingen suspensiv verkan på avgörandets verkställighet. Förfaranden där beslut fattas om införande i företagsregistret genomförs av personal vid ORCT.

Dataskyddsrutiner

Förfaranden som rör de registrerades rättigheter med avseende på offentliggörande och lagring av deras personuppgifter

Vid utförandet av sina uppgifter, enligt de rättsakter som reglerar företagsregistrets verksamhet, samlar bolagsverket och bolagsverkets filialer vid domstolarna in och behandlar information och upplysningar, inbegripet personuppgifter, som omfattas av
bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

I egenskap av personuppgiftsansvarig har bolagsverket vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa överensstämmelse med rättsliga bestämmelser om dataskydd och behandling av personuppgifter.

En fysisk persons personuppgifter samlas in för definierade, uttryckliga och legitima ändamål och behandlas inte på något sätt som är oförenligt med dessa ändamål (principen om ändamålsbegränsning).

Personuppgifter som sökanden tillhandahåller genom att fylla i/lämna in ansökningar och styrkande akter/handlingar behandlas i syfte att utföra särskilda skyldigheter, uppgifter och funktioner vid företagsregistret.

Uppgifter som registreras i det centrala och integrerade datoriserade informationssystemet vid företagsregistret lagras på obegränsad tid. Ansökningar om registrering (formulär) i företagsregistret som registreras i syfte att registrera företagstypen, att införa uppgifter i registret om företagstypens handlingar och akter, samt ingivna styrkande handlingar arkiveras i företagstypens akt (i pappersform och elektronisk form).

Offentliggörande av handlingar som utfärdas efter att ha infört uppgifter i företagsregistret eller som utfärdas av medarbetare vid hjälpcentralen uppfyller bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen och sådana uppgifter begränsas till efternamn och förnamn, födelsedatum och födelseort, nationalitet och bosättningsland med avseende på de berörda personerna, såvida inte annat föreskrivs i lag.

För att uppfylla de rättsliga kraven om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, med avseende på uppgifter om fysiska personer som innehar positioner inom ett företag som förtecknas i företagsregistret, innehåller kopior som utfärdas till sökande, inbegripet kopior/bestyrkta kopior, därför endast efternamn och förnamn, födelsedatum, nationalitet och bosättningsland för sådana personer. När det gäller offentliggörande av andra personuppgifter än de som anges ovan får sådan information endast tillhandahållas om sökanden är den registrerade själv (den person vars personuppgifter behandlas) eller om sökanden motiverar ett legitimt intresse.

Bolagsverket säkerställer att de registrerade kan utöva sina rättigheter enligt förordning (EU) 2016/679: rätt till information och rätt till tillgång till och rättelse och radering av personuppgifter, rätt till begränsning av behandling, rätt till dataportabilitet, rätt att göra invändningar, rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, rätt att inge ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr 28–30, sektor 1, Bukarest).

Ovannämnda rättigheter omfattas av krav och undantag enligt förordning (EU) 2016/679 och kan utövas genom en skriftlig begäran, daterad och underskriven, som skickas med post till följande adress: Bucharest, Bd. Unirii, nr 74, bl. J3b, tronson II+III, sektor 3, postnummer: 030837 eller per e-post till: datepersonale@onrc.ro.

Enligt artikel 37 i den allmänna dataskyddsförordningen har ett dataskyddsombud utsetts inom organisationen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet finns på webbplatsen under Personal data.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter finns här.

Länkar

Det rumänska företagsregistrets officiella webbplats

Det rumänska bolagsverkets portal för e-tjänster

Senaste uppdatering: 15/11/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.