Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på rumänska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelskafranska är dock redan färdig.
Swipe to change

Företagsregister i EU-länderna

Rumänien

Detta avsnitt innehåller en översikt över Rumäniens företagsregister som sammanställts av det nationella bolagsverket, som lyder under justitieministeriet.

Innehåll inlagt av
Rumänien
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Vad innehåller det rumänska företagsregistret?

Det rumänska nationella bolagsverket är en offentlig institution med status som juridisk person och lyder under justitieministeriet. Verket ansvarar för att föra, organisera och förvalta det centrala datoriserade företagsregistret.

Det nationella bolagsverket har filialer i Bukarest och i samtliga 41 distrikt i Rumänien. Dessa ansvarar för att föra, organisera och förvalta lokala företagsregister.

I enlighet med lag nr 26/1990 innehåller företagsregistret uppgifter om de aktörer som förts in i registret, nämligen:

 • Företag.
 • Statliga företag.
 • Statliga bolag.
 • Offentliga bolag.
 • Kooperativa företag.
 • Kooperativa föreningar.
 • Ekonomiska intressegrupperingar.
 • Europeiska ekonomiska intressegrupperingar.
 • Europabolag.
 • Europeiska kooperativa föreningar.
 • Enskilda näringsidkare.
 • Enmansbolag.
 • Familjeföretag.
 • Andra fysiska och juridiska personer enligt lag.

Företagsregistret innehåller alla handlingar, akter och identitetsuppgifter för de berörda aktörer som omfattas av lagens registreringskrav, samt eventuella andra akter eller handlingar som krävs enligt lag.

företagsregistrets webbplats kan du få tillgång till följande:

1. Handlingar.
2. Information och tjänster uppdelade i olika avsnitt och tjänster.
3. Information om det nationella bolagsverket och de av bolagsverkets filialer som är knutna till domstolarna.
4. Diverse marknadsföringsinformation – fri tillgång.
5. Formulär som används vid institutionen.
6. Formella krav för olika kategorier av företag och verksamheter vid införandet i företagsregistret.
7. Statistik om registrerade verksamheter.

 • Institutionens historia.
 • ORC-nätverket (det nationella bolagsverkets nätverk).
 • Formulär (för aktörer osv.) och formella krav.
 • Avgifter som det nationella bolagsverket tar ut för sina tjänster.
 • Tjänster.
 • Lagstiftning.
 • Statistik.
 • Medier.

Du kan få tillgång till det nationella bolagsverkets onlinetjänster på dess portal för e-tjänster, som utarbetats genom det sektorsspecifika operativa programmet ”Ökad ekonomisk konkurrenskraft”, ”Investeringar för er framtid!”, inom ramen för projektet ”Onlinetjänster (e-förvaltningstjänster) som det nationella bolagsverket tillhandahåller företagen genom en särskild portal”.

Via det nationella bolagsverkets portal för e-tjänster kan du få tillgång till följande onlinetjänster:

 • Infocert.
 • Recom online.
 • Bekräftelse på att ett företagsnamn är tillgängligt och online-reservation av ett företagsnamn.
 • Preliminära kontroller (tillgänglighet och/eller reservation av namn/logotyp för juridiska/fysiska personer, enmansbolag/familjeföretag).
 • Införande av uppgifter i företagsregistret och bemyndigande av juridiska personer.
 • Uppdatering av kontaktuppgifterna för företagen i företagsregistret.
 • Uppdaterad information om företagets tidigare verksamhet, statistik
 • Utfärdande av handlingar (certifikat).
 • Läget i ärendet.
 • Anmälningar av ansökningar till företagsregistret.
 • Beslut om uppskjuten behandling av ansökningar till företagsregistret.
 • Publicering av information om olika juridiska personers situation.
 • Statistik (transaktioner i det centrala företagsregistret, företag med utländskt kapital).
 • Företagsregistrets formulär i pappersformat.

Tjänsten ”Recom online” ger tillgång till följande information om aktörer:

 • Namn och företagsform.
 • Identifieringsinformation (löpnummer i företagsregistret, europeisk unik identifieringskod (EUID), unik registreringskod, registrerat säte, företagets kontaktuppgifter (telefon, fax)).
 • Registrerat säte (handlingar som styrker uppgifterna om registrerat säte, det datum som beviset på registrerat säte är giltigt från, när giltighetstiden för beviset på registrerat säte går ut, det registrerade sätets varaktighet).
 • Tecknat och inbetalt kapital.
 • Aktörens huvudsakliga verksamhet.
 • Aktörens sekundära verksamhet.
 • Uppgifter om berörda fysiska och juridiska personers identitet.
 • Uppgifter om direktörernas identitet.
 • Uppgifter om logotyper.
 • Uppgifter om filialer/dotterbolag/underavdelningar (registrerat säte, telefon).
 • Uppgifter om sekundära kontor/arbetsplatser (registrerat säte, telefon).
 • Uppgifter om registrerade säten och/eller verksamhet som är tillåten enligt artikel 15 i lag nr 359/2004.
 • Uppgifter om äganderätter.
 • Uppgifter om överenskommelser med borgenärer.
 • Uppgifter om de fakta som omfattas av artikel 21.e–h i lag 26/1990.
 • Uppgifter om andra förhållanden.
 • Uppgifter om balansräkningen (omsättning, genomsnittligt antal anställda, bruttovinst) om sådana uppgifter har lämnats av finansministeriet.

Är tillgången till det rumänska företagsregistret kostnadsfri?

Uppgifter i företagsregistret är tillgängliga online via det nationella bolagsverkets portal för e-tjänster. När du har registrerat dig som användare (angett användarnamn och lösenord) kan du göra sökningar kostnadsfritt.

Uppgifterna i det nationella bolagsverkets portal är organiserade utifrån de tjänster som tillhandahålls. Tillgången till vissa uppgifter är kostnadsfri. För andra tas en avgift ut i enlighet med gällande lagstiftning.

Du kan bland annat få tillgång till följande uppgifter:

 • Allmän information för personer som vill bedriva vissa typer av reglerad verksamhet (näringsidkare, fysiska personer, juridiska personer, offentliga organ och myndigheter osv.) finns på webbplatsen https://www.onrc.ro/index.php/en.
 • Efter att ha ingått ett avtal får du också tillgång till den abonnemangsbaserade delen av ”Recom online”. Du garanteras tillgång dygnet runt.
 • E-formulär.
 • Tillgången till avsnittet om i vilket handläggningsstadium ansökningar om registrering i företagsregistret befinner sig är kostnadsfri.
 • Tillgången till avsnittet om beslut att skjuta upp behandlingen av ansökningar om registrering i företagsregistret är kostnadsfri.
 • Tillgången till viss offentlig information (årsredovisning, frivilliga likvidationsförfaranden, lagstadgade likvidationsförfaranden osv.) är kostnadsfri.

Alla delar av webbplatsen https://www.onrc.ro/index.php/en är tillgängliga dygnet runt utan kostnad.

Hur man söker i det rumänska företagsregistret

Du kan kostnadsfritt söka uppgifter på Recom online genom att ange följande sökkriterier:

 • Företagsnamn.
 • Registreringsnummer i företagsregistret.
 • Unik registreringskod.
 • Distrikt där huvudkontoret finns.

Intresserade personer kan kostnadsfritt få allmän information om följande från tjänsten Recom online:

 • Namnet på den aktör som är registrerad i företagsregistret.
 • Registreringsnummer i företagsregistret.
 • Europeisk unik identifieringskod (EUID).
 • Unikt registreringsnummer.
 • Företagssätets/aktörens adress.
 • Företagets status (t.ex. aktivt, upplöst, i likvidation, i konkurs, avregistrerat).

Det rumänska företagsregistrets historia

Företagsregistret inrättades 1990 genom lag nr 26/1990 om företagsregistret.

En särskild portal med nya onlinetjänster för företag och andra intresserade lanserades under andra halvåret 2011.

Det nationella bolagsverket har följande mål:

 • Att informera näringslivet, offentliga institutioner, massmedier och andra intresserade om transaktioner i företagsregistret.
 • Att minska den tid det tar att få tag i information.
 • Att minska överbelastningen vid registreringskontoren.
 • Att minska den tid det tar att lämna in registreringshandlingar till företagsregistret.
 • Att förenkla förfarandena för att registrera aktörer, lämna finansiell information och begära information och dokument.
 • Att i realtid informera dem som ansöker online om uppgifter i företagsregistret.

När kan uppgifterna i registret göras gällande med rättslig verkan?

Det rumänska företagsregistret har inrättats och fungerar i enlighet med lag nr 26/1990 om företagsregistret, offentliggjord på nytt, i dess ändrade lydelse. Tillstånd att inrätta enheter som måste införas i företagsregistret, och som avser deras verksamhet och registrering i företagsregistret, samt registrering av eventuella ändringar av de grundläggande handlingarna, eller annat som uttryckligen anges, utfärdas i enlighet med lag nr 26/1990, regeringens undantagsförordning nr 116/2009, lag nr 359/2004 samt genomförandebestämmelserna för förande av företagsregister, registrering av verksamhet och tillhandahållande av information, godkända genom justitieministeriets förordning nr 2594/C/2008. De specifika aspekterna av varje typ av verksamhet som omfattas av registreringsskyldighet regleras av särskilda rättsakter. De viktigaste av dessa är lag nr 31/1990, lag nr 1/2005 om kooperativs organisation och funktionssätt, lag nr 566/2004 om jordbrukskooperativ, regeringens undantagsförordning nr 44/2008 om näringsverksamhet som bedrivs av enskilda näringsidkare, enmansbolag och familjeföretag och lag nr 161/2003 om vissa åtgärder för transparens vid innehav av offentliga ämbeten, myndighetsutövning eller affärsverksamhet, och för att förhindra och bestraffa korruption.

I följande bestämmelser i den nationella lagstiftningen fastställs att tredje man kan förlita sig på informationen och handlingarna i företagsregistret, i enlighet med artikel 17 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 av den 14 juni 2017 om vissa aspekter av bolagsrätt.

 1. Enligt artikel 1.1 i lag nr 26/1990 om företagsregistret, offentliggjord på nytt, i dess ändrade lydelse, ska ”följande fysiska eller juridiska personer, innan en ekonomisk verksamhet inleds, ansöka om att registreras eller införas i företagsregistret: enskilda näringsidkare, enmansbolag och familjeföretag, bolag, statliga företag och bolag, offentliga bolag, ekonomiska intressegrupperingar, kooperativa företag, kooperativa föreningar, europabolag, europeiska kooperativa föreningar och europeiska ekonomiska intressegrupperingar med huvudkontor i Rumänien, samt andra fysiska eller juridiska personer som föreskrivs i lag.”

  I artikel 1.2 i ovannämnda lag anges dessutom att ”vid utövandet av sin verksamhet eller då denna upphört är de fysiska och juridiska personer som nämns i punkt 1 skyldiga att ansöka om införande i samma register av uppgifter som rör handlingar och akter som enligt lagen ska registreras.
 1. Tillhandahållande av information som förts in i företagsregistret och utfärdande av kopior av därmed sammanhängande handlingar ska ske i enlighet med artikel 4 i lag nr 26/1990 om företagsregistret, offentliggjord på nytt, i dess ändrade lydelse.

1) Företagsregistret är tillgängligt för allmänheten.

2) Bolagsverket är skyldigt att tillhandahålla bestyrkta kopior av uppgifterna i registret och de inlämnade handlingarna, information om uppgifterna i företagsregistret och intyg som bekräftar huruvida en viss handling eller akt har registrerats. Den person som ansöker om att få tillgång till detta material ska stå för kostnaden.

3) De handlingar som avses i punkt 2 kan också efterfrågas och utfärdas per post.

4) På begäran kan de handlingar som nämns i punkt 2 tillhandahållas i elektronisk form och skickas online med en bifogad eller länkad utökad elektronisk signatur via bolagsverkets portal för e-tjänster. Handlingarna kan även begäras via den gemensamma elektroniska kontaktpunkten i enlighet med regeringens undantagsförordning nr 49/2009 om etableringsfrihet för tjänsteleverantörer och frihet att tillhandahålla tjänster i Rumänien, i dess lydelse enligt lag nr 68/2010.

5) Avgifterna för tillhandahållande av kopior och/eller information, oavsett vilken leveransmetod som används, får inte överskrida de administrativa kostnaderna för tillhandahållandet.

Artikel. 41

1) Elektroniska kopior av de handlingar och uppgifter som avses i artikel 4 ska även göras tillgängliga för allmänheten via systemet för sammanlänkning av företagsregister, på sökandens bekostnad.

2) De avgifter som tas ut för att tillhandahålla kopior och/eller uppgifter via sammanlänkningssystemet får inte överskrida de administrativa kostnaderna.

Verkställbarheten för handlingar och akter för personer som måste föras in i företagsregistret regleras av artikel 5 i lag nr 26/1990 om företagsregistret, offentliggjord på nytt, i dess ändrade lydelse:

1) Registreringen och de registrerade uppgifterna får verkan gentemot tredje man från och med den dag då de förs in i företagsregistret eller offentliggörs i del IV i Rumäniens officiella kungörelseorgan, eller i en annan publikation, i enlighet med lagen.
2) Personer som är skyldiga att ansöka om registrering har inte rätt att yrka på att handlingar eller uppgifter som inte har registrerats ska få verkan gentemot tredje man, om de inte kan bevisa att tredje man kände till dessa.
3) Det nationella bolagsverket ska på sin webbplats och portal för e-tjänster offentliggöra uppdaterad information om nationella lagar om kungörande och verkställbarhet gentemot tredje man av handlingar, akter och uppgifter om personer som måste registreras i företagsregistret och översända denna information så att den kan offentliggöras på den europeiska e-juridikportalen.

Företag omfattas dessutom av särskilda bestämmelser i detta avseende, nämligen av artiklarna 50–53 i lag nr 31/1990 om företag, offentliggjord på nytt, i dess ändrade lydelse:

Artikel 50
1. Handlingar eller akter som inte har offentliggjorts i enlighet med lagen kan inte göras gällande gentemot tredje man, om inte företaget kan visa att tredje man kände till dem.

2. Transaktioner som utförs av ett företag före den sextonde dagen efter det att förundersökningsdomarens rapport offentliggjorts i del IV i Rumäniens officiella kungörelseorgan (för närvarande fattas beslut om ansökningar av chefen för bolagsverkets filial/en person som utsetts av generaldirektören för det nationella bolagsverket, i enlighet med regeringens undantagsförordning nr 116/2009, i dess ändrade lydelse) ska inte vara verkställbara mot tredje man, om tredje man kan bevisa att det var omöjligt att känna till transaktionerna i fråga.

Artikel 51
Tredje man får dock åberopa handlingar eller akter som inte har offentliggjorts, om inte den omständigheten att de inte har offentliggjorts upphäver deras verkan.
Artikel 52
1. Vid bristande samstämmighet mellan den text som lämnats in till bolagsverkets filial och den text som offentliggjorts i del IV i Rumäniens officiella kungörelseorgan, eller i pressen, kan företaget inte åberopa den offentliggjorda texten gentemot tredje man. Tredje man kan åberopa den offentliggjorda texten mot företaget, om inte företaget kan bevisa att tredje man kände till den text som lämnats in till bolagsverkets filial.

Enligt artikel 12.1 i lag nr 26/1990 om företagsregistret, offentliggjord på nytt, i dess ändrade lydelse, gäller följande:

1) Företagsregistret ska bestå av ett register för registrering av juridiska personer som är företag, statliga bolag eller företag, offentliga bolag, ekonomiska intressegrupper, kooperativa föreningar, europabolag, europeiska ekonomiska intressegrupperingar eller andra juridiska personer som uttryckligen anges i lag, med huvudkontor eller filialer i Rumänien, ett register för registrering av juridiska personer som är kooperativa företag eller europeiska kooperativa föreningar, med huvudkontor eller filialer i Rumänien, och ett register för registrering av enskilda näringsidkare, enmansbolag och familjeföretag med huvudkontor eller filialer i Rumänien. Dessa register ska föras med hjälp av ett datasystem.

 1. Enligt artikel 6.1 i lag nr 26/1990 om företagsregistret, offentliggjord på nytt, i dess ändrade lydelse, jämförd med artikel 1 i regeringens undantagsförordning nr 116/2009 om införande av vissa åtgärder i samband med registrering i företagsregistret, godkänd med ändringar genom lag nr 84/2010, gäller att ”registrering i företagsregistret görs på grundval av beslut av chefen för bolagsverkets filial/en person utsedd av generaldirektören för det nationella bolagsverket eller, i tillämpliga fall, ett slutligt domstolsavgörande, om inte annat föreskrivs i lag”.
  Enligt artikel 26.1 i lag nr 26/1990 om företagsregistret, offentliggjord på nytt, i dess ändrade lydelse, gäller att ”dagen för registrering i företagsregistret är den dag då uppgiften rent faktiskt förs in i registret”.
  Enligt artikel 26.1 i lag nr 26/1990 om företagsregistret, offentliggjord på nytt, i dess ändrade lydelse, gäller dessutom att ”införandet av uppgifter i företagsregistret ska ske inom 24 timmar från den dag då chefen för bolagsverkets filial/den person som utses av generaldirektören för det nationella bolagsverket fattar sitt beslut, och när det gäller registrering av aktörer inom 24 timmar från dagen för det beslut som tillåter registreringen”.

Enligt artikel 51.2 i lag nr 26/1990 om företagsregistret, offentliggjord på nytt, i dess ändrade lydelse, gäller att ”uppgifter ska föras in i företagsregistret i elektronisk form, såväl vid företagsregistrets filialer vid domstolarna som i det centrala dataregistret”.

Mer information finns här.

Länkar

Det rumänska företagsregistrets officiella webbplats

Det rumänska bolagsverkets portal för e-tjänster

Relaterade dokument

Lag nr 26/1990  PDF (669 Kb) ro

Regeringens undantagsförordning nr 116/2009  PDF (255 Kb) ro

Genomförandebestämmelser av den 10 oktober 2008 om förande av företagsregister  PDF (1034 Kb) ro

Lag nr 359/2004  PDF (527 Kb) ro

Senaste uppdatering: 24/01/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.