Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på rumänska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Företagsregister i EU-länderna

Rumänien

Detta avsnitt innehåller en översikt över Rumäniens företagsregister som sammanställts av det nationella bolagsverket, som lyder under justitieministeriet.

Innehåll inlagt av
Rumänien
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Det nationella registrets historia

När upprättades registret?

Företagsregistret inrättades 1990 genom lag nr 26/1990 om företagsregistret.

Enligt regeringens undantagsförordning nr 129 av den 10 oktober 2002 om ändring av lag nr 26/1990 om företagsregistret och regeringens undantagsförordning nr 76/2001 om förenkling av vissa administrativa formaliteter för registrering och godkännande av näringsidkares verksamhet är nationella bolagsverket i Rumänien ett offentligt organ och juridisk person under justitieministeriets tillsyn. Verket ansvarar för att föra, organisera och förvalta det centrala datoriserade företagsregistret.

Det nationella bolagsverket har filialer i Bukarest och i samtliga 41 distrikt i Rumänien. Dessa ansvarar för att föra, organisera och förvalta lokala företagsregister.

När digitaliserades registret?

En särskild portal med nya onlinetjänster för företag och andra intresserade lanserades under andra halvåret 2011.

Det nationella bolagsverket har följande mål:

 • Att informera näringslivet, offentliga institutioner, massmedier och andra intresserade om transaktioner i företagsregistret.
 • Att minska den tid det tar att få tag i information.
 • Att minska överbelastningen vid registreringskontoren.
 • Att minska den tid det tar att lämna in registreringshandlingar till företagsregistret.
 • Att förenkla förfarandena för att registrera aktörer, lämna finansiell information och begära information och dokument.
 • Att i realtid informera dem som ansöker online om uppgifter i företagsregistret.

Gällande lagstiftning

Lag nr 265/2022 om företagsregistret och om ändring och komplettering av andra rättsakter som är relevanta för registrering i företagsregistret

Lag nr 31/1990

Regeringens undantagsförordning nr 44/2008

Lag nr 129/2019

Regler för organisation och funktionssätt vid nationella bolagsverket och de av bolagsverkets filialer som är knutna till domstolarna

Beslut om godkännande av avgifter och priser för viss verksamhet som utförs av nationella bolagsverket och de av bolagsverkets filialer som är knutna till domstolarna

Vilken information hittar man i företagsregistret?

Vem har tillgång till registret?

Tillgången till informationen som finns på nationella bolagsverkets webbplats är gratis för alla intresserade och tillhandahålls dygnet runt. På webbplatsen https://www.onrc.ro/index.php/ro/ finns tillgång till information om följande:

 • Formulär och handlingar för att föra in uppgifter i företagsregistret och i det centrala registret för verkligt huvudmannaskap.
 • Formulär och tillvägagångssätt för utfärdande av intyg, hur man får information, kopior/bestyrkta kopior, dubbletter.
 • Allmän information för personer som vill bedriva vissa typer av reglerad verksamhet (näringsidkare, fysiska personer, juridiska personer, offentliga organ och myndigheter osv.).
 • Lagstiftning som gäller företagsregistret/det centrala registret för verkligt huvudmannaskap.
 • Information av allmänt intresse.
 • Meddelanden/pressmeddelanden, evenemang.
 • Behandling av personuppgifter.
 • ONRC/ORCT (bolagsverkets filialer som är knutna till domstolarna) kontaktinformation (adress till huvudkontoret, e-post, telefon-/faxnummer).

företagsregistrets webbplats kan du få tillgång till följande:

 1. Handlingar.
 2. Information och tjänster uppdelade i olika avsnitt och tjänster.
 3. Information om det nationella bolagsverket och bolagsverkets filialer vid domstolarna.
 4. Offentlig information av olika slag – fri tillgång.
 5. Formulär som används vid institutionen.
 6. Formella krav för olika kategorier av företag och verksamheter vid införandet i företagsregistret.
 7. Formella krav för att föra in uppgifter i registret över verkligt huvudmannaskap som förs av det nationella bolagsverket över juridiska personer som måste ansöka om att tas upp i företagsregistret.
 8. Statistiska uppgifter om registrerade verksamheter.
  • Institutionens historia.
  • ORC-nätverket (det nationella bolagsverkets nätverk).
  • Formulär (för aktörer osv.) och formella krav.
  • Avgifter som det nationella bolagsverket tar ut för sina tjänster.
  • Tjänster.
  • Lagstiftning.
  • Statistik.
  • Medier.

Informationen som finns på nationella bolagsverkets portal för e-tjänster är gratis och finns tillgänglig dygnet runt. Registrering krävs (genom att skapa användarnamn och lösenord) och registreringen är kostnadsfri.

Informationen som finns på nationella bolagsverkets portal är uppdelad i kostnadsfria tjänster och tjänster som enligt gällande lagstiftning är avgiftsbelagda.

Företagsregistret innehåller alla handlingar, akter och identitetsuppgifter för de berörda aktörer som omfattas av lagens registreringskrav, samt eventuella andra akter eller handlingar som krävs enligt lag.

Du kan få tillgång till det nationella bolagsverkets onlinetjänster på dess portal för e-tjänster, som utarbetats enligt det sektorsspecifika operativa programmet ”Ökad ekonomisk konkurrenskraft”, ”Investeringar för er framtid!”, inom ramen för projektet ”Onlinetjänster (e-förvaltningstjänster) som det nationella bolagsverket tillhandahåller företagen genom en särskild portal”.

Via det nationella bolagsverkets portal för e-tjänster kan du få tillgång till följande onlinetjänster:

 • InfoCert.
 • Recom online.
 • Bekräftelse på att ett företagsnamn är tillgängligt och online-reservation av ett företagsnamn.
 • Preliminära kontroller (tillgänglighet och/eller reservation av namn för juridiska/fysiska personer, enmansbolag/familjeföretag).
 • Införande av uppgifter i företagsregistret och bemyndigande av juridiska personer.
 • Uppdatering av kontaktuppgifterna för företagen i företagsregistret.
 • Uppdaterad information om företagets tidigare verksamhet, statistik.
 • Utfärdande av handlingar (intyg).
 • Ärendestatus.
 • Meddelande om ansökningar till företagsregistret.
 • Beslut om uppskjuten behandling av ansökningar till företagsregistret.
 • Offentliggörande av information om olika juridiska personers situation i företagsregistrets elektroniska nyhetsbrev (Buletinul Electronic al Registrului Comerțului, BERC).
 • Statistik (transaktioner i det centrala företagsregistret, företag med utländskt kapital).
 • Företagsregistrets formulär i pappersformat.
 • Registrering av förklaringen om en juridisk persons verkliga huvudman.
 • Tillhandahållande av uppgifter från det centrala registret över verkligt huvudmannaskap.

Tjänsten ”Recom online” är en abonnemangstjänst som kan användas efter att ett avtal ingåtts med den verkliga huvudmannen. Den är tillgänglig dygnet runt och tillhandahåller följande uppgifter om yrkesverksamma, mot en avgift:

 • Namn och företagsform.
 • Identifieringsinformation (löpnummer i företagsregistret, europeisk unik identifieringskod [EUID], unik registreringskod, registrerat säte/företagsadress, företagets kontaktuppgifter [telefon, fax]).
 • Registrerat säte/företag (intyg som styrker uppgifterna om registrerat säte, det datum som beviset på registrerat säte är giltigt från, när giltighetstiden för beviset på registrerat säte går ut, det registrerade sätets varaktighet).
 • Tecknat och inbetalt kapital.
 • Aktörens huvudsakliga verksamhet.
 • Aktörens sekundära verksamhet.
 • Uppgifter om berörda fysiska och juridiska personers identitet.
 • Uppgifter om direktörernas identitet.
 • Uppgifter om logotyper.
 • Uppgifter om dotterbolag/filialer/underavdelningar (registrerat säte, telefon).
 • Uppgifter om sekundära kontor/arbetsplatser (registrerat säte, telefon).
 • Uppgifter om registrerade säten och/eller verksamhet som är tillåten enligt artikel 15 i lag nr 359/2004 och/eller artikel 121 i lag nr 265/2022.
 • Uppgifter om ägande.
 • Uppgifter om överenskommelser med borgenärer.
 • Uppgifter om de fakta som omfattas av artikel 21 e–h i lag nr 26/1990 och/eller artikel 103 i lag nr 265/2022.
 • Uppgifter om andra förhållanden.
 • Uppgifter om balansräkningen (omsättning, genomsnittligt antal anställda, bruttovinst) om sådana uppgifter har lämnats av finansministeriet.

Kostnadsfria tjänster som erbjuds är bland annat följande:

 • Recom online – den kostnadsfria delen av tjänsten.
 • E-formulär.
 • Elektronisk ansökan om att förtecknas i företagsregistret för yrkesverksamma.
 • Elektronisk registrering av förklaringen om juridiska personers verkliga huvudmän.
 • Onlinetillgång till uppgifter i registret över verkligt huvudmannaskap (för myndigheter/institutioner med tillsyns-/kontrollbefogenheter och rapporterande enheter i samband med kundkännedomsåtgärder).
 • Bekräftelse på att ett företagsnamn är tillgängligt och online-reservation av ett företagsnamn.
 • Information om status för ansökningar om registrering i företagsregistret.
 • Tillgång till delen med information om beslut att skjuta upp behandlingen av ansökningar om registrering i företagsregistret.
 • Tillgång till vissa offentliga uppgifter (årsredovisningar, frivilliga upplösningar osv.) via företagsregistrets elektroniska nyhetsbrev (BERC).

Företagsregistrets elektroniska nyhetsbrev tillhandahåller följande huvudtjänster:

 • Tillgång till offentliggjorda uppgifter om yrkesverksamma.
 • Tillgång till nyhetsbrev där uppgifter om yrkesverksamma offentliggjorts.
 • Utfärdande av intyg om offentliggörande av en uppgift (bevis för offentliggörandet).
 • Mottagningsbevis för meddelanden om offentliggjorda uppgifter.
 • Tillhandahållande av rapporter av intresse.

VIKTIG INFORMATION: Alla delar av webbplatsen och portalen är tillgängliga dygnet runt utan kostnad.

Tillgång till information som finns registrerad i företagsregistret

Information som förts in i företagsregistret tillhandahålls och kopior av tillhörande handlingar utfärdas i enlighet med artikel 11 i lag nr 265/2022 om företagsregistret och om ändring och komplettering av andra rättsakter som är relevanta för registrering i företagsregistret.

1. Företagsregistret är tillgängligt för allmänheten. På begäran och bekostnad av den sökande utfärdar bolagsverket, på rumänska och i enlighet med lagstiftningen om skydd av personuppgifter, information och intyg om uppgifterna i företagsregistret samt intyg som bekräftar huruvida en viss handling eller akt, kopior och/eller bestyrkta kopior av alla handlingar som har registrerats eller lämnats in, eller någon del av sådana, har registrerats på den blankett som lämnats in till stöd för ansökan om registrering.

2. Begäran om information och handlingar kan lämnas in till informationsdisken eller skickas per post eller bud eller på elektronisk väg tillsammans med en kopia av en identitetshandling, förutom då begäran skrivs under med en kvalificerad elektronisk underskrift.

3. Bolagsverket utfärdar de dokument som avses i punkt 1 antingen elektroniskt, dvs. i elektroniskt format med en kvalificerad elektronisk underskrift, eller en kvalificerad elektronisk stämpel i förekommande fall, eller i pappersform vid ONRC:s huvudkontor eller registreringskontoren, eller per post eller bud.

4. Kopior är bestyrkta. Elektroniska kopior bestyrks genom den elektroniska underskriften. På begäran kan även kopior utfärdas som inte är bestyrkta.

5. Elektroniska kopior av handlingar och information som avses i punkt 1 ska även offentliggöras genom systemet för sammankoppling av företagsregister.

6. Mottagna handlingar, dvs. sådana som skickats på elektronisk väg, ska också hanteras via sammankoppling med den gemensamma elektroniska kontaktpunkten i enlighet med regeringens undantagsförordning nr 49/2009 om etableringsfrihet för tjänsteleverantörer och frihet att tillhandahålla tjänster i Rumänien, godkänd som ändrad och kompletterad av lag nr 68/2010, i dess ändrade lydelse.

7. Avgifter tas ut för utfärdande av information och handlingar. De följer ett värderingssystem som införts enligt föreskrift från justitieministern och får inte överstiga de administrativa kostnaderna för utfärdandet av informationen eller handlingarna, där även kostnaden för att utveckla och underhålla registret ingår.

8. Information och handlingar som avses i punkt 1 ska utfärdas utan kostnad till offentliga myndigheter och institutioner samt till diplomatiska beskickningar ackrediterade i Rumänien.

9. Information som avses i punkt 1 ska utfärdas utan kostnad till juridiska personer andra än de som förtecknas i punkt 8 om detta specifikt föreskrivs i lag.

10. ONRC och registreringskontoren ska utan kostnad utfärda specifik information som registrerats i företagsregistret till journalister och företrädare för massmedier när det enda syftet är att informera allmänheten.

Vilka uppgifter finns i registret?

Vilka typer av uppgifter lagras (enheter som registreras i det offentliga registret, uppgifter om insolvens, redovisning osv.)?

I enlighet med lag nr 265/2022 innehåller företagsregistret uppgifter om registrerade aktörer, nämligen:

 • Företag.
 • Nationella företag.
 • Nationella aktörer.
 • Offentliga bolag.
 • Kooperativa bolag.
 • Kooperativa föreningar.
 • Ekonomiska intressegrupperingar.
 • Europeiska ekonomiska intressegrupperingar.
 • Europabolag.
 • Europeiska kooperativa bolag.
 • Enskilda näringsidkare.
 • Enmansbolag.
 • Familjeföretag.
 • Andra fysiska och juridiska personer enligt lag.

Under utövandet av sin verksamhet, eller när verksamheten upphör, ska yrkesverksamma som anges i artikel 4.1 i lag nr 265/2022 begära att uppgifter avseende handlingar och akter som omfattas av lagstadgade registreringskrav förs in i registret.

Handlingar och akter som måste föras in i företagsregistret anges i artiklarna 88–100 i lag nr 265/2022.

Juridiska personer som är upptagna i företagsregistret eller, i tillämpliga fall, berörda personer ska lämna in följande handlingar till ORCT som uppgifter till företagsregistret:

 1. Emissionsprospekt i syfte att upprätta ett aktiebolag där aktier erbjuds till allmänheten och att få offentliggörandet godkänt av bolagsverkets registrator, samt eventuella ändringar av ett sådant prospekt.
 2. Emissionsprospekt i syfte att öka aktiekapitalet i ett aktiebolag där aktier erbjuds till allmänheten och att få offentliggörandet godkänt av bolagsverkets registrator, samt eventuella ändringar av ett sådant prospekt.
 3. Beslut som fattats av ledningen, i de fall där registrering av sådan information i företagsregistret och offentliggörande är obligatoriskt enligt lag.
 4. Bevis på förlängning av tidsfristen för lagenligt innehav av lokal för huvudkontoret och/eller sekundära kontor.
 5. Slutgiltig likvidation och redovisningar om uppdelning av tillgångar samt, i tillämpliga fall, avrapportering av förvaltningsarbete som utförts av förvaltare och styrelsemedlemmar om en eller flera av dessa personer har utsetts till likvidatorer.
 6. Handlingar med anknytning till affärsverksamheten.
 7. Den avregistrerade juridiska personens register och handlingar, i fall där det inte finns några delägare/aktieägare/medlemmar eller om dessa vägrar att inneha dem.
 8. Beslut från bolagsstämman om företagets förvärv av tillgångar från en grundare eller aktieägare, om detta krävs enligt bolagslagen.
 9. Klagomål mot beslut fattade av registratorn.
 10. Invändning mot bolagsstämman och invändning mot annat agerande som uttryckligen föreskrivs i lag.
 11. Fusionsplan eller delningsplan.
 12. Underskriftsprov för ekonomiska intressegrupperingar, europeiska ekonomiska intressegrupperingar och kooperativa bolag.
 13. Ansökan om avregistrering som lämnats in av den person som anser sig vara skadelidande på grund av uppgifter som lagts till i företagsregistret.
 14. Andra handlingar som enligt lag måste införas i företagsregistret.

För att införa uppgifter i företagsregistret i form av handlingar vars offentliggörande inte krävs enligt lag ska ett ifyllt ansökningsformulär lämnas in tillsammans med de handlingar det gäller samt, i förekommande fall, bevis på betalning av tillämplig avgift.

Följande uppgifter ska föras in i företagsregistret:

 1. Rapport från konkursförvaltaren eller, i tillämpliga fall, likvidatorn där orsakerna till och omständigheterna kring gäldenärens insolvens framgår.
 2. Meddelande om att ett allmänt/förenklat insolvensförfarande har inletts.
 3. Kopia av föreslagen omstruktureringsplan.
 4. Meddelande om att ett konkursförfarande har inletts enligt det allmänna/förenklade insolvensförfarandet.
 5. Lagakraftvunnen dom enligt vilken den rättsliga administratören bär skadeståndsansvaret.
 6. Protokollet där omstruktureringsavtalet fastställs – vid omstruktureringsförfaranden.
 7. Omstruktureringsplanen – vid ackordsförfaranden.
 8. Domstolsbeslut om inledande och avslutande av ett ackordsförfarande i enlighet med lag nr 85/2014, i dess ändrade lydelse,
 9. Domar som meddelats under insolvensförfarandet och överlämnats till ORCT enligt lag.
 10. Andra handlingar som utfärdats av domstol eller av konkursförvaltaren/likvidatorn enligt lag.

På grundval av ovannämnda handlingar ska följande uppgifter införas i företagsregistret gällande registrerade yrkesverksamma som omfattas av insolvensprevention eller insolvensförfaranden:

 1. Inledande av ett (allmänt/förenklat) insolvensförfarande.
 2. Inledande av omstrukturering under domstolens överinseende när den föreslagna omstruktureringsplanen har godkänts.
 3. Konkurs (enligt ett förenklat/allmänt förfarande).
 4. Uppgift om att gäldenären har fråntagits rätten att driva verksamheten.
 5. Uppgift om att den rättsliga administratören har befunnits vara skadeståndsansvarig.
 6. Utnämnande av konkursförvaltare eller likvidator, i tillämpliga fall.
 7. Utnämnande av särskild förvaltare.
 8. Ersättning av konkursförvaltaren/likvidatorn, i tillämpliga fall.
 9. Slutdatum för omstruktureringsförfaranden under domstolens överinseende.
 10. Konkursens avslut.
 11. Gäldenärens avregistrering.
 12. Ändring av gäldenärens stiftelseurkund som juridisk person, på begäran av konkursförvaltaren, enligt lagakraftvunnen dom som fastställer omstruktureringsplanen.
 13. Bekräftelse av omstruktureringsavtalet vid omstruktureringsförfaranden.
 14. Motivering för omstruktureringsplanen vid ackordsförfaranden.
 15. Inledning och avslutande av ett ackordsförfarande.
 16. Andra uppgifter som enligt lag krävs för gäldenärer i företagsregistret som omfattas av ett insolvensförfarande.

Det centrala registret över verkligt huvudmannaskap

Enligt lag nr 129/2019 om förhindrande och bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, och om ändring och komplettering av vissa lagar, i dess ändrade och kompletterade lydelse, ska det nationella bolagsverket föra det centrala registret över verkligt huvudmannaskap. I detta register förtecknas verkliga huvudmän för juridiska personer som måste ansöka om att föras in i företagsregistret.

Tillgång till det centrala registret över verkligt huvudmannaskap beviljas enligt bestämmelserna om skydd av personuppgifter

 1. till myndigheter med tillsyns- och kontrollbefogenheter, rättsliga organ, enligt lag nr 135/2010 – straffprocesslagen, i dess ändrade och kompletterade lydelse, och till bolagsverket, inom skälig tid, utan begränsningar och utan att meddela den person som berörs,
 2. till rapporterande enheter i samband med kundkännedomsåtgärder,
 3. till varje fysisk eller juridisk person (mot en avgift).

Vilka dokument arkiveras/lagras (ärendeakter, dokumentsammanställningar, stadgar, protokoll från bolagsstämmor osv.)?

Registrering av juridiska personer, enskilda näringsidkare, enmansbolag och familjeföretag som bedriver ekonomisk verksamhet med huvudkontor/verksamhet inom domstolens domkrets innebär införande i företagsregistret av registreringshandlingar tillhörande personer som ansökt om registrering och officiell arkivering av stiftelseurkund eller tillhörande ändrade handlingar och av andra handlingar som uttryckligen föreskrivs i lag.

Arkivering av handlingar som bestyrker uppgifterna i företagsregistret består av att förvara och bibehålla alla sådana handlingar i pappersform och/eller i elektroniskt format, samt handlingar som styrker uppgifter som införts av registrerade personer, årsbokslut, rapport och, i tillämpliga fall, konsoliderade rapporter från både styrelsen och företagsledningen, revisionsberättelser eller revisionsrapporter i tillämpliga fall, konsoliderad årsredovisning och juridiska personers register, som inlämnas till företagsregistret.

I akten för varje yrkesverksam person i företagsregistret finns alla handlingar som ingetts i samband med registrering och aktiviteter som förtecknas i företagsregistret enligt lag, samt handlingar som styrker registreringen. Handlingar som registrerats i företagsregistret för vissa förfaranden som enligt lag måste utföras innan registrering sker förvaras separat. När registreringen slutförts fogas de till akten.

Fysiska och juridiska personers handlingar som förtecknas i företagsregistret arkiveras enligt bestämmelserna i arkiveringslagen nr 16/1996, såsom den åter offentliggjorts.

Hur kan jag göra en sökning (och vilka sökkriterier finns tillgängliga)?

På registrets webbplats

Du kan söka efter uppgifter på ONRC:s webbplats genom att skriva in ett nyckelord i sökfältet.

Vilka sökkriterier finns tillgängliga?

Du kan kostnadsfritt söka uppgifter på Recom online genom att ange följande sökkriterier:

 • Företagsnamn.
 • Registreringsnummer i företagsregistret.
 • Skatteregistreringsnummer.
 • Distrikt där huvudkontoret/verksamheten finns.

Intresserade personer kan kostnadsfritt få allmän information om följande från tjänsten Recom online:

 1. Företag och juridisk form.
 2. Registrerat kontor/verksamhet och, för filialer, medlemsstat där de är registrerade.
 3. Referensnummer i företagsregistret, EUID och skatteregistreringsnummer.
 4. Status.
 5. Eventuell webbplats.
 6. Den juridiska personens rättsliga företrädare och om dessa har fullmakt att handla gemensamt eller enskilt, samt företrädare för familjeföretag.
 7. Filialer öppnade i andra medlemsstater, inbegripet företag, registreringsnummer, EUID och medlemsstat där filialen är registrerad.

Hur kan jag få tillgång till ett dokument?

Kostnadsfritt?

Information och handlingar om yrkesverksamma som är upptagna i företagsregistret ska utfärdas kostnadsfritt till offentliga myndigheter och institutioner, med undantag av sådana som i sin helhet finansieras med egna intäkter, till domstolar och åklagarmyndigheter och till ackrediterade utländska beskickningar och andra juridiska personer enligt lag.

Nationella bolagsverket och bolagsverkets filialer vid domstolarna utfärdar kostnadsfritt särskild information som registrerats i företagsregistret till journalister och företrädare för massmedier. Uppgifter som tillhandahålls journalister och företrädare för massmedier får endast användas för att informera allmänheten.

Mot en avgift?

Bolagsverket ska utfärda kopior och bestyrkta kopior av uppgifterna i registret och de inlämnade handlingarna, information, intyg om uppgifterna i företagsregistret och intyg som bekräftar huruvida en viss handling eller akt har registrerats. Den person som ansöker om att få tillgång till detta material ska stå för kostnaden. Dessa handlingar kan också efterfrågas och fås per post.

Hur kan jag få information, intyg om uppgifterna i företagsregistret och intyg som bekräftar huruvida en viss handling eller akt har registrerats, eller kopior och/eller bestyrkta kopior av handlingar som har registrerats eller lämnats in?

Du kan få tillgång till uppgifterna på följande sätt:

 • Online med hjälp av tjänsten InfoCert (elektronisk underskrift krävs ej; betalning kan endast göras med kort).
 • Online via ONRC:s portal, här (elektronisk underskrift krävs; betalning kan göras med kort eller via betalningsorder).
 • Per e-post till onrc@onrc.ro (betalning via betalningsorder eller i kassan).
 • Per fax till +40 213160829 (betalning via betalningsorder eller i kassan).
 • Per post (betalning via betalningsorder, en extra avgift på 7,68 RON tas ut).
 • I receptionen – ONRC och bolagsverkets filialer vid domstolarna.

Via tjänsten InfoCert kan intyg utfärdas online. Här får man även tillgång till uppgifter ur företagsregistret. Tjänsten finns på ONRC:s portal under Information (Informații) – Intyg (Certificate constatatoare) eller Uppgifter ur företagsregistret och kopior av intyg (Informații RC și copii certificate). Betalning görs online med Visa eller MasterCard. Den elektroniska tjänsten InfoCert tar automatiskt fram handlingar med elektronisk underskrift (utan att åtgärd krävs från personuppgiftsansvarig) dygnet runt, alla vardagar. Betalning görs elektroniskt med kort och sökanden får en elektronisk faktura. Ingen elektronisk underskrift krävs för detta.

Intyg och/eller information från företagsregistret kan erhållas online via tjänsten Recom online, en abonnemangstjänst som är tillgänglig dygnet runt efter att avtal har ingåtts med den verkliga huvudmannen.

En bestyrkt kopia av en handling i arkivet kan fås

En dubblett av intyg om ingivande av försäkran på heder och samvete för auktorisation att driva verksamhet kan fås

Registreringsförfarande

Hur gör jag för att inleda registreringsförfarandet (hur lämnas ansökningar in till registret, hur bestyrks dokument, underlag som behöver bifogas)?

Personligt besök

En ansökan om registrering eller andra typer av ansökningar ska åtföljas av de handlingar som krävs för registrering och lämnas in i receptionen eller skickas per post/med bud till behörigt registreringskontor för den berörda personens säte eller driftsställe, eller till något av registreringskontoren av de personer som anges i artiklarna 79–81 i lag nr 265/2022, personligen eller genom ombud.

Ansökan om registrering av en juridisk person i företagsregistret ska undertecknas av den juridiska personens rättsliga företrädare eller dennes ombud enligt en speciell eller allmän delegering, eller av advokat enligt fullmakt, eller av en delägare, aktieägare eller styrelseledamot.

Ansökan om registrering av en juridisk persons filial i Rumänien eller utomlands ska undertecknas av den juridiska personens rättsliga företrädare som är direkt ansvarig för filialens verksamhet, personligen eller genom ombud enligt en speciell/allmän delegering eller av advokat enligt fullmakt.

Ansökan om registrering av en enskild näringsidkare eller enmansbolag ska skrivas under av den fysiska person som ansöker om registrering som enskild näringsidkare eller av ägaren av enmansbolaget beroende på vad som är tillämpligt, personligen eller genom ombud enligt en speciell/allmän delegering, eller av advokat enligt fullmakt.

Ansökan om registrering av familjeföretag ska skrivas under av den företrädare som anges i bolagsordningen eller av dennes ombud enligt en speciell/allmän delegering, eller av advokat enligt fullmakt.

Handlingar som lämnas in för att styrka ansökan om registrering ska upprättas på rumänska.

Sökanden eller de personer som anges i företagsregistret kan styrka ansökan om registrering med handlingar som är upprättade på ett av EU:s medlemsstaters officiella språk eller på ett av de officiella språken i den EES-medlemsstat där de är bosatta. Dessa handlingar ska åtföljas av översättningar till rumänska som är gjorda av en auktoriserad översättare.

Handlingar som har översatts till ett av de officiella språken i EU:s medlemsstater får på begäran offentliggöras där de lämnades in i form av en auktoriserad översättning.

Handlingar som översatts till ett främmande språk måste antingen ha två kolumner med texten på rumänska i första kolumnen och på det främmande språket i den andra, eller visa texten först på rumänska och sedan på det främmande språket.

Vid bristande överensstämmelse mellan handlingar och uppgifter som har offentliggjorts på rumänska och den frivilligt offentliggjorda översättningen är den senare inte verkställbar mot tredje part. Tredje part får dock åberopa den på frivillig basis offentliggjorda översättningen om inte bolaget visar att han eller hon hade kännedom om den version som var föremål för obligatoriskt offentliggörande.

Handlingar som krävs för att styrka ansökan om registrering och som räknas som officiella handlingar ska lämnas in till registreringskontoren enligt lag.

På nätet

Ansökan om registrering och handlingar som krävs enligt lag kan lämnas in elektroniskt, dvs. via portalen för e-tjänster eller per e-post med en kvalificerad elektronisk underskrift bifogad eller länkad.

Hur prövas inlämnade ansökningar?

Ansökan om registrering i företagsregistret behandlas av registratorn, som grundar sig på handlingarna, inom en arbetsdag från den dag ansökan registrerades.

Om ansökan om registrering och de handlingar som lämnats in för att styrka ansökan, eller i förekommande fall standardformuläret för stiftelseurkunden, är ofullständiga eller inte uppfyller rättsliga krav för etablering, bildande, organisation och funktion som ställs på yrkesverksamma som måste registreras, eller om registratorn anser att det krävs ytterligare information eller handlingar för att behandla ansökan färdigt, utfärdar han eller hon ett beslut om en tidsfrist för att komplettera eller korrigera handlingarna. Tidsfristen får inte vara längre än 15 kalenderdagar.

Tidsfristen och anledningen till förlängningen offentliggörs på ONRC:s portal för e-tjänster och finns också tillgängliga vid registreringskontorens arbetsstationer.

Tidsfristen för att fatta beslut om en ansökan om registrering och för att utfärda handlingarna som krävs enligt lag är föremål för översyn.

Om den sökande korrigerar/kompletterar ansökan om registrering inom tidsfristen som registratorn beslutat om, och sedan begär en översyn av tidsfristen för att fatta beslut, fattas beslutet gällande ansökan om registrering dagen efter det att korrektionen/kompletteringen har gjorts.

Om den sökande inte uppfyller kraven som anges i beslutet om förlängning kommer ansökan om registrering att avslås.

Om handläggningen av ansökningar som ingetts till bolagsverkets filialer vid domstolarna upphör eller om ansökan om registrering avslås återbetalas avgiften för offentliggörande i Rumäniens officiella kungörelseorgan, om den har erlagts.

På begäran av berörd part eller dennes ombud anordnas en offentlig förhandling för att avgöra ansökan om registrering.

Rättsliga verkningar av registreringen

Verkningarna av registrering i förhållande till tredje part enligt artikel 17 i direktiv (EU) 2017/1132

I följande bestämmelser i den nationella lagstiftningen fastställs att tredje part kan förlita sig på informationen och handlingarna i företagsregistret, i enlighet med artikel 17 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 av den 14 juni 2017 om vissa aspekter av bolagsrätt:

1. Enligt artikel 4.1 i lag nr 265/2022 är företagsregistret en tjänst av allmänt intresse för registrering och offentliggörande av yrkesverksamma som är enskilda näringsidkare, enmansbolag och familjeföretag, samt näringsidkare som är bolag, europabolag, kooperativa bolag, europeiska kooperativa bolag, kooperativa kreditorganisationer, ekonomiska intressegrupperingar och europeiska ekonomiska intressegrupperingar med säte i Rumänien, samt för registrering och offentliggörande av deras filialer samt filialer till juridiska personer enligt ovan vars säte ligger i utlandet.

Dessutom gäller enligt artikel 43.1 i lag nr 265/2022 att under utövandet av sin verksamhet, eller när verksamheten upphör, ska yrkesverksamma som anges i artikel 4.1 begära att uppgifter avseende handlingar och akter som omfattas av lagstadgade registreringskrav förs in i registret.

Information som förts in i företagsregistret tillhandahålls och kopior av tillhörande handlingar utfärdas i enlighet med artikel 11 i lag nr 265/2022 om företagsregistret och om ändring och komplettering av andra rättsakter som är relevanta för registrering i företagsregistret.

1. Företagsregistret är tillgängligt för allmänheten. På begäran och bekostnad av den sökande utfärdar bolagsverket, på rumänska och i enlighet med lagstiftningen om skydd av personuppgifter, information och intyg om uppgifterna i företagsregistret samt intyg som bekräftar huruvida en viss handling eller akt, kopior och/eller bestyrkta kopior av alla handlingar som har registrerats eller lämnats in, eller någon del av sådana, har registrerats på den blankett som lämnats in till stöd för ansökan om registrering.

2. Begäran om information och handlingar kan lämnas in till informationsdisken eller skickas per post eller bud eller på elektronisk väg tillsammans med en kopia av en identitetshandling, förutom då begäran skrivs under med en kvalificerad elektronisk underskrift.

3. Bolagsverket utfärdar de dokument som avses i punkt 1 antingen elektroniskt, dvs. i elektroniskt format med en kvalificerad elektronisk underskrift, eller en kvalificerad elektronisk stämpel i förekommande fall, eller i pappersform vid ONRC:s huvudkontor eller registreringskontoren, eller per post eller bud.

4. Kopior är bestyrkta. Elektroniska kopior bestyrks genom den elektroniska underskriften. På begäran kan även kopior utfärdas som inte är bestyrkta.

5. Elektroniska kopior av handlingar och information som avses i punkt 1 ska även offentliggöras genom systemet för sammankoppling av företagsregister.

6. Mottagna handlingar, dvs. sådana som skickats på elektronisk väg, ska också hanteras via sammankoppling med den gemensamma elektroniska kontaktpunkten i enlighet med regeringens undantagsförordning nr 49/2009 om etableringsfrihet för tjänsteleverantörer och frihet att tillhandahålla tjänster i Rumänien, godkänd som ändrad och kompletterad av lag nr 68/2010, i dess ändrade lydelse.

7. Avgifter tas ut för utfärdande av information och handlingar. De följer ett värderingssystem som införts enligt föreskrift från justitieministern och får inte överstiga de administrativa kostnaderna för utfärdandet av informationen eller handlingarna, där även kostnaden för att utveckla och underhålla registret ingår.

8. Information och handlingar som avses i punkt 1 ska utfärdas utan kostnad till offentliga myndigheter och institutioner samt till diplomatiska beskickningar ackrediterade i Rumänien.

9. Information som avses i punkt 1 ska utfärdas utan kostnad till juridiska personer andra än de som förtecknas i punkt 8 om detta specifikt föreskrivs i lag.

10. ONRC och registreringskontoren ska utan kostnad utfärda specifik information som registrerats i företagsregistret till journalister och företrädare för massmedier när det enda syftet är att informera allmänheten.

Verkställbarhet för handlingar och akter för personer som måste föras in i företagsregistret regleras av artikel 46 i lag nr 265/2022 om företagsregistret och om ändring och komplettering av andra rättsakter som är relevanta för registrering i företagsregistret:

 1. Registreringen och de registrerade uppgifterna får verkan gentemot tredje part från och med den dag då de förs in i företagsregistret eller offentliggörs i Rumäniens officiella kungörelseorgan, eller på företagsregistrets elektroniska anslagstavla, i enlighet med lagen.
 2. Personer som är skyldiga att ansöka om registrering har inte rätt att yrka på att handlingar eller uppgifter som inte har registrerats ska få verkan gentemot tredje part, om de inte kan bevisa att tredje part kände till dessa. Tredje part får dock alltid åberopa handlingar eller akter som inte har offentliggjorts, om inte den omständigheten att de inte har offentliggjorts upphäver deras verkan.
 3. Det nationella bolagsverket ska på sin webbplats och portal för e-tjänster offentliggöra uppdaterad information om nationella lagar om kungörande och verkställbarhet gentemot tredje part av handlingar, akter och uppgifter om personer som måste registreras i företagsregistret och översända denna information så att den kan offentliggöras på den europeiska e-juridikportalen.

Företag omfattas dessutom av följande särskilda bestämmelser i detta avseende, nämligen av artiklarna 50–51 i lag nr 31/1990 om företag, offentliggjord på nytt, i dess ändrade och kompletterade lydelse:

Artikel 50

1. Handlingar eller akter som inte har offentliggjorts i enlighet med lag kan inte göras gällande gentemot tredje part, om inte företaget kan visa att tredje part kände till dem.

2. Transaktioner som utförs av ett företag före den sextonde dagen från datum för offentliggörande som krävs enligt lag kan inte vara verkställbara gentemot tredje part som kan bevisa att det var omöjligt att känna till transaktionerna.

Artikel 51

1. Tredje part får dock alltid åberopa handlingar eller akter som inte har offentliggjorts, om inte den omständigheten att de inte har offentliggjorts upphäver deras verkan.

Enligt artikel 7.1 i lag nr 265/2022 är företagsregistret utformat för att omfatta följande registerkategorier:

 1. Ett register för företag, nationella företag, nationella bolag, offentliga bolag, ekonomiska intressegrupperingar, europabolag, europeiska ekonomiska intressegrupperingar och andra juridiska personer som uttryckligen anges i lag och vars säte finns i Rumänien, samt för deras filialer och i förekommande fall juridiska personers filialer med säte utomlands.
 2. Ett register för kooperativa bolag och europeiska kooperativa bolag med säte i Rumänien, deras filialer och i förekommande fall kooperativa bolags och europeiska kooperativa bolags filialer med säte utomlands.
 3. Ett register för enskilda näringsidkare, enmansbolag och familjeföretag med säte och, i förekommande fall, arbetsplatser i Rumänien.

2. I enlighet med artikel 5.1 i lag nr 265/2022 grundas registreringen i företagsregistret på registratorns beslut gällande ansökan om registrering eller, i förekommande fall, på ett slutligt domstolsbeslut eller ett verkställbart beslut som föreskrivs i lag. Om registrering följer av ett domstolsbeslut kan detta även göras på grundval av inlagor som innehåller själva domslutet.

3. Enligt artikel 107.2 i lag nr 265/2022 är datum för registrering i företagsregistret det datum då registreringen faktiskt genomförs.

4. Enligt artikel 107.3 i lag nr 265/2022 ska registrering i företagsregistret ske inom 24 timmar från det datum registratorn fattade beslutet.

5. Enligt artikel 6.1 i lag nr 265/2022 ansvarar ONRC för att föra registret i elektronisk form. Registreringar i företagsregistret och i andra register som förs av ONRC görs på elektronisk väg.

Avvikelser mellan registrerade uppgifter och offentliggjorda uppgifter

Registreringen och de registrerade uppgifterna får verkan gentemot tredje part från och med den dag då de förs in i företagsregistret eller offentliggörs i Rumäniens officiella kungörelseorgan, eller på företagsregistrets elektroniska anslagstavla, i enlighet med lagen.

Transaktioner som utförs av en fysisk eller juridisk person före den sextonde dagen från datum för registrering i företagsregistret är inte verkställbara gentemot tredje part som kan bevisa att det var omöjligt att känna till transaktionerna.

Personer som är skyldiga att begära registrering av en uppgift har inte rätt att yrka på att handlingar eller uppgifter som inte har registrerats ska få verkan gentemot tredje part, om de inte kan bevisa att tredje part kände till dessa. Tredje part får dock alltid åberopa handlingar eller akter som inte har offentliggjorts, om inte den omständigheten att de inte har offentliggjorts upphäver deras verkan.

De handlingar som det hänvisas till i artikel 16.1 i lag nr 265/2022 skickas elektroniskt av registreringskontoret till Rumäniens officiella kungörelseorgan för offentliggörande inom tre arbetsdagar från datum för registrering i företagsregistret.

Vid bristande samstämmighet mellan uppgifter i företagsregistret och uppgifter i handlingarna som bifogats den registrerade näringsutövarens akt i enlighet med artikel 8 i lag nr 265/2022, ska uppgifterna i registret gälla i förhållande till tredje part.

Vid bristande samstämmighet mellan handlingar och uppgifter som offentliggörs på anslagstavlan eller, i förekommande fall, i Rumäniens officiella kungörelseorgan, och de handlingar som registrerats i registret ska de senare gälla i förhållande till tredje part.

Om sådan bristande samstämmighet som anges ovan uppstår av skäl som inte kan hänföras till den berörda näringsidkaren återpublicerar registreringskontoret eller i förekommande fall Rumäniens officiella kungörelseorgan på näringsidkarens begäran den rättade texten i form av ett utdrag, på egen bekostnad.

Vem ansvarar för att de registrerade uppgifterna är riktiga?

Handlingar och akter som krävs enligt lag upptas i företagsregistret, i tillämpliga fall, på begäran av fysiska och/eller juridiska personer som omfattas av registreringsskyldigheten, av andra berörda parter eller på eget initiativ.

Under utövandet av sin verksamhet, eller när verksamheten upphör, ska yrkesverksamma som anges i artikel 4.1 i lag nr 265/2022 begära att uppgifter avseende handlingar och akter som omfattas av lagstadgade registreringskrav förs in i registret inom 15 dagar från det datum handlingarna upprättades eller när akten som omfattas av registreringsskyldigheten utfördes.

Uppgifter registreras även i registret på begäran av berörda parter, i de fall som föreskrivs i lag, inom 30 dagar från det datum de fick kännedom om handlingen eller akten som omfattas av registreringsskyldigheten.

Sökanden och, i förekommande fall, deras företrädare/ombud hålls ansvariga enligt lag för att uppgifterna som anges i ansökan om registrering och i inlämnade handlingar till stöd för ansökan är lagenliga, äkta och korrekta.

I enlighet med artikel 5.1 i lag nr 265/2022 grundas registreringen i företagsregistret på registratorns beslut gällande ansökan om registrering eller, i förekommande fall, på ett slutligt domstolsbeslut eller ett verkställbart beslut som föreskrivs i lag. Om registrering följer av ett domstolsbeslut kan detta även göras på grundval av inlagor som innehåller själva domslutet.

Enligt artikel 107 i lag nr 265/2022 gäller att om rättsliga krav har uppfyllts för etablering, bildande, organisation och funktion avseende yrkesverksamma som är skyldiga att registrera sig utfärdar registratorn ett beslut om att registrering ska ske inom en arbetsdag från det datum ansökan registrerades vid registreringskontoret eller, i tillämpliga fall, från det datum då alla formaliteter har fullgjorts och alla handlingar och uppgifter för bildande och registrering har mottagits i enlighet med registratorns beslut.

Datum för registrering i företagsregistret är det datum då registreringen faktiskt genomförs.

Registrering i företagsregistret ska ske inom 24 timmar från det datum registratorn fattade beslutet.

Juridiska personer får status som juridisk person det datum då registreringen i företagsregistret faktiskt genomförs.

Registratorns beslut är verkställbart, om inte annat föreskrivs i lagen, och kan endast bli föremål för ett klagomålsförfarande. Klagomålet har ingen uppskjutande verkan på verkställigheten. Förfaranden där beslut fattas om införande i företagsregistret genomförs av personal vid ORCT.

Dataskyddsrutiner

Förfaranden som rör de registrerades rättigheter med avseende på offentliggörande och lagring av deras personuppgifter

Vid utförandet av sina uppgifter, enligt de rättsakter som reglerar företagsregistrets verksamhet, samlar bolagsverket och bolagsverkets filialer vid domstolarna in och behandlar information och upplysningar, inbegripet personuppgifter, som omfattas av
bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

I egenskap av personuppgiftsansvarig har bolagsverket vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa överensstämmelse med rättsliga bestämmelser om dataskydd och behandling av personuppgifter.

En fysisk persons personuppgifter samlas in för definierade, uttryckliga och legitima ändamål och behandlas inte på något sätt som är oförenligt med dessa ändamål (principen om ändamålsbegränsning).

Personuppgifter som sökanden tillhandahåller genom att fylla i/lämna in ansökningar och styrkande akter/handlingar behandlas i syfte att utföra särskilda skyldigheter, uppgifter och funktioner vid företagsregistret.

Uppgifter som registreras i det centrala och integrerade datoriserade informationssystemet vid företagsregistret lagras på obegränsad tid. Ansökningar om registrering (formulär) i företagsregistret som registreras i syfte att registrera företagstypen, att införa uppgifter i registret om företagstypens handlingar och akter, samt ingivna styrkande handlingar arkiveras i företagstypens akt (i pappersform och elektronisk form).

Offentliggörande av handlingar som utfärdas efter att ha infört uppgifter i företagsregistret eller som utfärdas av medarbetare vid hjälpcentralen uppfyller bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen och sådana uppgifter begränsas till efternamn och förnamn, födelsedatum och födelseort, nationalitet och bosättningsland med avseende på de berörda personerna, såvida inte annat föreskrivs i lag.

Personuppgifter som kan göras tillgängliga för allmänheten vad gäller fysiska personer som verkar i en viss kapacitet för eller innehar positioner inom ett företag som förtecknas i företagsregistret är efternamn och förnamn, födelsedatum och födelseort, nationalitet och bosättningsland, förutom i fall där den sökande är en enhet som har tillgång till personuppgifter enligt lag.

Kopior eller bestyrkta kopior av handlingar som ingår i den yrkesverksammes akt som registrerats i företagsregistret och som utfärdas till sökande ska endast innehålla efternamn och förnamn, födelsedatum och födelseort, nationalitet och bosättningsland gällande personer som förekommer i sådana handlingar, förutom i fall där den sökande är en enhet som har tillgång till personuppgifter enligt lag.

Utbytet av information med offentliga myndigheter och institutioner enligt samarbetsprotokoll som har ingåtts i syfte att uppfylla uttryckliga rättsliga skyldigheter måste vara förenligt med rättsliga bestämmelser om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.

En förteckning över offentliga myndigheter och institutioner som ONRC ingår samarbetsprotokoll med finns på ONRC:s webbplats.

Uppgifter som tillhandahålls, tidigare registreringar och intyg som utfärdats av ONRC och registreringskontoren, samt kopior eller bestyrkta kopior av handlingar som lämnats in till stöd för ansökningar om registrering ska innehålla alla personuppgifter som registrerats i företagsregistret om sådana uppgifter överförs på begäran av den registrerade eller av behöriga institutioner eller myndigheter, enligt en rättslig skyldighet, i syfte att uppfylla en rättslig skyldighet eller för att fullgöra en tjänst, men endast följande uppgifter ska skickas till andra fysiska eller juridiska personer, inbegripet andra offentliga institutioner, i enlighet med artikel 11.1 i lag nr 265/2022: efternamn och förnamn, födelsedatum och födelseort, nationalitet och bosättningsland.

Det nationella bolagsverket säkerställer att de registrerade kan utöva sina rättigheter enligt förordning (EU) nr 679/2016: rätt till information och rätt till tillgång till och rättelse och radering av personuppgifter, rätt till begränsning av behandling, rätt till dataportabilitet, rätt att göra invändningar, rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, rätt att inge ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr 28–30, sektor 1, Bukarest).

Ovannämnda rättigheter omfattas av krav och undantag enligt förordning (EU) nr 679/2016 och kan utövas genom en skriftlig begäran, daterad och underskriven, som skickas med post till följande adress: Bucharest, Bd. Unirii, nr 74, bl. J3b, tronson II+III, sektor 3, postnummer: 030837 eller per e-post till: datepersonale@onrc.ro.

Enligt artikel 37 i den allmänna dataskyddsförordningen har ett dataskyddsombud utsetts inom organisationen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet finns på webbplatsen under Personal data.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter finns här.

Länkar

Det rumänska företagsregistrets officiella webbplats.

Det rumänska bolagsverkets portal för e-tjänster.

Det nationella registrets historia

När upprättades registret?

Företagsregistret inrättades 1990 genom lag nr 26/1990 om företagsregistret.

Enligt regeringens undantagsförordning nr 129 av den 10 oktober 2002 om ändring av lag nr 26/1990 om företagsregistret och regeringens undantagsförordning nr 76/2001 om förenkling av vissa administrativa formaliteter för registrering och godkännande av näringsidkares verksamhet är nationella bolagsverket i Rumänien ett offentligt organ och juridisk person under justitieministeriets tillsyn. Verket ansvarar för att föra, organisera och förvalta det centrala datoriserade företagsregistret.

Det nationella bolagsverket har filialer i Bukarest och i samtliga 41 distrikt i Rumänien. Dessa ansvarar för att föra, organisera och förvalta lokala företagsregister.

När digitaliserades registret?

En särskild portal med nya onlinetjänster för företag och andra intresserade lanserades under andra halvåret 2011.

Det nationella bolagsverket har följande mål:

 • Att informera näringslivet, offentliga institutioner, massmedier och andra intresserade om transaktioner i företagsregistret.
 • Att minska den tid det tar att få tag i information.
 • Att minska överbelastningen vid registreringskontoren.
 • Att minska den tid det tar att lämna in registreringshandlingar till företagsregistret.
 • Att förenkla förfarandena för att registrera aktörer, lämna finansiell information och begära information och dokument.
 • Att i realtid informera dem som ansöker online om uppgifter i företagsregistret.

Gällande lagstiftning

Lag nr 265/2022 om företagsregistret och om ändring och komplettering av andra rättsakter som är relevanta för registrering i företagsregistret

Lag nr 31/1990

Regeringens undantagsförordning nr 44/2008

Lag nr 129/2019

Regler för organisation och funktionssätt vid nationella bolagsverket och de av bolagsverkets filialer som är knutna till domstolarna

Beslut om godkännande av avgifter och priser för viss verksamhet som utförs av nationella bolagsverket och de av bolagsverkets filialer som är knutna till domstolarna

Vilken information hittar man i företagsregistret?

Vem har tillgång till registret?

Tillgången till informationen som finns på nationella bolagsverkets webbplats är gratis för alla intresserade och tillhandahålls dygnet runt. På webbplatsen https://www.onrc.ro/index.php/ro/ finns tillgång till information om följande:

 • Formulär och handlingar för att föra in uppgifter i företagsregistret och i det centrala registret för verkligt huvudmannaskap.
 • Formulär och tillvägagångssätt för utfärdande av intyg, hur man får information, kopior/bestyrkta kopior, dubbletter.
 • Allmän information för personer som vill bedriva vissa typer av reglerad verksamhet (näringsidkare, fysiska personer, juridiska personer, offentliga organ och myndigheter osv.).
 • Lagstiftning som gäller företagsregistret/det centrala registret för verkligt huvudmannaskap.
 • Information av allmänt intresse.
 • Meddelanden/pressmeddelanden, evenemang.
 • Behandling av personuppgifter.
 • ONRC/ORCT (bolagsverkets filialer som är knutna till domstolarna) kontaktinformation (adress till huvudkontoret, e-post, telefon-/faxnummer).

företagsregistrets webbplats kan du få tillgång till följande:

 1. Handlingar.
 2. Information och tjänster uppdelade i olika avsnitt och tjänster.
 3. Information om det nationella bolagsverket och bolagsverkets filialer vid domstolarna.
 4. Offentlig information av olika slag – fri tillgång.
 5. Formulär som används vid institutionen.
 6. Formella krav för olika kategorier av företag och verksamheter vid införandet i företagsregistret.
 7. Formella krav för att föra in uppgifter i registret över verkligt huvudmannaskap som förs av det nationella bolagsverket över juridiska personer som måste ansöka om att tas upp i företagsregistret.
 8. Statistiska uppgifter om registrerade verksamheter.
  • Institutionens historia.
  • ORC-nätverket (det nationella bolagsverkets nätverk).
  • Formulär (för aktörer osv.) och formella krav.
  • Avgifter som det nationella bolagsverket tar ut för sina tjänster.
  • Tjänster.
  • Lagstiftning.
  • Statistik.
  • Medier.

Informationen som finns på nationella bolagsverkets portal för e-tjänster är gratis och finns tillgänglig dygnet runt. Registrering krävs (genom att skapa användarnamn och lösenord) och registreringen är kostnadsfri.

Informationen som finns på nationella bolagsverkets portal är uppdelad i kostnadsfria tjänster och tjänster som enligt gällande lagstiftning är avgiftsbelagda.

Företagsregistret innehåller alla handlingar, akter och identitetsuppgifter för de berörda aktörer som omfattas av lagens registreringskrav, samt eventuella andra akter eller handlingar som krävs enligt lag.

Du kan få tillgång till det nationella bolagsverkets onlinetjänster på dess portal för e-tjänster, som utarbetats enligt det sektorsspecifika operativa programmet ”Ökad ekonomisk konkurrenskraft”, ”Investeringar för er framtid!”, inom ramen för projektet ”Onlinetjänster (e-förvaltningstjänster) som det nationella bolagsverket tillhandahåller företagen genom en särskild portal”.

Via det nationella bolagsverkets portal för e-tjänster kan du få tillgång till följande onlinetjänster:

 • InfoCert.
 • Recom online.
 • Bekräftelse på att ett företagsnamn är tillgängligt och online-reservation av ett företagsnamn.
 • Preliminära kontroller (tillgänglighet och/eller reservation av namn för juridiska/fysiska personer, enmansbolag/familjeföretag).
 • Införande av uppgifter i företagsregistret och bemyndigande av juridiska personer.
 • Uppdatering av kontaktuppgifterna för företagen i företagsregistret.
 • Uppdaterad information om företagets tidigare verksamhet, statistik.
 • Utfärdande av handlingar (intyg).
 • Ärendestatus.
 • Meddelande om ansökningar till företagsregistret.
 • Beslut om uppskjuten behandling av ansökningar till företagsregistret.
 • Offentliggörande av information om olika juridiska personers situation i företagsregistrets elektroniska nyhetsbrev (Buletinul Electronic al Registrului Comerțului, BERC).
 • Statistik (transaktioner i det centrala företagsregistret, företag med utländskt kapital).
 • Företagsregistrets formulär i pappersformat.
 • Registrering av förklaringen om en juridisk persons verkliga huvudman.
 • Tillhandahållande av uppgifter från det centrala registret över verkligt huvudmannaskap.

Tjänsten ”Recom online” är en abonnemangstjänst som kan användas efter att ett avtal ingåtts med den verkliga huvudmannen. Den är tillgänglig dygnet runt och tillhandahåller följande uppgifter om yrkesverksamma, mot en avgift:

 • Namn och företagsform.
 • Identifieringsinformation (löpnummer i företagsregistret, europeisk unik identifieringskod [EUID], unik registreringskod, registrerat säte/företagsadress, företagets kontaktuppgifter [telefon, fax]).
 • Registrerat säte/företag (intyg som styrker uppgifterna om registrerat säte, det datum som beviset på registrerat säte är giltigt från, när giltighetstiden för beviset på registrerat säte går ut, det registrerade sätets varaktighet).
 • Tecknat och inbetalt kapital.
 • Aktörens huvudsakliga verksamhet.
 • Aktörens sekundära verksamhet.
 • Uppgifter om berörda fysiska och juridiska personers identitet.
 • Uppgifter om direktörernas identitet.
 • Uppgifter om logotyper.
 • Uppgifter om dotterbolag/filialer/underavdelningar (registrerat säte, telefon).
 • Uppgifter om sekundära kontor/arbetsplatser (registrerat säte, telefon).
 • Uppgifter om registrerade säten och/eller verksamhet som är tillåten enligt artikel 15 i lag nr 359/2004 och/eller artikel 121 i lag nr 265/2022.
 • Uppgifter om ägande.
 • Uppgifter om överenskommelser med borgenärer.
 • Uppgifter om de fakta som omfattas av artikel 21 e–h i lag nr 26/1990 och/eller artikel 103 i lag nr 265/2022.
 • Uppgifter om andra förhållanden.
 • Uppgifter om balansräkningen (omsättning, genomsnittligt antal anställda, bruttovinst) om sådana uppgifter har lämnats av finansministeriet.

Kostnadsfria tjänster som erbjuds är bland annat följande:

 • Recom online – den kostnadsfria delen av tjänsten.
 • E-formulär.
 • Elektronisk ansökan om att förtecknas i företagsregistret för yrkesverksamma.
 • Elektronisk registrering av förklaringen om juridiska personers verkliga huvudmän.
 • Onlinetillgång till uppgifter i registret över verkligt huvudmannaskap (för myndigheter/institutioner med tillsyns-/kontrollbefogenheter och rapporterande enheter i samband med kundkännedomsåtgärder).
 • Bekräftelse på att ett företagsnamn är tillgängligt och online-reservation av ett företagsnamn.
 • Information om status för ansökningar om registrering i företagsregistret.
 • Tillgång till delen med information om beslut att skjuta upp behandlingen av ansökningar om registrering i företagsregistret.
 • Tillgång till vissa offentliga uppgifter (årsredovisningar, frivilliga upplösningar osv.) via företagsregistrets elektroniska nyhetsbrev (BERC).

Företagsregistrets elektroniska nyhetsbrev tillhandahåller följande huvudtjänster:

 • Tillgång till offentliggjorda uppgifter om yrkesverksamma.
 • Tillgång till nyhetsbrev där uppgifter om yrkesverksamma offentliggjorts.
 • Utfärdande av intyg om offentliggörande av en uppgift (bevis för offentliggörandet).
 • Mottagningsbevis för meddelanden om offentliggjorda uppgifter.
 • Tillhandahållande av rapporter av intresse.

VIKTIG INFORMATION: Alla delar av webbplatsen och portalen är tillgängliga dygnet runt utan kostnad.

Tillgång till information som finns registrerad i företagsregistret

Information som förts in i företagsregistret tillhandahålls och kopior av tillhörande handlingar utfärdas i enlighet med artikel 11 i lag nr 265/2022 om företagsregistret och om ändring och komplettering av andra rättsakter som är relevanta för registrering i företagsregistret.

1. Företagsregistret är tillgängligt för allmänheten. På begäran och bekostnad av den sökande utfärdar bolagsverket, på rumänska och i enlighet med lagstiftningen om skydd av personuppgifter, information och intyg om uppgifterna i företagsregistret samt intyg som bekräftar huruvida en viss handling eller akt, kopior och/eller bestyrkta kopior av alla handlingar som har registrerats eller lämnats in, eller någon del av sådana, har registrerats på den blankett som lämnats in till stöd för ansökan om registrering.

2. Begäran om information och handlingar kan lämnas in till informationsdisken eller skickas per post eller bud eller på elektronisk väg tillsammans med en kopia av en identitetshandling, förutom då begäran skrivs under med en kvalificerad elektronisk underskrift.

3. Bolagsverket utfärdar de dokument som avses i punkt 1 antingen elektroniskt, dvs. i elektroniskt format med en kvalificerad elektronisk underskrift, eller en kvalificerad elektronisk stämpel i förekommande fall, eller i pappersform vid ONRC:s huvudkontor eller registreringskontoren, eller per post eller bud.

4. Kopior är bestyrkta. Elektroniska kopior bestyrks genom den elektroniska underskriften. På begäran kan även kopior utfärdas som inte är bestyrkta.

5. Elektroniska kopior av handlingar och information som avses i punkt 1 ska även offentliggöras genom systemet för sammankoppling av företagsregister.

6. Mottagna handlingar, dvs. sådana som skickats på elektronisk väg, ska också hanteras via sammankoppling med den gemensamma elektroniska kontaktpunkten i enlighet med regeringens undantagsförordning nr 49/2009 om etableringsfrihet för tjänsteleverantörer och frihet att tillhandahålla tjänster i Rumänien, godkänd som ändrad och kompletterad av lag nr 68/2010, i dess ändrade lydelse.

7. Avgifter tas ut för utfärdande av information och handlingar. De följer ett värderingssystem som införts enligt föreskrift från justitieministern och får inte överstiga de administrativa kostnaderna för utfärdandet av informationen eller handlingarna, där även kostnaden för att utveckla och underhålla registret ingår.

8. Information och handlingar som avses i punkt 1 ska utfärdas utan kostnad till offentliga myndigheter och institutioner samt till diplomatiska beskickningar ackrediterade i Rumänien.

9. Information som avses i punkt 1 ska utfärdas utan kostnad till juridiska personer andra än de som förtecknas i punkt 8 om detta specifikt föreskrivs i lag.

10. ONRC och registreringskontoren ska utan kostnad utfärda specifik information som registrerats i företagsregistret till journalister och företrädare för massmedier när det enda syftet är att informera allmänheten.

Vilka uppgifter finns i registret?

Vilka typer av uppgifter lagras (enheter som registreras i det offentliga registret, uppgifter om insolvens, redovisning osv.)?

I enlighet med lag nr 265/2022 innehåller företagsregistret uppgifter om registrerade aktörer, nämligen:

 • Företag.
 • Nationella företag.
 • Nationella aktörer.
 • Offentliga bolag.
 • Kooperativa bolag.
 • Kooperativa föreningar.
 • Ekonomiska intressegrupperingar.
 • Europeiska ekonomiska intressegrupperingar.
 • Europabolag.
 • Europeiska kooperativa bolag.
 • Enskilda näringsidkare.
 • Enmansbolag.
 • Familjeföretag.
 • Andra fysiska och juridiska personer enligt lag.

Under utövandet av sin verksamhet, eller när verksamheten upphör, ska yrkesverksamma som anges i artikel 4.1 i lag nr 265/2022 begära att uppgifter avseende handlingar och akter som omfattas av lagstadgade registreringskrav förs in i registret.

Handlingar och akter som måste föras in i företagsregistret anges i artiklarna 88–100 i lag nr 265/2022.

Juridiska personer som är upptagna i företagsregistret eller, i tillämpliga fall, berörda personer ska lämna in följande handlingar till ORCT som uppgifter till företagsregistret:

 1. Emissionsprospekt i syfte att upprätta ett aktiebolag där aktier erbjuds till allmänheten och att få offentliggörandet godkänt av bolagsverkets registrator, samt eventuella ändringar av ett sådant prospekt.
 2. Emissionsprospekt i syfte att öka aktiekapitalet i ett aktiebolag där aktier erbjuds till allmänheten och att få offentliggörandet godkänt av bolagsverkets registrator, samt eventuella ändringar av ett sådant prospekt.
 3. Beslut som fattats av ledningen, i de fall där registrering av sådan information i företagsregistret och offentliggörande är obligatoriskt enligt lag.
 4. Bevis på förlängning av tidsfristen för lagenligt innehav av lokal för huvudkontoret och/eller sekundära kontor.
 5. Slutgiltig likvidation och redovisningar om uppdelning av tillgångar samt, i tillämpliga fall, avrapportering av förvaltningsarbete som utförts av förvaltare och styrelsemedlemmar om en eller flera av dessa personer har utsetts till likvidatorer.
 6. Handlingar med anknytning till affärsverksamheten.
 7. Den avregistrerade juridiska personens register och handlingar, i fall där det inte finns några delägare/aktieägare/medlemmar eller om dessa vägrar att inneha dem.
 8. Beslut från bolagsstämman om företagets förvärv av tillgångar från en grundare eller aktieägare, om detta krävs enligt bolagslagen.
 9. Klagomål mot beslut fattade av registratorn.
 10. Invändning mot bolagsstämman och invändning mot annat agerande som uttryckligen föreskrivs i lag.
 11. Fusionsplan eller delningsplan.
 12. Underskriftsprov för ekonomiska intressegrupperingar, europeiska ekonomiska intressegrupperingar och kooperativa bolag.
 13. Ansökan om avregistrering som lämnats in av den person som anser sig vara skadelidande på grund av uppgifter som lagts till i företagsregistret.
 14. Andra handlingar som enligt lag måste införas i företagsregistret.

För att införa uppgifter i företagsregistret i form av handlingar vars offentliggörande inte krävs enligt lag ska ett ifyllt ansökningsformulär lämnas in tillsammans med de handlingar det gäller samt, i förekommande fall, bevis på betalning av tillämplig avgift.

Följande uppgifter ska föras in i företagsregistret:

 1. Rapport från konkursförvaltaren eller, i tillämpliga fall, likvidatorn där orsakerna till och omständigheterna kring gäldenärens insolvens framgår.
 2. Meddelande om att ett allmänt/förenklat insolvensförfarande har inletts.
 3. Kopia av föreslagen omstruktureringsplan.
 4. Meddelande om att ett konkursförfarande har inletts enligt det allmänna/förenklade insolvensförfarandet.
 5. Lagakraftvunnen dom enligt vilken den rättsliga administratören bär skadeståndsansvaret.
 6. Protokollet där omstruktureringsavtalet fastställs – vid omstruktureringsförfaranden.
 7. Omstruktureringsplanen – vid ackordsförfaranden.
 8. Domstolsbeslut om inledande och avslutande av ett ackordsförfarande i enlighet med lag nr 85/2014, i dess ändrade lydelse,
 9. Domar som meddelats under insolvensförfarandet och överlämnats till ORCT enligt lag.
 10. Andra handlingar som utfärdats av domstol eller av konkursförvaltaren/likvidatorn enligt lag.

På grundval av ovannämnda handlingar ska följande uppgifter införas i företagsregistret gällande registrerade yrkesverksamma som omfattas av insolvensprevention eller insolvensförfaranden:

 1. Inledande av ett (allmänt/förenklat) insolvensförfarande.
 2. Inledande av omstrukturering under domstolens överinseende när den föreslagna omstruktureringsplanen har godkänts.
 3. Konkurs (enligt ett förenklat/allmänt förfarande).
 4. Uppgift om att gäldenären har fråntagits rätten att driva verksamheten.
 5. Uppgift om att den rättsliga administratören har befunnits vara skadeståndsansvarig.
 6. Utnämnande av konkursförvaltare eller likvidator, i tillämpliga fall.
 7. Utnämnande av särskild förvaltare.
 8. Ersättning av konkursförvaltaren/likvidatorn, i tillämpliga fall.
 9. Slutdatum för omstruktureringsförfaranden under domstolens överinseende.
 10. Konkursens avslut.
 11. Gäldenärens avregistrering.
 12. Ändring av gäldenärens stiftelseurkund som juridisk person, på begäran av konkursförvaltaren, enligt lagakraftvunnen dom som fastställer omstruktureringsplanen.
 13. Bekräftelse av omstruktureringsavtalet vid omstruktureringsförfaranden.
 14. Motivering för omstruktureringsplanen vid ackordsförfaranden.
 15. Inledning och avslutande av ett ackordsförfarande.
 16. Andra uppgifter som enligt lag krävs för gäldenärer i företagsregistret som omfattas av ett insolvensförfarande.

Det centrala registret över verkligt huvudmannaskap

Enligt lag nr 129/2019 om förhindrande och bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, och om ändring och komplettering av vissa lagar, i dess ändrade och kompletterade lydelse, ska det nationella bolagsverket föra det centrala registret över verkligt huvudmannaskap. I detta register förtecknas verkliga huvudmän för juridiska personer som måste ansöka om att föras in i företagsregistret.

Tillgång till det centrala registret över verkligt huvudmannaskap beviljas enligt bestämmelserna om skydd av personuppgifter

 1. till myndigheter med tillsyns- och kontrollbefogenheter, rättsliga organ, enligt lag nr 135/2010 – straffprocesslagen, i dess ändrade och kompletterade lydelse, och till bolagsverket, inom skälig tid, utan begränsningar och utan att meddela den person som berörs,
 2. till rapporterande enheter i samband med kundkännedomsåtgärder,
 3. till varje fysisk eller juridisk person (mot en avgift).

Vilka dokument arkiveras/lagras (ärendeakter, dokumentsammanställningar, stadgar, protokoll från bolagsstämmor osv.)?

Registrering av juridiska personer, enskilda näringsidkare, enmansbolag och familjeföretag som bedriver ekonomisk verksamhet med huvudkontor/verksamhet inom domstolens domkrets innebär införande i företagsregistret av registreringshandlingar tillhörande personer som ansökt om registrering och officiell arkivering av stiftelseurkund eller tillhörande ändrade handlingar och av andra handlingar som uttryckligen föreskrivs i lag.

Arkivering av handlingar som bestyrker uppgifterna i företagsregistret består av att förvara och bibehålla alla sådana handlingar i pappersform och/eller i elektroniskt format, samt handlingar som styrker uppgifter som införts av registrerade personer, årsbokslut, rapport och, i tillämpliga fall, konsoliderade rapporter från både styrelsen och företagsledningen, revisionsberättelser eller revisionsrapporter i tillämpliga fall, konsoliderad årsredovisning och juridiska personers register, som inlämnas till företagsregistret.

I akten för varje yrkesverksam person i företagsregistret finns alla handlingar som ingetts i samband med registrering och aktiviteter som förtecknas i företagsregistret enligt lag, samt handlingar som styrker registreringen. Handlingar som registrerats i företagsregistret för vissa förfaranden som enligt lag måste utföras innan registrering sker förvaras separat. När registreringen slutförts fogas de till akten.

Fysiska och juridiska personers handlingar som förtecknas i företagsregistret arkiveras enligt bestämmelserna i arkiveringslagen nr 16/1996, såsom den åter offentliggjorts.

Hur kan jag göra en sökning (och vilka sökkriterier finns tillgängliga)?

På registrets webbplats

Du kan söka efter uppgifter på ONRC:s webbplats genom att skriva in ett nyckelord i sökfältet.

Vilka sökkriterier finns tillgängliga?

Du kan kostnadsfritt söka uppgifter på Recom online genom att ange följande sökkriterier:

 • Företagsnamn.
 • Registreringsnummer i företagsregistret.
 • Skatteregistreringsnummer.
 • Distrikt där huvudkontoret/verksamheten finns.

Intresserade personer kan kostnadsfritt få allmän information om följande från tjänsten Recom online:

 1. Företag och juridisk form.
 2. Registrerat kontor/verksamhet och, för filialer, medlemsstat där de är registrerade.
 3. Referensnummer i företagsregistret, EUID och skatteregistreringsnummer.
 4. Status.
 5. Eventuell webbplats.
 6. Den juridiska personens rättsliga företrädare och om dessa har fullmakt att handla gemensamt eller enskilt, samt företrädare för familjeföretag.
 7. Filialer öppnade i andra medlemsstater, inbegripet företag, registreringsnummer, EUID och medlemsstat där filialen är registrerad.

Hur kan jag få tillgång till ett dokument?

Kostnadsfritt?

Information och handlingar om yrkesverksamma som är upptagna i företagsregistret ska utfärdas kostnadsfritt till offentliga myndigheter och institutioner, med undantag av sådana som i sin helhet finansieras med egna intäkter, till domstolar och åklagarmyndigheter och till ackrediterade utländska beskickningar och andra juridiska personer enligt lag.

Nationella bolagsverket och bolagsverkets filialer vid domstolarna utfärdar kostnadsfritt särskild information som registrerats i företagsregistret till journalister och företrädare för massmedier. Uppgifter som tillhandahålls journalister och företrädare för massmedier får endast användas för att informera allmänheten.

Mot en avgift?

Bolagsverket ska utfärda kopior och bestyrkta kopior av uppgifterna i registret och de inlämnade handlingarna, information, intyg om uppgifterna i företagsregistret och intyg som bekräftar huruvida en viss handling eller akt har registrerats. Den person som ansöker om att få tillgång till detta material ska stå för kostnaden. Dessa handlingar kan också efterfrågas och fås per post.

Hur kan jag få information, intyg om uppgifterna i företagsregistret och intyg som bekräftar huruvida en viss handling eller akt har registrerats, eller kopior och/eller bestyrkta kopior av handlingar som har registrerats eller lämnats in?

Du kan få tillgång till uppgifterna på följande sätt:

 • Online med hjälp av tjänsten InfoCert (elektronisk underskrift krävs ej; betalning kan endast göras med kort).
 • Online via ONRC:s portal, här (elektronisk underskrift krävs; betalning kan göras med kort eller via betalningsorder).
 • Per e-post till onrc@onrc.ro (betalning via betalningsorder eller i kassan).
 • Per fax till +40 213160829 (betalning via betalningsorder eller i kassan).
 • Per post (betalning via betalningsorder, en extra avgift på 7,68 RON tas ut).
 • I receptionen – ONRC och bolagsverkets filialer vid domstolarna.

Via tjänsten InfoCert kan intyg utfärdas online. Här får man även tillgång till uppgifter ur företagsregistret. Tjänsten finns på ONRC:s portal under Information (Informații) – Intyg (Certificate constatatoare) eller Uppgifter ur företagsregistret och kopior av intyg (Informații RC și copii certificate). Betalning görs online med Visa eller MasterCard. Den elektroniska tjänsten InfoCert tar automatiskt fram handlingar med elektronisk underskrift (utan att åtgärd krävs från personuppgiftsansvarig) dygnet runt, alla vardagar. Betalning görs elektroniskt med kort och sökanden får en elektronisk faktura. Ingen elektronisk underskrift krävs för detta.

Intyg och/eller information från företagsregistret kan erhållas online via tjänsten Recom online, en abonnemangstjänst som är tillgänglig dygnet runt efter att avtal har ingåtts med den verkliga huvudmannen.

En bestyrkt kopia av en handling i arkivet kan fås

En dubblett av intyg om ingivande av försäkran på heder och samvete för auktorisation att driva verksamhet kan fås

Registreringsförfarande

Hur gör jag för att inleda registreringsförfarandet (hur lämnas ansökningar in till registret, hur bestyrks dokument, underlag som behöver bifogas)?

Personligt besök

En ansökan om registrering eller andra typer av ansökningar ska åtföljas av de handlingar som krävs för registrering och lämnas in i receptionen eller skickas per post/med bud till behörigt registreringskontor för den berörda personens säte eller driftsställe, eller till något av registreringskontoren av de personer som anges i artiklarna 79–81 i lag nr 265/2022, personligen eller genom ombud.

Ansökan om registrering av en juridisk person i företagsregistret ska undertecknas av den juridiska personens rättsliga företrädare eller dennes ombud enligt en speciell eller allmän delegering, eller av advokat enligt fullmakt, eller av en delägare, aktieägare eller styrelseledamot.

Ansökan om registrering av en juridisk persons filial i Rumänien eller utomlands ska undertecknas av den juridiska personens rättsliga företrädare som är direkt ansvarig för filialens verksamhet, personligen eller genom ombud enligt en speciell/allmän delegering eller av advokat enligt fullmakt.

Ansökan om registrering av en enskild näringsidkare eller enmansbolag ska skrivas under av den fysiska person som ansöker om registrering som enskild näringsidkare eller av ägaren av enmansbolaget beroende på vad som är tillämpligt, personligen eller genom ombud enligt en speciell/allmän delegering, eller av advokat enligt fullmakt.

Ansökan om registrering av familjeföretag ska skrivas under av den företrädare som anges i bolagsordningen eller av dennes ombud enligt en speciell/allmän delegering, eller av advokat enligt fullmakt.

Handlingar som lämnas in för att styrka ansökan om registrering ska upprättas på rumänska.

Sökanden eller de personer som anges i företagsregistret kan styrka ansökan om registrering med handlingar som är upprättade på ett av EU:s medlemsstaters officiella språk eller på ett av de officiella språken i den EES-medlemsstat där de är bosatta. Dessa handlingar ska åtföljas av översättningar till rumänska som är gjorda av en auktoriserad översättare.

Handlingar som har översatts till ett av de officiella språken i EU:s medlemsstater får på begäran offentliggöras där de lämnades in i form av en auktoriserad översättning.

Handlingar som översatts till ett främmande språk måste antingen ha två kolumner med texten på rumänska i första kolumnen och på det främmande språket i den andra, eller visa texten först på rumänska och sedan på det främmande språket.

Vid bristande överensstämmelse mellan handlingar och uppgifter som har offentliggjorts på rumänska och den frivilligt offentliggjorda översättningen är den senare inte verkställbar mot tredje part. Tredje part får dock åberopa den på frivillig basis offentliggjorda översättningen om inte bolaget visar att han eller hon hade kännedom om den version som var föremål för obligatoriskt offentliggörande.

Handlingar som krävs för att styrka ansökan om registrering och som räknas som officiella handlingar ska lämnas in till registreringskontoren enligt lag.

På nätet

Ansökan om registrering och handlingar som krävs enligt lag kan lämnas in elektroniskt, dvs. via portalen för e-tjänster eller per e-post med en kvalificerad elektronisk underskrift bifogad eller länkad.

Hur prövas inlämnade ansökningar?

Ansökan om registrering i företagsregistret behandlas av registratorn, som grundar sig på handlingarna, inom en arbetsdag från den dag ansökan registrerades.

Om ansökan om registrering och de handlingar som lämnats in för att styrka ansökan, eller i förekommande fall standardformuläret för stiftelseurkunden, är ofullständiga eller inte uppfyller rättsliga krav för etablering, bildande, organisation och funktion som ställs på yrkesverksamma som måste registreras, eller om registratorn anser att det krävs ytterligare information eller handlingar för att behandla ansökan färdigt, utfärdar han eller hon ett beslut om en tidsfrist för att komplettera eller korrigera handlingarna. Tidsfristen får inte vara längre än 15 kalenderdagar.

Tidsfristen och anledningen till förlängningen offentliggörs på ONRC:s portal för e-tjänster och finns också tillgängliga vid registreringskontorens arbetsstationer.

Tidsfristen för att fatta beslut om en ansökan om registrering och för att utfärda handlingarna som krävs enligt lag är föremål för översyn.

Om den sökande korrigerar/kompletterar ansökan om registrering inom tidsfristen som registratorn beslutat om, och sedan begär en översyn av tidsfristen för att fatta beslut, fattas beslutet gällande ansökan om registrering dagen efter det att korrektionen/kompletteringen har gjorts.

Om den sökande inte uppfyller kraven som anges i beslutet om förlängning kommer ansökan om registrering att avslås.

Om handläggningen av ansökningar som ingetts till bolagsverkets filialer vid domstolarna upphör eller om ansökan om registrering avslås återbetalas avgiften för offentliggörande i Rumäniens officiella kungörelseorgan, om den har erlagts.

På begäran av berörd part eller dennes ombud anordnas en offentlig förhandling för att avgöra ansökan om registrering.

Rättsliga verkningar av registreringen

Verkningarna av registrering i förhållande till tredje part enligt artikel 17 i direktiv (EU) 2017/1132

I följande bestämmelser i den nationella lagstiftningen fastställs att tredje part kan förlita sig på informationen och handlingarna i företagsregistret, i enlighet med artikel 17 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 av den 14 juni 2017 om vissa aspekter av bolagsrätt:

1. Enligt artikel 4.1 i lag nr 265/2022 är företagsregistret en tjänst av allmänt intresse för registrering och offentliggörande av yrkesverksamma som är enskilda näringsidkare, enmansbolag och familjeföretag, samt näringsidkare som är bolag, europabolag, kooperativa bolag, europeiska kooperativa bolag, kooperativa kreditorganisationer, ekonomiska intressegrupperingar och europeiska ekonomiska intressegrupperingar med säte i Rumänien, samt för registrering och offentliggörande av deras filialer samt filialer till juridiska personer enligt ovan vars säte ligger i utlandet.

Dessutom gäller enligt artikel 43.1 i lag nr 265/2022 att under utövandet av sin verksamhet, eller när verksamheten upphör, ska yrkesverksamma som anges i artikel 4.1 begära att uppgifter avseende handlingar och akter som omfattas av lagstadgade registreringskrav förs in i registret.

Information som förts in i företagsregistret tillhandahålls och kopior av tillhörande handlingar utfärdas i enlighet med artikel 11 i lag nr 265/2022 om företagsregistret och om ändring och komplettering av andra rättsakter som är relevanta för registrering i företagsregistret.

1. Företagsregistret är tillgängligt för allmänheten. På begäran och bekostnad av den sökande utfärdar bolagsverket, på rumänska och i enlighet med lagstiftningen om skydd av personuppgifter, information och intyg om uppgifterna i företagsregistret samt intyg som bekräftar huruvida en viss handling eller akt, kopior och/eller bestyrkta kopior av alla handlingar som har registrerats eller lämnats in, eller någon del av sådana, har registrerats på den blankett som lämnats in till stöd för ansökan om registrering.

2. Begäran om information och handlingar kan lämnas in till informationsdisken eller skickas per post eller bud eller på elektronisk väg tillsammans med en kopia av en identitetshandling, förutom då begäran skrivs under med en kvalificerad elektronisk underskrift.

3. Bolagsverket utfärdar de dokument som avses i punkt 1 antingen elektroniskt, dvs. i elektroniskt format med en kvalificerad elektronisk underskrift, eller en kvalificerad elektronisk stämpel i förekommande fall, eller i pappersform vid ONRC:s huvudkontor eller registreringskontoren, eller per post eller bud.

4. Kopior är bestyrkta. Elektroniska kopior bestyrks genom den elektroniska underskriften. På begäran kan även kopior utfärdas som inte är bestyrkta.

5. Elektroniska kopior av handlingar och information som avses i punkt 1 ska även offentliggöras genom systemet för sammankoppling av företagsregister.

6. Mottagna handlingar, dvs. sådana som skickats på elektronisk väg, ska också hanteras via sammankoppling med den gemensamma elektroniska kontaktpunkten i enlighet med regeringens undantagsförordning nr 49/2009 om etableringsfrihet för tjänsteleverantörer och frihet att tillhandahålla tjänster i Rumänien, godkänd som ändrad och kompletterad av lag nr 68/2010, i dess ändrade lydelse.

7. Avgifter tas ut för utfärdande av information och handlingar. De följer ett värderingssystem som införts enligt föreskrift från justitieministern och får inte överstiga de administrativa kostnaderna för utfärdandet av informationen eller handlingarna, där även kostnaden för att utveckla och underhålla registret ingår.

8. Information och handlingar som avses i punkt 1 ska utfärdas utan kostnad till offentliga myndigheter och institutioner samt till diplomatiska beskickningar ackrediterade i Rumänien.

9. Information som avses i punkt 1 ska utfärdas utan kostnad till juridiska personer andra än de som förtecknas i punkt 8 om detta specifikt föreskrivs i lag.

10. ONRC och registreringskontoren ska utan kostnad utfärda specifik information som registrerats i företagsregistret till journalister och företrädare för massmedier när det enda syftet är att informera allmänheten.

Verkställbarhet för handlingar och akter för personer som måste föras in i företagsregistret regleras av artikel 46 i lag nr 265/2022 om företagsregistret och om ändring och komplettering av andra rättsakter som är relevanta för registrering i företagsregistret:

 1. Registreringen och de registrerade uppgifterna får verkan gentemot tredje part från och med den dag då de förs in i företagsregistret eller offentliggörs i Rumäniens officiella kungörelseorgan, eller på företagsregistrets elektroniska anslagstavla, i enlighet med lagen.
 2. Personer som är skyldiga att ansöka om registrering har inte rätt att yrka på att handlingar eller uppgifter som inte har registrerats ska få verkan gentemot tredje part, om de inte kan bevisa att tredje part kände till dessa. Tredje part får dock alltid åberopa handlingar eller akter som inte har offentliggjorts, om inte den omständigheten att de inte har offentliggjorts upphäver deras verkan.
 3. Det nationella bolagsverket ska på sin webbplats och portal för e-tjänster offentliggöra uppdaterad information om nationella lagar om kungörande och verkställbarhet gentemot tredje part av handlingar, akter och uppgifter om personer som måste registreras i företagsregistret och översända denna information så att den kan offentliggöras på den europeiska e-juridikportalen.

Företag omfattas dessutom av följande särskilda bestämmelser i detta avseende, nämligen av artiklarna 50–51 i lag nr 31/1990 om företag, offentliggjord på nytt, i dess ändrade och kompletterade lydelse:

Artikel 50

1. Handlingar eller akter som inte har offentliggjorts i enlighet med lag kan inte göras gällande gentemot tredje part, om inte företaget kan visa att tredje part kände till dem.

2. Transaktioner som utförs av ett företag före den sextonde dagen från datum för offentliggörande som krävs enligt lag kan inte vara verkställbara gentemot tredje part som kan bevisa att det var omöjligt att känna till transaktionerna.

Artikel 51

1. Tredje part får dock alltid åberopa handlingar eller akter som inte har offentliggjorts, om inte den omständigheten att de inte har offentliggjorts upphäver deras verkan.

Enligt artikel 7.1 i lag nr 265/2022 är företagsregistret utformat för att omfatta följande registerkategorier:

 1. Ett register för företag, nationella företag, nationella bolag, offentliga bolag, ekonomiska intressegrupperingar, europabolag, europeiska ekonomiska intressegrupperingar och andra juridiska personer som uttryckligen anges i lag och vars säte finns i Rumänien, samt för deras filialer och i förekommande fall juridiska personers filialer med säte utomlands.
 2. Ett register för kooperativa bolag och europeiska kooperativa bolag med säte i Rumänien, deras filialer och i förekommande fall kooperativa bolags och europeiska kooperativa bolags filialer med säte utomlands.
 3. Ett register för enskilda näringsidkare, enmansbolag och familjeföretag med säte och, i förekommande fall, arbetsplatser i Rumänien.

2. I enlighet med artikel 5.1 i lag nr 265/2022 grundas registreringen i företagsregistret på registratorns beslut gällande ansökan om registrering eller, i förekommande fall, på ett slutligt domstolsbeslut eller ett verkställbart beslut som föreskrivs i lag. Om registrering följer av ett domstolsbeslut kan detta även göras på grundval av inlagor som innehåller själva domslutet.

3. Enligt artikel 107.2 i lag nr 265/2022 är datum för registrering i företagsregistret det datum då registreringen faktiskt genomförs.

4. Enligt artikel 107.3 i lag nr 265/2022 ska registrering i företagsregistret ske inom 24 timmar från det datum registratorn fattade beslutet.

5. Enligt artikel 6.1 i lag nr 265/2022 ansvarar ONRC för att föra registret i elektronisk form. Registreringar i företagsregistret och i andra register som förs av ONRC görs på elektronisk väg.

Avvikelser mellan registrerade uppgifter och offentliggjorda uppgifter

Registreringen och de registrerade uppgifterna får verkan gentemot tredje part från och med den dag då de förs in i företagsregistret eller offentliggörs i Rumäniens officiella kungörelseorgan, eller på företagsregistrets elektroniska anslagstavla, i enlighet med lagen.

Transaktioner som utförs av en fysisk eller juridisk person före den sextonde dagen från datum för registrering i företagsregistret är inte verkställbara gentemot tredje part som kan bevisa att det var omöjligt att känna till transaktionerna.

Personer som är skyldiga att begära registrering av en uppgift har inte rätt att yrka på att handlingar eller uppgifter som inte har registrerats ska få verkan gentemot tredje part, om de inte kan bevisa att tredje part kände till dessa. Tredje part får dock alltid åberopa handlingar eller akter som inte har offentliggjorts, om inte den omständigheten att de inte har offentliggjorts upphäver deras verkan.

De handlingar som det hänvisas till i artikel 16.1 i lag nr 265/2022 skickas elektroniskt av registreringskontoret till Rumäniens officiella kungörelseorgan för offentliggörande inom tre arbetsdagar från datum för registrering i företagsregistret.

Vid bristande samstämmighet mellan uppgifter i företagsregistret och uppgifter i handlingarna som bifogats den registrerade näringsutövarens akt i enlighet med artikel 8 i lag nr 265/2022, ska uppgifterna i registret gälla i förhållande till tredje part.

Vid bristande samstämmighet mellan handlingar och uppgifter som offentliggörs på anslagstavlan eller, i förekommande fall, i Rumäniens officiella kungörelseorgan, och de handlingar som registrerats i registret ska de senare gälla i förhållande till tredje part.

Om sådan bristande samstämmighet som anges ovan uppstår av skäl som inte kan hänföras till den berörda näringsidkaren återpublicerar registreringskontoret eller i förekommande fall Rumäniens officiella kungörelseorgan på näringsidkarens begäran den rättade texten i form av ett utdrag, på egen bekostnad.

Vem ansvarar för att de registrerade uppgifterna är riktiga?

Handlingar och akter som krävs enligt lag upptas i företagsregistret, i tillämpliga fall, på begäran av fysiska och/eller juridiska personer som omfattas av registreringsskyldigheten, av andra berörda parter eller på eget initiativ.

Under utövandet av sin verksamhet, eller när verksamheten upphör, ska yrkesverksamma som anges i artikel 4.1 i lag nr 265/2022 begära att uppgifter avseende handlingar och akter som omfattas av lagstadgade registreringskrav förs in i registret inom 15 dagar från det datum handlingarna upprättades eller när akten som omfattas av registreringsskyldigheten utfördes.

Uppgifter registreras även i registret på begäran av berörda parter, i de fall som föreskrivs i lag, inom 30 dagar från det datum de fick kännedom om handlingen eller akten som omfattas av registreringsskyldigheten.

Sökanden och, i förekommande fall, deras företrädare/ombud hålls ansvariga enligt lag för att uppgifterna som anges i ansökan om registrering och i inlämnade handlingar till stöd för ansökan är lagenliga, äkta och korrekta.

I enlighet med artikel 5.1 i lag nr 265/2022 grundas registreringen i företagsregistret på registratorns beslut gällande ansökan om registrering eller, i förekommande fall, på ett slutligt domstolsbeslut eller ett verkställbart beslut som föreskrivs i lag. Om registrering följer av ett domstolsbeslut kan detta även göras på grundval av inlagor som innehåller själva domslutet.

Enligt artikel 107 i lag nr 265/2022 gäller att om rättsliga krav har uppfyllts för etablering, bildande, organisation och funktion avseende yrkesverksamma som är skyldiga att registrera sig utfärdar registratorn ett beslut om att registrering ska ske inom en arbetsdag från det datum ansökan registrerades vid registreringskontoret eller, i tillämpliga fall, från det datum då alla formaliteter har fullgjorts och alla handlingar och uppgifter för bildande och registrering har mottagits i enlighet med registratorns beslut.

Datum för registrering i företagsregistret är det datum då registreringen faktiskt genomförs.

Registrering i företagsregistret ska ske inom 24 timmar från det datum registratorn fattade beslutet.

Juridiska personer får status som juridisk person det datum då registreringen i företagsregistret faktiskt genomförs.

Registratorns beslut är verkställbart, om inte annat föreskrivs i lagen, och kan endast bli föremål för ett klagomålsförfarande. Klagomålet har ingen uppskjutande verkan på verkställigheten. Förfaranden där beslut fattas om införande i företagsregistret genomförs av personal vid ORCT.

Dataskyddsrutiner

Förfaranden som rör de registrerades rättigheter med avseende på offentliggörande och lagring av deras personuppgifter

Vid utförandet av sina uppgifter, enligt de rättsakter som reglerar företagsregistrets verksamhet, samlar bolagsverket och bolagsverkets filialer vid domstolarna in och behandlar information och upplysningar, inbegripet personuppgifter, som omfattas av
bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

I egenskap av personuppgiftsansvarig har bolagsverket vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa överensstämmelse med rättsliga bestämmelser om dataskydd och behandling av personuppgifter.

En fysisk persons personuppgifter samlas in för definierade, uttryckliga och legitima ändamål och behandlas inte på något sätt som är oförenligt med dessa ändamål (principen om ändamålsbegränsning).

Personuppgifter som sökanden tillhandahåller genom att fylla i/lämna in ansökningar och styrkande akter/handlingar behandlas i syfte att utföra särskilda skyldigheter, uppgifter och funktioner vid företagsregistret.

Uppgifter som registreras i det centrala och integrerade datoriserade informationssystemet vid företagsregistret lagras på obegränsad tid. Ansökningar om registrering (formulär) i företagsregistret som registreras i syfte att registrera företagstypen, att införa uppgifter i registret om företagstypens handlingar och akter, samt ingivna styrkande handlingar arkiveras i företagstypens akt (i pappersform och elektronisk form).

Offentliggörande av handlingar som utfärdas efter att ha infört uppgifter i företagsregistret eller som utfärdas av medarbetare vid hjälpcentralen uppfyller bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen och sådana uppgifter begränsas till efternamn och förnamn, födelsedatum och födelseort, nationalitet och bosättningsland med avseende på de berörda personerna, såvida inte annat föreskrivs i lag.

Personuppgifter som kan göras tillgängliga för allmänheten vad gäller fysiska personer som verkar i en viss kapacitet för eller innehar positioner inom ett företag som förtecknas i företagsregistret är efternamn och förnamn, födelsedatum och födelseort, nationalitet och bosättningsland, förutom i fall där den sökande är en enhet som har tillgång till personuppgifter enligt lag.

Kopior eller bestyrkta kopior av handlingar som ingår i den yrkesverksammes akt som registrerats i företagsregistret och som utfärdas till sökande ska endast innehålla efternamn och förnamn, födelsedatum och födelseort, nationalitet och bosättningsland gällande personer som förekommer i sådana handlingar, förutom i fall där den sökande är en enhet som har tillgång till personuppgifter enligt lag.

Utbytet av information med offentliga myndigheter och institutioner enligt samarbetsprotokoll som har ingåtts i syfte att uppfylla uttryckliga rättsliga skyldigheter måste vara förenligt med rättsliga bestämmelser om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.

En förteckning över offentliga myndigheter och institutioner som ONRC ingår samarbetsprotokoll med finns på ONRC:s webbplats.

Uppgifter som tillhandahålls, tidigare registreringar och intyg som utfärdats av ONRC och registreringskontoren, samt kopior eller bestyrkta kopior av handlingar som lämnats in till stöd för ansökningar om registrering ska innehålla alla personuppgifter som registrerats i företagsregistret om sådana uppgifter överförs på begäran av den registrerade eller av behöriga institutioner eller myndigheter, enligt en rättslig skyldighet, i syfte att uppfylla en rättslig skyldighet eller för att fullgöra en tjänst, men endast följande uppgifter ska skickas till andra fysiska eller juridiska personer, inbegripet andra offentliga institutioner, i enlighet med artikel 11.1 i lag nr 265/2022: efternamn och förnamn, födelsedatum och födelseort, nationalitet och bosättningsland.

Det nationella bolagsverket säkerställer att de registrerade kan utöva sina rättigheter enligt förordning (EU) nr 679/2016: rätt till information och rätt till tillgång till och rättelse och radering av personuppgifter, rätt till begränsning av behandling, rätt till dataportabilitet, rätt att göra invändningar, rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, rätt att inge ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr 28–30, sektor 1, Bukarest).

Ovannämnda rättigheter omfattas av krav och undantag enligt förordning (EU) nr 679/2016 och kan utövas genom en skriftlig begäran, daterad och underskriven, som skickas med post till följande adress: Bucharest, Bd. Unirii, nr 74, bl. J3b, tronson II+III, sektor 3, postnummer: 030837 eller per e-post till: datepersonale@onrc.ro.

Enligt artikel 37 i den allmänna dataskyddsförordningen har ett dataskyddsombud utsetts inom organisationen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet finns på webbplatsen under Personal data.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter finns här.

Länkar

Det rumänska företagsregistrets officiella webbplats.

Det rumänska bolagsverkets portal för e-tjänster.

Senaste uppdatering: 03/10/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.