Företagsregister i EU-länderna

Slovakien

Här hittar du en översikt över Slovakiens företagsregister.

Innehåll inlagt av
Slovakien

Vad innehåller företagsregistret?

Företagsregistret (Obchodný register) är en offentlig förteckning med obligatoriska uppgifter om egenföretagare, företag och andra juridiska personer, när sådana uppgifter krävs enligt särskild lagstiftning.

Förteckningen administreras av det slovakiska justitieministeriet (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky).

Företagsregistret handhas av registerdomstolar (registrové súdy, en avdelning av distriktsdomstolen vid regiondomstolen).

Är tillgången till företagsregistret kostnadsfri?

Företagsregistret och dokumentregistret är tillgängligt för alla. För tillgång till registret och beställning av utskrifter tas en avgift ut.

Om en sökande ansöker om ett elektroniskt utdrag ur företagsregistret eller en elektronisk kopia av ett dokument eller elektronisk bekräftelse på att ett visst dokument inte har förts in i dokumentregistret, översänder registerdomstolen de relevanta dokumenten på elektronisk väg och utan att ta ut någon avgift.

Det är också möjligt att kostnadsfritt begära ett utdrag ur företagsregistret, en kopia av en deponerad handling eller bekräftelse på att en viss handling inte har deponerats i dokumentregistret via systemet för sammankoppling av centrala företagsregister, företagsregister och bolagsregister (företagsrestistrens sammankopplingssystem [BRIS]).

Hur man söker i företagsregistret

Sökningar kan göras på slovakiska och engelska.

I företagsregistret kan sökningar göras på

När kan uppgifterna i registret göras gällande med rättslig verkan?

I lag nr 513/1991 (handelslagen), i dess ändrade lydelse, anges när de införda uppgifterna i företagsregistret – och, i förekommande fall, innehållet i de handlingar som införts i registret – kan åberopas.

Uppgifterna i registret får verkan gentemot tredje man från och med den dag de offentliggörs. Innehållet i handlingar som det enligt lag är obligatoriskt att offentliggöra får verkan gentemot tredje man från och med den dag då införandet i dokumentregistret kungörs i den officiella handelstidningen.

Från och med den tidpunkten kan tredje man åberopa offentliggjorda uppgifter eller innehållet i handlingar. Detta gäller dock inte om en registrerad person kan visa att en tredje man redan hade kännedom om uppgifterna eller innehållet i handlingarna.

En registrerad person får dock inte åberopa offentliggjorda uppgifter eller innehållet i handlingar mot en tredje man inom 15 dagar från offentliggörandet om tredje man kan visa att han eller hon inte hade kunnat känna till dessa uppgifter eller innehållet i handlingarna.

Efter utgången av denna period kan de registrerade uppgifterna och innehållet i de handlingar som har införts i dokumentregistret göras gällande.

Tredje man kan alltid göra gällande innehåll i handlingar eller uppgifter som ännu inte har registrerats i företagsregistret eller deponerats i dokumentregistret, såvida inte innehållet eller uppgifterna i fråga får bindande verkan först efter det att de förts in i företagsregistret.

Vid eventuella avvikelser mellan registrerade uppgifter och offentliggjorda uppgifter eller mellan innehållet i registrerade och offentliggjorda handlingar, kan en registrerad person (företag) endast göra gällande den offentliggjorda versionen gentemot tredje man. Om den registrerade personen kan visa att tredje man haft kännedom om innehållet i de registrerade uppgifterna eller innehållet i de registrerade handlingarna kan den registrerade personen dock göra gällande dessa.

Företagsregistrets historia

Det slovakiska företagsregistret upprättades 1992, efter antagandet av lag nr 513/1991 (handelslagen), och ersatte det tidigare företagsregistret.

Fram till 2004 reglerades företagsregistret i handelslagen (§§ 27–34).

Den 1 februari 2004 trädde särskild lag nr 530/2003 om företagsregister och ändring av vissa andra lagar i kraft. Genom denna lag infördes nya rättsliga krav för företagsregistret. Införandet av denna särskilda lag medförde att en del av ansvaret för de rättsliga aspekterna av företagsregistret flyttades från handelslagen.

Det nuvarande företagsregistret är ett elektroniskt register. Dokumentregistret innehåller både pappershandlingar och elektroniska handlingar. (Sedan den 1 oktober 2020 förs dokumentregistret i elektronisk form om inte annat anges i lag nr 530/2003 [lagen om företagsregister]).

Relevanta länkar

Företagsregistret

Det slovakiska företagsregistret

Senaste uppdatering: 25/04/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.