Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på slovenska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Företagsregister i EU-länderna

Slovenien

Här får du en överblick över det slovenska företagsregistret.

Innehåll inlagt av
Slovenien
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Vad innehåller företagsregistret?

Det slovenska företagsregistret (PRS, Poslovni register Slovenije) administreras av Sloveniens byrå för offentliga rättsliga register och tjänster (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – AJPES).

Registret är en central databas med uppgifter om alla näringsidkare med säte i Slovenien. Det täcker deras direkta eller indirekta verksamhet, även dotterbolag och andra företagsenheter. Vidare innehåller registret uppgifter om utländska bolags dotterbolag med verksamhet i Slovenien. Företagsregistret omfattar följande:

 • Företag (handelsbolag och aktiebolag).
 • Enskilda näringsidkare.
 • Offentligrättsliga enheter.
 • Privaträttsliga enheter.
 • Föreningar.
 • Fysiska personer som bedriver registrerad eller reglerad verksamhet.
 • Dotterbolag och andra företagsenheter.
 • Utländska företags huvudkontor.
 • Andra enheter.

För varje post i registret finns det olika uppgifter (registernummer, företagsnamn, skatteregistreringsnummer, uppgifter om företrädare och grundare osv.).

 • direkt tillgång till information via applikationen ePRS, och
 • tillhandahållande av uppgifter för återanvändning.

Vad ingår?

Applikationen ePRS

Genom applikationen ePRS får användaren tillgång till enskilda registerposters olika uppgifter om näringsidkare som bedriver verksamhet i Slovenien.

Är tillgången till företagsregistret kostnadsfri?

Tillgången är gratis men på portalen krävs inloggning (eller registrering om du är ny användare).

Hur man söker i företagsregistret

Användarna måste registrera sig på portalen för att kunna söka i registret. Man får fram uppgifter genom att ange sökkriterier i ett eller flera fält, eller genom att välja sökkriterier från rullmenyn. Följande söksträngar är möjliga: Uppgift, del av uppgift (ord) och början av ord. Det är möjligt att söka på organisationsnummer, skatteregistreringsnummer, företagsnamn, gatuadress, ort etc.

Uppdatering

Uppgifterna uppdateras dagligen.

Tillhandahållande av uppgifter för återanvändning:

AJPES tillhandahåller följande registeruppgifter för återanvändning:

 • Mer eller mindre uttömmande dag-, vecko- eller månadsuppgifter om alla enheter.
 • Mer eller mindre uttömmande månadsuppgifter om företag som finns registrerade vid domstol.
 • Mer eller mindre uttömmande månadsuppgifter om enmansbolag.
 • Mer eller mindre uttömmande eller minimala uppgifter via internet (se wsPrsInfo).
 • Mer eller mindre uttömmande uppgifter på särskild beställning.
 • Bearbetning av sökresultat enligt beställares kriterier (numeriska uppgifter).

Var tredje månad tillhandahåller AJPES en kostnadsfri översikt av hela företagsregistret i XML-format med ett fast urval av information för återanvändning.

Priser

För återanvändning av företagsregistrets offentliga information tar AJPES ut följande avgifter:
Avgifter för återanvändning av företagsregistrets offentliga information (länk till slovensk lagstiftning).

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

Tredje parter får åberopa den information och alla handlingar som nämns i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/101/EG av den 16 september 2009 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 48 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen, på grundval av följande lagar:

- Företagslagen (Zakon o gospodarskih družbah) (Republiken Sloveniens officiella tidning (Uradni list RS, UL RS) nr 65/09 - officiell konsoliderad version, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – författningsdomstolens beslut och 82/13) är den centrala rättsakt som innehåller de grundläggande bestämmelserna om bolags rättsliga ställning i fråga om inrättandet och driften av företag, enskilda näringsidkare, närstående personer, ekonomiska intressegrupper och filialer till utländska företag, och eventuella ändringar av deras rättsliga ställning.

- Lagen om domstolsregistret (Zakon o sodnem registru) (Republiken Sloveniens officiella tidning nr 54/07 - officiell konsoliderad version, 65/08, 49/09 och 82/13) reglerar domstolsregistret och fastställer vilken information som kan införas i domstolsregistret, förfaranderegler för den behöriga domstolens beslut om poster i domstolsregistret och reglerna för AJPES förvaltning av domstolsregistret. Denna lag reglerar också förfaranden inom ramen för systemet med en enda kontaktpunkt (Vse na enem mestu).

- Lagen om det slovenska företagsregistret (Zakon o Poslovnem registru Slovenije) (Republiken Sloveniens officiella tidning nr 49/06 och 33/07) reglerar förandet och underhållet av det slovenska företagsregistret. Den fastställer vad som kan föras in i företagsregistret, hur posterna identifieras och skyldigheten att använda dessa identifieringsuppgifter, innehållet i företagsregistret och förvärvandet av information för att föra registret, och fastställer förfarandet för att föra in uppgifter i företagsregistret, den information som läggs till eller fastställs av registrets förvaltare vid en registrering, användningen av uppgifter i företagsregistret och lagring av handlingar.

Är tillgången till företagsregistret kostnadsfri?

Ja, tillgången är kostnadsfri. Användare måste dock registrera sig på portalen för att få tillgång till registret.

Länkar

Företagsregistret (på slovenska), företagsregistret (på engelska)

Senaste uppdatering: 23/03/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.