Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till spanska är dock redan färdig.
Swipe to change

Företagsregister i EU-länderna

Spanien

I Spanien har ”Registradores” (registratorer) ansvar för att föra följande register: Register över mark och egendom (Registros de la Propiedad de Bienes Inmuebles), allmänt kallade fastighetsregister (Registros de la Propiedad). Register över lös egendom (Registros de la Propiedad de Bienes Muebles). Företagsregister (Registros Mercantiles). Register över allmänna avtalsvillkor (Registro de Condiciones Generales de la Contratación). I avsnittet om fastighetsregister på e-juridikportalen finns en förklaring av Registros de la Propiedad med länkar. Denna sida innehåller: En beskrivning av företagsregistren i Spanien med länkar. En kortfattad beskrivning av registret över lös egendom med länkar. En kortfattad beskrivning av registret över allmänna avtalsvillkor med länkar.

Innehåll inlagt av
Spanien

Vad erbjuder företagsregistret i Spanien?

Rättssäkerhet och ekonomisk säkerhet.

Huvuddragen i det spanska företagsregistersystemet beskrivs nedan.

1.- Syftet med företagsregistret

1.1.- Enheter som måste registreras

 • enskilda företagare
 • affärsdrivande företag
 • ideella organisationer
 • finansinstitut, försäkringsbolag och ömsesidiga försäkringsbolag
 • företag för kollektiva investeringar
 • ekonomiska föreningar
 • sparbanker
 • pensionsfonder
 • filialer till någon av ovanstående
 • filialer till utländska företag
 • utländska företag som flyttar sitt registrerade huvudkontor till Spanien
 • alla företag som bedriver affärsverksamhet, förutsatt att siffrorna för köp som genomförts eller förmedlats eller försäljningssiffrorna överstiger 600 000 euro

1.2.- Företagsregistrets verksamhetsområden

 • Bolagshandlingar. Registreringen av bildandet av ett affärsföretag är den första posten i ett företags historiska register. Därefter avser registreringarna handlingar och avtal med anknytning till bolaget i fråga (till exempel ökning eller minskning av aktiekapitalet, förändringar i styrelsens sammansättning, tillsatta eller avgående förvaltare eller direktörer, insolvensförfaranden, överklaganden av bolagsbeslut osv.).
 • Räkenskapshandlingar. Företagare och bolag måste föra räkenskaper och lämna in räkenskapshandlingarna till det lokala företagsregistret för bestyrkande av företagsregistratorn. Räkenskapshandlingarna ska lämnas in senast fyra månader räknat från slutet av bolagets räkenskapsår. Bolag vars räkenskapsår slutar den 31 december ska således lämna in dem senast den 31 maj.
 • Inlämning av årsbokslut för företagare och andra enskilda som är skyldiga att inge ett sådant. Enligt Plan General Contable (allmän redovisningsplan) är det obligatoriskt att göra årsbokslut. Dessa ska godkännas av delägarna eller aktieägarna inom sex månader räknat från slutet av bolagets räkenskapsår. När de har godkänts ska de sedan lämnas in för obligatoriskt bestyrkande av det lokala företagsregistret före påföljande månads utgång. Företag vars räkenskapsår slutar den 31 december och som har godkänt räkenskaperna senast den 30 juni ska således i normala fall lämna in årsbokslutet senast den 30 juli.
 • Behandling av ansökningar om tillsättning av revisorer och exporter. Aktieägare som innehar 5 procent av aktiekapitalet i ett bolag har rätt att inom tre månader räknat från slutet av räkenskapsåret begära att det lokala företagsregisterkontoret ska utse en revisor. I bolag vars räkenskapsår slutar den 31 december ska delägare eller aktieägare som innehar minst 5 procent av aktiekapitalet senast den 31 mars följande år begära att en revisor utses. De kan också be den lokala företagsregistratorn utse företagsexperter när en apportemission ska genomföras och vid fusioner och delningar.

2.- Rättssäkerhet i det spanska företagsregistret

Företagsregistret är det viktigaste rättsliga instrumentet för att registrera affärsverksamhet. Det är väsentligt för den ekonomiska utvecklingen, som ett verktyg för att minska transaktionskostnaderna.

Registreringar i registret görs efter det att bedömningar har genomförts: kontroll av lagligheten och giltigheten hos innehållet i handlingarna och företagsöverenskommelserna och av befogenheterna och behörigheten hos de personer som ingår dessa.

Registratorns kontroller innebär att registreringarna har en stark rättslig tillförlitlighet:

 1. Innehållet i registret anses vara korrekt och giltigt.
 2. Registrerade handlingar kan göras gällande gentemot tredje man i god tro.
 3. Registreringar i registret skyddas av domstolarna och gäller såvida det inte fastställs genom domstolsbeslut att de är felaktiga eller ogiltiga.
 4. En dom som fastställer att registrerade uppgifter är felaktiga eller ogiltiga påverkar inte de rättigheter som tredje man i god tro lagligen har förvärvat.

Därigenom kan både företag, enskilda och offentliga förvaltningar undvika höga transaktionskostnader, eftersom de har adekvat tillgång till kontrollerade uppgifter om de enheter som de avser att ingå avtalsförhållanden med och om deras rättsliga och ekonomiska situation.

3.- Registreringsförfarandet

Den allmänna principen är att ett officiellt bestyrkande krävs för registrering i företagsregistret. Handlingar kan legaliseras av notariat, domstolar eller förvaltningsmyndigheter. Privata handlingar kan bara registreras i de fall som uttryckligen föreskrivs i lag och enligt reglerna om företagsregister. Exempel på privata handlingar som kan registreras: registrering av företagare som inte är verksamma i rederibranschen, tillsättning av, entledigande från, tillträde till och avsked från befattningar som förvaltare, likvidatorer och revisorer och styrelsers delegering av befogenheter.

Du måste ansöka om att förfarandet ska genomföras. Det innebär, utom i undantagsfall, att förfarandet inleds av den som vill göra registreringen.

Är tillgång till företagsregistret gratis?

Tillgång till företagsregistret i Spanien är inte gratis.

Under Företagsregistratorernas avgifter och Regler om företagsregistret anges kostnaderna för registrering och offentliggörande.

Registreringsavgifterna är beroende av olika faktorer. Gå in på Företagsregistratorernas avgifter.

Kostnaden för offentliggörande varierar mellan 1,20 euro och 24 euro. Gå in på Företagsregistratorernas avgifter eller Spaniens registratorsamfund.

Hur söker jag i det spanska företagsregistret?

1.- Registrets offentliga karaktär

Företagsregistret är offentligt. Företagsregistratorn har ansvar för att behandla innehållet i registreringarna i registret för yrkesrelaterade ändamål.

2.- Utdrag ur registret

Beskrivning: ett förkortat utdrag ur registret (”nota simple”) har bara informativ karaktär och utgör inte någon autentisk återgivning av innehållet i registreringen. Det innehåller viss eller all information i samband med registreringen i fråga.

Hur du får ett förkortat utdrag: Det finns två sätt:

 • Skriftligen. Genom att begära det personligen från vederbörande företagsregister.
 • Via nätet. Klicka på den första av länkarna längst ned på sidan.

3.- Intyg

Beskrivning: Ett intyg är en kopia, en avskrift eller en återgivning, antingen fullständig eller i form av en sammanfattning, av innehållet i den information som registreringskontoret har. När den har behandlats av registratorn är detta det enda sättet att intyga att registreringen i företagsregistret är autentisk. Registratorerna kan också bestyrka handlingar som deponeras eller arkiveras på registreringskontoret.

Hur du skaffar ett intyg: Du kan bara skaffa intyg genom en skriftlig begäran. Du kan göra detta personligen, med post eller med fax eller liknande. Det är också möjligt att ansöka om elektroniska intyg, vilka är försedda med registratorns erkända elektroniska signatur.

4.- Tillgång till företagsregistret via internet

Se ”Användbara länkar” nedan. Proceduren är mycket enkel – följ bara anvisningarna på webbplatsen nedan:

Du kan betala med kreditkort på webbplatsen om du inte är abonnent eller inte har något godkänt intyg från sammanslutningen av registratorer:

 • Välj ”Card payments” (pagos con tarjeta). Därefter måste du skriva in dina kreditkortsuppgifter.
 • Klicka på ”Enter” (Entrar).

På den här sidan kan du välja mellan ”Land Register” (fastighetsregistret), ”Business Register” (företagsregistret), ”Movable Property Register” (registret över lös egendom) och ”Register of General Contract Conditions” (registret över allmänna avtalsvillkor). Gå till ”Public commercial records” (offentliga kommersiella registreringar).

 • •Välj sedan det område du är intresserad av.

Vem som helst har tillgång till denna interaktiva kommersiella information som lämnas i realtid av sammanslutningen av registratorer med hjälp av denna webbplats. Viss bolagsinformation, inklusive det exakta innehållet i de registrerade årsboksluten, finns tillgänglig på begäran dygnet runt 365 dagar om året. Uppgifterna som hämtas från registrerade bolagshandlingar är aktualiserade och korrekta.

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

Genom direktiv 2012/17/EU vad avser sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister infördes en artikel 3a i direktiv 2009/101/EG. Artikel 3a rör kravet på medlemsstaterna att tillhandahålla uppdaterad information som förklarar bestämmelserna den nationella lagstiftning som säkerställer att tredje part i enlighet med artikel 3.5, 3.6 och 3.7 kan förlita sig på de uppgifter och varje typ av handlingar som avses i artikel 2. Medlemsstaterna ska särskilt tillhandahålla denna information för offentliggörande på den europeiska e-juridikportalen, i enlighet med portalens bestämmelser och tekniska krav. Informationen i fråga rör hur man, i varje rättssystem, kan ansöka om att få tillgång till de upplysningar som avses artikel 2 i direktivet, och den rör också förutsättningarna att åberopa instrument som förts upp i registret gentemot tredje part.

De uppgifter som avses i artikel 2 i direktivet offentliggörs i det spanska företagsregistret, som omfattas av principerna om personlig form, offentligt intygande, legalitet, legitimitet, offentlig myndighet, verkställbarhet, ägandekedja och offentliggörande.

Av artikel 19 i lag 14/2013 (och dess 13:e tilläggsbestämmelse) om stöd till entreprenörer och deras internationalisering, följer att företagsregistret ska föras i elektroniskt format, med ett gemensamt it-system, i enlighet med lagens krav.

Informationen i företagsregistret offentliggörs som ett intyg eller ett utdrag.

Det intyg som utfärdas av företagsregistratorn är det enda sättet att förmedla företagsregistreringarnas autentiska natur. Hänvisningar till detta intyg förekommer i artikel 23.1 i handelslagen och i artiklarna 12 och 77 förordningen om företagsregistret.

Artiklarna 12 och 78 i förordningen om företagsregistret rör utdrag av alla eller vissa uppgifter som förts in i registret.

Det är också möjligt att konsultera registret online, i enlighet med artikel 79 i samma förordning.

I enlighet med artikel 23.4 i handelslagen och artikel 80 i förordningen om företagsregistret är reglerna om offentliggörande i hypotekslagstiftningen också tillämpliga, särskilt artiklarna 221, 222, 222a, 227 och 248 i hypotekslagen, som ger en möjlighet att offentliggöra information på elektronisk väg. Artikel 110.1 i lag 24/2001 tar upp offentliggörande via registrator med hjälp av en elektronisk signatur, något som också är tillämpligt på företagsregister, som led i införandet av elektronik, IT-verktyg och digital teknik (artiklarna 106 till 115).

I enlighet med artikel 379 i förordningen om företagsregistret är ändamålet med det centrala företagsregistret att, endast i informationssyfte, organisera, registrera och offentliggöra de uppgifter det erhåller från företagsregistren, lagra och offentliggöra namn på företag och juridiska personer, offentliggöra företagsregistrets officiella tidning, föra registret över företag och enheter som har flyttat sitt registrerade säte utomlands utan att förlora sin spanska nationalitet samt kommunicera den information som avses i artikel 14 i förordning (EG) nr 2157/2001. Det centrala företagsregistret kan tillhandahålla utdrag, i enlighet med artikel 23 i handelslagen och artikel 382 i förordningen om företagsregistret, men det kan inte utfärda andra intyg än sådana som avser namn på registrerade företag.

Offentliggörande kan begäras per post, fax eller motsvarande.

På webbplatsen för de spanska registratorerna kan du begära uppgifter om registrerade enheter med hjälp av ett sökverktyg (Fichero Localizador de Entidades Inscritas).

Vad gäller verkställbarhet föreskrivs i artikel 9 i förordningen om företagsregistret följande: ”1. Handlingar som omfattas av registreringsplikt får åberopas för verkställighet gentemot tredje part i god tro först efter det att de har registrerats i företagsregistrets officiella tidning. Registeringsprocessen som sådan påverkas inte. 2. Beträffande transaktioner som utförs inom 15 dagar från offentliggörandet ska de handlingar som registrerats och offentliggjorts inte kunna göras gällande gentemot en tredje part som kan visa att det varit omöjligt för vederbörande att känna till dessa. 3. Om det föreligger skillnader mellan offentliggjorda och registrerade uppgifter får en tredje part i god tro förlita sig på den offentliggjorda versionen, om det är mer gynnsamt för denne. Den som bär ansvaret för diskrepansen ska vara skyldig att ersätta den skadelidande parten. 4. Det antas att tredje part handlar i god tro så länge det inte kan visas att denne haft kännedom om en handling som skulle ha registrerats men inte blev det, en handling som registrerats men inte offentliggjorts eller en diskrepans mellan innehållet i offentliggörandet och de uppgifter som förts in i registret.”

Du hittar mer information om

Det spanska företagsregistrets historia

1.- Bakgrund

Föregångarna till den nuvarande lagstiftningen om företagsregister Spanien är

 • Ordenanzas de Bilbao (1737), genom vilka ett register över registreringsnummer och tillstånd att föra flagg för fartyg upprättades,
 • 1885 års Código de Comercio (handelslag).
 • Övergångsbestämmelsen om upprättande av 1885 års företagsregister och de efterföljande förordningarna från 1919 och den 14 december 1956, som ändrats genom dekretet av den 21 juli 1973.

2.- Nuvarande lagstiftning om företagsregister

Allmänna regler i handelslagen av den 22 augusti 1885. De grundläggande bestämmelserna om företagsregister finns i denna lag, men de har ändrats många gånger och senast genom lag nr 19/1989 av den 25 juli 1989.

 • Kungligt lagstiftningsdekret nr 1/2010 av den 2 juli 2010 om aktiebolag. Lag nr 3/2009 av den 3 april 2009 om strukturförändringar i bolag
 • Särskild lagstiftning om vissa bolag efter verksamhetsområde (finansiella enheter, försäkringsbolag, elektricitetssektorn, leasingföretag osv.)
 • Förordningen om företagsregister av den 19 juli 1996. En ny text för förordningen är för närvarande under utarbetande.

3.- Organisation

Företagsregistret är en offentlig institution som finns i alla provinshuvudstäderna och i andra städer som fastställts i lag. De leds av en eller flera företagsregistratorer och lyder direkt under justitieministeriet, närmare bestämt generaldirektoratet för register och notarier.

Registratorn är en utbildad jurist som utför en offentlig tjänst: han eller hon klassificerar och kontrollerar under eget ansvar alla handlingar som ska föras in i registret.

Det finns ett företagsregister i varje provinshuvudstad i Spanien. Det finns också företagsregister i Ceuta, Melilla, Ibiza, Mahón, Arrecife, Puerto del Rosario, Santa Cruz de la Palma, San Sebastián de la Gomera, Valverde och Santiago de Compostela. Ett centralt företagsregister har hand om namn på bolag och kommersiella enheter.

Bolag blir juridiska personer genom registrering i företagsregistret på den plats där deras huvudkontor är etablerat, vilket innebär att registrering är obligatorisk och utgör en del av bildandet av bolag.

Användbara länkar

REGISTRET ÖVER LÖS EGENDOM

1.- Vilket är ändamålet med det spanska registret över lös egendom?

Rättssäkerhet och finansiell säkerhet.

1.1.- Ändamålet med registret över lös egendom

Ändamålet med registret över lös egendom är registrering av äganderätt och annan sakrätt i samband med lös egendom som kan registreras.

Vilken typ av lös egendom kan registreras??

Lös egendom i egentlig mening: motorfordon, konsumentvaror, maskiner för industrin, industrilokaler, lager, jordbruksutrustning och gårdar med djurhållning samt andra typer av lös egendom som fastställts i lag.

Vissa immateriella tillgångar och rättigheter som kan registreras: industriell och immateriell äganderätt, filmrättigheter, administrativa licenser och lån i allmänhet.

1.3.- Vilken typ av rättigheter registreras i fråga om lös egendom?

Äganderätt, kvarstad, äganderättsförbehåll, förbud mot överlåtelse av egendom, inteckningar i fast egendom, panter utan äganderättsövergång och andra tillgångar som kan registreras eller föras in enligt lag.

2.- Vad som kännetecknar det spanska registret över lös egendom

Detta är ett statligt register som lyder under justitieministeriet. Det är ett juridiskt register och inte bara ett administrativt register. Det är i allmänhet frivilligt. Det finns emellertid incitament för att registrera om registreringen har positiv effekt. Det finns inga formella krav: avtal registreras vanligen som privata handlingar och även som officiella. Det finns också ett system för godkännande där registratorn före registreringen kontrollerar lagligheten hos beskrivningen, titeln och handlingen som registreras.

3.- Organisation

Registret finns i elektronisk form och i pappersformat.

Enligt kungligt dekret 1828/1999 är registret över lös egendom indelat i sex avdelningar:

 • fartyg och flygplan
 • bilar och andra motorfordon
 • maskiner för industrin, affärslokaler och kapitalvaror
 • andra säkerheter i panter
 • annan lös egendom som kan registreras
 • •register över allmänna avtalsvillkor.

4.- Är tillgång till det spanska registret över lös egendom gratis?

Nej. Avgifterna följer artikel 36 i förordningen av den 20 juli 1999. Där finns en förteckning över de belopp som ska debiteras beroende på värdet av det som registreras.

 • Upp till ett värde motsvarande 600 euro: 2,40 euro
 • Mellan 600 euro och 6 000 euro: 6 euro
 • Mellan 6 000 euro och 12 000 euro: 10 euro
 • Mellan 12 000 euro och 18 000 euro: 13 euro
 • Ett värde motsvarande mer än 18 000 euro: 1,20 euro per 3 000 euro eller påbörjad del av detta belopp.

Avgiftssystemet för fastighetsregistret gäller för inteckningar i fast egendom och panter utan äganderättsövergång, varför avgifter från det systemet tillämpas (se delen om fastighetsregistret).

När det gäller uppgifterna i detta register debiteras 3 euro för varje anteckning och 6 euro till 24 euro för ett intyg.

Vid tillfället gällande moms påförs också.

5.- Tillgång till registret över lös egendom via internet

Se ”Användbara länkar” nedan. Proceduren är mycket enkel – följ bara anvisningarna på webbplatsen nedan:

 • Link: https://www.registradores.org/registroVirtual/init.do

Klicka sedan på ”Access to Electronic Register” (tillgång till det elektroniska registret). Du kan betala med kreditkort på webbplatsen om du inte är abonnent eller inte har något intyg som tidigare har godkänts av sammanslutningen av registratorer.

 • Välj ”Card payments” (pagos con tarjeta). Därefter måste du skriva in dina kreditkortsuppgifter.
 • Klicka på ”Enter (Entrar).

På den här sidan kan du välja mellan följande: Land Register (fastighetsregistret), Business Register (företagsregistret), Movable Property Register (registret över lös egendom) och Register of General Contract Conditions (registret över allmänna avtalsvillkor). Välj ”Public Movable Property records” (Publicidad Bienes Muebles).

 • •Välj sedan det område du är intresserad av.

6.- Användbara länkar

REGISTRET ÖVER ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

1.- Vilket är ändamålet med det spanska registret över allmänna avtalsvillkor?

Registret skyddar de konsumenters och användares intressen som ingår avtal med en fysisk eller juridisk person som använder allmänna avtalsvillkor. Det ger större säkerhet för privata rättsliga transaktioner och är följaktligen ett nödvändigt medel för att undvika tvister.

1.2.- Ändamålet med det spanska registret över allmänna avtalsvillkor

Registret över allmänna avtalsvillkor är avsett att uppnå följande mål:

1. Deponering av allmänna avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor är avtalsvillkor som den ena av avtalsparterna ensidigt har utarbetat (standardvillkor) för att användas i ett antal avtal. Det rör sig i själva verket om villkor som inte har varit föremål för individuell förhandling. De behöver inte vara oskäliga.

I praktiken deponeras inte alla allmänna avtalsvillkor som ingår i avtal i registret, trots att det är lätt att använda. Att deponera allmänna villkor är frivilligt med undantag för speciella områden som kan bestämmas av regeringen.

I de fall då allmänna villkor deponeras hänvisar den part som deponerar dem ofta till att de är deponerade i registret när andra avtal ingås i framtiden. I stället för att de återges i framtida avtal anges således bara att de har deponerats i registret över allmänna avtalsvillkor. Många användare som har undertecknat ett avtal som innehåller allmänna avtalsvillkor vet inte exakt vilka villkor som är bindande, och det kan därför vara viktigt att känna till vilka villkoren i avtalet var, vad de ålägger användaren, hur de senare kan befrias från dem och konsekvenserna av detta.

2. Domar inlämnade av domstolar i vilka fastställs att vissa bestämmelser i dessa standardavtal är ogiltiga

Detta är slutliga domar till fördel för käranden i mål där talan väckts av privatpersoner (enskild talan) eller av en konsumentorganisation som företräder ett antal privatpersoner (gemensam talan).

När en officiell dom har registrerats påverkar den andra förfaranden där identiska bestämmelser behandlas.

En enda dom genom vilken fastställs att vissa bestämmelser är oskäliga kan avgöra tusentals klagomål, och om samma oskäliga bestämmelse senare används ska det inte vara nödvändigt att vidta ytterligare rättsliga åtgärder, förutsatt att ärendet avser samma part som från början angett dessa bestämmelser. Därför är det viktigt att offentliggöra sådana domar i registret.

Registrets påtagligt juridiska karaktär framgår av rättsverkningarna av en registrering av en rättslig ogiltigförklaring av ett oskäligt avtalsvillkor. Registreringen av en sådan ogiltigförklaring får verkningar gentemot tredje part. Om ett lagakraftvunnet avgörande om ogiltighet har införts i registret, och en part ändå fortsätter att tillämpa avtalsvillkor som har ogiltigförklarats av domstol till följd av en enskild eller kollektiv talan har registratorn möjlighet att anteckna detta förhållande och anmäla det till justitieministeriet.

2.- Lagstiftning som gäller för det spanska registret över allmänna avtalsvillkor

Genom 1998 års lag om allmänna villkor upprättades registret över allmänna avtalsvillkor, vilket anförtroddes åt fastighets- och företagsregistratorerna. Det är en del av registret över lös egendom.

3.- Organisation

Registret över allmänna avtalsvillkor är en del av registret över lös egendom. Du kan få tillgång till registret genom att använda länkarna längst ned på denna sida.

4.- Är tillgång till det spanska registret över allmänna avtalsvillkor gratis?

Ja.

5.- Tillgång till företagsregistret via internet

Se ”Användbara länkar” nedan. Proceduren är mycket enkel. Följ bara anvisningarna på den angivna webbplatsen:

 • Länk: https://www.registradores.org
 • Klicka sedan på: ”Consult Register General Conditions” (Consulta Registro Condiciones Generales).
 • Välj därefter det område du är intresserad av.

6.- Användbara länkar

Senaste uppdatering: 26/02/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.