Företagsregister i EU-länderna

Sverige

Här får du en överblick över det svenska företagsregistret.

Innehåll inlagt av
Sverige

Vad innehåller företagsregistret?

Bolagsverket har flera olika register som innehåller information om företag (dvs. registrerade företag). Informationen i dessa register är tillgänglig via en sökmotor på Internet. Du kan också kontakta Bolagsverket.

För dessa register används här nedan den gemensamma benämningen företagsregistret.

Företagsregistret innehåller bl.a. information om följande:

 • företagsnamn och adresser
 • organisationsnummer
 • företagets funktionärer (bl.a. styrelseledamöterna)
 • årsredovisningar
 • bolagsordningar
 • registreringsbevis
 • konkursinformation.

Registret ägs och administreras av Bolagsverket.

Är tillgången till företagsregistret kostnadsfri?

Informationen i företagsregistret är tillgänglig kostnadsfritt om man kontaktar Bolagsverket per telefon. Vid begäran om skriftliga registerutdrag tas för det mesta en avgift ut.

Med sökmotorn på Internet har man fri tillgång till information om företagsnamn, organisationsnummer och företagsstatus. Följande ytterligare tjänster är tillgängliga endast för registrerade och betalande användare:

 • företagets funktionärer (bl.a. styrelseledamöterna)
 • årsredovisningar
 • bolagsordningar
 • registreringsbevis
 • mer ingående information om konkurser och likvidationer.

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

Offentlighet beträffande uppgifter om svenska aktiebolag enligt publicitetsdirektivet 2009/101/EG artikel 2.

Ett nyregistrerat svenskt aktiebolag samt ändringar i ett sådant registreras hos Bolagsverket.

Enligt artikel 2 publicitetsdirektivet 2009/101/EG ska medlemsstaterna se till att vissa uppgifter och handlingar om ett företag alltid offentliggörs. Samma handlingar och uppgifter ska enligt artikel 3a punkt 2 också tillhandahållas på den europeiska e-juridikportalen.

För svensk del kungörs de registrerade uppgifterna i den svenska kungörelsetidningen Post- och Inrikes Tidningar.

Mer information om svenska företag är tillgänglig på Bolagsverkets webbplats http://www.bolagsverket.se/.

Den svenska nationella kungörelsetidningen Post- och Inrikes Tidningar finns tillgänglig via Bolagsverkets webbplats http://www.bolagsverket.se/.

Hur man söker i företagsregistret

Alla kan ta del av informationen i registret genom att kontakta Bolagsverket per post, e-post eller telefon.

Med sökmotorn kan vem som helst göra en sökning genom att ange företagsnamn och organisationsnummer. Nedanstående information är tillgänglig endast för registrerade och betalande användare:

 • företagets funktionärer (bl.a. styrelseledamöterna)
 • årsredovisningar
 • bolagsordningar
 • registreringsbevis
 • mer ingående information om konkurser och likvidationer.

Företagsregistrets historia

Information har lagrats i registret sedan 1897. Beroende på vilken typ av data det rör sig om har informationen varit digitaliserad sedan 1982. Sedan 2002 omvandlas all inkommande registerinformation till digitalt format.

Länkar

Europeiska företagsregistret (EBR)

Senaste uppdatering: 09/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.