På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2024 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Företagsregister i EU-länderna

Förenade kungariket

Här följer en översikt över företagsregistret i Storbritannien och Nordirland.

Innehåll inlagt av
Förenade kungariket

Vem sköter företagsregistret i Storbritannien och Nordirland?

Det är Companies House som för företagsregistret i Storbritannien och Nordirland (England, Wales, Skottland och Nordirland).

Vilken information finns hos Companies House?

Registret innehåller uppgifter inlämnade av aktiebolag, bolag med begränsad ansvarighet, kommanditbolag, utlandsregistrerade verksamheter, europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG), gränsöverskridande fusioner och Europabolag. Mer information om vilka uppgifter som måste lämnas finns på webbplatsen för Companies House. Registret innehåller inga uppgifter om enmansföretagare, handelsbolag eller firmanamn.

Är tillgången till företagsregistret kostnadsfri?

Ja, tillgången till registret är gratis. Det kostar inte heller något att hämta grundläggande företagsinformation från registret.

Hur man söker i företagsregistret i Storbritannien och Nordirland

Information om företag söker man i det brittiska företagsregistret hos Companies House via tjänsten WebCHeck.

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

Registrar of Companies

Här nedan beskrivs vad som gäller för företagsinformation, eftersom den utgör merparten av uppgifterna i registret.

Viktigast av lagarna som reglerar det brittiska registret är Companies Act från 2006. Information ska enligt denna lag lämnas in för registrering till Registrar of Companies (nedan kallad registrator) av företaget, eller ett ombud som agerar för dess räkning. När uppgifterna lämnats kontrolleras att de är fullständiga. Registrator godtar informationen, utan att validera den eller verifiera att den är korrekt. Om informationen är fullständig, registreras den varefter uppgifterna blir sökbara. Den som söker i registret kan utgå från att informationen, med vissa undantag, är korrekt, under förutsättning att den inlämnade informationen var riktig.

Viss begränsad information i registret får rättsliga följder när den registreras, och man kan alltså utgå från att den är korrekt.  Det gäller följande:

  • ett företags registrering (16 § i Companies Act),
  • registrerat säte och ändring av detta (87 §),
  • företagets namn och ändring av detta (81 §),
  • omregistrering av företag för att ändra dess ställning, t.ex. ett familjeföretag som börsnoteras osv. (§§ 96, 101,104, 107 och 111)
  • minskning av ett bolags kapital (§§ 651 och 665)

Allvarliga felaktigheter i den information som lämnas till registrator kan medföra straffrättsliga påföljder. Enligt 1112 § i Companies Act är det straffbart att uppsåtligen eller av oaktsamhet lämna oriktiga, vilseledande eller bedrägliga uppgifter till registrator.

Ett företag kan inte gentemot tredje man göra gällande att vissa händelser har ägt rum såvida dessa inte har blivit officiellt anmälda, eller det kan påvisas att tredje parten kände till dem (1079 § i Companies Act).

Detta gäller följande:

  • ändring av företagets bolagsordning,
  • ändring av företagets styrelsesammansättning,
  • ändring av företagets säte,
  • ett likvidationsbeslut för företaget,
  • utnämning av en likvidator vid en frivillig likvidation av företaget.

Länkar

Companies House

Senaste uppdatering: 24/07/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.