Κτηματολόγια

Τα κτηματολόγια είναι ιδιαίτερα σημαντική πηγή πληροφοριών, λόγω της νομικής τους φύσης.

Τα κτηματολόγια επιτρέπουν στους πολίτες, στους επαγγελματίες του νομικού κλάδου, στις δημόσιες αρχές, στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε άλλους ενδιαφερομένους να πραγματοποιούν ευκολότερα τις διοικητικές διατυπώσεις που απαιτούνται στον τομέα των ακινήτων. Η πρόσβαση στις πληροφορίες των κτηματολογίων παρέχεται (στην πλειονότητα των χωρών της ΕΕ) σε τράπεζες, πιστωτές, εμπορικούς συνεταίρους και καταναλωτές, προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια και η ασφάλεια δικαίου στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα κτηματολόγια σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τα εθνικά κτηματολόγια συμβουλευθείτε παρακαλώ τις σχετικές υποσελίδες.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/10/2020

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.