Zemes reģistri

Zemesgrāmatas to juridiskās būtības dēļ ir ļoti nozīmīgs informācijas avots.

Zemes reģistri pilsoņiem, juristiem, valsts iestādēm, privātiem uzņēmumiem un citām ieinteresētām personām palīdz vieglāk veikt ar zemi saistītus administratīvus uzdevumus. Oficiālā reģistru informācija (lielākajā daļā ES valstu) ir pieejama bankām, kreditoriem, uzņēmējdarbības partneriem un patērētājiem, lai veicinātu pārskatāmību un juridisko noteiktību Eiropas Savienības tirgos.

Sīkākai informācijai par zemes reģistriem Eiropas līmenī un valstu zemes reģistriem lūdzam skatīt attiecīgās sadaļas.

Lapa atjaunināta: 08/10/2020

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.