Fastighetsregister

Fastighetsregister är på grund av sin juridiska karaktär en mycket viktig informationskälla.

Fastighetsregister bidrar till att underlätta administrativa förfaranden med anknytning till fastigheter för medborgare, rättstillämpare, statliga myndigheter, privata företag och andra berörda parter. Den officiella registerinformationen är (i flertalet EU-länder) tillgänglig för banker, kreditgivare, affärspartner och konsumenter. Syftet är att skapa större insyn och rättssäkerhet på marknaderna i EU.

Mer information finner du på sidorna om fastighetsregister på EU-nivå och fastighetsregister i medlemsstaterna.

Senaste uppdatering: 08/10/2020

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.