Имотни регистри на равнище ЕС

В този раздел се разглеждат накратко действията, предприети за подобряване на координацията между поземлените регистри на европейско равнище.

Какво е ELRA?

Европейската асоциация на имотните регистри (ELRA) е сдружение с нестопанска цел, учредено по белгийското право, в което участват 32 организации, представляващи имотните регистри на 25 европейски държави. Тя има за основна цел да развива ролята на вписването на поземлените имоти и да подобрява разбирането за тази роля на пазарите на недвижима собственост и на капиталовите пазари.

Какво предлага ELRA?

Съгласно Рамковото споразумение за партньорство с мрежите на равнището на ЕС, ELRA развива различни дейности, например семинари за обсъждане на въздействието на европейското законодателство върху имотните регистри и техните клиенти. ELRA публикува резултатите от тези дейности на своя уебсайт в колекция от информационни фишове. Една от основните задачи на ELRA е също така да предоставя експертни мнения на институциите на ЕС по въпросите, отнасящи се до имотните регистри.

Като част от проекта IMOLA I(оперативна съвместимост за имотните регистри), ELRA е изготвила електронен формуляр („European Land Registry Document“ (ELRD) или „европейски документ за справка от имотния регистър“), който може да се използва за показване на информация от имотния регистър на всяка държава от ЕС, както и обяснителни материали на различни езици. ELRA е разработила също така курсове за обучение с цел подобряване на разбирането за различните правни системи в отделните държави от ЕС.

IMOLA II е новаторски последващ проект. Той има за цел да популяризира ефикасен модел за референтната информация, съсредоточен върху описателни метаданни, чрез който да се описва съдържанието на предметите, за които се отнася информацията в системата на имотния регистър. По този начин въпросното съдържание би било по-прозрачно и по-лесно за разбиране. Целта на IMOLA II е да се постигнат по-голяма яснота и по-добра оперативна съвместимост на съществуващата информация в интернет. Резултатите от проекта ще бъдат представени по начин, позволяващ включването им в разработвания понастоящем проект за взаимно свързване на имотните регистри (Land Registers Interconnection project (LRI), с което ще се осигури оперативната съвместимост на данните, хоствани в системата за организация на познанията към IMOLA (Knowledge Organisation System) (глосари и справочници). Достъпът до тях ще се извършва посредством официална система за извличане и визуално представяне на данните.

Друг значим проект на ELRA беше CROBECO („Cross Border e-Conveyancing“ – трансгранично предаване по електронен път), като той бе съсредоточен върху трансграничната регистрация в имотните регистри на други държави. Проектът получи финансиране от Европейската комисия. Той имаше за цел да улесни изграждането на пан-европейски пазар на недвижими имоти чрез оказване на подкрепа на чуждестранните купувачи на (второ) жилище в ЕС.

За повече информация, моля посетете уебсайта на ELRA.

Европейска мрежа на имотните регистри (ELRN)

През 2010 г. членовете на ELRA създадоха в рамките на тази асоциация т.нар. Европейска мрежа на имотните регистри (European Land Registry Network — ELRN), чиято цел е да улеснява взаимното сътрудничество между членовете на ELRA. Понастоящем към мрежата са се присъединили 28 членове на ELRA от 21 европейски държави. Всяка организация назначава длъжностно лице по вписванията (длъжностно лице, работещо към имотния регистър, което е специалист в областта на вещните права и имотната регистрация), което да изпълнява ролята на нейна „точка за контакт“ към Мрежата.

Европейската мрежа на имотните регистри създаде инструменти за улесняване на достъпа до предлаганите от нея услуги на европейско равнище. От 2012 г. насам тя публикува също така набор от девет информационни документа, в които се обясняват различни теми.

За повече информация, моля посетете уебсайта на ELRN.

Последна актуализация: 17/11/2021

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.