Κτηματολόγια - σε επίπεδο ΕΕ

Στο παρόν τμήμα παρουσιάζονται συνοπτικά οι δράσεις που έχουν αναληφθεί για τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των κτηματολογίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τι είναι η ELRA;

Η ELRA (European Land Registry Association — Ευρωπαϊκή Ένωση Κτηματολογίων) είναι μια μη κερδοσκοπική ένωση η οποία έχει συσταθεί βάσει της βελγικής νομοθεσίας και η οποία απαρτίζεται από 32 οργανώσεις που εκπροσωπούν τα κτηματολόγια 25 ευρωπαϊκών κρατών μελών. Πρωταρχικός στόχος της είναι η ανάπτυξη και κατανόηση του ρόλου της κτηματογράφησης στις αγορές ακινήτων και κεφαλαίων.

Τι προσφέρει η ELRA;

Βάσει της σύμβασης-πλαισίου εταιρικής σχέσης που διατηρεί με δίκτυα επιπέδου ΕΕ, η ELRA υλοποιεί διάφορες δραστηριότητες, όπως, για παράδειγμα, σεμινάρια με αντικείμενο την εξέταση του αντικτύπου ευρωπαϊκών κανονισμών στα κτηματολόγια και τους πελάτες τους. Η ELRA δημοσιεύει τα αποτελέσματα των εν λόγω δραστηριοτήτων στον δικτυακό τόπο της, υπό τη μορφή συλλογής ενημερωτικών δελτίων. Επιπλέον, ένας από τους βασικούς ρόλους της ELRA είναι να παρέχει στα θεσμικά όργανα της ΕΕ εμπειρογνωμοσύνη σε ζητήματα κτηματολογίου.

Στο πλαίσιο του έργου IMOLA I, η ELRA έχει αναπτύξει ένα ηλεκτρονικό υπόδειγμα (το Ευρωπαϊκό Έγγραφο Κτηματολογίου ή European Land Registry Document – ELRD), το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απεικόνιση πληροφοριών κτηματολογίου οποιουδήποτε κράτους μέλους της ΕΕ, μαζί με επεξηγηματικό υλικό σε διάφορες γλώσσες. Επίσης, η ELRA έχει αναπτύξει μαθήματα επιμόρφωσης με στόχο τη βελτίωση της κατανόησης των διαφορετικών νομικών συστημάτων των διαφόρων κρατών μελών της ΕΕ.

Το IMOLA II αποτελεί ένα καινοτόμο επακόλουθο έργο. Στόχος του είναι η προώθηση ενός αποτελεσματικού μοντέλου πληροφοριών αναφοράς, εστιασμένου σε περιγραφικά μεταδεδομένα, για τον χαρακτηρισμό του περιεχομένου των πληροφοριακών στοιχείων στο σύστημα κτηματολογίου. Με τον τρόπο αυτό, το σύστημα θα καταστεί πιο διαφανές και πιο κατανοητό. Σκοπός του έργου IMOLA II είναι η βελτίωση της σαφήνειας και της διαλειτουργικότητας των υφιστάμενων διαδικτυακών πληροφοριών. Το προϊόν του έργου θα σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να ενταχθεί στο υπό ανάπτυξη έργο διασύνδεσης των κτηματολογίων (Land Registers Interconnection — LRI), προκειμένου να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα των δεδομένων που θα τηρούνται στο σύστημα οργάνωσης γνώσης IMOLA (γλωσσάρια και θησαυροί). Πρόσβαση θα παρέχεται μέσω ενός τυπικού συστήματος ανάκτησης και απεικόνισης.

Ένα περαιτέρω σημαντικό έργο της ELRA ήταν το CROBECO (Διασυνοριακή ηλεκτρονική μεταγραφή), το οποίο αφορούσε τη διασυνοριακή καταχώριση πράξεων σε αλλοδαπά κτηματολόγια. Το έργο αυτό, το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είχε ως στόχο την προαγωγή μιας πανευρωπαϊκής αγοράς ακινήτων μέσω της παροχής υποστήριξης στους αλλοδαπούς αγοραστές (δεύτερης) κατοικίας στην ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της ELRA .

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κτηματολογίων (ELRN)

Στο πλαίσιο της ELRA, το 2010 συστάθηκε από μέλη της ELRA το ELRN (European Land Registry Network — Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κτηματολογίων), με στόχο τη διευκόλυνση της αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ των μελών της ELRA. Επί του παρόντος, στο Δίκτυο έχουν προσχωρήσει 28 μέλη της ELRA από 21 ευρωπαϊκές χώρες. Κάθε οργανισμός-μέλος διορίζει έναν υπάλληλο (υπάλληλο κτηματολογίου με υψηλού επιπέδου γνώσεις στους τομείς των εμπράγματων δικαιωμάτων και των καταχωρίσεων κτηματολογίου) ως σημείο επαφής για το Δίκτυο.

Το ELRN έχει δημιουργήσει εργαλεία για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις υπηρεσίες του σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, από το 2012 έχει δημοσιεύσει ένα σύνολο εννέα ενημερωτικών δελτίων τα οποία επεξηγούν διάφορα θέματα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του ELRN.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/11/2021

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.