Kinnistusraamatud – ELi tasand

Selles osas käsitletakse lühidalt samme, mida on astutud kinnistusametite tegevuse koordineerimise parandamiseks Euroopa tasandil.

Mis on ELRA?

Euroopa Kinnistusametite Liit (ELRA) on Belgia õiguse alusel asutatud mittetulundusühing, millesse kuulub 32 organisatsiooni, kes esindavad 25 Euroopa riigi kinnistusameteid. Selle peamine eesmärk on edendada ja aidata mõista maa kinnistamise rolli kinnisvara- ja kapitaliturgudel.

Mida ELRA pakub?

ELi tasandi võrgustikega sõlmitud partnerluse raamlepingu alusel korraldab ELRA mitmesuguseid üritusi, näiteks töötubasid, kus arutatakse Euroopa õigusnormide mõju kinnistusametitele ja nende klientidele. ELRA avaldab nende ürituste tulemused teabelehtede kogumikena oma veebisaidil. Üks ELRA peamisi ülesandeid on anda ELi institutsioonidele kinnistuametitega seotud küsimustes eksperdinõu.

Osana oma projektist IMOLA I on ELRA välja töötanud elektroonilise vormi ELRD (European Land Registry Document – Euroopa kinnistusraamatu dokument), mida saab kasutada mis tahes ELi riigi kinnistusraamatu andmete kuvamiseks, ja sellega seotud selgitava materjali eri keeltes. Samuti on ELRA välja töötanud koolituskursused eri ELi riikide erinevate õigussüsteemide paremaks mõistmiseks.

IMOLA II on IMOLA I uuenduslik jätkuprojekt. Selle eesmärk on edendada tõhusat võrdlusteabe mudelit ja see on keskendunud kirjeldavatele metaandmetele, mille abil iseloomustatakse kinnistusraamatu süsteemis sisalduvate infoobjektide sisu. See muudaks otsingu läbipaistvamaks ja lihtsamini mõistetavaks. IMOLA II eesmärk on parandada veebis leiduva teabe selgust ja koostalitlusvõimet. Projekti tulemus kujundatakse nii, et see sobituks praegu väljatöötamisel oleva ühendatud kinnistusregistrite (Land Registers Interconnection – LRI) projekti kohaldamisalasse ning et oleks tagatud IMOLA teadmiste korrastamise süsteemis (Knowledge Organisation System; sõnastikud ja teatmikud) sisalduvate andmete koostalitlusvõime. Seda saab kasutada ametliku otsingu- ja visualiseerimissüsteemi abil.

Veel üks oluline ELRA projekt oli CROBECO (Cross Border e-Conveyancing – omandiõiguse piiriülene elektrooniline ülekandmine), mille raames keskenduti kinnisvara registreerimisele teise riigi kinnistusraamatus. Projekti rahastas Euroopa Komisjon. Projekti eesmärk oli lihtsustada üleeuroopalise kinnisvaraturu toimimist, toetades välismaiseid ostjaid (teise) elukoha muretsemisel ELis.

Üksikasjalikumat teavet leiab ELRA veebisaidilt.

ELRN

ELRA liikmed seadsid 2010. aastal ELRA raames sisse võrgustiku ELRN (European Land Registry Network – Euroopa kinnistusraamatute võrgustik), mille eesmärk on hõlbustada ELRA liikmete vastastikust koostööd. Võrgustikuga on seni ühinenud 28 ELRA liiget 21 Euroopa riigist. Iga organisatsioon nimetab võrgustiku kontaktpunktiks oma registripidaja (kinnistusameti ametniku, kes on ekspert omandiõiguste ja maa registreerimise valdkonnas).

ELRN on võtnud kasutusele vahendid, millega hõlbustatakse juurdepääsu tema teenustele Euroopa tasandil. Lisaks on alates 2012. aastast avaldatud üheksa teabelehte eri teemadel.

Üksikasjalikumat teavet leiab ELRNi veebisaidilt.

Viimati uuendatud: 09/07/2024

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.