Zemes reģistri (ES līmeņa)

Šajā nodaļa īsi izklāstītas darbības, kas veiktas, lai uzlabotu koordināciju starp zemes reģistriem Eiropas līmenī.

Kas ir ELRA?

Eiropas Zemes reģistru asociācija (ELRA) ir bezpeļņas asociācija, kas darbojas saskaņā ar Beļģijas tiesību aktiem; tā sastāv no 32 organizācijām, kuras pārstāv 25 Eiropas valstu zemes reģistrus. Tās primārais mērķis ir uzlabot zemes reģistrāciju un izprast tās lomu nekustamā īpašuma un kapitāla tirgos.

Ko piedāvā ELRA?

Atbilstīgi partnerības pamatnolīgumam ar ES mēroga tīkliem ELRA veic dažādas darbības, piemēram, darbseminārus, lai apspriestu Eiropas tiesību aktu ietekmi uz zemes reģistriem un to klientiem. ELRA savā tīmekļa vietnē publicē šo darbību rezultātus kā faktu lapas. Viens no galvenajiem ELRA uzdevumiem ir arī sniegt ekspertu padomus ES iestādēm par zemes reģistru jautājumiem.

IMOLA I projekta ietvaros ELRA ir izstrādājusi elektronisku veidlapu (Eiropas Zemes reģistra dokuments jeb ELRD), kuru var izmantot, lai parādītu zemes reģistra informāciju no jebkuras ES valsts, kā arī skaidrojošo materiālu dažādās valodās. ELRA ir arī izstrādājusi mācību kursus, lai uzlabotu izpratni par dažādām tiesību sistēmām dažādās ES valstīs.

IMOLA II ir inovatīvs turpmāks projekts. Tā mērķis ir veicināt efektīvu atsauces informācijas modeli, kurā galvenā uzmanība pievērsta aprakstošiem metadatiem, lai raksturotu informācijas objektu saturu zemes reģistru sistēmā. Tādējādi tas kļūtu pārredzamāks un vieglāk saprotams. IMOLA II mērķis ir nodrošināt esošās tīmekļa informācijas lielāku skaidrību un savstarpējo izmantojamību. Rezultāti tiks pielāgoti tā, lai tie atbilstu pašlaik izstrādātā zemes reģistru savstarpējās savienojamības projekta (LRI) darbības jomai, nodrošinot to datu savstarpējo izmantojamību, kuri glabājas IMOLA zināšanu organizācijas sistēmā (glosāriji un tēzauri). Tas būs pieejams, izmantojot formālu izguves un vizualizācijas sistēmu.

Vēl viens svarīgs ELRA projekts bija CROBECO (nekustamā īpašuma atsavināšanas pārrobežu elektroniskie pakalpojumi), kurā galvenā uzmanība tika pievērsta pārrobežu reģistrācijai ārvalstu zemes reģistros. Projekts saņēma finansējumu no Eiropas Komisijas. Projekta mērķis bija veicināt nekustamā īpašuma Eiropas mēroga tirgu, ārvalstu pircējiem sniedzot atbalstu (otrā) mājokļa iegādei ES.

Sīkākai informācijai skatīt ELRA tīmekļa vietni.

ELRN

ELRA ietvaros ELRA locekļi 2010. gadā izveidoja ELRN (Eiropas Zemes reģistru tīklu), un tā mērķis ir atvieglot ELRA locekļu savstarpējo sadarbību. Šobrīd šim tīklam ir pievienojušies 28 ELRA locekļi no 21 Eiropas valsts. Katra organizācija par savu tīkla kontaktpunktu ieceļ reģistratoru (zemes reģistra darbinieku, kas ir eksperts īpašuma tiesību un zemes reģistrācijas jomā).

ELRN ir izveidojis rīkus, lai atvieglotu piekļuvi saviem pakalpojumiem Eiropas mērogā. Kopš 2012. gada tas ir arī publicējis deviņu informācijas faktu lapu kopumu, kurās izskaidroti dažādi temati.

Sīkākai informācijai skatīt ELRN tīmekļa vietni.

Lapa atjaunināta: 17/11/2021

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.