Rejestry nieruchomości – szczebel UE

W sekcji tej skrótowo omówiono działania na rzecz poprawy współpracy między rejestrami nieruchomości na szczeblu europejskim.

Czym jest ELRA?

Europejskie Stowarzyszenie Rejestrów Nieruchomości (ELRA) jest organizacją nienastawioną na zysk, założoną na podstawie prawa belgijskiego, zrzeszającą 32 organizacje reprezentujące rejestry nieruchomości z 25 krajów europejskich. Jego pierwszoplanowym celem jest rozwój rejestrów nieruchomości na rynku nieruchomości i rynku kapitałowym oraz pogłębianie wiedzy na temat roli odgrywanej przez rejestry nieruchomości.

Co oferuje ELRA?

Na podstawie umowy ramowej o partnerstwie zawartej z sieciami na szczeblu Unii Europejskiej ELRA organizuje różnorodne wydarzenia – na przykład warsztaty – w czasie których odbywają się dyskusje na temat wpływu unijnych rozporządzeń na rejestry nieruchomości i ich klientów. ELRA publikuje na swojej stronie internetowej konkluzje płynące z tych wydarzeń w formie zbiorów arkuszy informacyjnych. Jednym z głównych zadań tego stowarzyszenia jest zapewnienie doradztwa fachowego na rzecz instytucji UE dotyczącego zagadnień związanych z rejestrami nieruchomości.

Jako element projektu IMOLA I ELRA opracowała elektroniczny wzór (europejski dokument zawierający informacje z rejestrów nieruchomości - ELRD), którego można użyć w celu przedstawienia informacji z rejestru nieruchomości każdego państwa członkowskiego UE, przy czym wzór ten zawiera również wyjaśnienia w innych językach. ELRA opracowała również kursy szkoleniowe mające na celu poprawę znajomości różnych systemów prawnych w różnych krajach UE.

IMOLA II jest innowacyjnym projektem stanowiącym kontynuację poprzedniego projektu. Jego celem jest propagowanie skutecznego wzorca informacji referencyjnych, opierającego się na metadanych opisowych, w celu odzwierciedlenia treści obiektów objętych informacją w systemie rejestru nieruchomości. Dzięki temu system będzie bardziej przejrzysty i łatwiejszy do zrozumienia. Celem IMOLA II jest zwiększenie klarowności i interoperacyjności istniejących informacji na stronach internetowych. Produkt został opracowany tak, aby wpisać się w zakres obecnie prowadzonego projektu dotyczącego łączenia rejestrów nieruchomości (LRI), co zapewni interoperacyjność danych przechowywanych w systemie organizacji IMOLA (glosariusze i tezaurusy). Będą one dostępne w drodze formalnego systemu wyszukiwania i wizualizacji.

Innym ważnym projektem ELCRA jest projekt CROBECO (transgraniczne przenoszenie tytułu własności), który skupia się na transgranicznych wpisach w zagranicznych rejestrach nieruchomości. Projekt otrzymał finansowanie z Komisji Europejskiej. Projekt ma na celu ułatwienie dokonywania transakcji na europejskim rynku nieruchomości poprzez wspieranie transakcji zakupu przez zagranicznych nabywców (drugiego) domu na terytorium Unii Europejskiej.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej ELRA.

ELRN

W strukturze ELRA w 2010 r. powstała ELRN (Europejska Sieć Rejestrów Nieruchomości), założona przez członków ELRA, która ma na celu ułatwienie wzajemnej współpracy między członkami ELRA. Obecnie do sieci należy 28 członków ELRA z 21 państw członkowskich. Każda organizacja wskazuje punkt kontaktowy dla sieci. Jest nim osoba dokonująca wpisów – urzędnik ds. rejestru nieruchomości będący ekspertem z zakresu prawa własności.

ELRN stworzyła narzędzia ułatwiające dostęp do jej usług na szczeblu europejskim. Począwszy od 2012 r. opublikowała zestaw arkuszy informacyjnych wyjaśniających różne zagadnienia.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej ELRN .

Ostatnia aktualizacja: 17/11/2021

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.