Katastre nehnuteľností – na úrovni EÚ

V tejto časti sa stručne rozoberajú opatrenia prijaté na zlepšenie koordinácie medzi katastrami nehnuteľností na európskej úrovni.

Čo je to ELRA?

Európske združenie katastrov nehnuteľností (ELRA) je neziskové združenie podľa belgického práva, pozostávajúce z 32 organizácií zastupujúcich katastrálne registre 25 európskych krajín. Jeho hlavným cieľom je rozvoj a pochopenie úlohy zápisu nehnuteľností do katastra na trhu s nehnuteľnosťami a kapitálovom trhu.

Čo ELRA ponúka?

V súlade s dohodou o rámcovom partnerstve so sieťami na úrovni EÚ pripravuje ELRA rôzne činnosti, napr. semináre zamerané na diskusiu o vplyve európskych nariadení na katastre nehnuteľností a ich zákazníkov. ELRA uverejňuje výsledky týchto činností ako súbor prehľadov na svojom webovom sídle. Jednou z hlavných úloh ELRA je aj poskytovanie odborného poradenstva inštitúciám EÚ v súvislosti s otázkami katastra nehnuteľností.

V rámci projektu IMOLA I vytvorila ELRA elektronický vzor (European Land Registry Document alebo ELRD), ktorý sa môže použiť na zobrazenie informácií o katastri nehnuteľností z ktorejkoľvek krajiny EÚ spolu s vysvetľujúcimi materiálmi v rôznych jazykoch. ELRA tiež vyvinulo kurzy odbornej prípravy na zlepšenie pochopenia rôznych právnych systémov v rôznych krajinách EÚ.

Imola II je inovačný nadväzujúci projekt. Jeho cieľom je podpora účinného modelu referenčných informácií zameraných na opisné metaúdaje s cieľom charakterizovať obsah informačných prvkov v katastrálnom systéme. To by viedlo k zvýšeniu jeho transparentnosti a prehľadnosti. Cieľom IMOLA II je zlepšiť zrozumiteľnosť a interoperabilitu existujúcich webových informácií. Výstup bude navrhnutý tak, aby bol v súlade s rozsahom v súčasnosti pripravovaných projektov prepojenia katastrov nehnuteľností (LRI), čím sa zabezpečí interoperabilita údajov v systéme znalostných organizácií IMOLA, (glosáre a tezaury). Bude k dispozícii prostredníctvom oficiálneho systému vyhľadávania a vizualizácie.

Ďalším dôležitým projektom ELRA bol projekt CROBECO (Cross Border e-Conveyancing), ktorý bol zameraný na cezhraničnú registráciu v zahraničných katastroch nehnuteľností. Projekt získal finančné prostriedky od Európskej komisie. Cieľom projektu je uľahčiť fungovanie celoeurópskeho trhu s nehnuteľnosťami tým, že podporí zahraničných záujemcov o zakúpenie (druhého) obydlia v rámci EÚ.

Ďalšie informácie na webovom sídle ELRA.

ELRN

V rámci ELRA bol v roku 2010 zriadený systém ELRN (European Land Registry Network), ktorý zriadili členovia ELRA, a jeho cieľom je uľahčiť vzájomnú spoluprácu medzi členmi ELRA. V súčasnosti je do siete zapojených 28 členov ELRA z 21 európskych krajín. Každá organizácia určí tajomníka (úradníka katastra nehnuteľností, ktorý sa vyzná vo vlastníckych právach a zápise nehnuteľností), ktorý bude kontaktnou osobou pre sieť.

V rámci ELRN sú k dispozícii nástroje na uľahčenie prístupu k jej službám na európskej úrovni. Od roku 2012 tiež vydala súbor deviatich informačných prehľadov, v ktorých sa vysvetľujú rôzne témy.

Ďalšie informácie nájdete na webovom sídle ELRN.

Posledná aktualizácia: 17/11/2021

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.