Fastighetsregister på EU-nivå

I detta avsnitt diskuteras kortfattat åtgärder som vidtagits för att förbättra samordningen mellan fastighetsregister på europeisk nivå.

Vad är ELRA?

Europeiska sammanslutningen för fastighetsregister (European Land Registry Association – ELRA) är en icke vinstdrivande förening bildad enligt belgisk lag, bestående av 32 organisationer som företräder fastighetsregistren i 25 europeiska länder. Dess främsta uppgift är att utveckla och förstå fastighetsregistreringens roll på fastighets- och kapitalmarknaderna.

Vad kan ELRA erbjuda?

I enlighet med ramavtalet för partnerskap med nätverk på EU-nivå utformar ELRA olika aktiviteter, t.ex. seminarier för diskussioner av hur EU:s förordningar påverkar fastighetsregistren och deras kunder. ELRA offentliggör resultaten av sina verksamheter i form av faktablad på sin webbplats. En av ELRA:s viktigaste roller är även att ge sakkunnig rådgivning till EU:s institutioner i frågor som rör fastighetsregister.

Som en del av projektet Imola I har ELRA tagit fram en elektronisk mall (European Land Registry Document – ELRD), som kan användas för att visa fastighetsregisterinformation från alla EU-länder, tillsammans med förklarande material på olika språk. ELRA har också utarbetat kurser som ska förbättra förståelsen av de olika rättssystemen i skilda EU-länder.

Imola II är ett innovativt uppföljningsprojekt. Målet är att främja en ändamålsenlig modell för referensinformation, inriktad på beskrivande metadata, i syfte att karaktärisera innehållet i informationen om objekten i fastighetsregistreringssystemet. Detta skulle göra informationen tydligare och lättare att förstå. Syftet med Imola II är att skapa större klarhet och driftskompatibilitet i den information som finns på nätet. Resultatet ska utformas på ett sätt som passar för det pågående projektet Land Registers Interconnection project (LRI), för att säkerställa driftskompatibiliteten hos uppgifter som lagras i kunskapsorganisationssystemet i Imola (ordlistor och tesaurusar). Det kommer att vara tillgängliga via ett inhämtnings- och visualiseringssystem.

Ett annan viktigt ELRA-projekt var CROBECO (Cross Border e-Conveyancing) som var inriktat på gränsöverskridande registrering i fastighetsregister. Projektet fick stöd från Europeiska kommissionen. Projektet syftade till att hjälpa fram en paneuropeisk fastighetsmarknad genom att stödja utländska köpare av bostäder (semesterbostäder) i EU.

Mer information finner du på ELRA:s webbplats.

ELRN

Inom ELRA inrättades ELRN (Europeiska nätverket för fastighetsregister) 2010 av ELRA:s medlemmar i syfte att underlätta det ömsesidiga samarbetet mellan ELRA:s medlemmar. För närvarande har 28 ELRA-medlemmar från 21 europeiska länder anslutit sig till nätverket. Som kontaktpunkt för nätverket utser varje organisation en registeransvarig, dvs. en tjänsteman vid fastighetsregistret som är expert på egendomsrätt och fastighetsregistrering.

ELRN har skapat verktyg som underlättar tillgången till deras tjänster på EU-nivå. Sedan 2012 har den även gett ut nio faktablad som redogör för olika ämnen.

Mer information finns du på ELRA:s webbplats.

Senaste uppdatering: 17/11/2021

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.