Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Имотни регистри в държавите от ЕС

Австрия

Настоящият раздел на портала представя общ преглед на кадастъра и имотния регистър на Австрия.

Съдържание, предоставено от
Австрия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Каква информация може да бъде намерена в имотния регистър на Австрия?

Имотният регистър предоставя информация както по правни, така и по фактически въпроси. Той съдържа документи относно всички правнообвързващи сделки с недвижими имоти в Австрия.

Имотният регистър на Австрия и неговият електронен документален архив са достъпни на уебсайта за правосъдие на Австрия.

Достъпът до имотния регистър безплатен ли е?

Заплаща се малка такса за достъп. Тя се плаща в точките за достъп (Verrechnungsstellen), които са посочени в раздел „Имотен регистър“ на уебсайта за правосъдие на Австрия.

Как да направя справка в имотния регистър на Австрия?

Чрез въвеждане на наименованието на общината и номера на парцела („Einlagezahlen“ или „EZ“) или на недвижимия имот от базата данни може да бъде получена следната информация:

  • извлечения от имотния регистър
  • извлечения от кадастралните карти
  • копия на карти

Тази информация включва всички вписани актуални данни. По заявка могат да бъдат получени и данни, които вече са заличени (само за данни, вписани след прехвърлянето на регистъра на електронни носители). По-старите данни са налични само на хартиен носител.

Не е възможно да бъде получена информация за лица. За тази цел заинтересованите лица трябва да се обърнат към който и да е районен съд (Bezirksgericht)(отдел за имотния регисър — Grundbuchsabteilung) и да докажат правен интерес от получаването на информацията.

История на имотния регистър на Австрия

В стария имотен регистър данните са били записвани на хартия. Между 1980 и 1992 г. данните са били прехвърлени в базата данни на имотния регистър.

Последна актуализация: 15/06/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.