Имотни регистри в държавите от ЕС

Австрия

Настоящата страница съдържа кратък преглед на кадастъра и имотния регистър на Австрия.

Съдържание, предоставено от
Австрия

Каква информация може да бъде намерена в имотния регистър?

Имотният регистър (Grundbuch) предоставя информация както по правни, така и по фактически въпроси. Той съдържа документи относно всички правнообвързващи сделки с недвижими имоти в Австрия.

Справки в имотния регистър и в неговия електронен документален архив могат да се правят чрез съдилища, нотариуси, адвокати и определени точки за достъп (Verrechnungsstellen).

Безплатен ли е достъпът до имотния регистър?

За достъп трябва да се заплати малка такса на съда, нотариуса, адвоката или на една от точките за достъп. Точките за достъп са изброени на началната страница на уебсайта на австрийското правосъдие в меню Service -> Datenbanken -> Grundbuch -> Grundstücksdatenbank.

Как да направя справка в кадастъра и имотния регистър на Австрия?

Чрез въвеждане на номера на кадастралната община (Katastralgemeinde) и номера на парцела (Einlagezahl или EZ) или на недвижимия имот (Grundstücksnummer) от базата данни може да бъде получена следната информация:

  • Извлечения от имотния регистър за текущи и минали периоди
  • Извлечения от допълнителните индекси (Hilfsverzeichnisse)

Тази информация включва всички валидни записи. Заличени данни също може да бъдат получени при поискване, при условие че са били вписани след прехвърлянето към електронния регистър. По-старите данни са достъпни само на хартиен носител.

Основният регистър, съвкупността от записи и допълнителните индекси са публични. Съществуват строги ограничения за достъпа до информация чрез търсене единствено на отделни собственици. Ако можете да докажете, че имате правен интерес, можете да извършите такова търсене чрез отдела по кадастъра и имотния регистър на районния съд (Bezirksgericht).

История на имотния регистър

От около 1870 г. до 1992 г. поземлените регистри са съхранявани на хартиен носител. Между 1980 г. и 1992 г. записите са прехвърлени в базата данни на имотния регистър. На 7 май 2012 г. кадастърът и имотният регистър бяха прехвърлени към нова програма, която впоследствие беше допълнително развита и автоматизирана.

Последна актуализация: 26/10/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.