Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Имотни регистри в държавите от ЕС

Белгия

На настоящата страница ще намерите кратко описание на белгийския кадастър.

Съдържание, предоставено от
Белгия

Каква информация се вписва в белгийския кадастър?

В Белгия информацията, свързана с недвижимите имоти, се съдържа в документацията на кадастъра в тесен смисъл, на службите по вписванията и на службите за съхраняване на ипотечна документация. Тези три източника на информация са част от структурата на Главно управление „Документация по имуществени права“ към Федералната публична служба „Финанси“.

Кадастърът в тесен смисъл и службите по вписванията изпълняват предимно, но не изключително, данъчни функции. Службите за съхраняване на ипотечна документация изпълняват функции по оповестяване на вещните права върху недвижими имоти — учредяването и прехвърлянето между живи на вещни права върху недвижими имоти трябва да бъдат вписани в ипотечната документация, за да могат да бъдат противопоставени на добросъвестни трети лица.

Достъпът до белгийския кадастър безплатен ли е?

Не, получаването на информация от документацията на кадастъра в тесен смисъл, на службите по вписванията и на службите за съхраняване на ипотечна документация става след заплащането на определени такси. Размерът на тези такси зависи от документацията, в която се намира търсената информация, и от вида търсена информация.

Как се извърша търсене в белгийския кадастър?

По принцип, информацията за недвижимите имоти и/или за носителите на вещни права върху недвижими имоти може да бъде намерена чрез въвеждането в системата за търсене на данни за недвижимия имот (т.е. адреса и/или кадастралния му номер) или за самоличността на носителя на вещните права (т.е. фамилното му име и/или идентификационния му номер).

Между Главно управление „Документация по имуществени права“ и някои категории професионални ползватели (нотариуси, геодезисти, брокери на недвижими имоти и др.) съществува споразумение за извършването на онлайн справки в информацията, съдържаща се в документацията на кадастъра в тесен смисъл.

История на белгийския кадастър

Документацията на кадастъра в тесен смисъл, на службите по вписванията и на службите за съхраняване на ипотечна документация се съхранява отпреди създаването на Белгия като държава.

Но историята не просто проследява миналото, а представлява основа за бъдещото развитие на системата. Проектът, с който се цели интегрирането на тези три документации в една-единствена база данни, предстои да бъде завършен и в най-скоро време ще започне да действа.

Последна актуализация: 07/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.