Имотни регистри в държавите от ЕС

Чехия

Тази страница ви предоставя обща информация за кадастралния (имотния) регистър на Чешката република.

Съдържание, предоставено от
Чехия

Тази страница ви предоставя обща информация за кадастъра и имотния регистър на Чешката република.

Каква информация може да бъде намерена в чешкия кадастър и имотен регистър?

Чешкият кадастър и имотен регистър съдържа фактическа и правна информация относно поземлените имоти. В регистъра можете да намерите кадастрални планове и карти и информация за собствениците на имотите.

Регистърът е собственост и се поддържа от Чешката служба по геодезия, картографиране и кадастър, която е независима национална институция.

Безплатен ли е достъпът до чешкия кадастър и имотен регистър?

Преглеждането и търсенето на планове и карти и основна информация за поземлените имоти в интернет, включително имената и адресите на собствениците, е безплатно.

Такси се заплащат за официални справки, получени на хартиен носител или по електронен път чрез достъп от разстояние, които съдържат пълна информация за правоотношенията относно имота. Размерът на таксите може да е различен, в зависимост от това за какво се отнася справката, но в повечето случаи е 100 CZK.

Търсене в чешкия кадастър и имотен регистър

Чешкият кадастър и имотен регистър ви предоставя инструмент за разширено търсене онлайн.

История на чешкия кадастър и имотен регистър

Електронната информационна система действа от 2001 г.

Последна актуализация: 15/06/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.