Имотни регистри в държавите от ЕС

Дания

Настоящият раздел съдържа преглед на кадастъра и имотния регистър на Дания.

Съдържание, предоставено от
Дания

Каква информация може да бъде намерена в кадастъра и имотния регистър на Дания?

Датският поземлен регистър е достъпен онлайн (само на датски език). Моля, вижте уебсайта на регистъра за информация относно достъп, плащане и търсене.

Можете да се свържете с датския поземлен регистър по електронна поща на адрес: tinglysning@domstol.dk

Достъпът до кадастъра и имотния регистър на Дания безплатен ли е?

Моля, вижте уебсайта на регистъра.

Как да направя справка в кадастъра и имотния регистър на Дания?

Моля, вижте уебсайта на регистъра.

История на кадастъра и имотния регистър на Дания

Моля, вижте уебсайта на регистъра.

Последна актуализация: 04/05/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.